Jún 2008

Uznesenia zo 7. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 19. júna 2008

Uznesenie číslo 134/0806 vo veci schválenia dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica k 31. 5. 2008.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ s c h v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica k 31. 5. 2008 vo výške  54.550,- Sk nasledovne:
1.    Bašta Musica    18.000,- Sk
2.    Charitný dom Útočište    15.000,- Sk
3.    Knižnica Jána Kollára    5.000,- Sk
4.    Matica slovenská    250,- Sk
5.    Matica slovenská    300,- Sk
6.    Športový klub futbalu    16.000,- Sk
B/ u k l a d á
1.    mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
2.    mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
3.    mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ľ. Ďurčová
termín: 30. 06. 2008.
9    8    0    1

Uznesenie číslo 135/0806 vo veci zámeru vypracovania koncepcie odpadového hospodárstva v Kremnici.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s c h v a ľ u j e
1.    zámer vypracovania koncepcie odpadového hospodárstva v Kremnici
2.    členov pracovnej skupiny pre vypracovanie koncepcie odpadového hospodárstva v Kremnici: Ing. Veronika Králiková, Marián Vojtko, Ing. Lucia Sýkorová, Ján Ďurian.
B/u k l a d á
navrhnutým členom pracovnej skupiny vypracovať „Koncepciu odpadového hospodárstva v Kremnici do roku 2013“ a predložiť do 15. 10. 2008.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 136/0806 vo veci návrhu na zlúčenie materských škôl v Kremnici.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/b e r i e  n a  v e d o m i e
dôvodovú správu k zámeru zlúčenia materských škôl v meste Kremnica pod jedno vedenie, pričom by zostalo zachované pôsobenie Materskej školy na Ulici J. Langsfelda 965/7 v pôvodných priestoroch ako alokované pracovisko Materskej školy na Dolnej ulici 57/37.
B/n a v r h u j e
podať žiadosť na Ministerstvo školstva SR vo veci vyradenia Materskej školy na Ulici J. Langsfelda 965/7 v Kremnici zo siete školských zariadení ku dňu 01. 09. 2008.
C/u k l a d á
mestskému úradu vypracovať a predložiť Ministerstvu školstva SR v mene zriaďovateľa, ktorým je Mesto Kremnica, podľa § 17 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, žiadosť o vyradenie Materskej školy na Ulici J. Langsfelda 965/7 v Kremnici zo siete školských zariadení ku dňu 01.0 9. 2008
zodpovedná: Mgr. Zlatošová
termín: 20. 06. 2008.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 137/0806 vo veci zámeru výstavby hotelového komplexu Florén.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e
zámer výstavby hotelového komplexu Florén na parcelách číslo KN-C 522/1, 522/3, 522/4, 522/5 k.ú. Kremnica, ktorej vlastníkom je Viliam Janovský, Štefánikovo námestie 4/7, 967 01  Kremnica, ktorého štúdiu predložila firma Tinama, s.r.o., Bošániho 9, Bratislava.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 138/0806 vo veci  žiadosti TJ Biela stopa, Ulica Pavla Križku 391/6, Kremnica  o zmenu prenajatých priestorov v objekte 391/6, Ulica Pavla  Križku v Kremnici.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s c h v a ľ u j e
ukončenie nájmu pre TJ Biela stopa, Ulica Pavla Križku 391/6, Kremnica na prenájom nebytových priestorov – miestnosti č. 1 a 2 v objekte 391/6, Ulica Pavla Križku v Kremnici a prenajíma miestnosti č. 5, 6, 7 a 8 v objekte 391/6, Ulica Pavla Križku 391/6.
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku vypracovať dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná:  Ing.  Reichlová
termín:  31. 07. 2008.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 139/0806 vo veci zmeny nájomnej zmluvy – Marián Rúrik, voľné združenie hudobníkov Kremnica, Ulica Pavla Križku 391/6, Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s c h v a ľ u j e
zmenu nájomnej zmluvy – Marián Rúrik, voľné združenie hudobníkov Kremnica, Ulica Pavla Križku 391/6, Kremnica o nájme nebytového priestoru
v článku I. Predmet zmluvy sa pôvodný text:
„Predmetom zmluvy je nájom nebytového priestoru – miestnosti na prízemí vľavo  v objekte č. súp. 391, p.č. KN 938, na Ul. P. Križku v Kremnici, ktorá je vo vlastníctve mesta Kremnica.“
nahrádza textom:
„Predmetom zmluvy je nájom nebytového priestoru – miestnosti č. 4 na prízemí vpravo  v objekte č. súp. 391, p.č. KN 938, na Ul. P. Križku v Kremnici, ktorá je vo vlastníctve mesta Kremnica.“.
B/u k l a d á
Mestského bytového podniku vypracovať dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná:  Ing. Reichlová
termín:  31. 07. 2008.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 140/0806 vo veci žiadosti spoločnosti ESTATIC, s. r. o., Zechenterova ulica 356/24, 967 01 Kremnica, IČO 36 850 365 o odkúpenie pozemkov v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ n e s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemkov parc. č. KN-C 888/1 – záhrada s výmerou 224 m² a časť parc. č. KN-C 885/2 s výmerou cca 30 m² v katastrálnom území Kremnica spoločnosti ESTATIC, s. r. o., Zechenterova ulica 356/24, 967 01 Kremnica, IČO 36 850 365
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 07. 2008.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 141/0806 vo veci žiadosti Viery Ďurianovej, Ulica Jula Horvátha 904/38C, 967 01 Kremnica o odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/n e s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku časť parc. č. KN-C 1280 – ostatné plochy s výmerou cca 1 000 m² (právna parcela KN-E 2285/26)  v katastrálnom území Kremnica žiadateľke Viere Ďurianovej, Ulica Jula Horvátha 904/38C, 967 01 Kremnica, za účelom výstavby záhradného domčeka.
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 07. 2008.
12    11    0    1

