Máj 2008

Uznesenia zo 6. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 22. mája 2008

Uznesenie číslo 109/0805 vo veci  zmeny uznesenia MsZ č. 94/0804 zo dňa 24. 04. 2008 o odpredaji pozemkov na účel opravy Mosta číslo 578-012 na ceste II/578.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s c h v a ľ u j e
zmenu uznesenia MsZ č. 94/0804 zo dňa 24. 04. 2008 o odpredaji pozemkov na účel opravy Mosta číslo 578-012 na ceste II/578 nasledovne:
pôvodný text uznesenia:
„spoločnosti Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s., závod 16 Žiar nad Hronom, Priemyselná 6/647, 965 01 Ladomerská Vieska, IČO 36 836 567“
sa mení na text:
„Banskobystrickému samosprávnemu kraju, Námestie SNP č. 23, 974 01  Banská Bystrica, IČO 37828100“.
Ostatný text uznesenia zostáva bezo zmeny.
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie podľa bodu A/ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 06. 2008.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 110/0805 vo veci schválenia 1. zmeny rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2008.
M e s t s k é   z a s t u p i t  e ľ s t v o –  s c h v a ľ u j e
1. zmenu rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2008 nasledovne:
Bežný rozpočet:    príjmy:    108 284 tis. Sk
výdavky:    104 614 tis. Sk
saldo:    3 670 tis. Sk
Kapitálový rozpočet:    príjmy:    11 585 tis. Sk
výdavky:    15 983 tis. Sk
saldo:    –  4 398 tis. Sk
Finančné operácie:    príjmy:    9 703 tis. Sk
výdavky:    6 475 tis. Sk
saldo:    3 228 tis. Sk
11    11    0    0

Uznesenie číslo 111/0805 vo veci správy o plnení rozpočtu Mesta Kremnica k 31. 3. 2008.
M e s t s k é   z a s t u p i t  e ľ s t v o –  b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu Mesta Kremnica k 31. 3. 2008 nasledovne:
Bežný rozpočet:    príjmy:    30 640  tis. Sk    t.j. 29,12%
výdavky:    25 363 tis. Sk    t.j. 25,15%
saldo:    5 277 tis. Sk
Kapitálový rozpočet:    príjmy:    3 377 tis. Sk    t.j. 1 688,50%
výdavky:    13 617 tis. Sk    t.j. 1 945,29%
saldo:    –  10 240 tis. Sk
Finančné operácie:    príjmy:    0 tis. Sk    t.j. 0%
výdavky:    1 390 tis. Sk    t.j. 29,96%
saldo:     –  1 390 tis. Sk
11    11    0    0
Uznesenie číslo 112/0805 vo veci správy o plnení rozpočtu Informačného centra mesta Kremnica k 31. 3. 2008.
M e s t s k é   z a s t u p i t  e ľ s t v o –  b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu Informačného centra mesta Kremnica k 31. 3. 2008.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 113/0805 vo veci správy o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku v Kremnici k 31. 3. 2008.
M e s t s k é   z a s t u p i t  e ľ s t v o –  b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku v Kremnici k 31. 3. 2008.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 114/0805 vo veci založenia záujmového združenia  právnických osôb s názvom Pohronské komunálne združenie.
M e s t s k é   z a s t u p i t  e ľ s t v o –  s c h v a ľ u j e
1.    založenie záujmového združenia  právnických osôb s názvom Pohronské komunálne združenie v zmysle ustanovení § 20f až § 21 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
2.    účasť Mesta Kremnica v záujmovom združení právnických osôb Pohronské komunálne združenie v zmysle § 11 ods. 4 písm. m) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
3.    stanovy záujmového združenia právnických osôb s názvom Pohronské komunálne združenie v zmysle návrhu stanov, ktoré tvoria prílohu č. 1 tohto uznesenia.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 115/0805 vo veci  výpovede zmluvy o nájme nebytových priestorov – MUDr. Vladimír Kratochvíľa, S. Chalupku 298/49, Kremnica, IČO: 37957481 v priestoroch na Dolnej ulici č. 49/21 v Kremnici s výpovednou lehotou 3 mesiace v zmysle Čl. III, bod 2. zmluvy. V súlade s vyššie uvedeným, zmluvný vzťah končí dňom 31. 07. 2008.
M e s t s k é   z a s t u p i t  e ľ s t v o –  A/b e r i e  n a  v e d o m i e
výpoveď zmluvy o nájme nebytových priestorov –  MUDr. Vladimír Kratochvíľa, S. Chalupku 298/49, Kremnica, IČO: 37957481 v priestoroch na Dolnej ulici č. 49/21 v Kremnici s výpovednou lehotou v zmysle nájomnej zmluvy k 31. 07. 2008.
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku ukončiť nájom nebytových priestorov.
zodpovedná:  Ing. Reichlová
termín:  31. 07. 2008.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 116/0805 vo veci žiadosti Oľgy Cicákovej, Ulica Československej armády 214/63, 967 01 Kremnica, o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/n e s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku užívaného ako záhradka časť parc. č. KN-C 1153 – záhrada s výmerou 97 m² v katastrálnom území Kremnica žiadateľke Oľge Cicákovej, Ulica Československej armády 214/63, 967 01 Kremnica
B/s c h v a ľ u j e
majetkovoprávne usporiadanie pozemku priľahlého k rodinnému domu súp. č. 214, ohraničeného oporným múrom – časť parc. č. KN-C 1153 – záhrada s výmerou cca 60 m² v katastrálnom území Kremnica odpredajom žiadateľke Oľge Cicákovej, Ulica Československej armády 214/63, 967 01 Kremnica za kúpnu cenu dohodou vo výške 100,- Sk/m², za podmienky predloženia geometrického plánu a uhradenia všetkých nákladov spojených s prevodom pozemku.
C/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ a B/ žiadateľke
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 06. 2008.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 117/0805 vo veci žiadosti Jozefa Krajčíka, Zechenterova ulica 331/11, 967 01 Kremnica o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/n e s ch v a ľ u j e
predaj pozemku parc. č. KN-C 967/1 – záhrada s výmerou 134 m² v katastrálnom území Kremnica žiadateľovi Jozefovi Krajčíkovi, Zechenterova ulica 331/11, 967 01 Kremnica.
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 06. 2008.
10    8    0    2

