Február 2009

Uznesenia z 2. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 26. februára  2009

Uznesenie číslo 9/0902 vo veci Návrhu koncepcie rozvoja školstva v Kremnici do roku 2013.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e  n a  v e d o m i e
predložený materiál Návrh koncepcie rozvoja školstva v Kremnici do roku 2013 dopracovaný rozšírenou pracovnou skupinou určenou uznesením MsZ č. 2/0901 zo dňa 29.01.2009.
B/d e k l a r u j e, že
cieľom vypracovania koncepcie je modernizácia škôl a školských zariadení zodpovedajúca súčasným trendom a nárokom výchovno-vzdelávacieho procesu, zlepšenie  prostredia pre žiakov a učiteľov, zvýšenie finančného ohodnotenia pedagógov, dobudovanie chýbajúcich zariadení pre šport a voľný čas,  zlepšenie stavebno-technického stavu budov  formou využitia finančných prostriedkov z nenávratného finančného príspevku na projekty obnovy základných škôl v rámci Regionálneho operačného programu, Prioritnej osi 1 – Infraštruktúra vzdelávania a celkové zvýšenie efektívnosti využívania finančných prostriedkov, ktorých  výška je podmienená počtom žiakov školy.
C/ k o n š t a tu j e, že
1.    stav a vybavenosť škôl  a školských zariadení nie je v súčasnosti na dostatočnej technickej úrovni, školy nie sú plne vybavené odbornými učebňami a technickým vybavením zodpovedajúcim moderným trendom výchovno-vzdelávacieho procesu, ihriská a telocvične nevyhovujú požiadavkám  súčasnej doby,
2.    personálne obsadenie škôl už v súčasnosti neumožňuje plne využívať odborné kapacity pedagógov a riaditelia sú nútení dopĺňať ich úväzky aj na inom stupni školy alebo dopĺňaním úväzku na inej škole,
3.    podľa uznesenia MsZ č. 165/0807 zo dňa 10. júla 2008, materiál predložený riaditeľmi základných škôl nespĺňal svojím obsahom  predstavy mestského zastupiteľstva tak, ako im to vyplývalo z uznesenia MsZ č. 131/0805 zo dňa 22.05.2008 a neriešil problémy školstva v meste, a preto mestské zastupiteľstvo schválilo novú pracovnú skupinu na dopracovanie Koncepcie rozvoja školstva v Kremnici do r. 2013,
4.    pripravovaná koncepcia predložená pracovnou skupinou schválenou MsZ uznesením č. 165/0807 zo dňa 10. júla 2008 v pracovnej verzii bola riaditeľmi škôl a školských zariadení spochybnená a predložená učiteľom, rodičom a verejnosti s nepresnými, neúplnými a nepodloženými informáciami, v dôsledku čoho bola už v navrhovanej verzii verejnosťou odmietnutá,
5.    Mesto Kremnica ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení, prichádza pri súčasnom stave dvoch škôl o možnosť  uchádzať sa o výraznú finančnú čiastku (cca 1 800 tis. €) na obnovu základných škôl v plnej výške podľa súčtu detí navštevujúcich obe základné školy využitím finančných prostriedkov z nenávratného finančného príspevku na projekty obnovy základných škôl v rámci Regionálneho operačného programu, Prioritnej osi 1 – Infraštruktúra vzdelávania v období 2008 – 2013.
D/u p o z o r ň u j e, že
v zmysle § 5, ods. 2, písm. g) a h) Zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 245/2008 Z. z., riaditeľ školy a školského zariadenia zodpovedá za: „rozpočet, financovanie a efektívne využívanie finančných prostriedkov určených na zabezpečenie činnosti školy alebo školského zariadenia“ a  „riadne hospodárenie s majetkom v správe alebo vo vlastníctve školy alebo školského zariadenia“ pričom zriaďovateľ má v kompetencii kontrolu dodržiavania týchto úloh a vykonávanie následných opatrení.
E/u k l a d á
riaditeľom škôl:
1.    využívať finančné prostriedky pridelené z kapitoly MŠ SR aj na technické zhodnotenie škôl a nepresúvať finančné prostriedky určené na prevádzku školy do iných položiek,
2.    začať proces modernizácie, dobudovania a obnovy materiálneho vybavenia škôl a školských zariadení podľa jednotlivých prioritných osí a výziev v rámci programového obdobia 2008 – 2013, ako aj formou grantov a projektov aj bez priamej spoluúčasti zriaďovateľa,
3.    dodržiavať rozpočet určený z rozpočtovej kapitoly MŠ SR pre rok 2009 tak, že zriaďovateľ, Mesto Kremnica, zo svojho rozpočtu nedofinancuje prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva.