Uznesenie číslo 142/0806 vo veci žiadosti Jaroslava Adamáta, Haburská 5, 821 01 Bratislava o uzavretie nájomnej zmluvy o nájme pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s ch v a ľ u j e
nájom pozemku parc. č. KN-C 3054 – zastavané plochy s výmerou 38 m² (právna parcela KN-E 2479/3) v katastrálnom území Kremnica žiadateľovi Jaroslavovi Adamátovi, Haburská 5, 821 01 Bratislava, na dobu neurčitú, od 01. 07. 2008, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je Mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica vo výške 30,- Sk/m²/ročne.
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ uznesenia a realizovať nájom pozemku
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 06. 2008.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 143/0806 vo veci žiadosti Jána Strohnera a manželky Žofie, bytom Ulica Rumunskej armády 844/16, 967 01 Kremnica o zníženie poplatku za prenájom záhrady v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s c h v a ľ u j e
úpravu Zmluvy o nájme pozemku č. EO 1184/93/95 zo dňa 08. 05. 1995 uzavretej s Jánom Strohnerom, Ulica Rumunskej armády 844/16, 967 01 Kremnica, dodatkom k zmluve tak, že výmera prenajatého pozemku je 200 m² a nájomné za predmet nájmu činí 100,- Sk/ročne.
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/uznesenia a realizovať úpravu nájomnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 07. 2008.
12    11    0    1