Uznesenie číslo 118/0805 vo veci žiadosti Milana Kuruca, Kremnické Bane 117, 967 01 Kremnica o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/n e s c h v a ľ u j e
prenájom pozemku časť parc. č. KN-C 814 – ostatné plochy s výmerou 30 m² v katastrálnom území Kremnica žiadateľovi Milanovi Kurucovi, Kremnické Bane 117, 967 01 Kremnica, za účelom celoročného umiestnenia vonkajšieho sedenia pred prevádzkou Predaj vína
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 06. 2008.
11    6    1    4

Uznesenie číslo 119/0805 vo veci žiadosti Ľubomíra Novodomca, Turček 174, 038 48 Turček o odkúpenie pozemku v obci Turček v katastrálnom území Turček.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/n e s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemku časť parc. č. KN-C 91/1 – ostatná plocha s výmerou cca 500 m² v obci Turček, v katastrálnom území Horný Turček žiadateľovi Ľubomírovi Novodomcovi, Turček 174, 038 48 Turček za účelom výstavby rodinného domu
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 06. 2008.
11    11    0    0
Uznesenie číslo 120/0805 vo veci ukončenia nájmu podľa Nájomnej zmluvy č. OSMM 2006/01071 zo dňa 12. 07. 2006 výpoveďou zo strany Mesta Kremnica ako prenajímateľa.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s c h v a ľ u j e
výpoveď Nájomnej zmluvy č. OSMM 2006/01071 zo dňa 12. 07. 2006 na nájom pozemku pod predajným stánkom časť parc. č. KN-C 1676/2 s výmerou 23 m² Mestom Kremnica nájomcovi Marcele Murgačovej, Dolná ulica 96/62, 967 01 Kremnica k 31. 05. 2008, s uplynutím dvojmesačnej výpovednej lehoty dňa 31. 07. 2008
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ uznesenia a zaslať výpoveď nájomnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 27. 05. 2008.
11    10    0    1

