Júl 2008

Uznesenia z 8. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 10. júla 2008

Uznesenie číslo 158/0807 vo veci dodatku č. 9 k Organizačnému poriadku Mestského úradu v Kremnici.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – s c h v a ľ u j e
dodatok č. 9 k Organizačnému poriadku Mestského úradu v Kremnici s účinnosťou od 15. 07. 2008.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 159/0807 vo veci časového harmonogramu zostavovania a schvaľovacieho procesu rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2009.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s c h v a ľ u j e
časový harmonogram zostavovania a schvaľovacieho procesu rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2009.
B/u k l a d á
mestskému úradu zabezpečiť dodržiavanie plnenia časového harmonogramu zostavania a schvaľovacieho procesu rozpočtu mesta pre rok 2009
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: v texte.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 160/0807 vo veci zvolania verejného zhromaždenia obyvateľov mesta Kremnica k návrhu rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2009.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s c h v a ľ u j e
zvolanie verejného zhromaždenia obyvateľov mesta Kremnica k návrhu rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2009 do veľkej sály Mestského kultúrneho strediska na deň 25. novembra 2008 so začiatkom o 17,00 h.
B/u k l a d á
mestskému úradu zverejniť obvyklým spôsobom oznámenie o termíne a mieste konania verejného zhromaždenia obyvateľov mesta Kremnica k návrhu rozpočtu mesta pre rok 2009
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 12. 11. 2008.
8    8    0    0
Uznesenie číslo 161/0807 vo veci informácie o priebehu výberového konania na miesto riaditeľa Základnej školy, Ulica Pavla Križku 392/8 v Kremnici.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
informáciu o priebehu výberového konania na miesto riaditeľa Základnej školy, Ulica Pavla Križku 392/8 v Kremnici.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 162/0807 vo veci vymenovania riaditeľa Základnej školy, Ulica Pavla Križku 392/8 v Kremnici.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – v y m e n ú v a
do funkcie riaditeľa Základnej školy, Ulica Pavla Križku 392/8 v Kremnici Mgr. Petra Weisa dňom 01. 10. 2008.
8    7    0    1

Uznesenie číslo 163/0807 vo veci informácie o priebehu výberového konania na miesto riaditeľa Centra voľného času Cvrček v Kremnici.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
informáciu o priebehu výberového konania na miesto riaditeľa Centra voľného času Cvrček v Kremnici.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 164/0807 vo veci vymenovania riaditeľa Centra voľného času Cvrček v Kremnici.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – v y m e n ú v a
do funkcie riaditeľa Centra voľného času Cvrček v Kremnici Mgr. Alfréda Haška dňom 16. 09. 2008.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 165/0807 vo veci Koncepcie rozvoja základného školstva v Kremnici vypracovaná riaditeľmi základných škôl.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/b e r i e  n a  v e d o m i e
materiál vypracovaný riaditeľmi základných škôl k rozvoju základného školstva v Kremnici.
B/k o n š t a t u j e,
že materiál predložený riaditeľmi základných škôl nespĺňa svojim charakterom predstavy mestského zastupiteľstva a nerieši problémy školstva v meste.
C/s c h v a ľ u j e
vytvorenie novej pracovnej skupiny na dopracovanie Koncepcie školstva v meste do roku 2013 v zložení:
poslanci: Mgr. Margita Fodorová, Mgr. Vladimír Gorbunov
pracovníci MsÚ: Mgr. Igor Kríž, Mgr. Hana Zlatošová.
