Január 2010

Uznesenia z 1. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici  dňa  28. januára 2010

Uznesenie číslo 1/1001 vo veci návrhu cenníka za služby poskytované v Kremnických novinách, Mestskom kultúrnom stredisku, klube Labyrint, mestskom rozhlase a mestskej telocvični od 01.02.2010.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   A/b e r i e  n a  v e d o m i e
návrh cenníka za služby poskytované  v Kremnických novinách, Mestskom kultúrnom stredisku, klube Labyrint, mestskom rozhlase a mestskej telocvični od 01.02.2010.

Kremnické noviny: Platba v r. 2009 Platba od 1. 2. 2010

Plošná inzercia  
Celá novinová strana99,58 €100 €
½ novinovej strany49,79 €50 €
⅓ novinovej strany35 €
¼ novinovej strany24,89 €25 €
⅛ novinovej strany12,28 €13 €
1 cm²0,39 €0,50 €
Vyhotovenie graf. návrhu pre reklamu10 €

Minimálny rozmer plošnej inzercie  je 5 x5 cm

Príplatok za farebnú inzerciu je 20 %

 

Spomienka na zosnulého2,48 €2,50 €
Poďakovanie po pohrebe1,65 €2 €
Riadková inzercia0,16 € za slovo0,02 € za slovo
Iné jubileum3,31 €3,50 €

 

Mestské kultúrne stredisko

Veľká sála v letnom období / hod.16,59 €17 €
Veľká sála v zimnom období / hod.20,74 €20 €
Zasadačka č. 5 / hod.8,29 €10 €
Klubovňa / hod.9,98 €10 €
Prenájom ozvučovacej techniky/ hod.9,59 €17 €

Zverejňovanie oznamov v mestských vitrínach

Formát A 4 /deň0,16 €0,20 €
Formát A 3 /deň0,33 €0,50 €
Formát A 2 /deň0,66 €0,50 €
Formát A 1 /deň0,82 €1 €


Výtvarné práce k vyhotoveniu reklám

Veľký pútač46,47 €50 €
Malý pútač23,23 €25 €
Vyhotovenie grafického návrhu / hod.6,63 €7 €
Plotrovanie 1 m²25 €

Klub Labyrint

Celý priestor / hod.18,07 €18 €
Reštauračná časť / hod.9,95 €10 €

 

Mestská telocvičňa

Telocvičňa / hod.11,61 €12 €
Telocvičňa pre školy, šport. kluby, mimovládne organizácie 

2,65 €

 

2,70 €

Posilňovňa

osoba / hodina2,65 €2,50 €
osoba / mesiac16,59 €17 €
osoba / polrok79,66 €80 €
osoba / rok159,33 €160 €

– obyvatelia mesta majú 50 % zľavu

 

Mestský rozhlas

Oznam pre občana mesta0,06 €/slovo1 €/oznam
Oznam pre organizácie, podnikateľov0,13 €/slovo5 €/oznam(max.1strana)
Zverejnenie pohrebu1,16 €1 oznam zadarmo a každý ďalší 1 €
Požiadavka živnostníkov zverejniť

oznam do 12.00 h

0,33 €/slovo8 €/oznam(max.1strana)

B/s c h v a ľ u j e
cenník za služby poskytované  v Kremnických novinách, Mestskom kultúrnom stredisku, klube Labyrint, mestskom rozhlase a mestskej telocvični od 01.02.2010.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 2/1001 vo veci žiadosti o bezplatný prenájom v objekte na Štefánikovom námestí 14/2, 967 01  Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/n e s c h v a ľ u j e
bezplatný prenájom nebytového priestoru v objekte na Štefánikovom námestí 14/2, 967 01 Kremnica žiadateľovi – Matica Slovenská – MO Kremnica, Zechenterova ulica 349/6, 967 01  Kremnica
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku oznámiť výsledok podľa bodu A/ uznesenia žiadateľovi
zodpovedná:  Ing. Reichlová
termín:  28.02.2010.
12    11    0    1

Uznesenie číslo 3/1001 vo veci žiadosti o rozšírenie priestorov pre potreby expozície Múzea Gýča v objekte na Štefánikovom námestí 14/2, v Kremnici.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s c h v a ľ u j e
rozšírenie priestorov pre potreby expozície Múzea gýča o miestnosť na prízemí vľavo pre žiadateľa – Občianske združenie Múzeum gýča, Angyalova 469/91, 967 01  Kremnica. Pri stanovení preddavkov za služby spojené s nájmom sa bude vychádzať z predpokladu na rok 2010.
B/b e r i e  n a v e d o m i e
druhú časť žiadosti o krátkodobý prenájom 2-3 miestností v Bellovom dome pre umiestnenie výstavy „Hudobné laboratórium“ v mesiacoch august, september 2010, ku ktorej sa vyjadrí po obhliadke priestorov na zasadnutí komisie vo februári 2010.
C/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku vypracovať dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná:  Ing. Reichlová
termín: 28.02.2010.
12    10    0    2

