Január 2008

Uznesenia z 1. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 31. januára 2008.

Uznesenie číslo 1/0801 vo veci správy o ÚPN mesta.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o ÚPN mesta.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 2/0801 vo veci zrušenia uznesenia MsZ č. 257/0409 zo dňa 9. 9. 2004, ktorým boli schválené „Zásady ochrany pamiatkovej rezervácie Kremnica a pamiatkovej zóny – Územie banských diel v okolí Kremnice“ vypracované Krajským pamiatkovým úradom Banská Bystrica v 06-11/2003.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – r u š í
uznesenie MsZ č.  257/0409 zo dňa 9. 9. 2004, ktorým boli schválené „Zásady ochrany pamiatkovej rezervácie Kremnica a pamiatkovej zóny – Územie banských diel v okolí Kremnice“ vypracované Krajským pamiatkovým úradom Banská Bystrica v 06-11/2003.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 3/0801 vo veci vypracovania požiadavky na Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica o aktualizáciu a prepracovanie uvedených zásad v zmysle Usmernenia Pamiatkového úradu v Bratislave.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – u k l a d á
mestskému úradu požiadať  Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica o prepracovanie uvedených zásad v zmysle Usmernenia Pamiatkového úradu v Bratislave
zodpovedná: Ing. Donovalová
termín: 15. 02. 2008.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 4/0801 vo veci  žiadosti MUDr. Edity Barnovej, Veternícka 111/7, Kremnica  o ukončenie nájmu nebytových priestorov v objekte 49/21 na Dolnej ulici v Kremnici – miestností určených na vykonávanie zdravotníckych služieb a čakáreň s výmerou 58,46 m2.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s ch v a ľ u j e
ukončenie nájmu pre MUDr. Editu Barnovú, Veternícka ulica 111/7, Kremnica na prenájom nebytových priestorov – miestností určených na vykonávanie zdravotníckych služieb a čakáreň s výmerou 58,46 m2 v objekte 49/21 na Dolnej ulici v Kremnici, s termínom od 01. 01. 2008.
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku ukončiť nájom nebytových priestorov podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná:  Ing. Reichlová
termín:  28. 02. 2008.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 5/0801 vo veci  žiadosti VADEMECUM, s.r.o., Dolná ulica 49/21, Kremnica  o ukončenie nájmu nebytových priestorov v objekte 49/21 na Dolnej ulici v Kremnici – miestností určených na vykonávanie zdravotníckych služieb a čakáreň s výmerou 58,45 m2.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s ch v a ľ u j e
ukončenie nájmu pre VADEMECUM, s.r.o., Dolná ulica 49/21, Kremnica na prenájom nebytových priestorov – miestností určených na vykonávanie zdravotníckych služieb a čakáreň s výmerou 58,45 m2 v objekte 49/21 na Dolnej ulici v Kremnici, s termínom od 01. 01. 2008.
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku ukončiť nájom nebytových priestorov podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná:  Ing.  Reichlová
termín:  28. 02. 2008.
13    13    0    0

