Február 2008

Uznesenia z  2. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 21. februára 2008

Uznesenie číslo 19/0802 vo veci zmeny Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je Mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  s ch v a ľ u j e
Zásady o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je Mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica podľa predloženého návrhu.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 20/0802 vo veci investičného zámeru na Skalke.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s ch v a ľ u j e
investičný zámer na Skalke podľa predloženej architektonickej štúdie Ing. Višňovského zo dňa 11. 1. 2008.
B/u k l a d á
oddeleniu výstavby a životného prostredia vypracovať regulatívy pre lokalitu č. 17 výstavba penziónov na Skalke.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 21/0802 vo veci  žiadosti Občianskeho združenia 1115, ulica Pavla Križku 393/10, 967 01  Kremnica o povolenie podnájmu za účelom prenajatia priestoru miestnosti č. 207 na 2. nadzemnom podlaží Tomášovi Miartušovi bytom Veternícka ulica 112/9, Kremnica, na zriadenie Chránenej dielne zdravotne ťažko postihnutého občana podľa § 57 zák. č. 5/2004 o službách zamestnanosti.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s ch v a ľ u j e
Občianskemu združeniu 1115, ulica Pavla Križku 393/10, 967 01  Kremnica povolenie podnájmu miestnosti č. 207 Tomášovi Miartušovi bytom Veternícka ulica 112/9, Kremnica, na zriadenie Chránenej dielne zdravotne ťažko postihnutého občana.
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku povoliť podnájom nebytových priestorov podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná:  Ing. Reichlová
termín:  31. 03. 2008.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 22/0802 vo veci  výpovede zmluvy o nájme nebytových priestorov pre Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 8, 821 08 Bratislava v priestoroch na Dolnej ulici č. 49/21 v Kremnici s výpovednou lehotou 3 mesiace v zmysle Čl. III, bod 2. zmluvy. V súlade s vyššie uvedeným, zmluvný vzťah končí dňom 30. 04. 2008.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s ch v a ľ u j e
výpoveď zmluvy o nájme nebytových priestorov pre Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 8, Bratislava v priestoroch na Dolnej ulici č. 49/21 v Kremnici s výpovednou lehotou v zmysle nájomnej zmluvy k 30. 04. 2008.
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku ukončiť nájom nebytových priestorov podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná:  Ing. Reichlová
termín:  31. 03. 2008.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 23/0802 Primátorka Mesta Kremnica RNDr. Zuzana Balážová uznesenie č. 23/0802 nepodpísala v lehote podľa § 12 ods. 6 zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, pretože sa domnieva, že toto uznesenie je pre Mesto Kremnica zjavne nevýhodné.
Mgr. Igor Kríž
prednosta MsÚ

Uznesenie číslo 25/0802 vo veci žiadosti spoločnosti Grotto, a. s., Sokolská 1/b, Bratislava, IČO: 357 19184 o povolenie predaja pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/b e r i e   n a   v e d o m i e
žiadosť spoločnosti Grotto, a.s. , Sokolská 1/b, Bratislava, IČO: 357 191 84 o povolenie predaja pozemku parc. č. KN-C 2779/3 diel 1 – ostatné plochy s výmerou 3646 m² a diel 2 – trvalé trávne porasty s výmerou 1130 m², t. j. spolu 4776 m² v katastrálnom území Kremnica, ktorý nadobudla spoločnosť Grotto, a.s., Sokolská 1/b, Bratislava, IČO: 357 191 84, do svojho vlastníctva v roku 2003 kúpou od Mesta Kremnica. V kúpnej
zmluve bolo zriadené predkupné právo k predávanému pozemku v prospech predávajúceho Mesta Kremnica s tým, že v prípade jeho realizácie bude kúpna cena za pozemok 50,- Sk/m².
B/s ú h l a s í
s predajom pozemku v Meste Kremnica, katastrálne územie Kremnica, parc. č. KN-C 2779/3 diel 1 – ostatné plochy s výmerou 3646 m² a diel 2 – trvalé trávne porasty s výmerou 1130 m², t. j. spolu 4776 m² spoločnosťou Grotto, a. s., Sokolská 1/b, Bratislava,  IČO: 357 191 84.
C/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 03. 2008.
11    7    1    3