Uznesenie číslo 4/1001 vo veci žiadosti Jaroslava Sáčka, Ulica Jula Horvátha 903/36, 967 01 Kremnica o odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica po predložení znaleckého posudku.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/  r u š í
uznesenie číslo 220/0912 zo dňa 03. decembra 2009.
B/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parcelné číslo KN-C 967/1 – záhrady s výmerou 134 m² v katastrálnom území Kremnica Jaroslavovi Sáčkovi, Ulica Jula Horvátha 903/36, 967 01 Kremnica, za kúpnu cenu stanovenú Znaleckým posudkom číslo 18/2009 zo dňa 15. 12. 2009 vo výške 9,20 €/m², t.j. kúpna cena celkom 1.232,80 €, za podmienky, že žiadateľ uhradí všetky náklady spojené s prevodom pozemku.
C/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi a uzavrieť kúpnu zmluvu
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.03.2010.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 5/1001 vo veci žiadosti Heidy Žabkovej, Ulica Jula Horvátha 904/38, 967 01 Kremnica o ukončenie nájmu pozemku v katastrálnom území Kremnica dohodou.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s c h v a ľ u j e
ukončenie nájmu pozemku časť parcelného čísla KN-C 1153 – záhrady s výmerou 111 m² podľa Zmluvy o nájme pozemku č. OSMM 160/0008/11 uzavretej s Heidy Žabkovou, Ulica Jula Horvátha 904/38, dohodou k 31. 12. 2009.
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie podľa bodu A/ a realizovať ukončenie zmluvy o nájme pozemku
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 28.02.2010.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 6/1001 vo veci žiadosti Ing. Richarda Krausa, a Ing. Evy Krausovej, obaja bytom Ulica Československej armády 1349/9A, 967 01 Kremnica o majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v katastrálnom území Kremnica po predložení geometrického plánu.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/  r u š í
uznesenie číslo 174/0910 zo dňa 08. októbra 2009.
B/ s c h v a ľ u j e
majetkovoprávne usporiadanie pozemkov zámennou zmluvou tak, že pozemok parc. č. KN-C 2918/6
– trvalý trávny porast s výmerou 1293 m² v katastrálnom území Kremnica vo vlastníctve Mesta Kremnica sa zamení za pozemok parc č. KN-C 2918/7 – trvalý trávny porast s výmerou 1025 m² v katastrálnom území Kremnica vo vlastníctve Ing. Richarda Krausa, Ulica Československej armády 1349/9A, 967 01 Kremnica, a pozemky parc. č. KN-C 2918/4 – trvalý trávny porast s výmerou 261 m² a parc. č. KN-C 2918/8 – trvalý trávny porast s výmerou 7 m² v katastrálnom území Kremnica vo vlastníctve Ing. Evy Krausovej, Ulica Československej armády 1349/9A, 967 01 Kremnica za podmienky, že žiadatelia uhradia všetky náklady spojené s majetkovoprávnym usporiadaním pozemkov.
C/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie a realizovať zámenu pozemkov podľa bodu B/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30.04.2010.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 7/1001 vo veci žiadosti Ruženy Utešenej, Dolná ulica 41/5, 967 01 Kremnica, Prof. Ing. Karola Zalaia, CSc., Ul. Royova 19, 831 01 Bratislava, Ing. Petra Zalaia, Nová Baňa, Legionárska 11 a PaedDr. Kataríny Bockaničovej, Tomášikova 10D, Bratislava o pomoc pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov v katastrálnom území Kremnica po predložení nového geometrického plánu.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/  r u š í
uznesenie číslo 208/0809 zo dňa 10. septembra 2008.
B/ s c h v a ľ u j e
majetkovoprávne usporiadanie pozemkov zámennou zmluvou podľa geometrického plánu
č. 34611771-106/2009 zo dňa 09.11.2009 tak, že
– pozemky vo vlastníctve Mesta Kremnica, a to diel 5 s výmerou 4 m², diel 6 s výmerou 5 m² a diel 7  s výmerou 2 m², zamerané z pozemku parc. č. KN-C 821/1 – zastavaná plocha a nádvorie v katastrálnom území Kremnica, prejdú do vlastníctva Ruženy Utešenej Dolná ulica 41/5, 967 01 Kremnica, Prof. Ing. Karola Zalaia, CSc.,Ul. Royova 19, 831 01 Bratislava, Ing. Petra Zalaia, Legionárska 11, 968 01 Nová Baňa a PaedDr. Kataríny Bockaničovej, Tomášikova 10D, 821 03 Bratislava a stanú sa súčasťou pozemku parcelné číslo KN-C 819/2, ktorý je v ich vlastníctve a stojí na ňom časť ich domu č. 41/5. Tieto diely o celkovej výmere 11 m² sa zamenia s pozemkom v spoluvlastníctve Ruženy Utešenej a spol. a to dielom 2 s výmerou 1 m², zameraným z pozemku parc č. KN-C 819/2, ktorý sa stáva súčasťou pozemku parcelné číslo KN-C 821/1 vo vlastníctve Mesta Kremnica. Cena za rozdielnu výmeru zamieňaných pozemkov sa stanovuje dohodou vo výške 1,- € v prospech mesta,  za podmienky, že žiadatelia uhradia všetky náklady spojené s majetkovoprávnym usporiadaním pozemkov.
C/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať uzavretie zámennej zmluvy podľa bodu  B/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.03.2010.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 8/1001 vo veci prenájmu pozemku pod pomníkom padlých z I. svetovej vojny v katastrálnom území Kremnica Mestom Kremnica od Železníc Slovenskej republiky, M. R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen, IČO: 31 364 501.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ r u š í
uznesenie číslo 158/0909 zo dňa 10. septembra 2009.
B/s c h v a ľ u j e
prenajatie pozemku časť parc. č. KN-C 3335 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 81 m² v katastrálnom území Kremnica, Mestom Kremnica ako nájomcom, od Železníc Slovenskej republiky, M. R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen, IČO: 31 364 501 ako prenajímateľom, na dobu neurčitú, za celkové nájomné vo výške 6,- €/rok, za účelom vysporiadania vzťahu mesta k pozemku, na ktorom je umiestnený pomník padlých z I. svetovej vojny, čo je podmienkou pre získanie finančného grantu na jeho opravu.
C/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu B/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 28.02.2010.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 9/1001 vo veci správy o činnosti primátorky mesta.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a   v e d o m i e
správu o činnosti primátorky mesta Kremnica za obdobie od 23.11.2009 do 15.01.2010, ktorú predložila RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 10/1001 vo veci správy o činnosti Mestského úradu v Kremnici.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a   v e d o m i e
správu o činnosti Mestského úradu v Kremnici za 4.štvrťrok 2009, ktorú predložila RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 11/1001 vo veci informácie  o zámere podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu životné prostredie.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a   v e d o m i e
informáciu o zámere podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu životné prostredie s názvom „Aktivity podporujúce separovaný zber v Kremnici“.
10    10    0    0
Uznesenie číslo 12/1001 vo veci riešenia problematiky RDG pracoviska v priestoroch polikliniky v Kremnici, zachovanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti röntgenového prístroja značky CHIRALUX
2 v Poliklinike v Kremnici.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ b e r i e  n a   v e d o m i e
rozhodnutie vedenia Nemocnice a polikliniky, n.o. Bratislava, prevádzka Všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom zrušiť od 1.2.2010 pracovisko RDG v Kremnici z dôvodu zastaraného, opotrebovaného a  nevyhovujúceho prístroja RDG.
B/k o n š t a t u j e,
že zrušením RDG pracoviska v Kremnici dôjde k zníženiu kvality zdravotníckych služieb pre obyvateľov mesta Kremnica a k zhoršeniu dostupnosti chirurgickej starostlivosti, čo nie je prípustné.
C/z r i a ď u j e
pracovnú skupinu MsZ, poverenú rokovaním s vedením Nemocnice a polikliniky, n.o. Bratislava, prevádzka Všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom, ktorej členmi sú: Marián Vojtko – poslanec MsZ, Viera Mišíková – poslankyňa MsZ, Ing. Popová – poslankyňa MsZ, Bc. Ľuba Ďurčová – vedúca organizačného a správneho  oddelenia MsÚ v Kremnici, Ing. Lenka Reichlová – riaditeľka Mestského bytového podniku v Kremnici.
D/u k l a d á
pracovnej skupine informovať o výsledkoch rokovania a dohodnutých podmienkach (výška nájomného, doba nájmu, naloženie so zariadením …) MsZ v Kremnici na najbližšom pracovnom stretnutí dňa 22.februára 2010
zodpovední: v texte
termín: v texte
10    10    0    0

