Júl 2009 mimoriadne

Uznesenia z 8. mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 9. júla  2009

Uznesenie číslo 123/0907 vo veci časového harmonogramu zostavovania a schvaľovacieho procesu rozpočtu Mesta Kremnica na rok 2010 a programu rozpočtu Mesta Kremnica na roky 2010 – 2012.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s c h v a ľ u j e
časový harmonogram zostavovania a schvaľovacieho procesu rozpočtu Mesta Kremnica na rok 2010 a programového rozpočtu Mesta Kremnica na roky 2010 – 2012 podľa predloženého návrhu
B/u k l a d á
mestskému úradu zabezpečiť dodržiavanie časového harmonogramu zostavovania a schvaľovacieho procesu rozpočtu mesta na rok 2010 a programového rozpočtu Mesta Kremnica na roky 2010 – 2012
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: v texte.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 124/0907 vo veci zvolania verejného zhromaždenia obyvateľov mesta Kremnica k návrhu rozpočtu Mesta Kremnica na rok 2010.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s c h v a ľ u j e
zvolanie verejného zhromaždenia obyvateľov mesta Kremnica k návrhu rozpočtu Mesta Kremnica na rok 2010 do veľkej sály Mestského kultúrneho strediska na deň 24. novembra 2009 so začiatkom o 17.00 hod.
B/u k l a d á
mestskému úradu zverejniť obvyklým spôsobom oznámenie o termíne a mieste konania verejného zhromaždenia obyvateľov mesta Kremnica k návrhu rozpočtu mesta na rok 2010
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín:12.11.2009.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 125/0907 vo veci žiadosti Základnej školy, Angyalova ulica 401/26. Kremnica o poskytnutie finančných prostriedkov na zakúpenie chladiacej skrine a ohrievacieho pultu.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o    u k l a d á
pracovnej skupine v zložení Milan Miškóci, Mgr. Peter Plankenbüchler, Mgr. Peter Weis a Mgr. Hana Zlatošová za účasti vedúcich školských jedální základných škôl vypracovať audit zariadenia a technického stavu školských jedální základných škôl.
zodpovední: členovia pracovnej skupiny
termín:26.08.2009.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 126/0907 vo veci zriadenia parkovacích miest v Kremnici.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/b e r i e  n a  v e d o m i e
návrh parkovacích miest v Kremnici a stanoviská komisií pri MsZ
B/s ú h l a s í
1.    s realizáciou vybratých parkovacích miest za obytným domom č. 902 na Ulici Jula Horvátha, pri pohostinstve Oliva na Ulici Jula Horvátha
2.    s použitím finančných prostriedkov z Rezervného fondu na vybudovanie parkovacích miest uvedených v bode 1.
3.    s ponechaním 30% voľných parkovacích miest v každej lokalite
zodpovedný: Ing. Valent
termín: 31.10.2009.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 127/0907 vo veci riešenia havarijného stavu vozového parku oddelenia technických služieb Mestského úradu v Kremnici.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s c h v a ľ u j e
zakúpenie nákladného automobilu typ trojstranný sklápač pre potreby zvozu a likvidácie odpadu pre potreby oddelenia technických služieb Mestského úradu v Kremnici, v obstarávacej cene do 50.000,-€ formou leasingu.
B/u k l a d á
mestskému úradu zapracovať predmetný výdavok do 2. zmeny rozpočtu mesta
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: v texte.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 128/0907 vo veci odstúpenia od zmluvy zo strany nájomcu – Martin Andráši, Banská cesta 804/33, Kremnica v objekte na Štefánikovom námestí 33/40 v Kremnici.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s c h v a ľ u j e
odstúpenie od zmluvy zo strany nájomcu – Martin Andráši, Banská cesta 804/33, Kremnica, v objekte na Štefánikovom námestí 33/40 v Kremnici s výpovednou lehotou 3 mesiace v zmysle zmluvy o nájme nebytových priestorov, zmluvný vzťah končí dňom 30.09.2009.
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku ukončiť nájom nebytových priestorov podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná:  Ing. Reichlová
termín: 30.09.2009.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 129/0907 vo veci  žiadosti o nájom nebytových priestorov v objekte na Štefánikovom námestí 33/40,  v Kremnici.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s c h v a ľ u j e
prenájom nebytových priestorov pre Bc. Janu Zelinovú, Dolná 54/31, 967 01  Kremnica                                                             v objekte na Štefánikovom námestí 33/40 v Kremnici od 01.09.2009 na dobu neurčitú. Nájom je stanovený v zmysle Zásad určovania nájomného za prenájom nebytových priestorov vo výške 25,061 €/m2/rok (755,- Sk/m2/rok prepočítané konverzným kurzom 1 € = 30,1260 Sk). Pri stanovení preddavkov za služby spojené s nájmom sa bude vychádzať z predpokladu na rok 2009.
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku vypracovať zmluvu o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná:  Ing. Reichlová
termín: 01.09.2009.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 130/0907 vo veci žiadosti VP-PROJEKT Ing. Vladimír Pecháč, L. Dorušáka 4688/6, 955 01 Topoľčany, IČO 11745304 o dlhodobý prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/n e s c h v a ľ u j e
prenájom časti pozemku parc.č. KN-C 372/4 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 33 m2 (právna parc.č. KN-E 2598/13 v katastrálnom území Kremnica žiadateľovi VP-PROJEKT Ing. Vladimír Pecháč, L. Dorušáka 4688/6, 955 01 Topoľčany, IČO 11745304 za účelom parkovania osobných motorových vozidiel.
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie podľa bodu A/žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.07.2009.
11    9    1    1