Pracovná skupina je oprávnená prizvať na svoje zasadnutie ktoréhokoľvek zamestnanca mestského úradu alebo organizácie zriadenej Mestom. Pracovná skupina predloží Koncepciu školstva v meste do roku 2013 v termíne do 6. novembra 2008.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 166/0807 vo veci zmeny termínu zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kremnici.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – s c h v a ľ u j e
zmenu termínu zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kremnici z 11. 09. 2008 na termín 10. 09. 2008, t.j. v stredu o 15.00 h.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 167/0807 vo veci žiadosti Stredného odborného učilišťa internátneho pre sluchovo postihnutú mládež v Kremnici, v zastúpení Mgr. Irenou Výberčiovou, riaditeľkou školy, Kutnohorská ulica 675/20, 967 01  Kremnica, IČO 00163082, o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku časť parc. č. KN-C 2299/1 – vodné plochy s výmerou cca 23 m² (právna parcela č. KN-E 2704/3) Strednému odbornému učilišťu internátnemu pre sluchovo postihnutú mládež v Kremnici, Kutnohorská ulica 675/20, 967 01 Kremnica, IČO 00163082, za kúpnu cenu stanovenú dohodou vo výške 1,- Sk/m²,  za podmienky dodania geometrického plánu a uhradenia všetkých nákladov spojených s prevodom pozemku.
B/  u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie podľa bodu A/ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 07. 2008.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 168/0807 vo veci Zmluvy o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam a k nehnuteľnostiam.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s c h v a ľ u j e
uzavretie Zmluvy o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam a k nehnuteľnostiam medzi Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch, Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica, IČO 35653001, zastúpenou JUDr. Svetlanou Gavorovou, generálnou riaditeľkou, ako záložným veriteľom a Mestom Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica, IČO 00320781, zastúpeným RNDr. Zuzanou Balážovou, primátorkou mesta ako záložcom podľa predloženého návrhu
B/  u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ a realizovať uzavretie zmluvy o zriadení záložného práva
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 07. 2008.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 169/0807 vo veci výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v jednotlivých školských zariadeniach.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   A/b e r i e  n a  v e d o m i e
návrhy riaditeľov školských zariadení o výške príspevku  na čiastočnú úhradu nákladov v jednotlivých školských zariadeniach od 01. 10. 2008
Platba doteraz     Navrhovaná suma
Materské školy:    100,- Sk/mes.    200,- Sk/ mes.
Základná umelecká škola J. L. Bellu v Kremncii:
1.    Prípravné štúdium vo všetkých umeleckých
odboroch:    90,- Sk/mes.    90,- Sk/mes
2.    Základné štúdium v individuálnom vyučovaní
– hudobný odbor:    120,- Sk/mes.    120,- Sk/mes.
3.    Základné štúdium v skupinovom a kolektívnom
vyučovaní – výtvarný, tanečný a literárno-
dramatický odbor:    90,- Sk/mes.    90,- Sk/mes.
4.    Základné štúdium pre dospelých vo všetkých
umeleckých odoboroch:    290,- Sk/mes.    290,- Sk/mes.
5.    Voliteľný predmet – nástrojová hra, ktorá nie
je v danom učebnom pláne – vyučovací čas
0,5 vyučovacej hodiny    60,- Sk/mes.    60,- Sk/mes.
Centrum voľného času Cvrček v Kremnici:
Poplatky za krúžok:    50,- Sk/mes.    100,- Sk/mes.
– v prípade, že dieťa navštevuje 2 krúžky    75,- Sk/mes.    150,- Sk/mes.
– v prípade, že dieťa navštevuje 3 krúžky    75,- Sk/mes.    150,- Sk/mes.
Školské kluby detí:    50,- Sk/mes.    60,- Sk/mes.
Školské jedálne – materské školy:
Príspevok na dieťa    28,- Sk    30,- Sk
Príspevok zamestnanca    25,- Sk    29,- Sk
Cudzí stravníci    67,70 Sk    69,50,- Sk
Platba za samostatnú desiatu    7,- Sk    10,- Sk
Školské jedálne – základné školy
Stravníci 6 – 11 rokov    24,- Sk    26,- Sk
Stravníci 11 – 15 rokov    26,- Sk    28,- Sk
Dospelí stravníci zamestnanci školy    22,- Sk    25,- Sk
Dospelí stravníci cudzí    54,- Sk    56,- Sk
Desiata    9,- Sk    11,- Sk
B/s c h v a ľ u j e
návrh VZN podľa prílohy
C/u k l a d á
mestskému úradu zverejniť návrh VZN o výške poplatkov v úradných tabuliach mesta a na itnernetovej stránke mesta
zodpovedný: Mgr. Kríž
termín: 14. 07. 2008.
