Máj 2009

Uznesenia zo 5. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 21. mája 2009

Uznesenie číslo 91/0905 vo veci správy o plnení rozpočtu Mesta Kremnica k 31.03.2009.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu Mesta Kremnica k 31.03.2009 nasledovne:
Bežný rozpočet:    príjmy:    1 001 745 €    t.j.25,82 %
výdavky:    794 780 €    t.j.21,61 %
saldo:    206 965 €
Kapitálový rozpočet:    príjmy:    267 002 €    t.j.30,04 %
výdavky:    58 586 €    t.j.5,64 %
saldo:    208 416 €
Finančné operácie:    príjmy:    0 €    t.j.0 %
výdavky:    44 196 €    t.j.24,24 %
saldo:    –  44 196 €
12    11    0    1

Uznesenie číslo 92/0905 vo veci správy o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku v Kremnici za 1.štvrťrok 2009.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku v Kremnici za 1. štvrťrok 2009.
12    11    0    1

Uznesenie číslo 93/0905 vo veci správy o plnení rozpočtu Informačného centra mesta Kremnica za 1.štvrťrok 2009.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu Informačného centra mesta Kremnica za 1. štvrťrok 2009.
12    11    0    1

Uznesenie číslo 94/0905 vo veci úpravy poplatkov za obrady organizované Mestom Kremnica.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – s c h v a ľ u j e
Cenník poplatkov za obrady organizované Mestom Kremnica s účinnosťou od 01.06.2009 podľa prílohy.
13    10    0    3

Uznesenie číslo 95/0905 vo veci uzavretia Zmluvy o nájme v zmysle Zákona č. 116/1990 Zb. o nájme nebytových priestorov v znení neskorších prepisov  (budova ZŠ Angyalova).
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s c h v a ľ u j e
uzavretie predloženej Zmluvy o nájme v zmysle Zákona č. 116/1990 Zb. o nájme nebytových priestorov v znení neskorších prepisov medzi Mestom Kremnica ako prenajímateľom a spoločnosťou Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO 35 697 270 ako nájomcom na prenájom nebytového priestoru – miestnosť (kabinet) na 2. poschodí a časť strechy na budove 2. stupňa Základnej školy Angyalova ulica 401/26, Kremnica, za účelom zriadenia základňovej stanice elektronickej komunikačnej siete a jej prevádzkovania, na dobu určitú 10 rokov, za nájomné stanovené dohodou vo výške 2 656,- EUR ročne
B/u k l a d á
mestskému úradu realizovať uzatvorenie nájomnej  zmluvy
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30.06.2009.
13    12    0    1