F/p r e h l a s u j e, že
1.    zriaďovateľ v zmysle Zákona NR SR č 597/2003 o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení zákona č. 245/2008 Z. z. poukazuje plnú výšku  finančných prostriedkov pre prenesené kompetencie v oblasti školstva a podľa Nariadenia vlády SR č. 668/2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov určené  finančné prostriedky pre  školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Kremnica.
2.    v prípade nedodržania rozpočtu škôl a školských zariadení zriaďovateľ po prerokovaní v mestskom zastupiteľstve bude situáciu analyzovať, pričom riešenia môžu vychádzať z alternatív Návrhu koncepcie rozvoja školstva v Kremnici do roku 2013.
G/a k c e p t u j e
1.    názor riaditeľov, pedagógov, rodičov a verejnosti vyjadrený petíciou k Návrhu   koncepcie rozvoja školstva do r. 2013
2.    vyhlásenie riaditeľov základných škôl, že finančné prostriedky poskytnuté na výchovno-vzdelávací proces vyčlenené z kapitoly MŠ SR sú v kalendárnom roku 2009 postačujúce.
11    11    0    0
Uznesenie číslo 10/0902 vo veci Organizačného poriadku Kremnického jarmoku.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –  s c h v a ľ u j e
Organizačný poriadok Kremnického jarmoku podľa predloženého návrhu.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 11/0902 vo veci žiadosti o ukončenie nájmu nebytových priestorov – Daniela Tučeková, Banská cesta 806/37, Kremnica v objekte na Zechenterovej ulici 348/4 v Kremnici.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s c h v a ľ u j e
ukončenie zmluvy o nájme nebytových priestorov na základe výpovede zo strany nájomcu, Daniela Tučeková, Banská cesta 806/37, Kremnica, v objekte na Zechenterovej ulici 348/4 v Kremnici s výpovednou lehotou 3 mesiace v zmysle zmluvy o nájme nebytových priestorov, zmluvný vzťah končí dňom 30.04.2009.
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku ukončiť nájom nebytových priestorov podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná:  Ing. Reichlová
termín: 30.04.2009.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 12/0902 vo veci  žiadosti o nájom nebytových priestorov – Národná energetická, s.r.o., Vilová 2, 851 01  Bratislava –  v objekte na Zechenterovej ulici 348/4 v Kremnici, s výmerou 17,77  m2.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s c h v a ľ u j e
nájom nebytových priestorov od 01.03.2009 v objekte na Zechenterovej ulici 348/4 v Kremnici pre Národnú energetickú, s.r.o., Vilová 2, 851 01  Bratislava, IČO: 35751118. Jedná sa o dve miestnosti s celkovou výmerou 17,77 m2. Nájom je stanovený v zmysle Zásad určovania nájomného za prenájom nebytových priestorov vo výške 35,849 €/m2/rok, t.j. 637,03 €/rok. Pri stanovení preddavkov za služby spojené s nájmom sa bude vychádzať z predpokladu na rok 2009.
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku vypracovať zmluvu o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná:  Ing. Reichlová
termín: 31.03.2009.
10    10    0    0
Uznesenie číslo 13/0902 vo veci  výpovede zmluvy o nájme nebytových priestorov, Gardénia, Miroslava Bačová, Štefánikovo námestie 33/40, 967 01  Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s c h v a ľ u j e
výpoveď z nájmu nebytových priestorov pre Gardénia, Miroslava Bačová, na Štefánikovom námestí 33/40 v Kremnici,  v zmysle zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 05.09.2002 s 3-mesačnou výpovednou lehotou, t.j. k 30.06.2009.