7    7    0    0

Uznesenie číslo 170/0807 vo veci cenníka prenájmu mestskej telocvične.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s c h v a ľ u j e
cenník prenájmu mestskej telocvične nasledovne:
Prenájom telocvične:    – 350,- Sk/hodina
– 80,- Sk/hodina pre školy a školské zariadenia
na území mesta, športové kluby na území
mesta a mimovládne organizácie na území mesta
Prenájom posilňovne:    – 80,- Sk/osoba/hodina
– 500,- Sk/osoba/mesiac
– 2.400,- Sk/osoba/polrok
– 4.800,- Sk/osoba/rok
– obyvateľom mesta bude poskytnutá 50% zľava.
B/u k l a d á
mestskému úradu zverejniť predložený cenník
zodpovedná: Mgr. Zlatošová
termín: 15. 07. 2008.
7    7    0    0

Uznesenie číslo 171/0807 vo veci  zmeny časti uznesenia MsZ č. 121/0805 zo dňa 22. 05. 2008 o prenájme pozemkov spoločnosti AFG, s. r. o., Dĺžiny 122/40, 039 01 Turčianske Teplice, IČO 36 383 422.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s c h v a ľ u j e
zmenu časti uznesenia MsZ č. 121/0805 zo dňa 22. 05. 2008 o prenájme pozemkov spoločnosti AFG, s. r. o., Dĺžiny 122/40, 039 01 Turčianske Teplice, IČO 36 383 422 nasledovne:
pôvodný text uznesenia:
„B/ s c h v a ľ u j e
prenájom pozemkov
– parc. č. KN-C 576/3 – zastavaná plocha s výmerou 252 m²
– parc. č. KN-C 576/4 – zastavaná plocha s výmerou 315 m²“
sa mení na text:
„B/ s c h v a ľ u j e
prenájom pozemkov
– parc. č. KN-C 576/8 – zastavaná plocha s výmerou 252 m²
– parc. č. KN-C 576/4 – zastavaná plocha s výmerou 315 m²“
Ostatný text uznesenia zostáva bezo zmeny.
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie žiadateľovi a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 07. 2008.
7    7    0    0

Uznesenie číslo 172/0807 vo veci informácie k elektrickej zabezpečovacej signalizácii v Bellovom dome.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s c h v a ľ u j e
kúpu elektrickej zabezpečovacej signalizcáie v Bellovom dome od Múzea mincí a medailí, Štefánikovo námestie 11/21, 967 01  Kremnica, za predajnú cenu 12.657,- Sk
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku vypracovať kúpnu zmluvu podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná: Ing. Reichlová
termín: 31. 07. 2008.
7    7    0    0

Uznesenie číslo 173/0807 vo veci vyhlásenia výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/b e r i e  n a  v e d o m i e
informáciu o ukončení funkčného obdobia hlavného kontrolóra Mesta Kremnia Ing. Petra Roška ku dňu 31. 10. 2008
B/v y h l a s u j e
výberové konanie na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra Mesta Kremnica v zmysle § 18a, ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
1.    Kvalifikačné predpoklady:
–    vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ekonomického alebo právneho smeru
–    prax minimálne 5 rokov
2.    Ďalšie požiadavky:
–    bezúhonnosť
–    prax v kontrolnej činnosti výhodou
3.    Požadované doklady od uchádzačov:
–    profesijný životopis
–    odpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
–    overené kópie dokladov o vzdelaní
–    písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov podľa § 7, ods. 1 a 2 zák. č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.
4.    Prihlášku s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – HK“ je potrebné zaslať poštou na adresu: Mestský úrad Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica alebo osobne doručiť do kancelárie prvého kontaktu Mestského úradu v Kremnici najneskôr 08. 08. 2008 do 14,00 h.
