Január 2009

Uznesenia z 1. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 29. januára 2009

Uznesenie číslo 1/0901 vo veci voľby prezidenta Slovenskej republiky.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ b e r i e  n a  v e d o m i e, že
1.    predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojim rozhodnutím zo dňa 8. januára 2009 o vyhlásení voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré bolo uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky č. 1/2009 a určil deň konania voľby na sobotu 21. marca 2009. V prípade, ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, určil deň konania druhého kola voľby prezidenta Slovenskej republiky na sobotu 4. apríla 2009
2.    primátorka mesta vytvorila na odovzdávanie hlasovacích  lístkov a na sčítanie hlasov 5 volebných okrskov a určila nasledovné volebné miestnosti:
Okrsok č.1:
pre voličov bývajúcich v uliciach: Zámocké námestie, Zlatá ulica, Továrenská ulica, Langsfeldova ulica, Štúrova ulica, Rumunskej armády, Kutnohorská ulica, Banská cesta, Nová dolina, Ul. J. Horvátha (čísla domov 860, 861, 862, 863, 871,  872, 878, 887, 888, 892, 893, 894, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 912, 913, 916, 917, 918, 919, 920 a 922), Revolta
volebná miestnosť – Hasičská zbrojnica, zasadačka , Langsfeldova ulica č. 698/13
Okrsok č. 2:
pre voličov bývajúcich v uliciach: Ul. Sama Chalupku, Ul. ČSA, Zechenterova ulica (čísla domov 327, 328, 329, 331, 332, 333, 334, 335 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 349, 350, 352, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374 a 1179)
volebná miestnosť – Mestské kultúrne stredisko, prízemie vpravo, Ulica Pavla  Križku č. 391/6
Okrsok č. 3:
pre voličov bývajúcich v uliciach: Štefánikovo námestie, Námestie SNP, Angyalova ulica, Bystrická ulica, Partizánska  dolina, Ul. P. Križku, Ul. J. Kollára,
volebná miestnosť – Mestský úrad, radná sieň,  Štefánikovo námestie č. 1/1
Okrsok č. 4:
pre voličov bývajúcich v uliciach: Matunákova ulica, Dolná ulica (čísla domov 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 1362, 47, 48, 49, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 a 96), Ul. J. Horvátha (čísla domov 902, 903, 904, 905, 924, 954, 955, 956 a 957)
volebná miestnosť – Mestské kultúrne stredisko, prízemie vľavo, Ulica Pavla Križku č. 391/6
Okrsok č. 5:
pre voličov bývajúcich v uliciach: Veternícka ulica, Dolná ulica (čísla domov 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 62, 63, 65, 66, 100, 102 a 108), Zechenterova ulica (čísla domov 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359 a 360) Ul. J. Horvátha (čísla domov 879, 881, 883, 884, 925, 926, 927, 928 a 929) Galandov majer
volebná miestnosť – budova Stavebného bytového družstva pri hoteli Veterník, Veternícka ulica č. 116/17
3. voľby sa budú konať v sobotu od 7.00 h do 22.00 h.
B/ž i a d a
všetky orgány a subjekty zapojené do prípravy a priebehu voľby prezidenta Slovenskej republiky postupovať v súlade so zákonom č. 46/1999 Z.z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 2/0901 vo veci návrhu Koncepcie školstva v Kremnici do roku 2013.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/b e r i e  n a  v e d o m i e
1.    návrh Koncepcie rozvoja školstva v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica do roku 2013.
2.    uznesenie Mestskej školskej rady v Kremnici zo zasadnutia dňa 28.01.2009
B/s c h v a ľ u j e
doplnenie pracovnej skupiny na vypracovanie návrhu Koncepcie rozvoja školstva v Kremnici do roku 2013 o riaditeľa CVČ v Kremnici Mgr. Haška, riaditeľa ZŠ, Angyalova ulica Mgr. Plankenbüchlera a riaditeľa ZŠ, Ulica Pavla Križku Mgr. Weisa a o zástupcov rodičov Ing. Ľuboša Perinu a Ing. Annu Heugerovú.
C/u k l a d á
pracovnej skupine vyhodnotiť pripomienkové konanie zo stretnutia pedagógov, verejnosťou a pripomienky, ktoré mali občania možnosť poslať cez internet, doručiť poštou alebo pripomienkovať osobne na verejnom stretnutí
zodpovedná: Mgr. Zlatošová
termín: 13.02.2009.
10    9    0    1