Uznesenie číslo 121/0805 vo veci žiadosti AFG, s. r. o., Dĺžiny 122/40, 039 01 Turčianske Teplice, IČO 36 383 422 o nájom a odkúpenie pozemkov  v katastrálnom území Dolná Štubňa.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – A/n e s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemkov
– parc. č. KN-C 576/3 – zastavané plochy s výmerou 577 m²
– parc. č. KN-C 576/4 – zastavaná plocha s výmerou 315 m²
– parc. č. KN-C 576/5 – zastavaná plocha s výmerou 341 m²
– parc. č. KN-C 576/8 – zastavaná plocha s výmerou 2111 m²
t.j. výmera pozemkov spolu 3 344 m², v katastrálnom území Dolná Štubňa spoločnosti  AFG, s. r. o., Dĺžiny 122/40, 039 01 Turčianske Teplice, IČO 36 383 422.
B/s c h v a ľ u j e
prenájom pozemkov
– parc. č. KN-C 576/3 – zastavané plochy s výmerou 252 m²
– parc. č. KN-C 576/4 – zastavaná plocha s výmerou 315 m²
t.j. výmera pozemkov spolu 567 m², v katastrálnom území Dolná Štubňa spoločnosti  AFG, s. r. o., Dĺžiny 122/40, 039 01 Turčianske Teplice, IČO 36 383 422, za účelom umiestnenia a prevádzky čističky súp. č. 1455 a prístupu k čističke, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 60,- Sk/m²/ročne, t. j. celkové ročné nájomné činí 34.020,- Sk.
C/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie podľa bodu A/ a B/ žiadateľovi a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy podľa bodu B/uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 06. 2008.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 122/0805 vo veci žiadostí Spoločenstva vlastníkov bytov „FONTÁNA“, Štefánikovo námestie 24/22, Kremnica a  Mariána Chrena AUTOMARKET, Tekovská 53, 953 01 Zlaté Moravce, IČO 30 890 381 o odkúpenie pozemku uzavretého dvora v katastrálnom území Kremnica po predložení geometrického plánu.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/r u š í
uznesenie MsZ č. 268/0712 zo dňa 06. 12. 2007.
B/s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemku uzavretého dvora
1.    pozemok parc. č. KN-C 34/1 – záhrada s výmerou 202 m² v katastrálnom území Kremnica, zameraný geometrickým plánom č. 34611771-18/2008 zo dňa 10. 04. 2008 z pôvodného parc. č.  KN-C 34/1 vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 24: Jaroslavovi Hlodákovi, bytom Trieda Hradca Králové 3878/5, Banská Bystrica a Martinovi Maloneyovi, bytom 6 Lorn Court, Lorn Road, London SW9 OAA, Veľká Británia, v podiele 1/2 a Ľudmile Kantorovej, bytom Štefánikovo námestie 24/22, Kremnica, v podiele 1/2, za kúpnu cenu dohodou vo výške 20,- Sk/m², t. j. kúpna cena celkom 4.040,- Sk.
2.    pozemok parc. č. KN-C 34/3 – záhrada s výmerou 53 m² v katastrálnom území Kremnica,  zameraný geometrickým plánom č. 34611771-18/2008 zo dňa 10. 04. 2008 z pôvodného parc. č.  KN-C 34/1 Mariánovi Chrenovi AUTOMARKET, Tekovská 53,  953 01 Zlaté Moravce, IČO  30 890 38 za kúpnu cenu dohodou vo výške 200,- Sk/m², t. j. kúpna cena 10.600,- Sk,
za podmienky, že  kupujúci uhradia všetky  náklady spojené s prevodom pozemkov.
C/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie podľa bodu B/ a realizovať odpredaj pozemkov
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 06. 2008.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 123/0805 vo veci žiadosti MUDr. Jozefa Horniaka a manželky Mgr. Boženy Horniakovej, Angyalova ulica 941/84,  967 01 Kremnica, o odkúpenie pozemku po predložení geometrického plánu.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/r u š í
uznesenie MsZ č. 258/0712 zo dňa 06. 12. 2007.
B/s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. KN-C 709/3 – zastavaná plocha s výmerou 74 m² v katastrálnom území Kremnica, zameraného geometrickým plánom č. 346117771-32/2008 zo dňa 06. 04. 2008 z pozemku parc. č. KN-C 709/1 MUDr. Jozefovi Horniakovi a manželke Mgr. Božene Horniakovej, Angyalova ulica 941/84,  967 01 Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 100,- Sk/m², t. j. kúpna cena celkom 7.400,- Sk,  za podmienky uhradenia všetkých nákladov spojených s prevodom pozemku.
C/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie žiadateľom a realizovať odpredaj pozemku podľa bodu B/uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 06. 2008.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 124/0805 vo veci predloženého návrhu nájomnej zmluvy na prenájom areálu bývalej strelnice Pod Skokom vypracovaného v zmysle uznesenia MsZ č. 62/0803 zo dňa 27. 03. 2008.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s c h v a ľ u j e
zmenu časti uznesenia MsZ č. 62/0803 zo dňa 27. 03. 2008 nasledovne:
pôvodný text:
„2. bezplatný prenájom bývalého areálu strelnice Pod Skokom, a to pozemku parc. č. KN-C 1155/1 – ostatné plochy s výmerou 900 m²  a pozemku parc. č. KN-C 1154 – zastavaná plocha s výmerou 89 m², vrátane stavby bývalej strelnice, Základnej organizácii technických a športových činností regiónov Kremnica, 967 01 Kremnica, na dobu neurčitú od 01. 05. 2008 s tým, že prenajímaný pozemok bude vytýčený v teréne za účasti prenajímateľa a nájomcu a nájomca bude znášať všetky náklady na zriadenie a prevádzkovanie strelnice v zmysle zákona.“
sa mení na text:
„2. prenájom bývalého areálu strelnice Pod Skokom, a to pozemku parc. č. KN-C 1155/1 – ostatné plochy s výmerou 900 m²  a pozemku parc. č. KN-C 1154 – zastavaná plocha s výmerou 89 m², vrátane stavby bývalej strelnice, Základnej organizácii technických a športových činností regiónov Kremnica, 967 01 Kremnica, za nájomné 1,- Sk/ročne, na dobu neurčitú od 01. 06. 2008 s tým, že prenajímaný pozemok bude vytýčený v teréne za účasti prenajímateľa a nájomcu a nájomca bude znášať všetky náklady na zriadenie a prevádzkovanie strelnice v zmysle zákona.“.
B/s ú h l a s í
s predloženým návrhom nájomnej zmluvy na prenájom areálu bývalej strelnice Pod Skokom Základnej organizácii technických a športových činností regiónov Kremnica, 967 01 Kremnica, vypracovaného v zmysle uznesenia MsZ č. 62/0803 zo dňa 27. 03. 2008
C/u k l a d á
mestskému úradu realizovať uzavretie nájomnej zmluvy podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 06. 2008.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 125/0805 vo veci vyradenia a odpredaja dlhodobého hmotného majetku po bývalej NsP v Kremnici.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/ s c h v a ľ u j e
1.    vyradenie prístroja Elektromyograf EMG12, r.v. 1992, výr.č.  SN14001, v obstarávacej cene 957.075,- Sk, v zostatkovej cene 0,- Sk
2.    odpredaj prístroja Elektromyograf EMG12, r.v. 1992, výr.č.  SN14001 MUDr. Emílii Müllerovej, J.Horvátha 887/4, Kremnica, za kúpnu cenu vo výške 1,- Sk
B/u k l a d á
mestskému úradu vyradiť hnuteľný majetok a realizovať odpredaj podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín:  30. 06. 2008.
11    10    0    1