Uznesenie číslo 144/0806 vo veci žiadosti spoločnosti Lukromtel, s. r. o., Československej armády 198/31, 967 01 Kremnica, IČO 36 057 258, o odkúpenie alebo dlhodobý prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica po predložení geometrického plánu.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/r u š í
uznesenie MsZ č. 95/0804 zo dňa 24. apríla 2008
B/s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. KN-C 1022/16 – zastavané plochy s výmerou  291 m² v katastrálnom území Kremnica, zameraného geometrickým plánom č. 34611771-48/2008 zo dňa 15. 05. 2008 z pozemku parc. č. KN-C 1022/3 spoločnosti Lukromtel, s. r. o., sídlo: Československej armády 198/31, 967 01 Kremnica, IČO 36 057 258, za kúpnu cenu stanovenú dohodou vo výške 360,- Sk/m², t. j. kúpna cena celkom je 104.760,- Sk,  za podmienky uhradenia všetkých nákladov spojených s prevodom pozemku.
C/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi a realizovať uzavretie kúpnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 07. 2008.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 145/0806 vo veci žiadosti Mgr. Vladimíra Gorbunova s manželkou Mgr. Emou Gorbunovovou, Ulica Jurka Langsfelda 717/2, 967 01 Kremnica o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
prenájom pozemku časť parc. č. KN-C  116 – záhrady s výmerou 160 m² v katastrálnom území Kremnica Mgr. Vladimírovi Gorbunovi s manželkou Mgr. Emou Gorbunovovou, Ulica Jurka Langsfelda 717/2, 967 01 Kremnica, na účel záhradky, na dobu neurčitú, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je Mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica vo výške 0,50 Sk/m²/ročne, t.j. celkové ročné nájomné 80,- Sk.
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 07. 2008.
10    9    0    1

Uznesenie číslo 146/0806 vo veci zverenia mestskej telocvične do správy Mestského bytového podniku, Dolná 49/21, 967 01 Kremnica, od 01. 07. 2008.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s c h v a ľ u j e
zverenie majetku mestskej telocvične do správy Mestského bytového podniku, Dolná 49/21, Kremnica, od 01. 07. 2008, a to:
1.    nehnuteľný majetok
–    budova mestskej telocvične súp. č. 884 postavenej na pozemku parc. č. KN-C 1631 v katastrálnom území Kremnica s obstarávacou cenou 0,- Sk, hodnota oprávok 0,      zostatková cena 0 a
–    pozemok parc. č. KN-C 1631 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1933 m² v katastrálnom území Kremnica v obstarávacej cene 289.950,- Sk
2.     hnuteľný majetok podľa súpisu z mimoriadnej inventarizácie, ktorá sa vykoná ku dňu prevzatia majetku od nájomcu – Slavomír Šimko Hotel Skalka k 30. 06. 2008
B/u k l a d á
mestskému úradu realizovať zverenie majetku do správy MsBP podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 06. 2008.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 147/0806 vo veci prevádzkovania mestskej telocvične od 01. 07. 2008.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s c h v a ľ u j e
1.    zámer zmeny organizačnej štruktúry MsÚ – vytvorenie úseku správca mestskej telocvične a ľahkoatlretického ihriska s úväzkom 1,0; upratovačka s úväzkom 0,5 na oddelení OŠKŠ
2.    zmenu rozpočtu Mesta Kremnica na rok 2008 nasledovne:
nevyčerpaná časť položky 642002 “transfery neziskovým organizáciám – telocvičňa“ vo výške 124 tis. Sk k 30. 06. 2008 sa prevedie do novovytvorenej položky „prevádzkové náklady mestskej telocvične“  (el. energia, plyn, vodné a stočné, iné prevádzkové náklady)  + navýšenie prevádzkových nákladov do výšky 50% ročnej spotreby, t. j. o 200 tis. Sk
B/u k l a d á
mestskému úradu realizovať zmenu organizačnej štruktúry a úpravu rozpočtu Mesta Kremnica na rok 2008 realizovať v 2. zmene rozpočtu
zodpovední: Mgr. Kríž, Ing. Ihringová
termín: podľa textu.
10    9    0    1