Uznesenie číslo 3/0901 vo veci vyradenia a odpredaja motorového vozidla – typ Škoda Felícia, r.v. 1997, EČ – ZH 569AB.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/  s ch v a ľ u j e
1.    vyradenie motorového vozidla typ Škoda Felícia, r.v. 1997, EČ – ZH 569 AB, v obstarávacej cene 11 026,45 € (332 183,- Sk) z majetku Mesta Kremnica
2.    odpredaj motorového vozidla typ Škoda Felícia, r.v. 1997, EČ – ZH 569 AB, žiadateľovi Jaroslavovi Segečovi, Lúčky č.65, Kremnica,  za kúpnu cenu vo výške 365,13 € (11 000,- Sk)
B/u k l a d á
mestskému úradu realizovať vyradenie a odpredaj motorového vozidla podľa bodu A/ uznesenia v termíne do 31.01.2009
zodpovedná:Ing.  Ihringová
termín: podľa textu.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 4/0901 vo veci ponuky Národného lesníckeho centra, Ulica T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen, IČO 42 001 315 na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ b e r i e   n a   v e d o m i e
ponuku Národného lesníckeho centra, Ulica T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen, IČO 42 001 315na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu v katastrálnom území Kremnica, a to majetku:
1.    – rodinný meštiansky dom súp. č. 78, postavený na pozemku parc. č. KN-C 1738
– pozemok parc. č. KN-C 1738 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 276 m²
– pozemok parc. č. KN-C 1740/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 208 m²
zapísané v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 632
2.    – prefabrikovaná betónová garáž bez betónového základu – 2 ks, umiestnené na pozemku parc. č. KN-C 1740/1
nezapísané v katastri nehnuteľností
za ponukovú kúpnu cenu celkom v sume 68 047,53 EUR (2,050.000,- Sk, € prepočítanú konverzným kurzom 30,1260 Sk)
B/n e s c h v a ľ u j e
kúpu nehnuteľného majetku štátu v katastrálnom území Kremnica, a to majetku:
1. – rodinný meštiansky dom súp. č. 78, postavený na pozemku parc. č. KN-C 1738
– pozemok parc. č. KN-C 1738 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 276 m²
– pozemok parc. č. KN-C 1740/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 208 m²
zapísaného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 632
2. – prefabrikovaná betónová garáž bez betónového základu – 2 ks, umiestnené na   pozemku parc. č. KN-C 1740/1
nezapísané v katastri nehnuteľností
od Národného lesníckeho centra, Ulica T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen, IČO 42 001 315, za kúpnu cenu vo výške 68 047,53 EUR (2,050.000,- Sk, € prepočítanú konverzným kurzom 30,1260 Sk)
C/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie podľa bodu A/a B/ Národnému lesníckemu centru
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.03.2009.
10    8    1    1

Uznesenie číslo 5/0901 vo veci správy o činnosti primátorky mesta.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti primátorky mesta Kremnica za obdobie
1.    od 03.11.2008 do 28.11.2008,
2.    od 01.12.2008 do 26.01.2009,
ktorú predložila RNDr. Balážová, primátorka mesta Kremnica.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 6/0901 vo veci správy o činnosti Mestského úradu v Kremnici.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti Mestského úradu v Kremnici za 4. štvrťrok 2008, ktorú predložila RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 7/0901 vo veci projektu Komplexná obnova radnice, Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  -A/ b e r i e  n a  v e d o m i e
že Mesto Kremnica bolo úspešné s projektom Komplexná obnova radnice, Kremnica vo výške 3 mil. Sk od poskytovateľa dotácie Ministerstvo kultúry SR – Program Obnovme si svoj dom
B/u k l a d á
mestskému úradu zapracovať uvedenú čiastku podľa bodu A/uznesenia do 1. zmeny rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2009
zodpovedný: Mgr. Kríž
termín: v texte.
10    10    0    0
Uznesenie číslo 8/0901 vo veci predloženého návrhu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pre 1. polrok 2009.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
predložený návrh kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta pre 1. polrok 2009.
10    10    0    0

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka  mesta
Mgr. Igor Kríž, prednosta úradu
Ing. Beata Kirková, člen návrhovej komisie
Mgr. Vladimír Gorbunov, člen návrhovej komisie

Zapísala: Bc. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.