C/p o v e r u j e
prednostu mestského úradu v Kremnici zabezpečiť zverejnenie vyhláseného výberového konania v regionálnych novinách, na webovej stránke mesta a v mestskom rozhlase najmenej 3 týždne pred jeho začatím, t.j. 14. 07. 2008.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 174/0807 vo veci členov výberovej komisie na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra mesta.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – s c h v a ľ u j e
výberovú komisiu na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra mesta v nasledovnom zložení:
predseda:Ing. Klára Popová
členovia: Ing. Veronika Králiková, Mgr. Vladimír Gorbunov, PaedDr. Tibor Ferenčík, Michal Romanovský.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 175/0807 vo veci  žiadosti Združenia Postihnuté deti, Dolná ulica 49/21, Kremnica  o prenájom nebytového priestoru v objekte 49/21 na Dolnej ulici v Kremnici (priestory po MUDr. Vladimírovi Kratochvíľovi) s celkovou výmerou 38 m2.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/s c h v a ľ u j e
prenájom nebytových priestorov pre Združenie Postihnuté deti, Dolná ulica 49/21, Kremnica – nebytový priestor na 1. poschodí v objekte 49/21 na Dolnej ulici v Kremnici (po MUDr. Vladimírovi Kratochvíľovi) s celkovou výmerou 38 m2 s termínom od 01.08.2008 a zároveň ukončenie nájmu nebytového priestoru na prízemí v objekte 49/21 na Dolnej ulici v Kremnici a celkovou výmerou 10,68 m2, s výpovednou lehotou 3 mesiace v zmysle Čl. III, bod 2. zmluvy. V súlade s vyššie uvedeným, zmluvný vzťah končí dňom 30.09.2008.
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku vypracovať zmluvu o nájme nebytových priestorov a ukončiť nájom nebytových priestorov podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná:  Ing. Reichlová
termín:  30. 09. 2008.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 176/0807 vo veci  žiadosti o prenájom nebytových priestorov po zdravotnej poisťovni Dôvera, na Dolnej ulici 49/21, 967 01  Kremnica   – Denisa Cimermanová, Dolná 53/29, 967 01  Kremnica, Ľubica Hrabovská, Zámocké námestie 580/18, 967 01  Kremnica, Diana a Slavomír Antony, Krahule 96, 967 01  Kremnica, eMKLub, Dolná 48/19, 967 01  Kremnica, Očná optika Janka Krajčovičová, Dolný Turček 269, 038 48 Turček.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/s c h v a ľ u j e
prenájom nebytových priestorov pre Denisu Cimermanovú, Dolná 53/29, 967 01 Kremnica v objekte 49/21 na Dolnej ulici v Kremnici (priestory po ZP Dôvera).
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku vypracovať zmluvu o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná:  Ing. Reichlová
termín: 31. 07. 2008.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 177/0807 vo veci žiadosti Ladislava Šarköziho, Ulica Československej armády 274/78, 967 01 Kremnica o odkúpenie alebo prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica za účelom postavenia prístrešku na parkovanie auta.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ n e s c h v a ľ u j e
1.    odkúpenie pozemku časť parc. č. KN-E  2678/5 – ostatné plochy s výmerou cca 18 m² v katastrálnom území Kremnica Ladislavovi Šarközimu, Ulica Československej armády 274/78, 967 01 Kremnica, za účelom  postavenia prístrešku na parkovanie auta
2.    prenájom pozemku časť parc. č. KN-E  2678/5 – ostatné plochy s výmerou cca 18 m²
v katastrálnom území Kremnica Ladislavovi Šarközimu, Ulica Československej armády 274/78,  967 01 Kremnica, za účelom postavenia prístrešku na parkovanie auta.