Uznesenie číslo 126/0805 vo veci prevádzkovania mestskej telocvične po ukončení nájomnej zmluvy so Slavomírom Šimkom – HOTEL SKALKA, 967 01 Kremnica, od 01. 07. 2008 a ďalšieho zámeru nakladania s majetkom mestskej telocvične.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ b e r i e   n a   v e d o m i e
ukončenie prevádzkovania mestskej telocvične nájomcom Slavomírom Šimkom – HOTEL SKALKA, 967 01 Kremnica k 30. 06. 2008.
B/u k l a d á
mestskému úradu urobiť všetky opatrenia pre začatie prevádzkovania mestskej telocvične Mestom Kremnica od 01. 07. 2008 a predložiť na schválenie na zasadnutie MsZ 19. 06. 2000
zodpovední: Mgr. Kríž, Ing. Ihringová
termín:  19. 06. 2008.
11    10    0    1
Uznesenie číslo 127/0805 vo veci zámeru výstavby 9-jamkového golfového ihriska v lokalite Kalvária – Šturec na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Kremnica.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/b e r i e  n a  v e d o m i e
zámer výstavby 9-jamkového golfového ihriska v lokalite Kalvária – Šturec na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Kremnica, ktorý bol prezentovaný spoločnosťou TATRA DEVELOPMENT, s.r.o., Liptovský Mikuláš.
B/d e k l a r u j e
podporu zámeru výstavby 9-jamkového golfového ihriska v lokalite Kalvária – Šturec na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Kremnica, ktorý bol prezentovaný spoločnosťou TATRA DEVELOPMENT, s.r.o., Liptovský Mikuláš.  Tento zámer je v súlade s koncepciou rozvoja cestovného ruchu v meste Kremnica a v súlade s pripravovaným novým Územným plánom Mesta Kremnica.
11    10    0    1