Uznesenie číslo 26/0802 vo veci žiadostí spoločnosti VOX-V, spol. s r.o., Banská cesta 816/10, Kremnica, IČO 36028771 o odpredaj budovy súp. č. 742 a pozemkov na Ulici Jurka Langsfelda v Kremnici po dodaní geometrického plánu.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/r u š í
uznesenie MsZ č. 262/0712 zo dňa 06. 12. 2007
B/s c h v a ľ u j e
odpredaj budovy súp. č. 742, postavenej na pozemku parc. č. KN-C 135/2 a pozemkov parc. č. KN-C 135/2 – zastavané plochy s výmerou 335 m² v podiele 1/1, parc. č. KN-C 135/5 – zastavané plochy s výmerou 536 m² v podiele 1/1 a parc. č. KN-C 135/6 – zastavané plochy s výmerou 35 m² v podiele 1/2 v katastrálnom území Kremnica, zameraných geometrickým plánom č. 34611771-11/2008 zo dňa 18. 02. 2008 spoločnosti VOX-V, spol. s r.o., Banská cesta 816/10, Kremnica, IČO 36028771,
za kúpnu cenu stanovenú dohodou vo výške 2.500.000,- Sk, za podmienky uhradenia nákladov spojených s prevodom nehnuteľností
C/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie podľa bodu B/ žiadateľovi a realizovať predaj nehnuteľností
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 03. 2008.
11    10    0    1

