November 2008

Uznesenia z 12. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 6. novembra 2008

Uznesenie číslo 254/0811 vo veci  vzdania sa poslaneckého mandátu.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/b e r i e  n a  v ed o m i e
1.    že Ing. Veronika Králiková sa listom zo dňa 12.10.2008 doručeným mestskému úradu dňa 14.10.2008 vzdala mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva v Kremnici
2.    podľa § 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov účinky vzdania sa mandátu nastali dňom 14.10.2008.
B/v y h l a s u j e
nastúpenie náhradníka za poslanca Mestského zastupiteľstva v Kremnici Vieru Mišíkovú, ktorá ako kandidát získala najväčší počet hlasov vo volebnom obvode č. 4, ale nebola zvolená za poslanca.
C/k o n š t a t u j e,
že Viera Mišíková zložila zákonom predpísaný sľub poslanca Mestského zastupiteľstva v Kremnici.
D/ž i a d a
primátorku mesta, aby odovzdala Viere Míšíkovej osvedčenie o tom, že sa stala poslancom.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 255/0811 vo veci odvolania Ing. Veroniky Králikovej z funkcie zástupcu primátorky Mesta Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   o d v o l á v a
Ing. Veroniku Králikovú z funkcie zástupcu primátorky Mesta Kremnica.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 256/0811 vo veci odvolania Ing. Veroniky Králikovej z funkcie predsedu komisie ekonomickej, majetku mesta a likvidačnej.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   o d v o l á v a
Ing. Veroniku Králikovú z funkcie predsedu komisie ekonomickej, majetku mesta a likvidačnej.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 257/0811 vo veci voľby Ing. Beaty Kirkovej do funkcie predsedu komisie ekonomickej, majetku mesta a likvidačnej.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   v o l í
Ing. Beatu Kirkovú do funkcie predsedu komisie ekonomickej, majetku mesta a likvidačnej.
11    9    0    2

Uznesenie číslo 258/0811 vo veci odvolania Ing. Veroniky Králikovej z funkcie predsedu dotačnej komisie.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   o d v o l á v a
Ing. Veroniku Králikovú z funkcie predsedu dotačnej komisie.
11    11    0    0
Uznesenie číslo 259/0811 vo veci voľby Ing. Beaty Kirkovej do funkcie predsedu dotačnej komisie.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   v o l í
Ing. Beatu Kirkovú do funkcie predsedu dotačnej komisie.
11    10    0    1

Uznesenie číslo 260/0811 vo veci odvolania z funkcie sobášiaceho.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   o d v o l á v a
Ing. Veroniku Králikovú z funkcie sobášiaceho.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 261/0811 vo veci určenia sobášiaceho.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   p o v e r u j e
PaedDr. Tibora Ferenčíka výkonom funkcie sobášiaceho.
11    10    0    1

Uznesenie číslo 262/0811 vo veci odvolania Ing. Veroniky Králikovej z funkcie člena komisie mestských lesov a strediska cestovného ruchu Skalka.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   o d v o l á v a
Ing. Veroniku Králikovú z funkcie člena komisie mestských lesov a strediska cestovného ruchu Skalka.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 263/0811 vo veci voľby Viery Mišíkovej do funkcie člena komisie mestských lesov a strediska cestovného ruchu Skalka.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   v o l í
Vieru Mišíkovú do funkcie člena komisie mestských lesov a strediska cestovného ruchu Skalka.
11    10    0    1

Uznesenie číslo 264/0811 vo veci odvolania Ing. Veroniky Králikovej z členstva v Rade školy ZŠ Ulica Pavla Križku.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   o d v o l á v a
Ing. Veroniku Králikovú z členstva v Rade školy ZŠ Ulica Pavla Križku.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 265/0811 vo veci voľby Viery Mišíkovej do členstva v Rade školy ZŠ Ulica Pavla Križku.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   v o l í
Vieru Mišíkovú do členstva v Rade školy ZŠ Ulica Pavla Križku.
11    10    0    1

Uznesenie číslo 266/0811 vo veci odvolania Ing. Veroniky Králikovej z pracovnej skupiny pre vypracovanie Koncepcie odpadového hospodárstva v Kremnici.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   o d v o l á v a
Ing. Veroniku Králikovú z pracovnej skupiny pre vypracovanie Koncepcie odpadového hospodárstva v Kremnici.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 267/0811 vo veci voľby Viery Mišíkovej do pracovnej skupiny pre vypracovanie Koncepcie odpadového hospodárstva v Kremnici.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   v o l í
Vieru Mišíkovú do pracovnej skupiny pre vypracovanie Koncepcie odpadového hospodárstva v Kremnici.
11    10    0    1

