Marec 2008

Uznesenia z 3. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 27. marca 2008

Uznesenie číslo 37/0803 vo veci zriadenia stavebného úradu.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  s ch v a ľ u j e
zriadenia stavebného úradu so sídlom v meste Kremnica, v sídle Mestského úradu Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 38/0803 vo veci Programu sociálneho, hospodárskeho a kultúrneho rozvoja mesta Kremnica do roku 2013.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/s ch v a ľ u j e
Program sociálneho, hospodárskeho a kultúrneho rozvoja mesta Kremnica do roku 2013.
B/u k l a d á
mestskému úradu rozpracovať jednotlivé oblasti s určením zodpovedných osôb a časovým plnením.
13    8    2    3

Uznesenie číslo 39/0803 vo veci návrhu regulatívov pre výstavbu penziónov na Skalke – lokalita č. 17.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/s ch v a ľ u j e
regulatívy pre výstavbu penziónov na Skalke – lokalita č. 17
B/u k l a d á
mestskému úradu zapracovať regulatívy do ÚPN a vypracovať VZN do 21. 4. 2008
zodpovedná: Ing. Donovalová.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 40/0803 vo veci členstva Mesta Kremnica v Občianskom združení Banskobystrický geomontánny park a uzavretia zmluvy o spolupráci s Občianskym združením Banskobystrický geomontánny park.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s ch v a ľ u j e
1.    členstvo Mesta Kremnica v Občianskom združení Banskobystrický geomontánny park
2.    uzavretie zmluvy o spolupráci s Občianskym združením Banskobystrický geomontánny park podľa predloženého návrhu
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie podľa bodu A/ občianskemu združeniu a realizovať uzavretie zmluvy o spolupráci s občianskym združením
zodpovedná: Ing.  Ihringová
termín: 30. 04. 2008.
13    12    0    1

Uznesenie číslo 41/0803 vo veci informácie o postupe samosprávy mesta Kremnica pri získavaní prostriedkov z fondov EÚ.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  o d p o r ú č a
1.    mestskému úradu prioritne sa zamerať na získanie nenávratných finančných prostriedkov z fondov Európskej únie podľa predloženej správy.
2.    prednostovi mestského úradu zohľadniť náklady súvisiace s prípravou uvedených dokumentov do 1. zmeny rozpočtu mesta Kremnica.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 42/0803 vo veci komplexnej informácie o poskytnutí dotácií za rok 2007.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/b e r i e  n a  v e d o m i e
predloženú komplexnú informáciu o poskytnutí dotácií za rok 2007.
B/u k l a d á
prednostovi mestského úradu v spolupráci s dotačnou komisiou vypracovať návrh kritérií pre poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta v súlade s Programom sociálneho, hospodárskeho a kultúrneho rozvoja mesta Kremnica
zodpovedný: Mgr. Kríž
termín: 19. 5. 2008.
13    8    0    4

Uznesenie číslo 43/0803 vo veci schválenia dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica k 29. 2. 2008.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ s c h v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica k 29. 2. 2008 vo výške  56.500,- Sk nasledovne:
1.    Bašta Musica    5.000,- Sk
2.    Kusy cukru    10.000,- Sk
3.    MINCIAR – Spolok Dychová hudba    5.000,- Sk
4.    Slovenský zväz telesne postihnutých    5.000,- Sk
5.    Športový klub futbalu    7.500,- Sk
6.    TJ Kremnica – Kolkársky oddiel    1.500,- Sk
7.    Združenie Kalvária    2.000,- Sk
8.    Mestský klub lyžiarov    12.500,- Sk
9.    TJ Kremnica – Stolnotenisový oddiel    8.000,- Sk
B/ u k l a d á
1.    mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
2.    mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
3.    mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ľ. Ďurčová
termín: 27. 4. 2008.
13    11    0    2

