Marec 2009

Uznesenia z 3. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 26. marca 2009

Uznesenie číslo 29/0903 vo veci volieb do Európskeho parlamentu konaných dňa 6. júna 2009.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ b e r i e  n a  v e d o m i e, že
1.    predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojim rozhodnutím zo dňa 8. januára 2009 o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu, ktoré bolo uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky č. 2/2009 určil deň konania volieb na sobotu 6. júna 2009.
2.    primátorka mesta vytvorila na odovzdávanie hlasovacích  lístkov a na sčítanie hlasov 5 volebných okrskov a určila nasledovné volebné miestnosti:
Okrsok č.1:
pre voličov bývajúcich v uliciach: Zámocké námestie, Zlatá ulica, Továrenská ulica, Langsfeldova ulica, Štúrova ulica, Rumunskej armády, Kutnohorská ulica, Banská cesta, Nová dolina, Ul. J. Horvátha (čísla domov 860, 861, 862, 863, 871,  872, 878, 887, 888, 892, 893, 894, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 912, 913, 916, 917, 918, 919, 920 a 922), Revolta
volebná miestnosť – Hasičská zbrojnica, zasadačka , Langsfeldova ulica č. 698/13
Okrsok č. 2:
pre voličov bývajúcich v uliciach: Ul. Sama Chalupku, Ul. ČSA, Zechenterova ulica (čísla domov 327, 328, 329, 331, 332, 333, 334, 335 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 349, 350, 352, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374 a 1179)
volebná miestnosť – Mestské kultúrne stredisko, prízemie vpravo, Ulica Pavla  Križku č. 391/6
Okrsok č. 3:
pre voličov bývajúcich v uliciach: Štefánikovo námestie, Námestie SNP, Angyalova ulica, Bystrická ulica, Partizánska  dolina, Ul. P. Križku, Ul. J. Kollára,
volebná miestnosť – Mestský úrad, radná sieň,  Štefánikovo námestie č. 1/1
Okrsok č. 4:
pre voličov bývajúcich v uliciach: Matunákova ulica, Dolná ulica (čísla domov 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 1362, 47, 48, 49, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 a 96), Ul. J. Horvátha (čísla domov 902, 903, 904, 905, 924, 954, 955, 956 a 957)
volebná miestnosť – Mestské kultúrne stredisko, prízemie vľavo, Ulica Pavla Križku č. 391/6
Okrsok č. 5:
pre voličov bývajúcich v uliciach: Veternícka ulica, Dolná ulica (čísla domov 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 62, 63, 65, 66, 100, 102 a 108), Zechenterova ulica (čísla domov 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359 a 360) Ul. J. Horvátha (čísla domov 879, 881, 883, 884, 925, 926, 927, 928 a 929) Galandov majer
volebná miestnosť – budova Stavebného bytového družstva pri hoteli Veterník, Veternícka ulica č. 116/17
3. voľby sa budú konať v sobotu od 7.00 h do 22.00 h.
B/ž i a d a
všetky orgány a subjekty zapojené do prípravy a priebehu volieb do Európskeho parlamentu postupovať v súlade so zákonom č. 331/2003 Z.z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov.
