Mimoriadne Jún 2009

Uznesenia zo 7. mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 29. júna 2009

Uznesenie číslo 120/0906 vo veci realizácie úsporných opatrení rozpočtu mesta pre rok 2009.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  – s c h v a ľ u j e,
aby vzhľadom na úsporné opatrenia rozpočtu mesta pre rok 2009 boli mimoriadne zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kremnici v roku 2009 uskutočnené bez finančnej odmeny.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 121/0906 vo veci riešenia RTG pracoviska v Kremnici
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o
v snahe zabezpečiť dostupnú kvalitnú zdravotnú starostlivosť pre občanov mesta Kremnica a spádovej oblasti trvá na zachovaní RTG pracoviska v Kremnici. Je potrebné hľadať všetky možnosti na dosiahnutie tohto cieľa.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ p o v e r u j e
primátorku mesta Kremnica RNDr. Zuzanu Balážovú rokovať v tejto veci so zainteresovanými subjektmi a pripraviť informácie pre nasledujúce zasadnutie MsZ dňa 09.07.2009.
B/p o v e r u j e
Mesto Kremnica osloviť taktiež obce zo spádovej oblasti a firmy pôsobiace v tomto regióne
termín: 09.07.2009.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 122/0906 vo veci pomoci partnerskému mesta Nový Jičín.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  – s c h v a ľ u j e
sumu 5.500,- € pre partnerské mesto Nový Jičín, ktoré je postihnuté ničivými záplavami. Na úhradu predmetnej sumy budú použité prostriedky z Rezerného fondu mesta.
9    9    0    0

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka  mesta
Mgr. Igor Kríž, prednosta úradu
Ing. Ján Hero, člen návrhovej komisie
Milan Miškóci, člen návrhovej komisie
Zapísala: Bc. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.