Uznesenie číslo 44/0803 vo veci schválenia dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica k 29. 2. 2008 – telocvičňa 1. polrok 2008.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ s c h v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica k 29. 2. 2008 – telocvičňa 1. polrok 2008 pre Stredné odborné učilište internátne pre sluchovo postihnutú mládež vo výške 20.700,- Sk.
B/ u k l a d á
1.    mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľovi,
2.    mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľom podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ľ. Ďurčová
termín: 27. 4.  2008.
13    12    0    1

Uznesenie číslo 45/0803 vo veci cenníka za prenájom priestorov v klube LABYRINT.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  s ch v a ľ u j e
cenník za prenájom priestorov v klube LABYRINT nasledovne:
1. časť priestorov pod budovou súp. č. 33 (Knižnica J. Kollára)
reštauračná časť – vstupná miestnosť                    54,83 m²       300,- Sk/hod.
(k tomu prislúchajú WC a bar)
2. celé priestory klubu Labyrint pod budovou  súp. č. 34 (obytný dom M.Varhaňovského)
reštauračná časť – vstupná miestnosť,                      54,83 m²
zadná miestnosť – reštauračná časť s pódiom          89,07 m²            600,- Sk/hod.
(k tomu prislúchajú WC a bar)
3. vzhľadom k tomu, že zadná reštauračná časť s pódiom je súčasťou
nehnuteľnosti Martina Varhaňovského s manželkou,  bude sa
majiteľom z celkovej čiastky 600,- Sk uhrádzať prenájom
za tento priestor vo výške                                                                  100,- Sk/hod.
v polročných  splátkach formou faktúry.
Prenájom tohto priestoru bude podliehať súhlasu majiteľa nehnuteľnosti.
4.    Prenájom priestorov klubu Labyrint pre školy, školské zariadenia so sídlom na území mesta bude v rozsahu do 20 hodín ročne bezplatne. Prenájom pre občianske združenia so sídlom na území mesta bude v rozsahu 10 hodín ročne bezplatne. Ďalší prenájom nad tieto limity bude spoplatnený podľa schváleného cenníka.
13    12    0    1

Uznesenie číslo 46/0803 vo veci spoluorganizovania XIV. medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí Envirofilm 2008.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/b e r i e  n a  v e d o m i e
účasť Mesta Kremnica pri spoluorganizovaní XIV. medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí Envirofilm 2008, ktorý sa uskutoční v dňoch 13. – 17. mája 2008.
B/s ú h l a s í
so spoluprácou mesta pri organizovaní tohto podujatia.
12    11    0    1

Uznesenie číslo 47/0803 vo veci menovania členov Mestskej školskej rady na funkčné obdobie od marca 2008.
Me s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/s ch v a ľ u j e
za členov Mestskej školskej rady nominovaných členov:
1.    Mgr. Peter Weis – zástupca za riaditeľov škôl
2.    Mgr. Peter Plankenbüchler – zástupca za riaditeľov škôl
3.    Mgr. Alfréd Haško – zástupca za riaditeľov školských zariadení
4.    Mgr. Jana Daubnerová – zástupca za riaditeľov školských zariadení
5.    Drahoslava Urblíková – zástupca rodičov MŠL
6.    Adriana Galambošová – zástupca rodičov ZŠA
7.    Milan Benča – zástupca Rady školy ZUŠ J. L. Bellu
8.    Mgr. Mária Slašťanová – zástupca Rady školy ZŠ Križkova
9.    Mgr. Eva Dušková – zástupca Rady školy ZŠ Angyalova
10.    Mgr. Margita Fodorová – delegovaný zástupca mesta
11.    Mgr. Vladimír Gorbunov – delegovaný zástupca mesta.
B/p o v e r u j e
predsedu Mestskej školskej rady prizývať na všetky zasadnutia Mestskej školskej rady zástupcov všetkých škôl na území mesta, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica.
13    9    1    3

