Február 2010

Uznesenia z 2. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 25. februára 2010

Uznesenie číslo 14/1002 vo veci VZN č. 1/2010 na určenie výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva pre školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Kremnica a zriadené na území mesta mimo zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Kremnica od 01.01.2010.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
VZN č. 1/2010 na určenie výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva pre školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Kremnica a zriadené na území mesta mimo zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Kremnica od 01.01.2010.
11    8    1    2

Uznesenie číslo 15/1002 vo veci VZN č. 2/2010 o nájme bytov, ktoré sú vo vlastníctve mesta Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
VZN č. 2/2010 o nájme bytov, ktoré sú vo vlastníctve mesta Kremnica.
11    9    0    2

Uznesenie číslo 16/1002 vo veci voľby kandidátov vykonávajúcich funkciu prísediaceho okresného súdu.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –  v o l í
kandidátov vykonávajúcich funkciu prísediaceho okresného súdu nasledovne:
1.    Matilda Olbrichtová
2.    Ing. Jozef Lichtner
3.    Alžbeta Cígerová
4.    Milan Kollár
5.    Ružena Utešená
11    10    0    1

Uznesenie číslo 17/1002 vo veci žiadosti spoločnosti Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s. závod 16 Žiar nad Hronom, Priemyselná 6/647, 965 01 Ladomerská Vieska, IČO 36 836 567, o prenájom pozemkov v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s c h v a ľ u j e
prenájom pozemkov zameraných geometrickým plánom číslo 31628826-195/2007/b  zo dňa 05. 10. 2007 v katastrálnom území Kremnica, a to časti parciel KN-C 1758/5, 1791, 1792, 1793, 1802/1 1819/2 a parciel KN-E 689, 2594/5, 2600/3, 2691/1 vyčlenených ako diel 2 s výmerou 6 m², diel 4 s výmerou 24 m², diel 17 s výmerou 143 m², diel 18 s výmerou 131 m², diel 5 s výmerou 1 m², diel 6 s výmerou 4 m², diel 19 s výmerou 6 m², diel 14 s výmerou 125 m², diel 15 s výmerou 214 m² a diel 16 s výmerou 90 m², t. j. výmera spolu 744 m² spoločnosti Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s., závod 16 Žiar nad Hronom, Priemyselná 6/647, 965 01 Ladomerská Vieska, IČO 36 836 567 pre účel zriadenia staveniska k stavbe – rekonštrukcia Mosta ev. číslo 578-012 na ceste II/578 v katastrálnom území Kremnica, na dobu určitú 1 rok odo dňa písomného odovzdania staveniska, za celkové nájomné 1 €, za podmienok uvedených v záväznom stanovisku Mesta Kremnica č. Výst. 2007/01458 zo dňa 12.10.2007.
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.03.2010.
11    10    0    1

Uznesenie číslo 18/1002 vo veci žiadosti o krátkodobý prenájom 2-3 miestností v Bellovom dome pre umiestnenie výstavy „Hudobné laboratórium“ v mesiacoch august, september 2010.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s c h v a ľ u j e
krátkodobý nájom 2 miestností nachádzajúcich sa na poschodí v objekte na Štefánikovom námestí súp. č. 14 v Kremnici na účely umiestnenia výstavy „Hudobné laboratórium“ v mesiacoch august, september 2010 pre žiadateľa – Občianske združenie Múzeum gýča, Angyalova 469/91, 967 01  Kremnica.
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku vypracovať zmluvu o krátkodobom nájme nebytových priestorov podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná:  Ing. Reichlová
termín: 31.03.2010.
11    10    0    1