Uznesenie číslo 13/1001 vo veci vybavovania lávky pre peších ponad potok v tuneli za rekreačným strediskom Toliar.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s ú h l a s í
s úhradou výdavkov na obstaranie statického posudku k vybudovaniu lávky pre peších ponad potok v tuneli za rekreačným zariadením Toliar z položky 637011 funkčná klasifikácia 01.1.1.6 z rozpočtu mesta na rok 2010 v sume cca 800,- €.
B/s c h v a ľ u j e
zapracovanie výdavkov na obstaranie prípravnej a projektovej dokumentácie k vybudovaniu lávky pre peších ponad potok v tuneli za rekreačným strediskom Toliar do 1. zmeny rozpočtu mesta na rok 2010 v sume cca 4.000,- €.
C/u k l a d á
mestskému úradu
1.    zabezpečiť obstaranie statického posudku
zodpovedná: Ing. Donovalová
termín: 31.03.2010
2.    zapracovať do 1. zmeny rozpočtu mesta na rok 2010
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.03.2010.
10    10    0    0

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka  mesta
Mgr. Igor Kríž, prednosta úradu
Mgr. Margita Fodorová, člen návrhovej komisie
Milan Miškóci , člen návrhovej komisie

Zapísala: Zuzana Lancková

Zdieľať tento príspevok.