November 2. mimoriadne 2009

Uznesenia z 15. mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 19. novembra 2009

Uznesenie číslo 211/0911 vo veci Dodatku č. 1 ku Zriaďovacej listine príspevkovej organizácie mesta Kremnica Informačné centrum mesta Kremnica zo dňa 14.09.2005.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
Dodatok č. 1 ku Zriaďovacej listine príspevkovej organizácie mesta Kremnica Informačné centrum mesta Kremnica zo dňa 14.09.2005.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 212/0911 vo veci odňatia nehnuteľného majetku mesta zo správy Mestského bytového podniku.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/s c h v a ľ u j e
odňatie nehnuteľného majetku mesta v katastrálnom území Kremnica
– budovy Mestského kultúrneho strediska súp. č. 391 v obstarávacej cene 16.756,62 EUR
s oprávkami vo výške 5.025,16 EUR a v zostatkovej cene 11.731,46 EUR k 31. 10. 2009
zo správy Mestského bytového podniku, Dolná 49/21, 967 01 Kremnica, IČO: 00634336
B/u k l a d á
mestskému úradu realizovať odňatie nehnuteľného majetku mesta zo správy Mestského bytového podniku podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná:  Ing. Ihringová
termín: 20.11.2009.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 213/0911 vo veci zverenia nehnuteľného majetku do správy Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/s c h v a ľ u j e
zverenie nehnuteľného majetku mesta v katastrálnom území Kremnica
– budovy Mestského kultúrneho strediska súp. č. 391 v obstarávacej cene 16.756,62 EUR
s oprávkami vo výške 5.025,16 EUR a v zostatkovej cene 11.731,46 EUR k 31. 10. 2009
– a pozemku parc. č. KNC 938 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1534 m² v obstarávacej cene 7.637,94 EUR do správy Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica, Štefánikovo námestie 35/44, 967 01 Kremnica, IČO: 37999095, DIČ 2022061921
B/u k l a d á
mestskému úradu realizovať zverenie nehnuteľného majetku mesta do správy Kultúrneho
a informačného centra mesta Kremnica podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedný:  Ing. Ihringová
termín: 20.11.2009.
9    9    0    0

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka  mesta
Mgr. Igor Kríž, prednosta úradu
Milan Miškóci, člen návrhovej komisie
Mgr. Vladimír Gorbunov, člen návrhovej komisie

Zapísala: Bc. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.