Uznesenie číslo 268/0811 vo veci odvolania Ing. Veroniky Králikovej z členstva v Rade školy ZŠ internátna pre sluchovo postihnutú mládež Viliama Gaňu.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   o d v o l á v a
Ing. Veroniku Králikovú z členstva v Rade školy ZŠ internátna pre sluchovo postihnutú mládež Viliama Gaňu.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 269/0811 vo veci správy o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku v Kremnici k 30.09.2008.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku v Kremnici k 30.9.2008.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 270/0811 vo veci správy o plnení rozpočtu Informačného centra mesta Kremnica k 30.09.2008.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu Informačného centra mesta Kremnica k 30.9.2008.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 271/0811 vo veci 1. zmeny rozpočtu Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2008.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u j e
1.zmenu rozpočtu Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2008 nasledovne:
príjmy:    Hlavná činnosť:    4 454 tis. Sk
výdavky:    Hlavná činnosť:    8 276 tis. Sk
saldo:    Hlavná činnosť:    –  3 822 tis. Sk
Kapitálový príspevok od zriaďovateľa:    200 tis. Sk
9    9    0    0

Uznesenie číslo 272/0811 vo veci 2.zmeny rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2008.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u j e
2.zmenu rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2008 nasledovne:
Bežný rozpočet:    príjmy:    112 535 tis. Sk
výdavky:    108 351 tis. Sk
saldo:    4 184 tis. Sk
Kapitálový rozpočet:    príjmy:    43 676 tis. Sk
výdavky:    54 279 tis. Sk
saldo:    –  10 603 tis. Sk
Finančné operácie:    príjmy:    14 384 tis. Sk
výdavky:    5 915 tis. Sk
saldo:    8 469 tis. Sk
11    11    0    0

Uznesenie číslo 273/0811 vo veci návrhu rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2009 – na vyvesenie.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u j e
návrh rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2009 – na vyvesenie nasledovne:
Bežný rozpočet:    príjmy:    116 955 tis. Sk
výdavky:    109 373 tis. Sk
saldo:    7 582 tis. Sk
Kapitálový rozpočet:    príjmy:    26 779 tis. Sk
výdavky:    29 988 tis. Sk
saldo:    –  3 209 tis. Sk
Finančné operácie:    príjmy:    6 000 tis. Sk
výdavky:    4 886 tis. Sk
saldo:    1 114 tis. Sk
11    11    0    0

Uznesenie číslo 274/0811 vo veci zámeru zmeny a doplnenia VZN č. 11/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica v znení VZN č. 2/2005.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s c h v a ľ u j e
zámer zmeny a doplnenia VZN č. 11/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica v znení VZN č. 2/2005.
B/u  k l a d á
mestskému úradu zverejniť návrh VZN podľa zákona
zodpovedná: Bc. Ďurčová
termín:10.11.2008.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 275/0811 vo veci prezentácie urbanistickej štúdie Kremnica Veterník.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/b e r i e  n a  v e d o m i e
prezentáciu rozpracovania urbanistickej štúdie Kremnica Veterník firmou ARCH.ECO, s.r.o., Banská Bystrica.
B/p o v e r u j e
mestský úrad pokračovať v dopracovaní urbanistickej štúdie Kremnica Veterník firmou ARCH.ECO, s.r.o., Banská Bystrica v zmysle Zmluvy o dielo č. 2/2008
zodpovedná: Ing. Donovalová
termín: priebežne.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 276/0811 vo veci rozpisu zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kremnici pre rok 2009.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – s ch v a ľ u j e
rozpis zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kremnici pre rok 2009 nasledovne:
29. január 2009
26. február 2009
26. marec 2009
23. apríl 2009
21. máj 2009
18. jún 2009
09. júl 2009
10. september 2009
08. október 2009
05. november 2009
03. december 2009.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 277/0811 vo veci zmeny termínu predloženia Koncepcie rozvoja základného školstva v Kremnici do roku 2013.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/b e r i e  n a  v e d o m i e
dôvodovú správu a návrh na zmenu termínu predloženia Koncepcie rozvoja základného školstva v Kremnici do roku 2013.
B/r u š í
termín predloženia Koncepcie rozvoja základného školstva v Kremnici do roku 2013 podľa uznesenia č. 165/0807.
C/s c h v a ľ u j e
termín predloženia Koncepcie rozvoja základného školstva v Kremnici do roku 2013 na mestskom zastupiteľstve v januári 2009.
11    10    0    1