Uznesenie číslo 27/0802 vo veci vyradenia neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku, dlhodobého drobného hmotného majetku a hnuteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhov z riadnej inventarizácie majetku a záväzkov uskutočnenej k 31.10.2007.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –      A/s ch v a ľ u j e
vyradenie
1.    neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku a majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii Materskej školy na Dolnej ulici podľa návrhov č. 1/2007 zo dňa 31.10.2007, 2/2007 zo dňa 14.11.2007, t.j. hračky, pracovné pomôcky, pracovný odev a  kuchynské náradie spolu v obstarávacej cene 13.999,35 Sk. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
2.    neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku a majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii Materskej školy na Ulici Jurka Langsfelda podľa návrhu č.1/2007 zo dňa 31.10.2007, t.j. pracovné pomôcky, pracovné oblečenie a kuchynské náradie spolu v obstarávacej cene 11.601,95 Sk. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
3.    neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku Základnej školy na Ulici Pavla Križku  podľa návrhu č. 1/2007 zo dňa 9.11.2007, t.j. počítačové zostavy spolu v obstarávacej cene 339.053,98 Sk,  neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku  podľa návrhu č. 2/2007 zo dňa 9.11.2007, t.j. učebné pomôcky, elektronika – gramofóny, magnetofóny, synchronizátory, premietacie prístroje, diaprojektory, meotary, reproduktory spolu v obstarávacej cene 51.025,- Sk, neupotrebiteľného dlhodobého drobného majetku podľa návrhu č. 3/2007 zo dňa 9.11.2007, t.j. pracovné pomôcky, pracovné oblečenie a kuchynské náradie spolu v obstarávacej cene 17.169,46 Sk,  neupotrebiteľných učebných pomôcok zo školských kabinetov a kníh zo žiackej knižnice podľa návrhov č. 4/2007, 5/2007, 6/2007, 7/2007 zo dňa 31.10.2007 spolu v obstarávacej cene 49.717,95 Sk. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
4.    neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku Základnej školy na Angyalovej ulici podľa návrhov č. 1/2007 zo dňa 31.10.2007, t.j. obrazy, rámová grafika, nástenné tabule, kôš na odpadky, registračka, regále, stolík konferenčný spolu v obstarávacej cene 16.958,92 Sk, neupotrebiteľných učebných pomôcok zo školských kabinetov a kníh zo žiackej knižnice podľa návrhu č.2/2007, 3/2007, 4/2007, 5/2007 zo dňa 31.10.2007 spolu v obstarávacej cene 33.437,- Sk. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
5.    neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku Mestského bytového podniku podľa návrhu č. 1/2007 zo dňa 31.10.2007, t.j. počítačové zostavy spolu v obstarávacej cene 60.499,- Sk, neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu č. 2/2007 zo dňa 31.10.2007,  t.j. kalkulačka, merací prístroj, diktafón, mobilný telefón spolu v obstarávacej cene 13.681,- Sk, neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu č. 3/2007 zo dňa 31.10.2007, t.j.stolíky, hasiace prístroje spolu  v obstarávacej cene 3.321,02 Sk, neupotrebiteľného materiálu na sklade podľa návrhu č. 4/2007 zo dňa 31.10.2007 spolu v obstarávacej cene 29.474,35 Sk, neupotrebiteľného dlhodobého nehmotného majetku podľa návrhu č. 5/2007 zo dňa 31.10.2007, t.j. softvér v obstarávacej cene 48.900,- Sk. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
B/u k l a d á
Materskej škole na Dolnej ulici, Materskej škole na ulici Jurka Langsfelda, Základnej škole na Ulici Pavla Križku, Základnej škole na Angyalovej ulici a Mestskému bytovému podniku vyradiť neupotrebiteľný hnuteľný majetok podľa bodu A/ 1) – 5) uznesenia do termínu 31. 03. 2008 a v spolupráci s likvidačnou komisiou fyzicky zlikvidovať uvedený majetok v termíne do 30. 06. 2008.
zodpovedná: Ing. Ihringová a podľa textu
termín: podľa textu.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 28/0802 vo veci žiadosti spoločnosti Lukromtel, s. r. o., Československej armády 198/31, 967 01 Kremnica, IČO 36 057 258, o odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. KN-C 926 – záhrady s výmerou 1 393 m² v meste Kremnica, katastrálne územie Kremnica, list vlastníctva č. 1388, spoločnosti Lukromtel, s. r. o., sídlo: Československej armády 198/31, 967 01 Kremnica, IČO 36 057 258, za kúpnu cenu stanovenú dohodou vo výške 1.000,- Sk/m², t. j. kúpna cena celkom je 1,393.000,- Sk,  za účelom výstavby polyfunkčného objektu, za podmienky zriadenia predkupného práva v prospech Mesta Kremnica k predávanému  pozemku.
B/u k l a d á
mestskému úradu pripraviť návrh kúpnej zmluvy na schválenie v MsZ dňa 27. 3. 2008
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 25. 03. 2008.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 29/0802 vo veci správy o činnosti Mestského bytového podniku za 4. štvrťrok 2007.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti Mestského bytového podniku za 4. štvrťrok 2007.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 30/0802 vo veci správy o činnosti Informačného centra za 4. štvrťrok 2007.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti Informačného centra za 4. štvrťrok 2007.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 31/0802 vo veci správy o vybavovaní sťažností a petícií za 2. polrok 2007.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o vybavovaní sťažností a petícií za 2. polrok 2007.
11    11    0    0
Uznesenie číslo 32/0802 vo veci správy o činnosti hlavného kontrolóra mesta Kremnica za 2. polrok 2007.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti hlavného kontrolóra mesta Kremnica za 2. polrok 2007.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 33/0802 vo veci správy o činnosti mestskej polície za 2. polrok 2007.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti mestskej polície za 2. polrok 2007.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 34/0802 vo veci správy o činnosti primátorky mesta.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti primátorky mesta  za obdobie od 21. 01. 2008 do 15. 02. 2008, ktorý predložila RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta Kremnica.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 35/0802 vo veci obstarania malého dodávkového automobilu.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – s c h v a ľ u j e
zahájenie procesu verejného obstarávania malého dodávkového automobilu pre potreby oddelenia školstva, kultúry a športu za účelom prevozu zamestnancov a aparatúry na kultúrne podujatia organizované Mestom Kremnica. Podmienky obstarania sú cena do 400.000,- Sk vrátane DPH a počet osôb na sedenie 5
zodpovedný: Mgr. Kríž
termín: 31. 03. 2008.
8    6    0    2

Uznesenie číslo 36 /0802 vo veci vypracovania  koncepcie sociálnej politiky a sociálneho bývania.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – u k l a d á
mestskému úradu vypracovať koncepciu sociálnej politiky a sociálneho bývania v súlade so stratégiou rozvoja mesta Kremnica a predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva
zodpovedná: Mgr. Pračková
termín: 19. 06. 2008.
8    6    0    2

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka  mesta
Mgr. Igor Kríž,   prednosta úradu
Milan Miškóci, člen návrhovej komisie
Mgr. Mariana Novotná, člen návrhovej komisie

Zapísala: Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.