Uznesenie číslo 96/0905 vo veci žiadosti Mareka  Prokeina, ČSA 260/50, 967 01 Kremnica o zmenu nájmu pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s c h v a ľ u j e
zmenu nájmu pozemku v katastrálnom území Kremnica tak, že pôvodný text uznesenia č. MsZ 38/0903 zo dňa 26. marca 2009:
„6. časť. parc. č. KN-C 1124 – ostatné plochy s výmerou 15 m² Marekovi Prokeinovi, ČSA 260/50, 967 01 Kremnica, za účelom uskladnenia a presušenia palivového dreva, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 0,99 €/m²/rok,  t.j. nájomné celkom 14,85 €/rok (447,37 Sk prepočítané  konverzným kurzom 30,1260Sk)“
sa mení na text:
„6. časť. parc. č. KN-C 1124 – ostatné plochy s výmerou 62 m² Marekovi Prokeinovi, ČSA 260/50, 967 01 Kremnica, na dobu neurčitú, z toho:
– 6 m² za účelom uskladnenia a presušenia palivového dreva,  za nájomné vo výške 0,99 €/m²/ročne, t.j. nájomné celkom 5,94 €/rok (178,94 Sk prepočítané konverzným kurzom 30,1260Sk)
– 56 m² na záhradkárske účely, za nájomné vo výške 0,016 €/m²/ročne, t.j. nájomné celkom 0,89  €/rok (26,81 Sk prepočítané konverzným kurzom 30,1260Sk).“
Zostávajúce znenie uznesenia zostáva bez zmeny.
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/žiadateľovi a realizovať uzatvorenie nájomnej  zmluvy
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30.06.2009.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 97/0905 vo veci vyradenie a likvidácia neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku, dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého drobného hmotného majetku a hnuteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –      A/s ch v a ľ u j e
vyradenie
1.    neupotrebiteľného dlhodobého  hmotného majetku Mestského úradu – vnútorná správa podľa návrhu č. 1/2008 zo dňa 31. 10. 2008, t.j. 1 položka – PC ASC Pentium, tlačiareň STAR FR 15 v obstarávacej cene 65.844,50 Sk, neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu č. 2/2008 zo dňa 31. 10. 2008, t.j. 22 položiek – PC zostava, rádio, záložný zdroj, vývesná skrinka, písací stroj žalúzie telefónne prístroje, akumulačné pece, stolové lampy, dávkovače papierových uterákov, kalkulačka, prepäťová zásuvka, monitor, spolu v obstarávacej cene 54.113,13 Sk, nevyužiteľného dlhodobého nehmotného majetku podľa návrhu č. 3/2008 zo dňa 31. 10. 2008, t.j. 1 položka – softvér v obstarávacej cene 3.698,50 Sk, neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu č. 4/2008 zo dňa 31. 10. 2008, t.j. 12 položiek – nabíjačka, mobilný telefón, USB kľúč, telefónny aparát, zásobník na sáčky, ventilátor, nahrávací box, termoska, reflektor, server, koberec, el. piecka, spolu v obstarávacej cene 8.554,75 Sk.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu,
2.    neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku Mestského úradu – Oddelenie technických služieb, podľa návrhu č. 1/2008 zo dňa 05. 11. 2008, t.j. 7 položiek – oplotenie skládky, kotolne, vŕtačka, počítače, autá AVIA, spolu v obstarávacej cene 1,046,520,60 Sk, neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu č. 2/2008 zo dňa 05. 11. 2008, t.j. 14 položiek – zvárací agregát, kontajner, aku vŕtačka, tlak reprod., spolu v obstarávacej cene 26.275,60 Sk.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu, automobil AVIA odpredať žiadateľovi v zmysle predloženej žiadosti,
3.    neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno technickej evidencii Mestského úradu – Hasičská zbrojnica, podľa návrhu č. 1/2008 zo dňa 31. 10. 2008, t.j. 3 položky – športové súpravy, teplákové súpravy, hliníková lopata, spolu v obstarávacej cene 5.403,- Sk.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu,
4.    neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku Mestského úradu – LSPP, podľa návrhu č. 1/2008 zo dňa 13. 11. 2008, t.j. 4 ks pneumatík v obstarávacej cene 16.360,- Sk. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu,
5.    neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku Mestského úradu – Dom smútku, podľa návrhu č. 1/2008 zo dňa 04. 11. 2008, t.j. písací stroj v obstarávacej cene 0,- Sk. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu,
6.    neupotrebiteľného  majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii Mestského úradu – Mestská telocvičňa, podľa návrhu č. 1/2008 zo dňa 31. 10. 2008, t.j. 18 položiek – vešiaky, stolička, skrinky, kovová zástena, poľné nosítka, a cvičebné nástroje (kôň, bradlá, hrazda, kladina, stôl, koza, žrď a stojan na skok do výšky, odrazové mostíky, závesná sedačka na rebrík, kruhy), spolu v obstarávacej cene 0,- Sk.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu,
7.    neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku Mestského úradu – Mestské kino, podľa návrhu č. 1/2008 zo dňa 31. 10. 2008, t.j. 2 položky – registračná pokladňa a tlačiareň k pokladni, spolu v obstarávacej cene 0,- Sk,  neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu č. 2/2008 zo dňa 31. 10. 2008, t.j. 9 položiek – registračné skrinky, skrine, sprchovacia kabína, spolu v obstarávacej cene 0,- Sk.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu,