Uznesenie číslo  6/0801 vo veci  žiadosti VADEMECUM, s.r.o., Dolná ulica 49/21, Kremnica  o prenájom nebytového priestoru v objekte 49/21 na Dolnej ulici v Kremnici – miestností určených na vykonávanie zdravotníckych služieb a čakáreň s výmerou 58,60 m2.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s ch v a ľ u j e
prenájom nebytových priestorov pre VADEMECUM, s.r.o., Dolná ulica 49/21, Kremnica – miestností určených na vykonávanie zdravotníckych služieb a čakáreň s výmerou 58,60 m2 v objekte 49/21 na Dolnej ulici v Kremnici, s termínom od 01. 01. 2008.
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku vypracovať zmluvu o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná:  Ing. Reichlová
termín:  28. 02. 2008.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 7/0801 vo veci  žiadosti NEUROLOCUS, s.r.o., Dolná ulica 49/21, Kremnica  o ukončenie nájmu nebytových priestorov v objekte 49/21 na Dolnej ulici v Kremnici – miestnosti určenej na vykonávanie zdravotníckych služieb s výmerou 21,45 m2.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s ch v a ľ u j e
ukončenie nájmu pre NEUROLOCUS, s.r.o., Dolná ulica 49/21, Kremnica na prenájom nebytových priestorov – miestnosti určenej na vykonávanie zdravotníckych služieb o výmere 21,45 m2 v objekte 49/21 na Dolnej ulici v Kremnici, s termínom od 01. 01. 2008.
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku ukončiť nájom nebytových priestorov podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná:  Ing. Reichlová
termín:  28. 02. 2008.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 8/0801 vo veci  žiadosti NEUROLOCUS, s.r.o., Dolná ulica 49/21, Kremnica  o prenájom nebytového priestoru v objekte 49/21 na Dolnej ulici v Kremnici – miestností určených na vykonávanie zdravotníckych služieb a čakáreň s výmerou 58,45 m2.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s ch v a ľ u j e
prenájom nebytových priestorov pre NEUROLOCUS, s.r.o., Dolná ulica 49/21, Kremnica – miestností určených na vykonávanie zdravotníckych služieb a čakáreň s výmerou 58,45 m2 v objekte 49/21 na Dolnej ulici v Kremnici, s termínom od 01.01. 2008.
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku vypracovať zmluvu o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná:  Ing. Reichlová
termín:  28.02.2008.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 9/0801 vo veci  žiadosti o predĺženie doby nájmu a udelenie súhlasu k stavebným úpravám – LASTET, s.r.o. Hurbanova 1, 915 01  Nové Mesto nad Váhom v nebytových priestoroch v objekte na Dolnej ulici 49/21, 967 01  Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s ch v a ľ u j e
predĺženie doby nájmu pre LASTET, s.r.o. Hurbanova 1, 915 01  Nové Mesto nad Váhom o 10 rokov, t.j. do 31. 01. 2017 a súhlasí so zámerom obnovy interiéru a exteriéru verejnej lekárne v prenajatých nebytových priestoroch v objekte na Dolnej ulici 49/21 v Kremnici s tým, že náklady na stavebné úpravy nebudú v budúcnosti predmetom započítania s nájmom a v prípade skoršieho ukončenia nájmu, nebudú nájomcovi vrátené. Stavebné úpravy sa nájomca zaväzuje zrealizovať na vlastné náklady. Technické zhodnotenie nebytových priestorov si môže nájomca započítať do nákladov.
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku vypracovať dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná:  Ing. Reichlová
termín:  28. 02. 2008.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 10/0801 vo veci žiadosti Jozefa Králika, Dolná ulica 51/25,  967 01 Kremnica o odkúpenie pozemku na výstavbu garáže po predložení geometrického plánu.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/r u š í
uznesenie MsZ č. 266/0712 zo dňa 06. decembra 2007.
B/s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. KN-C 862/11 – ostatné plochy s výmerou 29 m² zameraného geometrickým plánom č. 34611771-128/2007 zo dňa 16. 12. 2007 ako diel 1 s výmerou 29 m² z pozemku parc. č.  KN-E 611 v katastrálnom území Kremnica,  Jozefovi Králikovi, Dolná ulica 51/25, 967 01 Kremnica, za účelom výstavby garáže, za kúpnu cenu dohodou vo výške 200,- Sk/m², t.j. kúpna cena celkom 5.800,- Sk, za podmienky uhradenie všetkých nákladov spojených s prevodom pozemku.
C/u k l a d á
mestskému úradu realizovať odpredaj pozemku podľa bodu B/ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 29. 02. 2008.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 11/0801 vo veci žiadosti Nory Kotvanovej, Pod Donátom 1375/6, Žiar nad Hronom o zrušenie prenájmu časti priestorov autobusovej čakárne v Kremnici a Anny Allerámovej, Zechenterova ulica 359/30, Kremnica o prenájom časti priestorov autobusovej čakárne v Kremnici.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/r u š í
prenájom priestorov podľa Nájomnej zmluvy č. OSMM 2006/008931, zo dňa 09. 03. 2007 uzavretej s Norou Kotvanovou, Pod Donátom 1375/6, Žiar nad Hronom, IČO 43 409 679 k 31. 12. 2007.
B/s ch v a ľ u j e
prenájom časti priestorov autobusovej čakárne v Kremnici s výmerou 6,25 m², Anne Allerámovej, Zechenterova ulica 359/30, Kremnica, IČO 37 395 947,  na účel prevádzky novinového stánku, na dobu neurčitú od 01. 01. 2008, za nájomné stanovené v zmysle Zásad určovania nájomného za prenájom nebytových priestorov, ktorých vlastníkom je Mesto Kremnica vo výške 755,- Sk/m²/ročne, t. j. celkové ročné nájomné je 4.719,- Sk.
C/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ Nore Kotvanovej a realizovať prenájom podľa bodu B/uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 29. 02. 2008.
13    12    0    1