Uznesenie číslo 48/0803 vo veci návrhu na odpísanie nedobytných pohľadávok mesta.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s ch v a ľ u j e
odpísanie nedobytných pohľadávok Mesta Kremnica z účtovnej evidencie mesta v sume
421.607,58 Sk po zrušenej rozpočtovej organizácii Nemocnica s poliklinikou Kremnica
B/ u k l a d á
mestskému úradu odpísať pohľadávky podľa bodu A/ uznesenia z účtovnej evidencie mesta
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 04. 2008.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 49/0803 vo veci poskytovania príspevku vo výške 300,- Sk pri úhrade poplatkov za komunálny odpad pre občanov s ŤZP s postihnutím 70 – 100%, občanov ŤZP s postihnutím 50 – 70% so zvýšeným výdavkom na diétne stravovanie a občanov ŤZP s celodenným opatrovaním.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s c h v a ľ u j e
poskytovanie príspevku vo výške 300,- Sk na úhradu poplatkov za komunálny odpad pre občanov ŤZP s postihnutím 70 – 100%, občanov ŤZP s postihnutím 50 – 70% so zvýšeným výdavkom na diétne stravovanie a občanov ŤZP s celodenným opatrovaním po splnení nasledovných podmienok:
1.    príjem občana s ŤZP za predchádzajúci kalendárny rok nepresiahne dvojnásobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu ustanovenú zákonom o životnom minime na príslušný rok na jednu osobu
2.    uhradené všetky záväzky voči mestu Kremnica
3.    žiadateľ uhradí poplatok za tuhý komunálny odpad v celej sume a na základe preukázania sa príslušným dokladom bude suma 300,- Sk refundovaná
Nárok na zľavu občana preukážu takto:
a)    občan ŤZP 70 a viac % – posudkom vydaným Úradom práce sociálnych vecí a rodiny, oddelenie posudkových činností pracovisko Žiar nad Hronom
b)    občan ŤZP 50 – 70% so zvýšeným výdavkom na dietne stravovanie – aktuálnym potvrdením z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny pracovisko Kremnica
c)    občan ŤZP s celodenným opatrovaním – rozhodnutím o opatrovaní občana s ŤZP vydaným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny pracovisko Kremnica
Žiadateľ má nárok v príslušnom roku iba na poskytnutie jedného príspevku.
B/u k l a d á
mestskému úradu zapracovať čiastku 60 tis. Sk podľa bodu A/uznesenia do 1. zmeny rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2008
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 24. 04. 2008.
12    12    0    0
Uznesenie číslo 50/0803 vo veci zápisu z obhliadky pozemkov.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/b e r i e  n a  v e do m i e
zápis z obhliadky pozemkov v katastrálnom území Kremnica, lokalita Šturec, kde sa vykonáva geologický prieskum v rámci geologickej  úlohy Šturec – sever, podrobný prieskum – Au, Ag rudy, V. etapa.
B/ k o n š t a t u j e,
že pri vykonávaní geologického prieskumu sa postupuje neohľaduplne voči prírodnému prostrediu, práce sa prevádzajú aj v nevhodnom počasí, keď je mokrý terén, jazdením s ťažkými vozidlami a mechanizmami po poľných a lesných cestách, ktoré nie sú prispôsobené na takýto účel, dochádza k ich poškodzovaniu a taktiež aj k poškodzovaniu miestnych komunikácií v oblasti Banskej cesty a Novej doliny.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 51/0803 vo veci  žiadosti MUDr. Palúcha Ivana, Dolná ulica 49/21, Kremnica  o prenájom nebytového priestoru v objekte 49/21 na Dolnej ulici v Kremnici – miestnosť určená na vykonávanie zdravotníckych služieb s výmerou 21,45 m2.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s ch v a ľ u j e
prenájom nebytových priestorov pre MUDr. Palúcha Ivana, Dolná ulica 49/21, Kremnica – miestnosť určená na vykonávanie zdravotníckych služieb s výmerou 21,45 m2 v objekte 49/21 na Dolnej ulici v Kremnici.
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku vypracovať dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná:  Ing. Reichlová
termín:  30. 04. 2008.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 52/0803 vo veci  žiadosti YMCA na Slovensku, miestne združenie Kremnica, Ulica Pavla Križku 391/6, Kremnica  o ukončenie nájmu nebytových priestorov, miestnosti č. 4, v objekte 391/6, Ulica Pavla Križku v Kremnici.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s ch v a ľ u j e
ukončenie nájmu pre YMCA na Slovensku, miestne združenie Kremnica, Ulica Pavla Križku 391/6, Kremnica na prenájom nebytových priestorov – miestnosť č. 4 v objekte 391/6, Ulica Pavla Križku v Kremnici.
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku ukončiť nájom nebytových priestorov podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná:  Ing. Reichlová
termín: 30. 04. 2008.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 53/0803 vo veci žiadosti spoločnosti Lukromtel, s. r. o., Československej armády 198/31, 967 01 Kremnica, IČO 36 057 258, o odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ n e s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. KN-C 1022/3 – zastavané plochy s výmerou  1 166 m² v katastrálnom území Kremnica, spoločnosti Lukromtel, s. r. o., sídlo: Československej armády 198/31, 967 01 Kremnica, IČO 36 057 258
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi a prerokovať so žiadateľom možnosť prenájmu pozemku a jeho podmienky
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 04. 2008.
11    9    1    1