7    7    0    0

Uznesenie číslo 30/0903 vo veci schválenia dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica k 28.02.2009 pre oblasť kultúra.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ s c h v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica k 28.02.2009 pre oblasť kultúra z Fondu kultúrnych podujatí  vo výške  9.659,59 € nasledovne:
1.    Bašta Musica    841,59 €
2.    Múzeum Gýča    8.300,- €
3.    Kusy cukru    400,- €
4.    Knižnica Jána Kollára    85,- €
5.    Matica slovenská    17,- €
6.    Matica slovenská    16,- €
B/ u k l a d á
1.    mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
2.    mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
3.    mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Bc. Ďurčová
termín: 17.04. 2009.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 31/0903 vo veci schválenia dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica k 28.02.2009 pre oblasť telesná kultúra.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ s c h v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica k 28.02.2009 pre oblasť telesná kultúra v celkovej výške 13.051,87 € v nasledovovnom členení:
1. z Fondu mládežníckeho športu vo výške 6.881,78 € nasledovne:
a) Mestský klub lyžiarov    3.739,79 €
b) Športový klub futbalu    1.602,76 €
c) Športový klub tenisu    811,49 €
d) TJ Kremnica – Stolnotenisový oddiel    727,74 €
2. z Fondu úhrady nákladov na energie vo výške 4.851,60 €
a)  Mestský klub lyžiarov    1.450,35 €
b)  Športový klub futbalu    2.326,50 €
c)  Športový klub futbalu    225,- €
d)  TJ Kremnica – Kolkársky oddiel    849,75 €
3.z Fondu športu vo výške 1.318,49 €
a) Športový klub tenisu    1.071,- €
b) TJ Kremnica – Kolkársky oddiel    247,49 €
B/ u k l a d á
1.    mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľovi,
2.    mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
3.    mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľom podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Bc. Ďurčová
termín: 17.04. 2009.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 32/0903 vo veci návrhu 1. zmeny  rozpočtu Mesta Kremnica na rok 2009 –  na vyvesenie.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/ k o n š t a t u j e
že z titulu finančnej krízy nebude naplnená príjmová časť rozpočtu Mesta Kremnica na rok 2009
B/ b e r i e   n a   v e d o m i e
predložený návrh 1. zmeny rozpočtu Mesta Kremnica na rok 2009 – na vyvesenie
C/ u k l a d á
mestskému úradu zverejniť návrh 1. zmeny rozpočtu Mesta Kremnica v zmysle § 9 ods. 2
Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 33/0903 vo veci návrhu Územného plánu mesta Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e  n a  v e d o m i e
návrh Územného plánu mesta Kremnica – predbežné vyhodnotenie pripomienok.
B/s ú h l a s í
s navrhovaným ďalším postupom popísaným v dôvodovej správe.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 34/0903 vo veci  žiadosti o nájom nebytových priestorov – Dagmar Richterová, Dolná 54/31, Kremnica –  v objekte na Dolnej ulici 49/21 v Kremnici, s výmerou 12,90  m2.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s c h v a ľ u j e
nájom nebytových priestorov (miestnosť č. 158) od 01.04.2009 na dobu neurčitú, v objekte na Dolnej ulici 49/21 v Kremnici pre Dagmar Richterovú, Dolná ulica 54/31, Kremnica, IČO: 35298120. Nájom je stanovený v zmysle Zásad určovania nájomného za prenájom nebytových priestorov vo výške 35,849 EUR/m2/rok (1.080 Sk/m2/rok prepočítané konverzným kurzom 1 € = 30,1260 Sk). Pri stanovení preddavkov za služby spojené s nájmom sa bude vychádzať z predpokladu na rok 2009.
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku vypracovať zmluvu o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná:  Ing. Reichlová
termín:  01.04.2009.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 35/0903 vo veci výpovede z nájmu nebytových priestorov zo strany nájomcu – Kremienok, s.r.o., Dolná 49/21, Kremnica v objekte na Dolnej ulici 49/21 v Kremnici.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s c h v a ľ u j e
výpoveď z nájmu nebytových priestorov (miestností č. 156, 157, 139 a 140) na základe výpovede zo strany nájomcu – Kremienok s.r.o., Dolná 49/21, Kremnica – v objekte na Dolnej ulici 49/21 v Kremnici s výpovednou lehotou 3 mesiace v zmysle zmluvy o nájme nebytových priestorov, zmluvný vzťah končí dňom 31.05.2009.
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku ukončiť nájom nebytových priestorov podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná:  Ing. Reichlová
termín: 31.05.2009.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 36/0903 vo veci  žiadosti o nájom nebytových priestorov – Stanislava Hummel, Štefánikovo námestie 34/42, Kremnica –  v objekte na Dolnej ulici 49/21 v Kremnici, s výmerou 11,73  m2.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s c h v a ľ u j e
nájom nebytových priestorov (miestností č. 156 a 157) od 01.04.2009 na dobu neurčitú, v objekte na Dolnej ulici 49/21 v Kremnici pre Stanislavu Hummel, Štefánikovo námestie 34/42, Kremnica. Nájom je stanovený v zmysle Zásad určovania nájomného za prenájom nebytových priestorov vo výške 14,273 EUR/m2/rok (430 Sk/m2/rok prepočítané konverzným kurzom 1 € = 30,1260 Sk). Pri stanovení preddavkov za služby spojené s nájmom sa bude vychádzať z predpokladu na rok 2009.