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie podľa bodu A/ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 08. 2008.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 178/0807 vo veci žiadosti Evy Hromadovej, Ulica Jurka Langsfelda 717/2, 967 01 Kremnica o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica na záhradkárske účely.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s c h v a ľ u j e
prenájom pozemku časť parc. č. KN-C 117/1 – zastavaná plocha s výmerou  90 m² v katastrálnom území Kremnica Eve Hromadovej, Ulica Jurka Langsfelda 717/2, 967 01 Kremnica, na záhradkárske účely, na dobu neurčitú od 01. 08. 2008,  za nájomné vo výške 0,50 Sk/m²/ročne, stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je Mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica, t. j. ročné nájomné celkom je 45,- Sk.
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 08. 2008.
7    7    0    0

Uznesenie číslo 179/0807 vo veci žiadosti Mariána Valušku, Zlatá ulica 630/10, 967 01 Kremnica, o odkúpenie pozemku pod dočasnou stavbou garáže v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/n e s c h v a ľ u j e
odpredaj  pozemku časť parc. č. KN-C 372/1 – zastavané plochy s výmerou 24 m² v katastrálnom území Kremnica Mariánovi Valuškovi, Zlatá ulica 630/10, 967 01 Kremnica.
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 08. 2008.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 180/0807 vo veci žiadosti spoločnosti ROS reklamno obchodná spoločnosť, s. r. o., SNP 37, 902 01 Pezinok 1, IČO 31 426 051 o prenájom stĺpov verejného osvetlenia.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s c h v a ľ u j e
prenájom  štyroch stĺpov verejného osvetlenia (tri stĺpy na Dolnej ulici, jeden stĺp na Ulici Jurka Langsfelda,) spoločnosti ROS reklamno obchodná spoločnosť, s. r. o., DNP 37, 902 01 Pezinok 1, IČO 31 426 051, za účelom umiestnenia informačno navigačných tabúľ Slovenskej sporiteľne, a. s., na dobu neurčitú od 01. 05. 2008, za nájomné vo výške 2.000,- Sk/1 stĺp/ročne, t. j. nájomné celkom je 8.000,- Sk
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 08. 2008.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 181/0807 vo veci  vyradenie neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku, dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého drobného hmotného majetku a hnuteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –      A/s ch v a ľ u j e
vyradenie
1.    neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku Mestského úradu – vnútorná správa podľa návrhu č. 1/2007 zo dňa 31.10.2007 t.j. 1 položka – stôl konferenčný sklenený v obstarávacej cene 16.850,- Sk, neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu č. 2/2007 zo dňa 31.10.2007, t.j. 4 položky – stroj písací, žalúzie, súprava technických pier, kanvica rýchlovarná spolu v obstarávacej cene 14.082,13 Sk, nevyužiteľného dlhodobého nehmotného majetku podľa návrhu č. 3/2007 zo dňa 31.10.2007 t.j. 1 položka – program pozemková kniha v obstarávacej cene 21.050,- Sk, neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu č. 4/2007 zo dňa 31.10.2007, t.j. 49 položiek – stoličky drevené, koberce, garniže, záclony, tlačiareň spolu v obstarávacej cene 13.225,70 Sk,  neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku  podľa návrhu č. 5/2007 zo dňa 31.12.2007, t.j. 2 položky- stoličky otočné kancelárske spolu v obstarávacej cene 2.900,- Sk, neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhov č. 1/2008, 2/2008 zo dňa 31.03.2008, t.j. 8 položiek – mobilné telefóny, žehliaca doska, ventilátor, svietnik, váza, žehlička ETA, soška spolu v obstarávacej cene 1.558,- Sk, neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku č. 3/2008 zo dňa 31.3.2008, t.j. 4 položky – mobilné telefóny, chladnička Calex spolu v obstarávacej cene 2.724,- Sk. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
2.    neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku Mestského úradu – miestne hospodárstvo podľa návrhu č.1/2008 zo dňa 04.02.2008  t.j. 6 položiek – akumulačné pece, elektrická príklepová vŕtačka spolu v obstarávacej cene 19.731,50 Sk. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