Uznesenie číslo 128/0805 vo veci žiadosti spoločnosti COIMEX development, s. r. o., Partizánska cesta 3, 974 01  Banská Bystrica, IČO 36648051, dcérskej spoločnosti COIMEX, a. s., Banská Bystrica, o uzatvorenie zmluvy o prenájme.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s c h v a ľ u j e
rozšírenie prenájmu pozemku pre stavbu Hotel Šport – apartmánová časť Kremnica Skalka, ktorá sa realizuje na pozemku parc. č. KN-C 3273/7 v zmysle Zmluvy o nájme pozemku č. OEaPA 2004/00044 zo dňa 19. 03. 2004 v znení dodatkov o časť parc. č. KN-C 3273/32 – zastavaná plocha s výmerou 6 m² v katastrálnom území Kremnica, zameraného geometrickým plánom č. 34611771-39/2008 zo dňa 21. 04. 2008 z pozemku parc. č. KN-C 3273/9, spoločnosti COIMEX development, s. r. o., Partizánska cesta 3, 974 01  Banská Bystrica, IČO 36648051, dcérskej spoločnosti COIMEX, a. s., Banská Bystrica, za účelom uskutočnenia vodnej stavby ČOV typ SX-P 150, realizovanej v rámci stavby Hotel Šport – apartmánová časť Kremnica Skalka, na dobu určitú do 31. 03. 2019, nájomné za prenájom pozemku sa stanovuje v zmysle čl. III. bod 3.1 zmluvy.
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať rozšírenie prenájmu pozemku dodatkom k nájomnej zmluve
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 06. 2008.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 129/0805 vo veci schválenia nového cenníka platieb za predajné miesto na Kremnickom jarmoku.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s ch v a ľ u j e
cenník platieb za predajné miesto na Kremnickom jarmoku podľa predloženého návrhu
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: Kremnický jarmok.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 130/0805 vo veci schválenia miesta na uzavretie manželstva mimo úradne určenej miestnosti.
M e s t s k é   z a s t u p i t  e ľ s t v o –  s c h a ľ u j e
miesto na uzavretie manželstva mimo úradne určenej miestnosti – exteriérové priestory Mestského hradu v Kremnici a cenník.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 131/0805 vo veci vypracovania koncepcie rozvoja základného školstva v Kremnici do roku 2013.
M e s t s k é   z a s t u p i t  e ľ s t v o –  A/r u š í
uznesenie MsZ č. 16/0801 zo dňa 31. 01. 2008.
B/k o n š t a t u j e,
že zriaďovateľ škôl a školských zariadení Mesto Kremnica si uvedomuje potrebu riešenia problematiky základného školstva so zreteľom na demografický vývoj v Kremnici a v okolitých obciach s ohľadom na efektívne využívanie finančných prostriedkov a s ohľadom na potreby žiakov a adekvátne podmienky pre žiakov.
C/u k l a d á
riaditeľom základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta vypracovať koncepciu rozvoja základného školstva v Kremnici do roku 2013 podľa bodu B/uznesenia
zodpovední: riaditelia základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
termín: 27. 06. 2008.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 132/0805 vo veci vypracovania Zásad pre obsadzovanie voľných pracovných pozícií u zamestnávateľa Mesto Kremnica v súlade so Zákonníkom práce a zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
M e s t s k é   z a s t u p i t  e ľ s t v o –  u k l a d á
prednostovi úradu vypracovať Zásady pre obsadzovanie voľných pracovných pozícií u zamestnávateľa Mesto Kremnica v súlade so Zákonníkom práce a zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a predložiť ich MsZ na pripomienkovanie a schválenie v termíne do 16. 06. 2008
zodpovedný: Mgr. Kríž
termín: 16. 06. 2008.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 133/0805 vo veci správy o činnosti primátorky mesta.
M e s t s k é   z a s t u p i t  e ľ s t v o –  b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti primátorky mesta Kremnica za obdobie od 16. 04. 2008 do 16. 05. 2008, ktorú predložila RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta Kremnica.
10    10    0    0

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka  mesta
Mgr. Igor Kríž, prednosta úradu
Marián Vojtko, člen návrhovej komisie
Mgr. Vladimír Gorbunov, člen návrhovej komisie

Zapísala: Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.