Uznesenie číslo 278/0811 vo veci zrušenia časti uznesenia č. 197/0809 vo veci doplnenia členov školských rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u j e
zrušenie časti uznesenia č. 197/0809, ktorá dopĺňa členov Mestskej školskej rady v Kremnici. Mestská školská rada v Kremnici bude naďalej pracovať v pôvodnom zložení.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 279/0811 vo veci zvolania mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kremnici.
M e s t s k é  z a  s t u p i t e ľ s t v o   –   z v o l á v a
mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 18.11.2008 o 16.00 h do radnej siene Mestského domu s programom – Lekárska zdravotná služba pre dospelých v Kremnici.
11    10    0    1
Uznesenie číslo 280/0811 vo veci udelenia verejného uznania Mesta Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u j e
udelenie verejného uznania Mesta Kremnica pri príležitosti 680. výročia založenia mesta Kremnica pre:     Ing. Vlastimil Kalinec
MUDr. Helga Niklesová
Ján Alleram
Štefan Boldiš
akademický sochár Milan Ormandík
Milan Rybársky
Mgr. Vladimír Gorbunov
Ing. Zdenka Kramplová
Drahomír Zobek
Pavol Karoly
Ján Černaj
11    11    0    0

Uznesenie číslo 281/0811 vo veci žiadosti Ing. Dušana Miniarika, Vansovej 534/5, 965 01 Žiar nad Hronom o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – A/n e s c h v a ľ u j e
1.    odpredaj pozemku časť parc. č. KN-E 1243/1 – trvalý trávnatý porast s výmerou 690 m² v katastrálnom území Kremnica
2.    prenájom ani záber mestského pozemku časť parc. č. KN-E 1243/1 – trvalý trávnatý porast s výmerou 690 m² v katastrálnom území Kremnica vybudovaním oplotenia
žiadateľovi Ing. Dušanovi Miniarikovi, Vansovej 534/5, 965 01 Žiar nad Hronom  z dôvodu nesúladu takéhoto užívania pozemku s územným plánom mesta.
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie podľa bodu A/žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30.11.2008.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 282/0811 vo veci žiadosti Jozefa Daubnera a manželky Jany, Angyalova ulica 477/4, 967 01 Kremnica a Zuzany Gajdošovej, Krosnianska 51, 040 22 Košice o majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s c h v a ľ u j e
majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou garáží zámennou zmluvou tak, že
1.    diel 1 s výmerou 1 m², zameraný geometrickým plánom č. 34611771- 81/2008 zo dňa 05.08.2008 z pozemku parc. č. KN-C 734/1 – zastavaná plocha a diel 7 s výmerou 1 m², zameraný tým istým geometrickým plánom z pozemku parc. č. KN-C 735/1 – záhrada, ktoré sú vlastníctvom Mesta Kremnica v katastrálnom území Kremnica, sa zamenia za pozemok parc. č. KN-C 734/5 – zastavaná plocha s výmerou 2 m², zameraný tým istým geometrickým plánom z pozemku parc. č. KN-C  734/2, ktorý je vlastníctvom Jozefa Daubnera a manželky Jany, Angyalova ulica 477/4, 967 01 Kremnica
2.    diel 2 s výmerou 3 m², zameraný geometrickým plánom č. 34611771- 81/2008 zo dňa 05.08.2008 z pozemku parc. č. KN-C 734/1 – zastavaná plocha, ktorý je vlastníctvom Mesta Kremnica v katastrálnom území Kremnica, sa zamení za pozemok parc. č. KN-C 734/6 – zastavaná plocha s výmerou 3 m², zameraný tým istým geometrickým plánom z pozemku parc. č. KN-C 734/3, ktorý je vlastníctvom Zuzany Gajdošovej, Krosnianska 51, 040 22 Košice
za podmienky, že žiadatelia uhradia všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľností.
B/u k l a d á
mestskému úradu realizovať uzavretie zámennej zmluvy podľa bodu  A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.12.2008.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 283/0811 vo veci žiadosti Jozefa Blažeňáka, Mútne č. 501, 029 63 Mútne o prenájom pozemkov v obci Turček, katastrálne územie Horný Turček.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s c h v a ľ u j e
prenájom pozemku časť parc. č. KN-C 102 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 167 m² v obci Turček, katastrálne územie Horný Turček, Jozefovi Blažeňákovi, Mútne č. 501, 029 63 Mútne, od 01.07.2008 na dobu neurčitú, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je Mesto Kremnica vo výške 60,- Sk/m²/rok, t. j. celkové ročné nájomné je 10.020,- Sk.
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/žiadateľovi a realizovať prenájom pozemku
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30.11.2008.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 284/0811 vo veci žiadosti spoločnosti EMOSTAV, s. r. o., Kapitulská 22, 917 01 Trnava, IČO: 36 403 733 o stanovisko k výstavbe polyfunkčného bytového domu v katastrálnom území Kremnica – lokalita parkoviska Jeleň.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/b e r i e   n a   v e d o m i e
zámer výstavby polyfunkčného bytového domu v Kremnici – lokalita parkoviska Jeleň, predložený spoločnosťou  EMOSTAV,  s. r. o., Kapitulská 22, 917 01 Trnava, IČO: 36 403 733, ktorý bol vypracovaný v súlade s podmienkami stanovenými Mestom Kremnica: zachovanie parkovacích miest ako mestského parkoviska, zachovanie tržnice, prispôsobenie pôdorysu, objemu a architektúry okolitej zástavbe.
B/p o v e r u j e
primátorku mesta ďalším rokovaním vo veci predloženého zámeru
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.12.2008.
11    9    0    2