3.    neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku a majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii Mestského úradu – mestská polícia podľa návrhu č.1/2007 zo dňa 31.10.2007, t.j. 3 položky –  Imobilizéry na automobil, mobilný telefón spolu v obstarávacej cene 4.970,20 Sk. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
4.    neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii Mestského úradu – mestské kultúrne stredisko podľa návrhov č. 1/2007 zo dňa 31.10.2007, č. 1/2008 zo dňa 07.02.2008 t.j. 3 položky – záhradné party stany spolu v obstarávacej cene 1.597,50 Sk. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
5.    neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku Mestského úradu – hasičská zbrojnica podľa návrhu č. 1/2007 zo dňa 31.10.2007, t.j. 4 položky – rádiostanice s anténou spolu v obstarávacej cene 19.361,- Sk, neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu č. 2/2007 zo dňa 31.10.2007, t.j. 76 položiek – pracovný odev – tričká, čiapky, nohavice, blúzy, prilby,  súťažné detské oblečenie, laná záchranné spolu v obstarávacej 28.083,56 Sk. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
6.    neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku Mestského úradu – oddelenie technických služieb podľa návrhu č. 1/2007, 2/2007 zo dňa 02.11.2007, t.j. 6 položiek – športová kabína v obstarávacej cene 39.800,- Sk, elektrocentrála, čistiace zariadenie, krovinorez FS74, kontajnery na KO spolu v obstarávacej cene 234.865,30 Sk, neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu č. 3/2007 zo dňa 02.11.2007, t.j.  7 položiek – mobilné telefóny, skrinky, tabuľa, dezinfekčný prístroj spolu v hodnote 478,- Sk, neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu č. 4/2007 zo dňa 02.11.2007, t.j. 31 položiek – reproduktory, smetné koše 55l, smetné koše s popolníkom, kontajnery 1100 lit.,  mobilné telefóny, kovové sudy, akumulačná pec, konvektor, rýchlovarná kanvica spolu v obstarávacej cene 52 412,34 Sk,  Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
7.    neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii Mestského úradu – klub dôchodcov  podľa návrhu č. 1/2007 zo dňa 31.10.2007, t.j. 1 položka – stroj písací mechanický v obstarávacej cene 0,00 Sk. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
8.    neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku Informačného centra podľa návrhu na vyradenie č. 1/2008  zo dňa 18.04.2008, t.j. 1 položka – elektronická registračná pokladňa Samsung 250F v obstarávacej cene 19.362,50 Sk. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
9.    neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku Základnej školy na Angyalovej ulici podľa návrhu na vyradenie č. 2/2008 zo dňa 20.06.2008 t.j. 3 položky – váhy analytické, harmonika Delícia, akordeón Carmen spolu v obstarávacej cene 16.760,- Sk, neupotrebiteľného  dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhov č. 3/2008, 4/2008 zo dňa 20.06.2008 t.j. 14 položiek – predizbová stena, podnože kovové, podnože k nábytku, nákova na kosu, lavica čalúnená, akordeóny, miniharmónium, minikalkulačka, diaprojektory, závažia MTZ spolu v obstarávacej cene 21.139,- Sk, neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu č. 5/2008 zo dňa 20.06.2008 t.j. 4 položky – priestorové vitríny spolu v obstarávacej cene 1.000,- Sk, neupotrebiteľných učebných pomôcok zo školských kabinetov podľa návrhov č. 6/2008, 7/2008, 8/2008, 9/2008, 10/2008 zo dňa 20.06.2008 spolu v obstarávacej cene 51.107,60 Sk. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
B/u k l a d á
mestskému úradu – vnútorná správa, miestne hospodárstvo, mestská polícia, mestské kultúrne stredisko, hasičská zbrojnica, oddelenie technických služieb, klub dôchodcov, Informačnému centru, Základnej škole na Ulici Pavla Križku   vyradiť z evidencie neupotrebiteľný hnuteľný majetok podľa bodu A/ 1. – 9. uznesenia do termínu 31. 07. 2008 a v spolupráci s likvidačnou komisiou zlikvidovať uvedený majetok v termíne do 31. 08. 2008
zodpovedná: Ing. Ihringová a podľa textu