Uznesenie číslo 131/0907 vo veci žiadosti spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s., Ulica republiky 5, 010 47 Žilina, IČO 36 403 008 o majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pod stavbou trafostanice v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc.č. KN-C 145/4 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1 m2 v katastrálnom území Kremnica, zameraného geometrickým plánom č. 28/2005 zo dňa 24.02.2005 ako diel 2 z pozemku parc.č. KN-E 2599/1, akciovej spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s., Ulica republiky 5, 010 47 Žilina, IČO 36 403 008, za účelom majetkovoprávneho  vysporiadania pozemku pod stavbou trafostanice, za kúpnu cenu stanovenú dohodou vo výške 20,- €/m2 (602,52 Sk, prepočítanú konverzným kurzom 30,1260 Sk), t.j. kúpna cena celkom 20,- €, za podmienky uhradenia všetkých nákladov spojených s prevodom pozemku.
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie podľa bodu A/žiadateľovi a realizovať uzavretie kúpnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.08.2009.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 132/0907 vo veci žiadosti Jarmily Zobanovej, Veternícka ulica 111/7, 967 01 Kremnica o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/n e s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc.č. KN-C 1763 – záhrady s výmerou 126 m2 v katastrálnom území Kremnica Jarmile Zobanovej, Veternícka ulica 111/7, 967 01 Kremnica.
B/s c h v a ľ u j e
prenájom pozemku parc.č. KN-C 1763 – záhrady s výmerou 126 m2 v katastrálnom území Kremnica Jarmile Zobanovej, Veternícka ulica 111/7, 967 01 Kremnica, za účelom rozšírenia a zabezpečenia detského ihriska na susediacom pozemku, na dobu neurčitú, za nájomné stanovené dohodou vo výške 0,10 €/m2/rok (3,02 Sk, prepočítané konverzným kurzom 30,1260 Sk), t.j. ročné nájomné celkom 12,60 € (379,59 Sk, prepočítané konverzným kurzom 30,1260 Sk).
C/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/uznesenia a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.08.2009.
10    8    1    1