Uznesenie číslo 285/0811 vo veci žiadosti Mesta Kremnica o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica od spoločnosti ELBA, a . s., Ulica Československej armády 264/58, 967 01 Kremnica, IČO: 31 615 651.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s c h v a ľ u j e
vzatie pozemku parc. č. KN-C 1219 – vodné plochy s výmerou 1 586 m² v katastrálnom území Kremnica do bezplatného nájmu od vlastníka spoločnosti ELBA, a. s. Ulica Československej armády 264/58,  967 01 Kremnica, IČO: 31 615 651 za účelom vybudovania Bike parku, na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 2 mesiace a za podmienok, že na pozemku budú zo strany nájomcu prevedené jednoduché terénne úpravy vo forme navozenia zeminy a jej upravenia a po skončení nájmu budú terénne úpravy odstránené a pozemok bude uvedený do pôvodného stavu.
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a uzavrieť nájomnú zmluvu o prenájom pozemku so spoločnosťou ELBA a. s. Kremnica
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30.11.2008.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 286/0811 vo veci žiadostí Oľgy Cicákovej, Ulica Československej armády 214/63, 967 01 Kremnica a Arnošta Oravca, Ulica Československej armády 215/65, 967 01 Kremnica o odkúpenie pozemku po predložení geometrického plánu.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/r u š í
uznesenie MsZ č. 116/0805 zo dňa 22. mája 2008 a č. 221/0711 zo dňa 08. novembra 2007
B/s ch v a ľ u j e
1.    odpredaj pozemku parc. č. KN-C 1153/4 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 63 m², zameraného ako diel 5 geometrickým plánom  č. 34611771-100/2008 zo dňa 05. 10. 2008 z pôvodného parcelného čísla KN-C 1153/1 a pozemku parc. č. KN-C 1152/9 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 7 m², zameraného ako diel 2 tým istým geometrickým plánom, z pôvodného parcelného čísla KN-E 2297/20, t. j. výmera pozemkov spolu 70 m², Oľge Cicákovej, Ulica Československej armády 214/63, 967 01 Kremnica za kúpnu cenu dohodou vo výške 100,- Sk/m², t. j. kúpna cena celkom 7.000,- Sk za podmienky, že kupujúca uhradí všetky náklady spojené s prevodom pozemku.
2.    odpredaj pozemku parc. č. KN-C 1153/3 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 137 m², zameraného ako diel 4 geometrickým plánom  č. 34611771-100/2008 zo dňa 05. 10. 2008 z pôvodného parcelného čísla KN-C 1153/1, pozemku parc. č. KN-C 1152/5 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 131 m², zameraného ako diel 1 tým istým geometrickým plánom, z pôvodného parcelného čísla KN-E 2297/20 a pozemku diel 3 s výmerou 2 m², zameraného tým istým geometrickým plánom z pozemku parc. č. KN-E 2297/20, t. j. výmera pozemkov spolu 270 m², Arnoštovi Oravcovi, Ulica Československej armády 215/65, 967 01 Kremnica za kúpnu cenu dohodou vo výške 100,- Sk/m², t. j. kúpna cena celkom 27.000,- Sk za podmienky, že kupujúci uhradí všetky náklady spojené s prevodom pozemku.
C/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie podľa bodu B/ a realizovať odpredaj pozemku
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30.11.2008.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 287/0811 vo veci žiadosti Advokátskej kancelárie Laššák s. r. o., Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica, ako povereného zástupcu Slovenskej správy ciest, IVSC Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica, IČO: 003328 o odpredaj pozemkov, nájom pozemkov a súhlas so vstupom na pozemky v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