Uznesenie číslo 54/0803 vo veci žiadosti Spoločenstva vlastníkov bytov „SPOLOČENSTVO 12“, Zechenterova ulica 349/6,8, Kremnica, o odkúpenie pozemku uzavretého dvora k bytovému domu v katastrálnom území Kremnica po vyhotovení geometrického plánu.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ r u š í
uznesenie MsZ č. 110/0705 zo dňa 17. mája 2007
B/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. KN-C 929/1 – zastavané plochy s výmerou  872 m² v katastrálnom území Kremnica, ktorý tvorí uzavretý dvor k bytovému domu a  nie je verejným priestranstvom,  vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 349 na Zechenterovej ulici v Kremnici:
– Anne Moravčíkovej, –  Františkovi Nemčokovi, Miroslavovi Weissovi s manželkou, – Milanovi Rybárskemu s manželkou, – Jaroslavovi Ceferovi s manželkou, všetci bytom Zechenterova ulica 349/6, Kremnica, – MUDr. Jana Draženskej, bytom Irkutská 12, 040 12 Košice, – Henrymu Sterneckerovi, – Ivete Drozdovej, všetci bytom Zechenterova ulica 349/8, Kremnica, – Michalovi Plankenbüchlerovi, bytom Nová dolina 787/42, Kremnica, – Kataríne Ernekovej, Kunešov č. 57, – Viere Gregorovej, Ul. A. Hlinku č. 2446/5, Zvolen, – Petrovi Rajterovi, Ul. Sama Chalupku 278/5, Kremnica, v príslušnom podiele, za kúpnu cenu dohodou vo výške 20,- Sk/m², t.j. kúpna cena celkom 17.440,- Sk. V prípade, že mesto v budúcnosti nebude potrebovať pre svoje účely pozemok parc. č. KN-C  929/3 – zastavaná plocha s výmerou 107 m², majú vlastníci bytov v bytovom dome súp. č. 349 na Zechenterovej ulici predkupné právo na jeho kúpu za rovnakých cenových podmienok,  t.j.  20,- Sk/m². Kupujúci sú povinní uhradiť náklady spojené s prevodom vlastníctva  pozemku.
C/  u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi podľa bodu B/ uznesenia a realizovať odpredaj pozemku
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 05. 2008.
11    10    0    1

Uznesenie číslo 55/0803 vo veci žiadosti Michala Janča s manželkou Máriou, Matunákova ulica 380/8, 967 01 Kremnica o odkúpenie pozemku pod existujúcou stavbou garáže.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku  parc. č. KN-C 914 – zastavaná plocha s výmerou 22 m² v katastrálnom území Kremnica, Michalovi Jančovi s manželkou Máriou, Matunákova ulica 38/8, 967 01 Kremnica, na účel vysporiadania pozemku pod  existujúcou stavbou garáže,  za kúpnu cenu dohodou vo výške 1.000,- Sk/m²,  t.j. kúpna cena celkom 22.000,- Sk, za podmienky uhradenia všetkých nákladov spojených s prevodom pozemku.
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať predaj pozemku.
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 04. 2008.
11    6    4    1

