Jún 2009

Uznesenia zo 6. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 18. júna 2009

Uznesenie číslo 108/0906 vo veci racionalizačných opatrení v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  – u k l a d á
riaditeľom škôl a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica predložiť zriaďovateľovi racionalizačné opatrenia pre rok 2009 v zmysle šetrenia rozpočtu pre tento kalendárny rok, pričom riaditelia základných škôl budú vychádzať z rozpočtu uverejneného v rozpise normatívnych finančných prostriedkov Ministerstva školstva SR pre rok 2009 bez ohľadu na výsledky dohodovacieho konania
zodpovední: riaditelia škôl a školských zariadení
termín: 28.6.2009.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 109/0906 vo veci návrhu finančného príspevku na stravovanie.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e  n a  v e d o m i e
návrhy vedúcich školských jedální o výške príspevku  na čiastočnú úhradu nákladov na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov v školských jedálňach základných škôl od 1.9.2009
Školské jedálne – základné školy    Cena od 1. 9. 2008    Cena od 1. 9. 2009
Stravníci 6 – 11 rokov                                                  0.86 €    0,89 €
Stravníci 11 -15 rokov    0.92 €    0,96 €
Stravníci – stredná škola    0,99 €    1,06 €
+ režijné náklady                                                         0.86 €    0,86 €
Dospelí stravníci zamestnanci školy        0.82 €    0,86 €
+ doplatok zamestnávateľa na potraviny    0,16 €    0,20 €
+ režijné náklady                               0.86 €    0,86 €
Dospelí stravníci cudzí    0,99 €    1,06 €
+ režijné náklady                                                          0.86 €    0,86 €
Desiata    0.36 €    0,36 €
Režijné náklady – obedy    0.86 €    0,86 €
Centrum voľného času Cvrček v Kremnici:
Základný poplatok v záujmovom útvare    1,99 €    2,00 €
Plávanie    3,98 €    4,00 €
Pečieme, varíme    3,98 €    4,00 €
Florbal nad 15 rokov        2,50 €
Individuálna forma vyučovania
(tenis, hud. nástroje…)    3,98 €    4,00 €
Kurzy pre dospelých (cudzí jazyk, PC…)    3,98 €    4,00 €
Základná umelecká škola J. L. Bellu
Prípravné štúdium    2,98 €    3 €
Základné štúdium individuálne vyučovanie    3,98 €    4 €
Základné štúdium skupinové vyučovanie    2,98 €    3 €
Základné štúdium pre dospelých
– individuálne vyučovanie    9,62 €    9,50 €
Základné štúdium pre dospelých
– skupinové vyučovanie        5 €
Voliteľný predmet – obligátny nástroj    1,99 €    2 €
Tanečný súbor        1 €
B/s c h v a ľ u j e
navrhovanú výšku poplatkov v školských jedálňach základných škôl a CVČ Cvrček od 1.9.2009 podľa Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 110/0906 vo veci výsledku výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa Základnej umeleckej školy J. L. Bellu v Kremnici.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e  n a  v e d o m i e
informácie o priebehu a výsledkoch výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa Základnej umeleckej školy J. L. Bellu v Kremnici
B/v y m e n ú v a
do funkcie riaditeľa Základnej umeleckej školy J. L. Bellu v Kremnici PaedDr. Elenu Haškovú dňom 1. júla 2009.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 111/0906 vo veci výsledku výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy na Dolnej ulici v Kremnici.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e  n a  v e do m i e
návrh výberovej komisie, ktorou je Rada školy pri materskej škole, ktorá neodporúča vymenovať Mgr. Janu Daubnerovú do funkcie riaditeľa Materskej školy na Dolnej ulici v Kremnici
B/d o č a s n e    p o v e r u j e
Mgr. Janu Daubnerovú vedením Materskej školy na Dolnej ulici v Kremnici dňom 1. júla 2009.
C/u k l a d á
mestskému úradu pripraviť podmienky nového výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy na Dolnej ulici v Kremnici
zodpovedná: Mgr. Zlatošová
termín: 08.10.2009.
12    10    0    2