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku vypracovať zmluvu o nájme nebytových priestorov podľa  bodu A/uznesenia
zodpovedná:  Ing. Reichlová
termín:  01.04.2009.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 37/0903 vo veci  žiadosti o prenájom časti nebytových priestorov (80 %) na  prízemí v objekte súp.č. 49/21 na Dolnej ulici v Kremnici s celkovou výmerou 10,68 m2 – BYTSPOL, s.r.o., A. Dubčeka 41, Žiar nad Hronom.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s c h v a ľ u j e
prenájom časti nebytových priestorov od 01.03.2009 na dobu neurčitú, v objekte na Dolnej ulici 49/21 v Kremnici, pre BYTSPOL, s.r.o., A. Dubčeka 41, Žiar nad Hronom. Nájom je stanovený v zmysle Zásad určovania nájomného za prenájom nebytových priestorov vo výške 35,849 EUR/m2/rok (1.080 Sk/m2/rok prepočítané konverzným kurzom 1 € = 30,1260 Sk). Prenájom kancelárie bude rozdelený na dve spoločnosti nasledovným pomerom 80% BYTSPOL, s.r.o. a 20% Eva Ihringová – Bytspol. Pri stanovení preddavkov za služby spojené s nájmom sa bude vychádzať z predpokladu na rok 2009.
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku vypracovať zmluvu o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná:  Ing. Reichlová
termín:  31.03.2009.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 38/0903 vo veci žiadostí Ing. Oldřicha Vévodu, ČSA 259/48, 967 01 Kremnica, Ľuboša Juhásza, ČSA 259/48, 967 01 Kremnica, Miloša Négera s manželkou Ľubicou, ČSA 259/48, 967 01 Kremnica, Dezidera Alberta, ČSA 259/48, 967 01 Kremnica, Mareka  Prokeina, ČSA 260/50, 967 01 Kremnica, Márie Babničovej, ČSA 260/50, 967 01 Kremnica a Ondreja Majera, ČSA 260/50, 967 01 Kremnica o prenájom pozemku  v katastrálnom území Kremnica
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s c h v a ľ u j e
prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica
1.    časť parc. č. KN-C 1124 – ostatné plochy s výmerou 55 m² Ing. Oldřichovi Vévodovi, ČSA 259/48, 967 01 Kremnica, na záhradkárske účely, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 0,016 € /m²/ročne, stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je Mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica, t. j. nájomné celkom je 0,88 € /rok (26,51 Sk prepočítané konverzným kurzom 30,1260 Sk)
2.    časť parc. č. KN-C 1123 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 15 m² Ľubošovi Juhászovi, ČSA 259/48, 967 01 Kremnica, za účelom uskladnenia a presušenia palivového dreva, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 0,99 € /m²/ročne, t. j. nájomné celkom je 14,85 € /rok (447,37 Sk  prepočítané konverzným kurzom 30,1260 Sk)
3.    časť parc. č. KN-C 1123 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 120 m² v katastrálnom území Kremnica, Deziderovi Albertovi, ČSA 259/48, 967 01 Kremnica, na záhradkárske účely, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 0,016 € /m²/ročne, stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je Mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica, t. j. nájomné celkom je 1,92 € /rok (57,84 Sk prepočítané konverzným kurzom 30,1260 Sk)
4.    časť parc. č. KN-C 1123 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 114 m² Milošovi Négerovi s manželkou Ľubicou, ČSA 259/48, 967 01 Kremnica, na dobu neurčitú, z toho:
–    105 m² na záhradkárske účely za nájomné vo výške 0,016 € /m²/ročne, stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je Mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica, t. j. nájomné celkom 1,68 € /rok (50,61 Sk prepočítané konverzným kurzom 30,1260 Sk)
–    9 m² za účelom uskladnenia a presušenia palivového dreva, za nájomné vo výške 0,99 € /m²/ročne, t. j. nájomné celkom  8,91 € /rok (268,42 Sk   prepočítané konverzným kurzom 30,1260 Sk)
5.    časť parc. č. KN-C 1124 – ostatné plochy s výmerou 90 m² Márii Babničovej, ČSA 260/50, 967 01 Kremnica, na záhradkárske účely, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 0,016 € /m²/ročne,  stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je  Mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica, t. j. nájomné celkom 1,44 € /rok (43,38 Sk  prepočítané konverzným kurzom 30,1260 Sk)