Uznesenie číslo 56/0803 vo veci žiadosti Michala Valenta, Jungmannova 20, 851 04 Bratislava o prevedenie nájomnej zmluvy na nového nájomcu.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s c h v a ľ u j e
prenájom pozemku časť parc. č. KN-C 1152/1 ( právna parcela KN-E 2297/20 ) – s výmerou 97 m² v katastrálnom území Kremnica Michalovi Valentovi, Jungmannova 20, 851 04 Bratislava, na účel záhradky, na dobu neurčitú od 01. 01. 2008,  za nájomné vo výške 0,50 Sk/m²/ročne, stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je Mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica, t.j. ročné nájomné celkom 48,50 Sk.
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ a realizovať uzavretie novej nájomnej zmluvy.
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 04. 2008.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 57/0803 vo veci žiadosti spoločnosti Centrál, s.r.o., Dolná ulica 40, 967 01 Kremnica, IČO 36 019 810 o zníženie  nájomného za prenájom parkoviska.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/  t r v á
na zachovaní výšky nájomného za prenájom pozemkov parkoviska v sume 16.000,- Sk/ročne v zmysle  čl. 5 Zmluvy o nájme pozemkov č. OSMM 1661/98 zo dňa 20. 11. 1998, ktorou má spoločnosť Centrál, s.r.o., Dolná ulica 40, 967 01 Kremnica, IČO 36 019 810 prenajatú plochu za hotelom Centrál.
B/  u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 04. 2008.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 58/0803 vo veci ponuky darovania dvoch novopostavených kaplniek Združením KALVÁRIA na obnovu kaplniek a kostola na Kalvárii v Kremnici, Zechenterova ulica 349/6, 967 01 Kremnica, IČO:  37 816 209.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s c h v a ľ u j e
prijatie daru dvoch novopostavených kaplniek, postavených na pozemkoch parc. č. KN-C 2470/24 a parc. č. KN-C 2470/25 v katastrálnom území Kremnica, od Združenia KALVÁRIA na obnovu kaplniek a kostola na Kalvárii v Kremnici, Zechenterova ulica 349/6, 967 01 Kremnica, IČO: 37 816 209.
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať prevod kaplniek  darovacou zmluvou
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 05. 2008.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 59/0803 vo veci novej ponuky Ing. Bohumila Ilgu, Horné Rakovce 21, 039 01  Turčianske Teplice zo dňa 17. 02. 2008 na majetkovoprávne vysporiadanie spoluvlastníctva nehnuteľností v katastrálnom území Kremnica vedených na liste vlastníctva č. 1041.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/n e s c h v a ľ u j e
1.    odpredaj spoluvlastníckeho podielu Mesta Kremnica 31/36 na nehnuteľnostiach zapísaných na liste  vlastníctva č. 1041 pre katastrálne územie Kremnica, Ing. Bohumilovi Ilgovi, Horné Rakovce 21,  039 01 Turčianske Teplice, za kúpnu cenu 2,238.882,- Sk.
2.    odkúpenie spoluvlastníckeho podielu Ing. Bohumila Ilgu, Horné Rakovce 21, 039 01 Turčianske Teplice 1/36 na nehnuteľnostiach zapísaných na liste vlastníctva č. 1041 pre katastrálne územie Kremnica, Mestom Kremnica, za kúpnu cenu 255.300,-
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie podľa bodu A/ Ing. Bohumilovi Ilgovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 04. 2008.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 60/0803 vo veci námietky Viery Mišíkovej, Ulica Jula Horvátha 905/40, Kremnica voči uzneseniu MsZ  č. 23/0802 zo dňa 21. 02. 2008.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/  b e r i e   n a   v e d o m i e
námietku Viery Mišíkovej, Ulica Jula Horvátha 905/40, Kremnica voči uzneseniu MsZ č. 23/0802 zo dňa 21. 02. 2008
B/ k o n š t a t u j e,
že pri schvaľovaní uznesenia MsZ č. 23/0802  zo dňa 21. 2. 2008 nedošlo k porušeniu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Kremnici (VZN č. 9/2003 v znení neskorších zmien a doplnkov)
C/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľke
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 04. 2008.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 61/0803 vo veci žiadosti Ivana Kostriana s manželkou Veronikou, Nová Dolina 744/19, 967 01 Kremnica o odkúpenie pozemku z dôvodu zabezpečenia prístupovej cesty k rodinnému domu.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s c h v a ľ u j e
s podmienkou zamerania pozemku z parc. č. KN-C 135/1 pre účel rozšírenia miestnej komunikácie odpredaj pozemku časť. parc. č. KN-C 135/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou cca 500 m² v katastrálnom území Kremnica Ivanovi Kostrianovi s manželkou Veronikou, Nová Dolina 744/19, 967 01 Kremnica,  za účelom zabezpečenia prístupovej cesty k rodinnému domu, za kúpnu cenu dohodou vo výške 300,- Sk/m2, za podmienky dodania geometrického plánu a uhradenia všetkých nákladov spojených s prevodom pozemku
B/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať odpredaj podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 04. 2008.
11    9    0    1