Uznesenie číslo 12/0801 vo veci žiadosti spoločnosti Lukromtel, s. r. o., Československej armády 198/31, 967 01 Kremnica, IČO 36 057 258, o schválenie zámeru odpredaja pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s ch v a ľ u j e
zámer odpredaja pozemku parc. č. KN-C 926 – záhrady s výmerou 1 393 m² v katastrálnom území Kremnica za účelom výstavby polyfunkčného objektu spoločnosti Lukromtel, s. r. o., Československej armády 198/31, 967 01 Kremnica, IČO 36 057 258. K odpredaju pozemku dá MsZ definitívne stanovisko po predložení architektonickej štúdie, ktorú nechá na svoje náklady vypracovať žiadateľ
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 29. 02. 2008.
13    11    1    1

Uznesenie číslo 13/0801 vo veci správy o činnosti primátorky mesta.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti primátorky mesta za obdobie od 07. 12. 2007 do 18. 01. 2008, ktorú predložila RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta Kremnica.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 14/0801 vo veci správy o činnosti Mestského úradu v Kremnici.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti Mestského úradu v Kremnici za 4. štvrťrok 2007, ktorú predložila RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 15/0801 vo veci vstupu Mesta Kremnica do záujmového združenia miest a obcí  – CITENERGO.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – s ú h l a s í
so vstupom Mesta Kremnica do záujmového združenia miest a obcí  – CITENERGO.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 16/0801 vo veci schválenia členov pracovnej skupiny pre vypracovanie „Koncepcie rozvoja školstva v Kremnici do roku 2013“.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s ch v a ľ u j e
členov pracovnej skupiny:     Mgr. Igor Kríž
Mgr. Hana Zlatošová
Mgr. Margita Fodorová
Mgr. Peter Weis
Mgr. Peter Plankenbüchler
Mgr. Alfréd Haško
Mgr. Jana Daubnerová
Ing. Ján Hero
Tatiana Lietavová
B/u k l a d á
navrhnutým členom pracovnej skupiny vypracovať „Koncepciu rozvoja školstva v Kremnici do roku 2013“ v súlade s racionalizačnými opatreniami predloženými na mestskom zastupiteľstve dňa 6. 12. 2007.
11    10    0    1

Uznesenie číslo 17/0801 vo veci doplnenia Komisie rozvoja obchodu, cestovného ruchu a podnikateľských aktivít.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – v o l í
Ing. Vladimíru Kováčikovú za člena Komisie rozvoja obchodu, cestovného ruchu a podnikateľských aktivít.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 18/0801 vo veci žiadosti Jozefa Daxnera – TEMPO, Kopernica č. 23, IČO 33 322 236 ohľadom prehodnotenia podmienok nájmu pozemku KN-C 2268 – ostatné plochy s výmerou 32 m2, uznesenie MsZ č. 276/0712 zo dňa 17. 12. 2007.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s ch v a ľ u j e
v uznesení MsZ č. 276/0712 zo dňa 17. 12. 2007 opravu chybného textu: „na dobu neurčitú, od 22. 7. 2007“ na text: „na dobu neurčitú, od 22. 7. 2004“. Jedná sa o opravu formálnej prepisovej chyby uvedenej v pôvodnom uznesení.
B/u k l a d á
mestskému úradu doručiť opravu uznesenia Jozefovi Daxnerovi – TEMPO, Kopernica č. 23
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 07. 02. 2008.
11    11    0    0

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka  mesta
Mgr. Igor Kríž, prednosta úradu
Ing. Klára Popová, člen návrhovej komisie
Ing. Beata Kirková, člen návrhovej komisie

Zapísala: Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.