Uznesenie číslo 19/1002 vo veci žiadosti Jany Dávidíkovej, Ulica Československej armády 206/47, 967 01 Kremnica o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica za účelom uskladnenia palivového dreva.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s c h v a ľ u j e
prenájom pozemku časť parcelného čísla KN-C 1152 – zastavané plochy a nádvoria (právna parcela číslo KN-E 2297/20 – zastavané plochy a nádvoria) s výmerou 4 m² v katastrálnom území Kremnica Jane Dávidíkovej, Ulica Československej armády 206/47,  967 01 Kremnica, za účelom uskladnenia palivového dreva na dobu neurčitú, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je Mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica vo výške 0,995 €/m²/ročne, t.j. nájomné celkom 3,98 € /rok.
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.03.2010.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 20/1002 vo veci žiadosti Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku, Kremnica, v zastúpení Mgr. Jánom Sotákom o ukončenie nájmu pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s c h v a ľ u j e
ukončenie nájmu pozemku časť parcelného čísla KN-C 947 (právna parcela číslo KN-E 442/2 ) – ostatná plochy s výmerou 120 m² podľa Zmluvy o nájme pozemku č. OEaPA 2003/00724 uzavretej s Evanjelickou cirkvou augsburského vyznania na Slovensku – cirkevný zbor v Kremnici, zastúpený Mgr. Jánom Ondrejčinom, zborovým farárom, dohodou k 31.12. 2009.
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie podľa bodu A/ a realizovať ukončenie zmluvy o nájme pozemku
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.03.2010.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 21/1002 vo veci žiadosti Františka Frieberta, Veternícka ulica 113/11, 967 01 Kremnica o odkúpenie alebo dlhodobý prenájom pozemku za účelom realizácie spevnenia plochy pred vstupom do predajne.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ n e s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku časť parcelného čísla KN-C 815/2 – ostatné plochy s výmerou 7 m² v katastrálnom území Kremnica  Františkovi Friebertovi, Veternícka ulica 113/11, 967 01 Kremnica.
B/ s c h v a ľ u j e
prenájom pozemku časť parcelného čísla KN-C 815/2 – ostatné plochy s výmerou 7 m² v katastrálnom území Kremnica Františkovi Friebertovi, Veternícka ulica 113/11, 967 01 Kremnica, za účelom realizácie spevnenia plochy pred vstupom do predajne, na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 2 mesiace, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je Mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica, vo výške 0,995 €/m²/rok, t.j. nájomné celkom 6,97 €/ročne.
C/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy.
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 03. 2010.
11    10    0    1

Uznesenie číslo 22/1002 vo veci žiadosti spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s. r. o., Zechenterova 347/2, Kremnica o aktualizáciu Nájomnej zmluvy o nájme lesných pozemkov na hospodárenie v lesoch zo dňa 29.06.2006.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s ch v a ľ u j e
aktualizáciu Nájomnej zmluvy o nájme lesných pozemkov na hospodárenie v lesoch zo dňa 29.06.2006, uzavretej medzi Mestom Kremnica ako prenajímateľom a spoločnosťou Mestské lesy Kremnica, s. r. o., Zechenterova 347/2, Kremnica ako nájomcom formou dodatku k zmluve, ktorým sa upraví výmera prenajatých lesných pozemkov z pôvodnej výmery 97015252 m² na výmeru 96873255 m².
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., uzavrieť dodatok k nájomnej zmluve a zabezpečiť zmeny v zápise v katastri nehnuteľností
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.03.2010.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 23/1002 vo veci správy o činnosti mestskej polície za 2. polrok 2009.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti mestskej polície za 2. polrok 2009.
11    10    0    1