Uznesenie číslo 62/0803 vo veci žiadosti Základnej organizácie technických a športových činností regiónov Kremnica, 967 01 Kremnica o bezplatný prenájom bývalého areálu strelnice Pod Skokom.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s c h v a ľ u j e
1.    ukončenie nájmu pozemkov na základe Zmluvy o nájme pozemkov č. 2002/00695 zo dňa 09. 09. 2002 uzavretej s OZ CREMNICIUM dohodou k 31. 03. 2008
2.    bezplatný prenájom bývalého areálu strelnice Pod Skokom, a to pozemku parc. č. KN-C 1155/1 – ostatné plochy s výmerou 900 m²  a pozemku parc. č. KN-C 1154 – zastavaná plocha s výmerou 89 m², vrátane stavby bývalej strelnice, Základnej organizácii technických a športových činností regiónov Kremnica, 967 01 Kremnica, na dobu neurčitú od 01. 05. 2008 s tým, že prenajímaný pozemok bude vytýčený v teréne za účasti prenajímateľa a nájomcu a nájomca bude znášať všetky náklady na zriadenie a prevádzkovanie strelnice v zmysle zákona
B/ u k l a d á
mestskému úradu
1.    oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/
2.    predložiť návrh zmluvy so Základnou organizáciou technických a športových činností regiónov Kremnica na zasadnutie MsZ dňa 24. 4. 2008
3.    realizovať ukončenie nájomnej zmluvy s OZ CREMNICIUM
zodpovedná: Ing.  Ihringová
termín: 21. 04. 2008.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 63/0803
Primátorka Mesta Kremnica RNDr. Zuzana Balážová uznesenie č. 63/0803 nepodpísala v lehote podľa § 12 ods. 6 zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, pretože sa domnieva, že toto uznesenie je pre Mesto Kremnica zjavne nevýhodné.