8.    neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku Mestského úradu – Budova MsKS, podľa návrhu č. 1/2008 zo dňa 31. 10. 2008, t.j. 1 položka – Fax TF 251 v obstarávacej cene 48.154,50 Sk, neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu č. 2/2008 zo dňa 31. 10. 2008, t.j. 3 položky – stereo mix, zosilňovač, kovové stoličky, spolu v obstarávacej cene 897,- Sk.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu,
9.    neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku Mestského úradu – Klub dôchodcov, podľa návrhu č. 1/2008 zo dňa 31. 10. 2008, t.j. písací stroj v obstarávacej cene 1.390,- Sk, neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu č. 2/2008 zo dňa 31. 10. 2008, t.j. 2 položky –  obrus a mechanická metla, spolu  v obstarávacej cene 220,- Sk.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu,
10.    neupotrebiteľného  dlhodobého hmotného majetku Mestského úradu – Vývarovňa klubu dôchodcov, podľa návrhu č. 1/2008 zo dňa 28. 11. 2008, t.j. mraznička v obstarávacej cene 0,- Sk, neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu č. 2/2008 zo dňa 28. 11. 2008, t.j. 6 položiek – 2 x elektrický bojler, kuchynský robot, odstredivka, chladnička, luster, spolu v obstarávacej cene 0,- Sk, neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu č. 3/2008 zo dňa 28. 11. 2008, t.j. 3 položky – drevené stoličky, podlahová krytina, misa na robot, spolu v obstarávacej cene 0,- Sk.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu,
11.    neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii Mestského úradu – Mestská polícia, podľa návrhu č. 1/2008 zo dňa 31. 10. 2008, t.j. 5 položiek – koberec, kreslá, mobilné telefóny, spolu v obstarávacej cene 991,- Sk.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu,
12.    neupotrebiteľného materiálu na sklade Mestského bytového podniku Kremnica podľa návrhu č. 1/2008 zo dňa 31. 10. 2008, t.j. 27 položiek – radiátorová vsuvka, PVC koleno, vodomer, háky, armatúra, šroubenie, polooliva, skrutky, podložky, spínacia jednotka, zátka, germicídna trubica, podnos, rúra, ventil, kladivo, spolu v obstarávacej cene 13.122,08 Sk, neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu č. 2/2008 zo dňa 31. 10. 2008, t.j. 10 položiek – kosačka, mobilný telefón, koberec, skrine, stoly, spolu v obstarávacej cene 38.318,- Sk, neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu č. 3/2008 zo dňa 31. 10. 2008, t.j. 8 položiek – nožnice, rameno OFIS, lopata, nadstavec na skriňu, príborníky, stoly, spolu v obstarávacej cene 5.671,82 Sk.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu,
13.    neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku Informačného centra Mesta Kremnica podľa návrhu č. 1/2008 zo dňa 04. 11. 2008, t.j. 3 položka – Fax Panasonic, batéria na rýchlo ohrev, kreslá, spolu v obstarávacej cene 21.336,- Sk, neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu č. 2/2008 zo dňa 04. 11. 2008, t.j. 3 položky – zásobník na prospekty, keramický črepník, umelý kvet, spolu v obstarávacej cene 767,50 Sk.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu,
14.    neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku Materskej školy, Dolná ulica 57/37, Kremnica (alokované pracovisko Langsfeldova) podľa návrhu č. 1/2008 zo dňa 17. 12. 2008, t.j. 3 položky – záložný zdroj, tlačiarne, spolu v obstarávacej cene 43.040,- Sk, neupotrebiteľného dlhodobého drobného majetku Materskej školy, Dolná ulica 57/37, Kremnica  podľa návrhu č. 2/2008 zo dňa 10. 11. 2008, t.j. 19 položiek – koberce, uterák, sviečka, pracovná obuv a odevy, lehátka, posteľné prádlo, kalkulačka, nože, drevená doska, misky, taniere, odkvapkávače, spolu v obstarávacej cene 13.150,10 Sk, neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu č. 3/2008 zo dňa 10. 11. 2008, t.j. 15 položiek – MG kazety, hračky, uteráky, posteľné prádlo spolu v obstarávacej cene 5.924,- Sk.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu,
15.    neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku Základnej školy, Ul. P. Križku 392/8, Kremnica podľa návrhu č. 2/2008 zo dňa 13. 11. 2008, t.j. 7 položiek – skriňa, skrinka so sklom, masážna lopta, várnice, žiacke stoly, školské stoličky, spolu v obstarávacej cene 31.576,50 Sk, neupotrebiteľných učebných pomôcok zo školských kabinetov a kníh zo školských knižníc podľa návrhu č. 3/2008 zo dňa 13.11.2008 spolu v obstarávacej cene 47.611,96 Sk.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu, skrine odpredať žiadateľovi v zmysle predloženej žiadosti,
16.    neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku Základnej školy, Angyalova ulica 401/26, Kremnica podľa návrhu č. 1/200 ;8 zo dňa 31. 10. 2008, t.j. 35 položiek – tlačiareň, počítač, stoly reštauračné, stoly konferenčné, vešiak, zástava, disketový box, hasiaci prístroj, regále, vešiak, skrinka na meotar, čalúnená lavica, vázy, zásobník vody, chladnička, stavebnice Lego, stavebnice Cheva, basketbalový kôš, audiokazety, škrabka na zemiaky, spolu v obstarávacej cene 106.086,95 Sk, neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu č. 3/2008 zo dňa 31. 10. 2008, t.j. 2 položky – obrusy, skrinka, spolu v obstarávacej cene 3.928,40 Sk, neupotrebiteľného dlhodobého drobného nehmotného majetku podľa návrhu č. 2/2008 zo dňa 31. 10. 2008, t.j. 4 položky – spracovanie TEXT na PC, Windows 95, T602, Dangerous Creatures, spolu v obstarávacej cene 14.847,- Sk, neupotrebiteľných učebných pomôcok zo školských kabinetov a kníh zo žiackej a učiteľskej knižnice podľa návrhu č. 4/2008 zo dňa 31. 10. 2008 spolu v obstarávacej cene 155.416,39 Sk. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu,