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku ukončiť nájom nebytových priestorov podľa bodu A/uznesenia.
zodpovedná:  Ing. Reichlová
termín: 30.06.2009.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 14/0902 vo veci  žiadosti o nájom nebytových priestorov – Drahomír Zobek, Angyalova 465/83, 967 01  Kremnici –  v objekte na Štefánikovom námestí 33/40,  v Kremnici.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s c h v a ľ u j e
prenájom nebytových priestorov pre Drahomíra Zobeka, Angyalova 465/83, 967 01  Kremnica v objekte na Štefánikovom námestí 33/40 v Kremnici s termínom od 01.07.2009, za podmienky, že budú k tomuto termínu priestory odovzdané terajším nájomcom.
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku vypracovať zmluvu o nájme nebytových priestorov podľa  bodu A/uznesenia
zodpovedná:  Ing. Reichlová
termín: 31.07.2009.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 15/0902 vo veci  žiadosti o nájom nebytových priestorov – Centrum voľného času CVRČEK, Angyalova 413/19, 967 01  Kremnici –  objekt na ulici Pavla Križku 395/14 (Zechenterov dom) v Kremnici.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ b e r i e  n a  v e d o m i e
žiadosť o prenájom objektu na ulici Pavla Križku 395/14 v Kremnici a zároveň oznamuje žiadateľovi, že využitie uvedenej budovy bude riešené v súlade s koncepciou rozvoja školstva.
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku oznámiť výsledok žiadateľovi
zodpovedná:  Ing. Reichlová
termín: 31.03.2009.
9    8    0    1

Uznesenie číslo 16/0902 vo veci žiadosti Miroslava Rónaia, Ulica Jula Horvátha 928/90, 967 01 Kremnica o odkúpenie pozemku na výstavbu bezbariérového rodinného domu v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/n e s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku časť parc. č. KN-C  2708/1 – ostatné plochy s výmerou cca 1 000 m² v katastrálnom území Kremnica Miroslavovi Rónaiovi, Ulica Jula Horvátha 928/90, 967 01 Kremnica za účelom výstavby bezbariérového rodinného domu z dôvodov:
– uvedená plocha podľa ÚPD nie je určená na výstavbu rodinných domov
– uvedená plocha je dotknutá enviromentálnou záťažou, zasahuje do nej bývalá skládka TKO, ktorá neprešla rekultiváciou.
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná: Ing.  Ihringová
termín: 31.03.2009.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 17/0902 vo veci žiadosti Mareka Prokeina. Ulica Československej armády 260/50, 967 01 Kremnica o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica – lokalita „Skok“.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/n e s c h v a ľ u j e
prenájom pozemku časť parc. č. KN-C  1155/1 – ostatné plochy v katastrálnom území Kremnica žiadateľovi Marekovi Prokeinovi, Ulica Československej armády 260/50, 967 01 Kremnica, za účelom založenia stanice kynologického klubu.
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.03.2009.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 18/0902 vo veci žiadosti Ľubice Sigútovej, Železničná 804/10, 039 01 Turčianske Teplice o odkúpenie pozemkov v katastrálnom území Čremošné.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/n e s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemkov parc. č. KN-C 362 (právne parcely KN-E 965 a KN-E 966) – trvalý trávny porast s výmerou 1585 m² v katastrálnom území Čremošné žiadateľke Ľubici Sigútovej, Železničná 804/10, 039 01 Turčianske Teplice
B/s c h v a ľ u j e
prenájom pozemku parc. č. KN-C 364 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 32 m² v katastrálnom území Čremošné Ľubici Sigútovej, Železničná 804/10, 039 01 Turčianske Teplice, účel nájmu – zastavaná plocha pod rekreačnom chatou,  na dobu neurčitá od 01.03.2009, za nájomné dohodou vo výške 0,996 €/m²/ročne, (30,- Sk/m²/ročne) t.j. ročné nájomné celkom 31,87 € (960,- Sk).
C/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/uznesenia a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.03.2009.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 19/0902 vo veci žiadosti Obce Dubové, v zastúpení Ing. Ľubomírom Lettrichom, starostom obce, 038 23 Dubové 50, IČO: 003 166 36 o odpredaj pozemkov v katastrálnom území Dubové.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ b e r i e  n a  v e d o m i e
zámer Obce Dubové rekonštruovať cestu smerujúcu z obce Dubové do osady Požehy z nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 v zmysle predloženej žiadosti obce zo dňa 02. 02. 2009.