Uznesenie číslo 64/0803 vo veci listu spoločnosti Kremnické tepelné hospodárstvo, s.r.o., Dolná ulica 49/21, 967 01  Kremnica, IČO 366 434 91, zo dňa 30. 01. 2008 o neprijatí podmienok prenájmu pozemkov.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ b e r i e   n a   v e d o m i e
list spoločnosti Kremnické tepelné hospodárstvo, s.r.o., Dolná ulica 49/21, 967 01  Kremnica, IČO 366 434 91, zo dňa 30. 01. 2008 o neprijatí podmienok prenájmu pozemkov podľa návrhu Nájomnej zmluvy č. OSMM 2007/00828, ktoré boli schválené uznesením  MsZ č. 165/0709 zo dňa 06. 09. 2007 a potvrdené uznesením MsZ č. 260/0712 zo dňa 06. 12. 2007.
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 04. 2008.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 65/0803 vo veci žiadosti spoločnosti  DAMIT, s. r. o., stavebná firma, 013 06 Terchová 934, IČO 315 806 11 zo dňa 18. 02. 2008 o odkúpenie pozemkov v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ n e s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemkov parc. č. KN-C 1573 – zastavané plochy s výmerou 5233 m² a parc. č. KN-C 1574 – záhrady s výmerou 2019 m² v katastrálnom území Kremnica spoločnosti  DAMIT, s.r.o., stavebná firma, 013 06 Terchová 934, IČO 315 806 11.
B/ s c h v a ľ u j e
prenájom pozemkov parc. č. KN-C 1573 – zastavané plochy s výmerou 5233 m² a parc. č. KN-C 1574 – záhrady s výmerou 2019 m² v katastrálnom území Kremnica spoločnosti  DAMIT, s.r.o., stavebná firma, 013 06 Terchová 934, IČO 315 806 11
C/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/, B/ žiadateľovi a rokovať o podmienkach prenájmu pozemkov s konateľom spoločnosti DAMIT, s. r. o., stavebná firma
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 05. 2008.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 66/0803 vo veci žiadosti Ing. Petra Hrica a manželky Evy Hricovej, Banská cesta 1229/23/A, 967 01 Kremnica, o zriadenie vecného bremena na podzemné vedenia inžinierskych sietí.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s ú h l a s í
so zriadením vecného bremena na podzemné vedenia inžinierskych sietí spočívajúceho v práve na uloženie a vedenie prípojok vody, plynu, elektrickej energie a kanalizácie cez pozemky parc. č. KN-C  2470/1 a 2470/17 (právna parcela KN-E 1524/17) a parc. č. KN-C 2470/16 v katastrálnom území Kremnica, pre Ing. Petra Hrica a manželku Evu Hricovú, Banská cesta 1229/23/A, 967 01 Kremnica, za podmienky predloženia geometrického plánu
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 04. 2008.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 67/0803 vo veci žiadostí  spoločnosti Lukromtel, s. r. o., Československej armády 198/31, 967 01 Kremnica, IČO 36 057 258, o odkúpenie mestskej telocvične, Radoslava Kuzmického – Marco, Zlatá ulica 613/37, 967 01 Kremnica, IČO 41 051 963, o prenájom mestskej telocvične a Ivety Schmidtovej, Dolná ulica 52/27, 967 01 Kremnica, o určenie správcu mestskej telocvične.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ b e r i e   n a   v e d o m i e
nasledovné žiadosti:
1.    žiadosť spoločnosti Lukromtel, s. r. o., Československej armády 198/31, 967 01 Kremnica, IČO 36 057 258 o odkúpenie mestskej telocvične,
2.    žiadosť Radoslava Kuzmického – Marco, Zlatá ulica 613/37, 967 01 Kremnica, IČO 41 051 963 o prenájom mestskej telocvične,
3.    žiadosť Ivety Schmidtovej, Dolná ulica 52/27, 967 01 Kremnica, o prevádzkovanie mestskej telocvične
B/ u k l a d á
mestskému úradu vypracovať alternatívne návrhy prevádzkovania mestskej telocvične
zodpovedný: Mgr. Kríž
termín: 09. 05. 2008 (MsZ 22. 05. 2008).
9    9    0    0