17.     neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku Základnej umeleckej školy J. L. Bellu, Angyalova ulica 419/35, Kremnica podľa návrhu č. 1/2008 zo dňa 31. 10. 2008, t.j. 34 položiek – stolička, vešiaky, notové stojany, lampa, činely, rumba guľa, zástava, štátny znak šatovka, videokazety, pečiatky skriňa, DVD prehrávač, skartovačka, baletné špičky, knihovnička, registračka, stolík, rádio, písací stroj, magnetofón, klarinet, tympany, koberce, šijací stroj, kosačka, spolu v obstarávacej cene 49.693,60 Sk, neupotrebiteľných učebných pomôcok – zbierok podľa návrhu č. 2/2008 zo dňa 31. 10. 2008 spolu v obstarávacej cene 1.670,15 Sk.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu,
18.    neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku Mestského úradu – Oddelenie technických služieb, podľa návrhu č. 1/2009 zo dňa 17. 03. 2009, t.j. 1 položka – Kontajnerový nosič s hydraulickou rukou LIAZ  ZH 391 AS v obstarávacej cene 1,125.450,- Sk, t.j. 37.358 €. Uvedený majetok odpredať žiadateľovi v zmysle predloženej žiadosti,
19.    neupotrebiteľných 9 ks 17 “ CRT monitorov, ktoré sú majetkom Mesta – Mestský úrad – vnútorná správa a boli evidované ako súčasti PC zostáv (bez samostatnej obstarávacej ceny a inventárneho čísla).
Uvedené monitory odpredať žiadateľom, zvyšné zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
B/u k l a d á
mestskému úradu – vnútorná správa, odd. technických služieb, hasičská zbrojnica, LSPP, dom smútku, mestská telocvičňa, mestské kino, mestské kultúrne stredisko, klub dôchodcov, vývarovňa klubu dôchodcov, mestskej polícii, Mestskému bytovému podniku Kremnica, Informačnému centru Kremnica, Materskej škole na Dolnej ulici, Základnej škole na ulici P. Križku, Základnej škole na Angyalovej ulici a Základnej umeleckej škole J.L.Bellu na Angyalovej ulici  vyradiť z evidencie neupotrebiteľný hnuteľný majetok podľa bodu A/ 1. – 19. uznesenia do termínu 31.07.2009 a v spolupráci s likvidačnou komisiou zlikvidovať uvedený majetok v termíne do 31.08.2009.
zodpovedná: Ing. Ihringová a podľa textu
termín: podľa textu.
12    12    0    0
Uznesenie číslo 98/0905 vo veci žiadosti Občianskeho združenia – Poľovnícky spolok MEDVEDÍ VRCH, Sládkovičova 481/31, 965 01, Žiar nad Hronom, IČO: 379 591 91 o prenájom pozemkov v katastrálnom území Kremnica, za účelom výkonu práva poľovníctva
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s c h v a ľ u j e:
prenájom pozemkov
– parc. č. KN-E 2527 – trvalý trávny porast s výmerou 11312 m²
– parc. č. KN-E 2521 – trvalý trávny porast s výmerou 50946 m²
– parc. č. KN-E 2510 – trvalý trávny porast s výmerou 63562 m²
– parc. č. KN-E 2514 – trvalý trávny porast s výmerou 44074 m²
v katastrálnom území Kremnica Občianskemu združeniu – Poľovnícky spolok MEDVEDÍ VRCH, Sládkovičova 481/31, 965 01, Žiar nad Hronom, IČO: 379 591 91, za účelom výkonu práva poľovníctva,  na dobu určitú do roku 2015, za nájomné stanovené podľa sadzobníka na výpočet nájomného za poľovné pozemky, ktorý tvorí prílohu k zákonu NR SR č. 99/1993 Z. z.
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie podľa bodu A/
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30.06.2009.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 99/0905 vo veci správy o činnosti primátorky mesta Kremnica.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu činnosti primátorky mesta Kremnica za obdobie od 20.04.2009 do 20.05.2009, kotrú predložila RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 100/0905 vo veci opravy nesprávnych číselných údajov uvedených omylom v uznesení MsZ č. 75/0904 zo dňa 23.04.2009, ktorá bola prevedená dňa 14.05.2009.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
opravu nesprávnych číselných údajov uvedených omylom v uznesení MsZ č. 75/0904 zo dňa 23.04.2009, ktorá bola prevedená dňa 14.05.2009.
11    9    1    1
Uznesenie číslo 101/0905 vo veci Pravidiel pre vypožičiavanie zdravotných a kompenzačných pomôcok.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – s c h v a ľ u j e
Pravidlá pre vypožičiavanie zdravotných a kompenzačných pomôcok podľa prílohy.
11    10    0    1
Uznesenie číslo 102/0905 vo veci odvolania Ing. Vladimíry Kováčikovej z funkcie člena komisie rozvoja cestovného ruchu, obchodu a podnikateľských aktivít.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – o d v o l á v a
Ing. Vladimíru Kováčikovú z funkcie člena komisie rozvoja cestovného ruchu, obchodu a podnikateľských aktivít.
10    9    0    1
Uznesenie číslo 103/0905 vo veci voľby Mgr. Mariany Novotnej do funkcie člena komisie rozvoja cestovného ruchu, obchodu a podnikateľských aktivít.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – v o l í
Mgr. Marianu Novotnú do funkcie člena komisie rozvoja cestovného ruchu, obchodu a podnikateľských aktivít.
10    9    0    1