Uznesenie číslo 133/0907 vo veci žiadosti spoločnosti ESTATIC s.r.o., Zechenterova 356/24, 967 01 Kremnica, IČO 36850365 o prenájom a odkúpenie pozemkov v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/n e s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku, parc. č. KN-C 888/1 – záhrady s výmerou 224 m2 v katastrálnom území Kremnica spoločnosti ESTATIC, s.r.o., Zechenterova 356/24, 967 01 Kremnica, IČO 36850365.
B/s c h v a ľ u j e
prenájom pozemku časť parc.č. KN-C 885/2 – ostatné plochy s výmerou 30 m2 v katastrálnom území Kremnica spoločnosti ESTATIC, s.r.o., Zechenterova 356/24, 967 01 Kremnica, IČO 36850365, na dobu neurčitú, za nájomné stanovené dohodou vo výške 1,- €/m2/rok (30,13 Sk, prepočítané konverzným kurzom 30,1260 Sk), t.j. ročné nájomné celkom 30,- € (903,78 Sk, prepočítané konverzným kurzom 30,1260 Sk), za podmienky, že nájomca bude prenajatý pozemok využívať za účelom prístupu do garáže v dome súp. č. 356 a na vlastné náklady upraví pozemok spevnením v zmysle pokynov oddelenia výstavby a životného prostredia Mestského úradu v Kremnici.
C/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ a B/ žiadateľovi a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.08.2009.
10    9    0    1

Uznesenie číslo 134/0907 vo veci ukončenia nájmu priestorov prenajatých podľa Nájomnej zmluvy č. OEaPA 2004/01468 zo dňa 14. 12. 2004 dohodou zo strany mesta k 31.07.2009.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/s c h v a ľ u j e
ukončenie nájmu priestorov v areáli bývalých Technických služieb Kremnica v Hornej Vsi, prenajatých Ing. Miloslavovi Krškovi – Historické vozidlá, Jula Horvátha 900/30, 967 01 Kremnica, IČO 10933930, podľa Nájomnej zmluvy č. OEaPA 2004/01468 zo dňa 14.12.2004 dohodou k 31.07.2009.
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/nájomcovi a realizovať ukončenie nájmu dohodou
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.07.2009.
9    9    0    0
Uznesenie číslo 135/0907 vo veci žiadosti Národná banka Slovenska – Múzeum mincí a medailí Štefánikovo námestie 11/21, 967 01 Kremnica o vyjadrenie k finančnému zabezpečeniu opravy fasády domu č. 33/40 na Štefánikovom námestí v Kremnici.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/s c h v a ľ u j e
spolufinancovanie výdavkov na opravu fasády budovy č. 33/40 na Štefánikovom námestí v Kremnici realizovanej Národnou bankou Slovenska – Múzeum mincí a medailí Štefánikovo námestie 11/21,  967 01 Kremnica v súvislosti s plánovanou opravou fasády južného krídla budovy vo výške 2 750,- €
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a zapracovať výdavky na spolufinancovanie opravy fasády do 2. zmeny rozpočtu mesta
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.07.2009.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 136/0907 vo veci správy o činnosti Mestského bytového podniku v Kremnici za 2. štvrťrok 2009.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti Mestského bytového podniku v Kremnici za 2. štvrťrok 2009.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 137/0907 vo veci informácie o stave plnenia investičnej výstavby za 1. polrok 2009.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
informáciu o stave plnenia investičnej výstavby za 1. polrok 2009.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 138/0907 vo veci správy o činnosti primátorky mesta Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti primátorky mesta Kremnica za obdobie od 16.06.2009 do 25.06.2009, ktorú predložila RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 139/0907 vo veci správy o činnosti Mestského úradu v Kremnici.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti Mestského úradu v Kremnici za 2. štvrťrok 2009, ktorú predložila RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 140/0907 vo veci petície proti rozširovaniu ubytovacích priestorov formou nadstavby obytného domu č. 62/47 na Dolnej ulici v Kremnici.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – p o v e r u j e
komisiu sociálnu, zdravotnú a bytovú vyhodnotiť verejnú diskusiu s občanmi uskutočnenú dňa 30.06.2009 a spracovať z nej závery, ktoré budú následne prerokované v komisiách MsZ
zodpovedný: v texte
termín: 26.08.2009.
11    11    0    0

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka  mesta
Mgr. Igor Kríž, prednosta úradu
Ing. Ján Hero, člen návrhovej komisie
Mgr. Vladimír Gorbunov, člen návrhovej komisie

Zapísala: Bc. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.