Uznesenie číslo 68/0803 vo veci návrhu Slavomíra Šimka – Hotel SKALKA, Dolná ulica 51/25, 967 01 Kremnica, IČO 17 923 832 na ukončenie nájmu mestskej telocvične dohodou.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s c h v a ľ u j e
ukončenie nájmu podľa Nájomnej zmluvy zo dňa 03. 01. 2005 na prenájom mestskej telocvične, uzavretej so Slavomírom Šimkom – Hotel SKALKA, Dolná ulica 51/25, 967 01 Kremnica, IČO 17 923 832, dohodou k 30. 06. 2008 s tým, že nájomca nemusí uhradiť nájomné za rok 2008 ani vykonať zveľaďovacie práce na budove a pozemku nad rámec bežných prevádzkových nákladov v zmysle čl. 5 bod 5.1, 5.2 a 5.3 nájomnej zmluvy
B/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať ukončenie nájomnej zmluvy v zmysle bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 06. 2008.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 69/0803 vo veci žiadosti MUDr. Evy Podovej, Bystrická ulica 442/85, Kremnica o ukončenie nájmu nebytových priestorov v objekte 49/21 na Dolnej ulici v Kremnici – miestnosti určených na vykonávanie zdravotníckych služieb o výmere 95,1 m2.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s ch v a ľ u j e
ukončenie nájmu pre MUDr. Evu Podovú, Bystrická ulica 442/85, Kremnica na prenájom nebytových priestorov – miestnosti určených na vykonávanie zdravotníckych služieb s výmerou 95,1 m2 v objekte 49/21 na Dolnej ulici v Kremnici, s účinnosťou odo dňa prechodu obvodu pod Kremienok, s.r.o., Dolná ulica 49/21, Kremnica.
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku ukončiť nájom nebytových priestorov podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná: Ing. Reichlová
termín: 31. 05. 2008.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 70/0803 vo veci žiadosti Kremienok s.r.o., Dolná ulica 49/21, Kremnica o úpravu nájomnej zmluvy v objekte 49/21 na Dolnej ulici v Kremnici – miestnosti určených na vykonávanie zdravotníckych služieb.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/s ch v a ľ u j e
zmenu nájomnej zmluvy Kremienok s.r.o., Dolná ulica 49/21, Kremnica na prenájom nebytových priestorov – ambulancie v objekte 49/21 na Dolnej ulici v Kremnici, kde sa pôvodný text:
„Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania nebytový priestor pozostávajúci z miestnosti o celkovej výmere 82,9 m2“
nahrádza textom:
„Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania nebytový priestor pozostávajúci z miestnosti o celkovej výmere 179,37 m2“.
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku vypracovať dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov
zodpovedná: Ing. Reichlová
termín: 31. 05. 2008.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 71/0803 vo veci zakúpenia služobného automobilu pre potreby oddelenia školstva, kultúry a športu Mestského úradu v Kremnici.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/s ch v a ľ u j e
zakúpenie služobného automobilu Citroen Berlingo 1,4i pre potreby oddelenia školstva, kultúry a športu Mestského úradu v Kremnici formou leasingu.
B/u k l a d á
mestskému úradu realizovať zakúpenie podľa bodu A/uznesenia a zapracovať uvedené do 1. zmeny rozpočtu Mesta Kremnica
zodpovedný: Mgr. Kríž
termín: 11. 04. 2008.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 72/0803 vo veci procesu tvorby Koncepcie sociálnej politiky a sociálneho bývania v meste Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e
proces tvorby Koncepcie sociálnej politiky a sociálneho bývania v meste Kremnica.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 73/0803 vo veci informácie O pamätihodnostiach mesta Kremnica, rok 2007.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e
informáciu O pamätihodnostiach mesta Kremnica, rok 2007.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 74/0803 vo veci informácie o koncepcii práce projektového manažéra.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e
informáciu o koncepcii práce projektového manažéra.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 75/0803 vo veci správy o činnosti primátorky mesta.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e
informáciu o činnosti primátorky mesta za obdobie od 18. 2. 2008 do 25. 3. 2008,  ktorú predložila RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta Kremnica.
9    9    0    0

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka  mesta
Mgr. Igor Kríž, prednosta úradu
Mgr. Mariana Novotná, člen návrhovej komisie
Ing. Klára Popová, člen návrhovej komisie

Zapísala: Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.