B/ s ú h l a s í
so zámerom Obce Dubové rekonštruovať cestu smerujúcu z obce Dubové do osady Požehy, ktorá prechádza cez pozemky – poľnohospodársku pôdu vo vlastníctve Mesta Kremnica v katastrálnom území Dubov
C/ s c h v a ľ u j e
1. prenájom pozemkov tvoriacich v súčasnosti poľnú cestu z obce Dubové do osady Požehy,  zameraných geometrickým plánom č. 20/2009 zo dňa 30. 01. 2009 ako
– parc. č. KN-C 980/1 – zastavaná plocha s výmerou 5 830 m²,
– parc. č. KN-C 980/2 – zastavaná plocha s výmerou 2 590 m²,
– parc. č. KN-C 980/5 – zastavaná plocha s výmerou      57 m²,
t. j. pozemky s celkovou výmerou 8477 m² v katastrálnom území Dubové Obci Dubové, na dobu určitú, a to do doby preukázania získania nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, za celkové nájomné vo výške 1,- € /ročne.
2. prevod pozemkov tvoriacich v súčasnosti poľnú cestu z obce Dubové do osady Požehy
do vlastníctva Obce Dubové, a to na základe preukázania získania nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 na rekonštrukciu tejto cesty
a)    buď zámennou zmluvou za pozemky vo vlastníctve Obce Dubové v porovnateľnej výmere a kultúre s tým, že Obec Dubové uhradí všetky náklady spojené so zámenou pozemkov
b)    v prípade, že Obec Dubové nebude mať k dispozícii vhodné pozemky na zámenu – odpredajom  pozemkov v katastrálnom území Dubové
–    parc. č. KN-C 980/1 – zastavaná plocha s výmerou 5 830 m², zameraného geometrickým plánom č. 20/2009 zo dňa 30.01.2009 z pozemku parc. č. KN-E 1093  – trvalý trávny porast,
–    parc. č. KN-C 980/2 – zastavaná plocha s výmerou  2 590 m²,  zameraného geometrickým plánom č. 20/2009 zo dňa 30.01.2009 z pozemku parc. č. KN-E 1067  – trvalý trávny porast,
–    parc. č. KN-C 980/5 – zastavaná plocha s výmerou 57 m² zameraného geometrickým plánom č. 20/2009 zo dňa 30.01.2009 z pozemku parc. č. KN-E 1092 – trvalý trávny porast
Obci Dubové, za kúpnu cenu, ktorá bude stanovenú dohodou
D/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi a realizovať prenájom pozemkov
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.03.2009.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 20/0902 vo veci žiadosti Mareka Sekaja a manželky Márie, Dolná ulica 67/2 967 01  Kremnica o odkúpenie pozemku za účelom rozšírenia dvora okolo rodinného domu po predložení geometrického plánu.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/r u š í
uznesenie MsZ č. 207/0809 zo dňa 10. septembra 2008.
B/s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. KN-C 2182/2 – zastavaná plocha s výmerou 24 m² v katastrálnom území Kremnica, zameraného geometrickým plánom č. 34611771-6/2009 zo dňa 14.01.2009 z pozemku parc. č. KN-E 2611 Marekovi Sekajovi a manželke Márii, Dolná ulica 67/2, 967 01 Kremnica,  za účelom rozšírenia dvora okolo rodinného domu, za kúpnu cenu dohodou vo výške 7,967 €/m² (240,- Sk/m²), t. j. kúpna cena celkom 191,21 € (5.760,- Sk), za podmienky uhradenia všetkých nákladov spojených s prevodom nehnuteľnosti.