Uznesenie číslo 148/0806 vo veci odpredaja motorového vozidla – typ Škoda Felícia, r.v. 1995, EČ – ZH045AJ.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –      A/s c h v a ľ u j e
1.    vyradenie motorového vozidla typ Škoda Felícia, r.v. 1995, EČ – ZH045AJ, v obstarávacej cene 282.590,- Sk z majetku mesta Kremnica
2.    odpredaj motorového vozidla typ Škoda Felícia, r.v. 1995, EČ – ZH045AJ, žiadateľovi Jánovi Čuvarovi, Nová dolina 784/36, Kremnica,  za kúpnu cenu vo výške 12.000,- Sk
B/u k l a d á
oddeleniu ekonomickému a podnikateľských aktivít realizovať vyradenie a odpredaj motorového vozidla podľa bodu A/ uznesenia v termíne do 31.07.2008
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: podľa textu.
10    10    0    0
Uznesenie číslo 149/0806 vo veci zmeny sekretárky v komisii pre posudzovanie konfliktu záujmov pri MsZ.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/o d v o l á v a
Mgr. Lujzu Pračkovú z funkcie sekretárky pre posudzovanie konfliktu záujmov pri MsZ na jej vlastnú žiadosť dňom 30. 06. 2008.
B/v o l í
Mgr. Mareka Valentýniho do funkcie sekretára komisie pre posudzovanie konfliktu záujmov pri MsZ dňom 01. 07. 2008.
9    8    0    1

Uznesenie číslo 150/0806 vo veci vyradenia odcudzeného dlhodobého drobného hmotného majetku – digitálny fotoaparát Konica Centra voľného času Cvrček v Kremnici.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/b e r i e   n a    v e d o m i e
odcudzenie dlhodobého drobného hmotného majetku – digitálny fotoaparát Konica, počas akcie Centra voľného času Cvrček v Kremnici počas návštevy aquaparku Tatralandia.
B/s ch v a ľ u j e
vyradenie dlhodobého drobného hmotného majetku –  digitálny fotoaparát Konica v obstarávacej cene 11.289,00 Sk, z evidencie dlhodobého drobného hmotného majetku Centra voľného času Cvrček.
C/u k l a d á
riaditeľovi Centra voľného času Cvrček v Kremnici náhradu škody vo výške osobného príplatku za 2. štvrťrok 2008, ktorý mu nebude za uvedené obdobie vyplatený
zodpovedný: Ing. Ihringová
termín: 31 .07. 2008.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 151/0806 vo veci použitia erbu Mesta Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s ú h l a s í
s použitím erbu Mesta Kremnica pri príležitosti propagácie projektu GOLDEN PARK Kremnica pre EventPro, Garbiarska 905, 031 01  Liptovský Mikuláš.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 152/0806 vo veci informácie o použití prostriedkov Fondu rozvoja bývania v roku 2008.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e
informáciu o použití prostriedkov Fondu rozvoja bývania v roku 2008.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 153/0806 vo veci vypracovania realizačnej projektovej dokumentácie.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u j e
vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie Obnova meštianskeho domu (MsKS), Ulica Pavla Križku 391/6, Kremnica v hodnote 430 tis. Sk, pričom financovanie bude realizované z Rezervného fondu mesta.
10    10    0    0
Uznesenie číslo 154/0806 vo veci zhodnocovania voľných finančných zdrojov Rezervného fondu Mesta Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u j e
zhodnocovanie voľných finančných zdrojov Rezervného fondu Mesta Kremnica na termínované depozitné vklady v DEXIA banke a.s. s dobou uloženia max. 14 dní.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 155/0806 vo veci informácie o stave kroniky mesta Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e
informáciu o stave kroniky mesta Kremnica.
7    7    0    0

Uznesenie číslo 156/0806 vo veci správ o kvantifikovanom prínose organizovania aktivačnej činnosti v meste Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e
správy o kvantifikovanom prínose organizovania aktivačnej činnosti v meste Kremnica za obdobia od 01. 12. 2007 do 31. 03. 2008 a od 01. 04. 2008 do 30. 04. 2008.
7    6    0    1

Uznesenie číslo 157/0806 vo veci správy o činnosti primátorky mesta.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti primátorky mesta za obdobie od 19. 05. 2008 do 12. 06. 2008, ktorú predložila RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta Kremnica.
7    6    0    1

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka  mesta
Mgr. Igor Kríž, prednosta úradu
Marián Vojtko, člen návrhovej komisie
Ing. Beata Kirková, člen návrhovej komisie
Zapísala: Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.