Mimoriadne november 2008

Uznesenie zo 14. mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 18. novembra 2008. ZÁPISNICA.

Uznesenie číslo 296/0811 vo veci problematiky Lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/b e r i e  n a  v e do m i e
riziko zrušenia Lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých v meste Kremnica.
B/u k l a d á
mestskému úradu
1.    osloviť ďalších lekárov vo veci zachovania Lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých v meste Kremnica v súčinnosti s doterajšími slúžiacimi lekármi
2.    rokovať so spádovými obcami o možnosti spolufinancovania Lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých v meste Kremnica
zodpovedný: Mgr. Valentýni
termín: 28.11.2008.
10    10    0    0

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka  mesta
Mgr. Igor Kríž, prednosta úradu
Ing. Beata Kirková, člen návrhovej komisie
Marián Vojtko, člen návrhovej komisie

Zapísala: Bc. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.