C/u k l a d á
mestskému úradu realizovať odpredaj pozemku podľa bodu B/ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30.04.2009.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 21/0902 vo veci žiadostí
– Roberta Murgača, Ulica Jula Horvátha 955/94, 967 01 Kremnica
– Andrey Králikovej, Ulica Jula Horvátha 955/96, 967 01 Kremnica
– Miroslava Kaštiera, Ulica Jula Horvátha 955/96, 967 01 Kremnica
– Alžbety Schmidtovej, Ulica Jula Horvátha 956/100, 967 01 Kremnica
– Juraja Frimla a manželky Marcely, Ulica Jula Horvátha 955/96, 967 01 Kremnica
– Svetlany Šverhovej a manžela Mariána, Ulica Jula Horvátha 957/104, 967 01 Kremnica
– Vladimíra Ťahúna a manželky Antónie Ťahún-Mendekovej, Ulica Jula Horvátha
957/102, 967 01 Kremnica
– Daniely Repčokovej, Ulica Jula Horvátha 954/92, 967 01 Kremnica
– Jozefa Szabo, Ulica Jula Horvátha 954/92, 967 01 Kremnica
– Júliusa Chromého, Ulica Jula Horvátha 955/94, 967 01 Kremnica
– Evy Zúbrikovej, Ulica Jula Horvátha 956/98, 967 01 Kremnica
o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica za účelom výstavby garáže – lokalita Ulica Jula Horvátha za bytovými domami súp. č. 957, 956, 955, 954, 902, vyjadrenia k uzneseniu MsZ v Kremnici č. 215/0809 zo dňa 30. 09. 2008 a námietky proti uzneseniu MsZ v Kremnici č.215/0809 zo dňa 14. 10. 2008
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ r u š í
1. zámer výstavby garáží v lokalite na Ulici Jula Horvátha za bytovými domami súp. č. 957, 956, 955, 954 a 902, vzhľadom na nové skutočnosti, vývoj situácie v statickej doprave na území mesta Kremnica, a s tým spojený akútny nedostatok parkovacích miest, osobitne v lokalite Ulica Jula Horvátha pri bytových domoch súp. č. 957, 956, 955, 954 a 902, ako aj vzhľadom na odpor obyvateľov voči výstavbe garáží v tesnej blízkosti uvedených bytových domov
2. uznesenie MsZ č. 215/0809 bod B/ zo dňa 10. septembra 2008, ktorým bola schválená ponuka mesta na prenájom pozemkov na výstavbu garáže, resp. umiestnenie prenosnej garáže v lokalite na Ulici Jula Horvátha za bytovými domami súp. č. 957, 956, 955, 954 a 902
B/u k l a d á
mestskému úradu
1.    vytypovať vhodné plochy ako parkovacie miesta v termíne do 30.04.2009
2.    oznámiť uvedené uznesenie žiadateľom
zodpovední: Ing. Donovalová, Ing.  Ihringová
termín: 31.03.2009.
10    10    0    0

Uznesenie číslo  22/0902 vo veci žiadostí
– Ing. Ivana Gorduliča, Ulica Jula Horvátha 903/36, 967 01 Kremnica
– Jána Neuschla a manželky Daniely, Ulica Jula Horvátha 903/36, 967 01 Kremnica
– Antona Prokeina a manželky Márie, Ulica Jula Horvátha 903/36, 967 01 Kremnica
– Štefana Kapustu a manželky Evy, Ulica Jula Horvátha 903/36, 967 01 Kremnica
– Petra Zábrady, Ulica Jula Horvátha 903/36, 967 01 Kremnica
– Ivana Tielescha a manželky Zuzany, Ulica Jula Horvátha 903/36, 967 01 Kremnica
– Branislava Lichtnera, Ulica Jula Horvátha 905/40, 967 01 Kremnica
– Daniely Slosiarikovej, Ulica Jula Horváth 905/40, 967 01 Kremnica
– Vladimíra Rajchmana, Ulica Jula Horvátha 904/38, 967 01 Kremnica
– Antona Páchnika, Ulica Jula Horvátha 903/36, 967 01 Kremnica
– Svetozára Ferianca, Ulica Jula Horvátha 903/36, 967 01 Kremnica
– Bc. Petra Groscha, Ulica Jula Horvátha 903/36, 967 01 Kremnica
– Františka Lacku, Ulica Jula Horvátha 903/36, 967 01 Kremnica
– Ing. Mareka Michalku, Ulica Jula Horvátha 903/36/C, 967 01 Kremnica
– Milana Trokšiara, Ulica Jula Horvátha 903/36, 967 01 Kremnica
– Jaroslava Beňu, Ulica Jula Horvátha 904/38, 967 01 Kremnica
– Vladimíra Konoradského, Ulica Jula Horvátha 903/36, 967 01 Kremnica
– Júliusa Kaššu, Ulica Jula Horvátha 903/36, 967 01 Kremnica
– Branislava Novotného, Ulica Jula Horvátha 903/36/C, 967 01 Kremnica
– Svetozára Vaňatku, Ulica Jula Horvátha 903/36, 967 01 Kremnica
– Ivana Žiliaka, Ulica Jula Horvátha 903/36/F, 967 01 Kremnica
– Milana Hogha, Ulica Jula Horvátha 903/36, 967 01 Kremnica