6.    časť parc. č. KN-C 1124 – ostatné plochy s výmerou 15 m² Marekovi  Prokeinovi, ČSA 260/50, 967 01 Kremnica, za účelom uskladnenia a presušenia palivového dreva, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 0,99 €/m²/ročne, t. j. nájomné celkom 14,85 € /rok (447,37 Sk prepočítané konverzným kurzom 30,1260 Sk)
7.    časť parc. č. KN-C 1124 – ostatné plochy s výmerou 47 m² Ondrejovi Majerovi, ČSA 260/50, 967 01 Kremnica, na dobu neurčitú, z toho:
–    42 m² na záhradkárske účely za nájomné vo výške 0,016 € /m²/ročne, stanovené v zmysle Zásad určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je Mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica, t. j. nájomné celkom 0,672 € /rok (20,24 Sk prepočítané konverzným kurzom 30,1260 Sk)
–    5 m² za účelom uskladnenia a presušenia palivového dreva, za nájomné vo výške 0,99 € /m²/ročne, t. j. nájomné celkom 4,95 € /rok (149,12 Sk prepočítané konverzným kurzom 30,1260 Sk)
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľom a realizovať nájomné zmluvy
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30.04.2009.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 39/0903 vo veci  vyradenia neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –      A/s c h v a ľ u j e
vyradenie neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku Mestského úradu v Kremnici – vnútorná správa, podľa návrhu č. 1/2009 zo dňa 06.02.2009 t. j. Sekretára s pohovkou, inv. č. 110-I/30 v obstarávacej cene 5.323,- Sk.
B/u k l a d á
mestskému úradu vyradiť z evidencie neupotrebiteľný hnuteľný majetok podľa bodu A/ uznesenia a zlikvidovať uvedený neupotrebiteľný majetok odpredajom za symbolickú cenu v termíne do 30.04.2009.
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: podľa textu.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 40/0903 vo veci návrhu vybudovania chodníka pre peších chodcov na Ulici ČSA.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
informáciu o návrhu vybudovania chodníka pre peších chodcov na Ulici ČSA.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 41/0903 vo veci správy o činnosti Komisie pamätihodnotí mesta Kremnica za rok 2008.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti Komisie pamätihodností mesta Kremnica za rok 2008.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 42/0903 vo veci správy o činnosti Mesta Kremnica v oblasti preneseného výkonu štátnej správy za 2. polrok 2008 –správny poriadok (stavebný úrad).
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti Mesta Kremnica v oblasti preneseného výkonu štátnej správy za 2. polrok 2008 – správny poriadok (stavebný úrad).
9    9    0    0

Uznesenie číslo 43/0903 vo veci informácie o stave plnenia investičnej výstavby za 2. polrok 2008 s prognózou na 1. polrok 2009.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
informáciu o stave plnenia investičnej výstavby za 2. polrok 2008 s prognózou na 1. polrok 2009.
9    9    0    0
Uznesenie číslo 44/0903 vo veci správy o činnosti primátorky mesta Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti primátorky mesta Kremnica od 19.02.2009 do 13.03.2009, ktorú predložila RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta Kremnica.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 45/0903 vo veci investičného zámeru Ing. Richarda Krausa v lokalite Včelín.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
investičný zámer Ing. Richarda Krausa na pozemkoch parc. č. KNC 2918/2 a KNC 2920 v k.ú. Kremnica (lokalita Včelín) – vybudovanie záchytného parkoviska a umiestnenie dočasných stavieb skladov a dočasných stavieb kancelárskych priestorov na dobu 10 rokov.
10    9    0    1

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka  mesta
Mgr. Igor Kríž, prednosta úradu
Milan Miškóci, člen návrhovej komisie
Viera Mišíková, člen návrhovej komisie

Zapísala: Bc. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.