Uznesenie číslo 104/0905 vo veci odvolania Mgr. Mariany Novotnej z funkcie sobášiaceho.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – o d v o l á v a
Mgr. Marianu Novotnú z funkcie sobášiaceho.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 105/0905 vo veci voľby Martina Varhaňovského do funkcie sobášiaceho.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – v o l í
Martina Varhaňovského do funkcie sobášiaceho.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 106/0905 vo veci zrušenia uznesenia MsZ č. 328/0812 zo dňa 08.12.2008 vo veci problematiky Lekárskej služby prvej pomoci v Kremnici.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/r u š í
uznesenie MsZ č. 328/0812 zo dňa 08.12.2008 v plnom rozsahu od 01.07.2009.
B/u k l a d á
mestskému úradu doručiť uznesenie na VÚC v Banskej Bystrici a všeobecným lekárom v Kremnici
zodpovedný: Mgr. Kríž
termín: ihneď.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 107/0905 vo veci vykonania kontroly hospodárenia na Lekárskej službe prvej pomoci v Kremnici s majetkom mesta.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – ž i a d a
hlavného kontrolóra o vykonanie kontroly hospodárenia s majetkom mesta a finančnými prostriedkami Mesta Kremnica na Lekárskej službe prvej pomoci v Kremnici
zodpovedný: Ing. Roško
termín: do 12.06.2009.
10    10    0    0

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka  mesta
Mgr. Igor Kríž, prednosta úradu
PaedDr. Tibor Ferenčík, člen návrhovej komisie
Ing. Klára Popová, člen návrhovej komisie

Zapísala: Bc. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.