– PhDr. Jindřicha Cupáka, Ulica Jula Horvátha 904/38, 967 01 Kremnica
– Jaroslava Sáčeka, Ulica Jula Horvátha 903/36, 967 01 Kremnica
– Jaroslava Sáčeka, Ulica Jula Horvátha 904/38, 967 01 Kremnica
– Dušany Weisovej a manžela Viliama, Ulica Jula Horvátha 903/36, 967 01 Kremnica
– Jána Harmana, Ulica Jula Horvátha 903/36, 967 01 Kremnica
– Valérie Debnárovej, Ulica Jula Horvátha 904/38, 967 01 Kremnica
– Anny Kuzmovej, Ulica Jula Horvátha 905/40, 967 01 Kremnica
– Mgr. Eva Čechová, Ulica Jula Horvátha 928/86, 967 01 Kremnica
o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica za účelom výstavby garáže, vyjadrenia k uzneseniu MsZ v Kremnici č. 216/0809, zo dňa 25. 09. 2008 a námietky proti uzneseniu MsZ v Kremnici č. 216/0809 zo dňa 08. 10. 2008.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ r u š í
1. zámer výstavby garáží v lokalite na Ulici Jula Horvátha za bytovým domom súp. č. 903, vzhľadom na nové skutočnosti, vývoj situácie v statickej doprave na území mesta Kremnica, a s tým spojený akútny nedostatok parkovacích miest, osobitne v lokalite Ulica Jula Horvátha pri bytových domoch súp. č. 957, 956, 955, 954 a 902, ako aj vzhľadom na odpor obyvateľov voči výstavbe garáží v tesnej blízkosti uvedeného bytového domu
2. uznesenie MsZ č. 216/0809 bod B/ zo dňa 10. septembra 2008, ktorým bola schválená ponuka mesta na prenájom pozemkov na výstavbu garáže v lokalite na Ulici Jula Horvátha za bytovým domom súp. č. 903
B/ u k l a d á
mestskému úradu
1.    vytypovať vhodné plochy ako parkovacie miesta v termíne do 30.04.2009
2.    oznámiť uvedené uznesenie žiadateľom
zodpovední: Ing. Donovalová, Ing. Ihringová
termín: 31.03.2009.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 23/0902 vo veci správy o činnosti Mestského bytového podniku v Kremnici za 4. štvrťrok 2008.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti Mestského bytového podniku v Kremnici za 4. štvrťrok 2008.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 24/0902 vo veci správy o činnosti Informačného centra mesta Kremnica za 4. štvrťrok 2008.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti Informačného centra mesta Kremnica za 4. štvrťrok 2008.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 25/0902 vo veci správy o vybavovaní sťažností a petícií za 2. polrok 2008.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o vybavovaní sťažností a petícií za 2. polrok 2008.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 26/0902 vo veci správy o činnosti hlavného kontrolóra mesta Kremnica za 2. polrok 2008.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti hlavného kontrolóra mesta Kremnica za 2. polrok 2008.
10    10    0    0
Uznesenie číslo 27/0902 vo veci správy o činnosti primátorky mesta Kremnica.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti primátorky mesta Kremnica za obdobie od 27.01.2009 do 18.02.2009, ktorú predložila RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta Kremnica.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 28/0902 vo veci vypracovania koncepcie odpadového hospodárstva v Kremnici.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/b e r i e   n a   v e d o m i e
informáciu o doterajšej činnosti pracovnej skupiny pre vypracovanie koncepcie odpadového hospodárstva v Kremnici
B/s c h v a ľ u j e
odvolanie člena pracovnej skupiny pre vypracovanie koncepcie odpadového hospodárstva v Kremnici Ing. Lucie Sýkorovej a vymenovanie nového člena pracovnej skupiny Bc. Jána Šipoša.
C /s c h v a ľ u j e
zmenu termínu na vypracovanie „Koncepcie odpadového hospodárstva v Kremnici do roku 2013“ a predlžuje ho do 15.09.2009.
8    8    0    0

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka  mesta
Mgr. Igor Kríž, prednosta úradu
Mgr. Mariana Novotná, člen návrhovej komisie
Ing. Beata Kirková, člen návrhovej komisie

Zapísala: Bc. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.