Uznesenie číslo 24/1002 vo veci správy o činnosti Mestského bytového podniku v Kremnici za 4. štvrťrok 2009.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
predloženú správu o činnosti Mestského bytového podniku v Kremnici za 4. štvrťrok 2009.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 25/1002 vo veci správy o činnosti Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za IV. štvrťrok 2009.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e   n a  v e d o m i e
predloženú správu o činnosti Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica                          za IV. štvrťrok 2009.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 26/1002 vo veci správy o vybavovaní sťažností a petícií za 2. polrok 2009.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o vybavovaní sťažností a petícií za 2. polrok 2009.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 27/1002 vo veci petície obyvateľov mesta Kremnica a spádového okolia za záchranu röntgenologického pracoviska a chirurgickej ambulancie v Kremnici.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e  n a  v e d o m i e
petíciu obyvateľov mesta Kremnica a spádového okolia za záchranu röntgenologického pracoviska a chirurgickej ambulancie v Kremnici, ktorú podpísalo 1319 obyvateľov mesta Kremnica a spádového okolia a  ktorá bola doručená na mestský úrad dňa 02.02.2010.
B/k o n š t a t u j e,
že petícia obyvateľov mesta Kremnica a spádového okolia za záchranu röntgenologického pracoviska a chirurgickej ambulancie v Kremnici bola v plnom rozsahu oprávnená a významnou mierou prispela k pozitívnemu riešeniu vo veci zachovania röntgenologického pracoviska v Poliklinike v Kremnici.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 28/1002 vo veci petície obyvateľov Mesta Kremnica proti plošnému výrubu stromov na Štefánikovom námestí.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e  n a  v e d o m i e
1.    petíciu obyvateľov mesta Kremnica proti plošnému výrubu stromov na Štefánikovom námestí, ktorú podpísalo 542 obyvateľov mesta Kremnica a spádového okolia a ktorá bola doručená na mestský úrad dňa 03.02.2010.
2.    informáciu primátorky mesta o uskutočnených aktivitách zameraných na lepšie informovanie obyvateľov mesta o projekte obnovy Štefánikovho námestia, na realizáciu ktorého mesto získalo dotácie z fondov EU v rámci operačného programu regenerácia sídiel. Uskutočnili sa dve verejné diskusie s občanmi, dve rokovania s petičným výborom, na ktorých boli prezentované nevyhnutné dôvody pre komplexnú výmenu zelene na námestí a súčasne boli tlmočené pripomienky zo strany obyvateľov a petičného výboru.
B/u k l a d á
mestskému úradu
1.    pokiaľ to bude možné zachovať cca 9 stromov v dolnom stromoradí medzi Permoníkom a  Mestským úradom s tým, že zostanú na dožitie.
2.    dať vypracovať projekt povýsadbovej údržby novovysadenej zelene.
3.    po zapracovaní týchto pripomienok pokračovať v realizácií projektu obnovy Štefánikovho námestia.
11    7    0    4
Uznesenie číslo 29/1002 vo veci správy o činnosti hlavného kontrolóra mesta Kremnica za 2. polrok 2009.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti hlavného kontrolóra mesta Kremnica za 2. polrok 2009.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 30/1002 vo veci správy o činnosti primátorky mesta Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti primátorky mesta Kremnica za obdobie od 18.01.2010 do 12.02.2010, ktorú  predložila primátorka mesta RNDr. Zuzana Balážová.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 31/1002 vo veci informácie o zozname akcií na financovanie záchrany a obnovy kultúrnych pamiatok v roku 2010.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
informáciu o zozname akcií na financovanie záchrany a obnovy kultúrnych pamiatok v roku 2010.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 32/1002 vo veci finančného plánu spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o. na rok 2010.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
finančný plán spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o. na rok 2010 nasledovne:
Výnosy    2 641 430,- €
Náklady    2 640 460,- €
Zisk    970,- €
B/p o v e r u j e
poslanca MsZ Ing. Beatu Kirkovú spolupodpísaním (popri primátorke mesta) rozhodnutie Mesta Kremnica ako jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., ktorým bude spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o. oznámený schválený finančný plán na rok 2010.
C/u k l a d á
prednostovi mestského úradu oznámiť spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o. schválený finančný plán na rok 2010 vo forme rozhodnutia jediného spoločníka
zodpovedný: Mgr. Kríž
termín: ihneď.
11    10    0    1