Uznesenie číslo 112/0906 vo veci schválenia dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica k 31.05.2009 pre oblasť kultúra.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ s c h v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica k 31.05.2009 pre oblasť kultúra v celkovej výške 1.278,72 € v nasledovnom členení:
1. z Fondu úhrady nákladov na energie vo výške 53,87 € nasledovne:
a) Dychová hudba MINCIAR                            53,87,- €
2.    z Fondu kultúry vo výške 1.224,85 € nasledovne:
a) Dychová hudba MINCIAR            1.025,69 €
b) Slovenský zväz telesne postihnutých    199,16 €                                                             B/ u k l a d á
1.    mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
2.    mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
3.    mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Bc. Ďurčová
termín: 30.06. 2009.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 113/0906 vo veci schválenia dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica k 31.05.2009 pre oblasť telesná kultúra.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ s c h v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica k 31.05.2009 pre oblasť telesná kultúra v celkovej výške 598,25 € v nasledovnom členení:
1. z Fondu úhrady nákladov na energie vo výške 50 € nasledovne:
a) TJ Kremnica     50,- €
2. z Fondu športu  vo výške 548,25 € nasledovne:
a)  TJ Kremnica – hokejbalový oddiel WOLVES    548,25 €
B/ u k l a d á
1.    mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľovi,
2.    mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
3.    mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľom podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Bc. Ďurčová
termín: 30.06.2009.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 114/0906 vo veci žiadosti Jána Strohnera, Ulica Rumunskej armády 844/16, 967 01 Kremnica o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku časť parc.č. KN-C 1995 – záhrady s výmerou cca 200 m2 v katastrálnom území Kremnica Jánovi Strohnerovi, Ulica Rumunskej armády 844/16, 967 01 Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 15,- €/m2, za podmienky dodania geometrického plánu a uhradenia všetkých nákladov spojených s prevodom nehnuteľností.
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15.07.2009.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 115/0906 vo veci informácie o stave kroniky mesta Kremnica.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
informáciu o stave kroniky mesta Kremnica.
12    12    0    0
Uznesenie číslo 116/0906 vo veci správy o činnosti primátorky mesta Kremnica.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti primátorky mesta Kremnica za obdobie od 21.05.2009 do 15.06.2009, ktorú predložila RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta Kremnica.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 117/0906 vo veci petície proti rozširovaniu ubytovacích priestorov formou nadstavby obytného domu č. 62/47 na Dolnej ulici v Kremnici.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/b e r i e  n a  v e d o m i e
petíciu proti rozširovaniu ubytovacích priestorov formou nadstavby obytného domu č. 62/47 na Dolnej ulici v Kremnici
B/z v o l á v a
pracovné stretnutie poslancov MsZ a občanov mesta, na ktorom bude prezentovaná predmetná štúdia nadstavby ako aj zodpovedané prípadné otázky prítomných účastníkov. Termín konania 30.6.2009 o 15.30 h v Radnej sieni Mestského domu v Kremnici
C/u k l a d á
mestskému úradu zverejniť termín a miesto konania v meste spôsobom obvyklým
zodpovedný: Mgr. Kríž
termín: ihneď.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 118/0906 vo veci sťažnosti Ing. arch. Maršálkovej proti postupu prípravy stavby cesty I/65 Kremnica – Kremnické Bane a návrh na premiestnenie trasovania výhľadovej rýchlostnej komunikácie R3.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/b e r i e  n a  v e d o m i e
sťažnosť Ing. arch. Maršálkovej proti postupu prípravy stavby cesty I/65 Kremnica – Kremnické Bane a návrh na premiestnenie trasovania výhľadovej rýchlostnej komunikácie R3.
B/p o v e r u j e
oddelenie výstavby a životného prostredia vyžiadať písomné stanovisko od BBSK k danej veci
C/o b o z n á m i ť
verejnosť so stanoviskom
zodpovedná: Ing. Donovalová
termín: 30.06.2009.
12    11    0    1

Uznesenie číslo 119/0906 vo veci návrhu na predloženie žiadosti o NFP v rámci Regionálneho operačného programu, opatrenia 4.1 Regenerácia sídiel.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   s c h v a ľ u j e
1.    predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy ROP-4.1a-2009/01 ROP za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia Štefánikovho námestia,  Kremnica“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta aj s návrhom nového územného plánu mesta a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kremnica,
2.    zabezpečenie realizácie projektu mestom Kremnica po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok,
3.    financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. vo výške 59 830,00 €.
12    11    0    1

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka  mesta
Mgr. Igor Kríž, prednosta úradu
Milan Miškóci, člen návrhovej komisie
Mgr. Vladimír Gorbunov, člen návrhovej komisie

Zapísala: Bc. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.