termín: podľa textu.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 182/0807 vo veci správy o činnosti Mestského bytového podniku v Kremnici za 2. štvrťrok 2008.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
predloženú správu o činnosti Mestského bytového podniku v Kremnici za 2. štvrťrok 2008.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 183/0807 vo veci správy o činnosti Informačného centra mesta Kremnica za 2. štvrťrok 2008.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
predloženú správu o činnosti Informačného centra mesta Kremnica za 2. štvrťrok 2008.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 184/0807 vo veci správy o stave plnenia investičnej výstavby za 1. polrok 2008 s prognózou na 2. polrok 2008.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o stave plnenia investičnej výstavby za 1. polrok 2008 s prognózou na 2. polrok 2008.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 185/0807 vo veci infromácie o pridelení a výške finančných prostriedkov z fondov a o spôsobe ich využitia.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
informáciu o pridelení a výške finančných prostriedkov z fondov a o spôsobe ich využitia.
8    8    0    0
Uznesenie číslo 186/0807 vo veci správy o činnosti primátorky mesta.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti primátorky mesta Kremnica za obdobie od 13. 06. 2008 do 06. 07. 2008, ktorú predložila RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta Kremnica.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 187/0807 vo veci správy o činnosti Mestského úradu v Kremnici.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti Mestského úradu v Kremnici za 2. štvrťrok 2008, ktorú predložila RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta.
7    7    0    0

Uznesenie číslo 188/0807 vo veci informácie o tvorbe Koncepcie rozvoja cestovného ruchu v meste Kremnica.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/b e r i e  n a  v e d o m i e
informáciu o tvorbe Koncepcie rozvoja cestovného ruchu v meste Kremnica.
B/s c h v a ľ u j e
pracovnú skupinu, ktorá bude pracovať v zložení: Ing. Zuzana Tileschová, Martin Varhaňovský, Ing. Vladimíra Kováčiková.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 189/0807 vo veci zakúpenia koncertného krídla pre ZUŠ J. L. Bellu v Kremnici.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s c h v a ľ u j e
kapitálový príspevok pre ZUŠ J. L. Bellu v Kremnici vo výške 620.000,- Sk.
B/u k l a d á
mestskému úradu zapracovať uvedené do 2. zmeny rozpočtu Mesta Kremnica
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: v texte.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 190/0807 vo veci návrhu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2008.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
návrh kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2008.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 191/0807 vo veci schválenia cenníka na minibus Renault.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – s c h v a ľ u j e
1.    cenu za použitie minibusu Renault vo výške 20,- Sk/km
2.    zľavu 40 % pre Základnú školu Angyalova, Základnú školu Križkova, Základnú umeleckú školu, Materskú školu Dolná, Materskú školu Langsfeldova, Centrum voľného času Cvrček, Mestské lesy Kremnica,s.r.o., Mestský bytový podnik a Informačné centrum
3.    stojné 60,- Sk za každú načatú štvrťhodinu.
7    7    0    0
Uznesenie číslo 192/0807 vo veci zmeny sekretárky komisie pre rozvoj kultúry, vzdelávania, športu a mládeže.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ o d v o l á v a
Svetlanu Šverhovú z funkcie sekretárky komisie pre rozvoj kultúry, vzdelávania, športu a mládeže k 30.06.2008.
B/v ol í
Mgr. Hanu Zlatošovú za sekretárku komisie pre rozvoj kultúry, vzdelávania, športu a mládeže od 01.07.2008.
7    7    0    0

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka  mesta
Mgr. Igor Kríž, prednosta úradu
Mgr. Margita Fodorová, člen návrhovej komisie
Ing. Klára Popová, člen návrhovej komisie

Zapísala: Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.