Uznesenie číslo 33/1002 vo veci voľného priestoru detskej ambulancie.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – A/d e k l a r u j e
Ochotu  Mesta Kremnica zachovať priestor voľnej detskej ambulancie  po MUDr. Podovej  v priestoroch Polikliniky v Kremnici, Dolná ulica, pre budúce fungovanie tejto ambulancie  s novým  všeobecným lekárom pre deti a dorast.
B/u k l a d á
Mestskému úradu Kremnica zverejniť na internete – oficiálna stránka Mesta Kremnica a v iných médiách ponuku voľných nebytových priestorov na zriadenie ambulancie všeobecného lekára pre deti a dorast.
C/ž i a d a
Mestský úrad Kremnica, aby o predložených žiadostiach o obsadenie tohto priestoru bez zdržania písomne informoval Komisiu sociálnu, zdravotnú a bytovú, zriadenú pri MsZ Kremnica.
zodpovedný: Mgr. Kríž
termín: ihneď.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 34/1002 vo veci zrušenia uznesenia MsZ č. 183/0910 zo dňa 08. októbra 2009.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   r u š í
uznesenie MsZ č. 183/0910 zo dňa 08. októbra 2009, ktorým bolo schválené uzavretie zmluvy o úvere so Všeobecnou úverovou bankou, a. s., vo výške 500.000,- €.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 35/1002 vo veci prijatia preklenovacieho úveru na financovanie projektu Skládka odpadov Kremnické Bane – Ovčín, rekultivácia, uzatvorenie a monitorovací systém.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s c h v a ľ u j e
1.    prijatie preklenovacieho úveru od Všeobecnej úverovej banky , a. s., na financovanie projektu Skládka odpadov Kremnické Bane – Ovčín, rekultivácia, uzatvorenie a monitorovací systém vo výške 1 064 860,- €
2.    zabezpečenie úveru blankozmenkou spolu s Dohodou o vyplňovacom práve k blankozmenke
B/u k l a d á
mestskému úradu konať vo veci prijatia úveru z VÚB, a. s., podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: ihneď.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 36/1002 vo veci  prijatia preklenovacieho úveru na financovanie projektu Obnova materskej školy v Kremnici
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s c h v a ľ u j e
1.    prijatie preklenovacieho úveru od Všeobecnej úverovej banky , a. s., na financovanie projektu  Obnova materskej školy v Kremnici  vo výške 515 452,- €
2.    zabezpečenie úveru blankozmenkou spolu s Dohodou o vyplňovacom práve k blankozmenke
B/u k l a d á
mestskému úradu konať vo veci prijatia úveru z VÚB, a. s., podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: ihneď.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 37/1002 vo veci zníženia mesačnej odmeny primátorke mesta Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   z n i ž u j e
o 10 % mesačnú odmenu primátorke mesta Kremnica s účinnosťou od 1. februára 2010.
11    9    1    1

Uznesenie číslo 38/1002 vo veci zabezpečenia návštevnej služby LSPP.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   p o v e r u j e
prednostu mestského úradu napísaním a zaslaním listu na VÚC Banská Bystrica s takýmto znením: Kde majú obyvatelia Kremnice a okolia (cca 10 000 obyvateľov) zabezpečenú návštevnú službu LSPP počas pracovných dní, nakoľko VÚC rozpisuje stále LSPP len na dni pracovného voľna a pokoja? Ktorý lekár je povinný prísť na návštevnú službu LSPP počas pracovných dní (napr. do Charitného domu, Domu sociálnych služieb, ktorého je VÚC zriaďovateľ) a nie všetci klienti sú schopní prevozu na LSPP v Žiari nad Hronom? Žiadame si písomnú odpoveď, nakoľko zo zákona vyplýva, že VÚC zodpovedá za LSPP. Rýchla zdravotná služba nemôže a ani nesupluje návštevnú LSPP a obyvatelia Kremnice neraz volali Rýchlu zdravotnú pomoc a prepojili ich na LSPP do Žiaru nad Hronom, že to nepatrí k nim. V Žiari nad Hronom im odpovedali, že lekár nemôže vykonať návštevnú službu, nakoľko to nie je v jeho vytýčenom obvode na LSPP. Kremnica má vytýčený obvod LSPP, tak žiadame riešenie tejto otázky
zodpovedný: Mgr. Kríž
termín: 04.03.2010.
10    10    0    0

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka  mesta
Mgr. Igor Kríž, prednosta úradu
Ing. Klára Popová, člen návrhovej komisie
Martin Varhaňovský, člen návrhovej komisie

Zapísala: Bc. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.