1. odpredaj pozemkov v katastrálnom území Kremnica:
Predaj z LV 1388  v 1/1                GP č. 231/2007
Z parcely    Druh poz.    Diel      m2      Z parcely    Druh poz.    Diel      m2
KN-E 2612/4    ost.plocha    132    50    KN-E 2704/2    zast. pl.    178    146
ost.plocha    136    45         zast. pl.    181    26
ost.plocha    133    4         zast. pl.    44    8
ost.plocha    140    29         zast. pl.    182    21
ost.plocha    145    80         zast. pl.    184    2
zast. pl.    125    1540         zast. pl.    185    12
zast. pl.    126    888         zast. pl.    202    2
zast. pl.    135    1         zast. pl.    192    6
zast. pl.    127    913         zast. pl.    203    15
zast. pl.    128    744         zast. pl.    204    31
zast. pl.    129    3175         ost.plocha    177    4
vod. pl.     130    3         ost.plocha    179    433
ost.plocha    131    11         vod. pl.    180    279
ost.plocha    134    1         ost.plocha    183    26
ost.plocha    137    3         ost.plocha    186    530
ost.plocha    171    5         vod. pl.    187    80
ost.plocha    138    4         vod. pl.    188    92
ost.plocha    141    96         vod. pl.    189    65
ost.plocha    142    10         vod. pl.    191    133
vod. pl.     144    7         ost.plocha    190    213
ost.plocha    143    19         ost.plocha    167    40
ost.plocha    176    10         ost.plocha    193    87
KN-E 2615/2    ost.plocha    151    6
Predaj z LV 1021 v 1/2
Z parcely    Druh poz.    Diel      m2    Prepoč.podiel
KN-C 202    ost.plocha    4    2745
ost.plocha    4    1
ost.plocha    5    1
ost.plocha    6    1
Spolu:              2748    1374 m2
Predaj z LV 2143 v 1/2
Z parcely    Druh poz.    Diel    m2    Prepoč.podiel
KN-E 1430/3    zast. pl.    100    8
KN-E 1430/4    zast. pl.    102    16
KN-E 1430/4    ost. pl.     101    31
KN-E 1430/5    zast. pl.    103    18
KN-E 1431/1    zast. pl.    104    4
KN-E 1431/2    zast. pl.    105    13
Spolu:              90    45 m2
Predaj z LV 2023 v 3/4
Z parcely    Druh poz.    Diel    m2    Prepoč.podiel
KN-E 1392    ost.pl.     80    26    20 m2
t. j. výmera odpredávaných pozemkov spolu je: 11 333,5 m²
Slovenskej správe ciest IVSC Banská Bystrica, Skuteckého 32,  974 23 Banská Bystrica,
IČO: 003328 za kúpnu cenu stanovenú dohodou vo výške 1,050.408,30,- Sk
2.    bezplatný prenájom pozemkov v katastrálnom území Kremnica
a/ diel 9 z parc. č. KN-C 202 – trvalé trávnaté porasty s výmerou 251 m2
diel 105 z parc. č. KN-C 2612/4 – ostatné plochy s výmerou 23 m2
diel 113 a 114 z parc. č. KN-C 2704/2 – vodná plocha spolu s výmerou 93 m2
za účelom preložky sietí,  na dobu určitú 1 rok
b/ diel 8 z parc. č. KN-C 202 – trvalé trávnaté porasty s výmerou 48 m2
diel 94 z parc. .č. KN-C 1430/4 – trvalé trávnaté porasty s výmerou 10 m2
diel 84 z parc. č. KN-C 1392 – orná pôda s výmerou 154,5 m2
diel 101, 102, 103, 104 z parc. č. KN-C 2612/4 – ostatná plocha spolu s výmerou 182 m2
diel 109, 110, 111, 112 z parc. č. KN-C – 2704/2 – vodná plocha spolu s výmerou 909 m2
za účelom umiestnenia zariadení staveniska, na dobu určitú 4 roky Slovenskej správe ciest IVSC Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica, IČO: 003328.
3.   vstup na pozemky uvedené v bode č. 1 a č. 2 a/, b/ uznesenia Slovenskej správe ciest IVSC Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica, IČO: 003328, za účelom vydania stavebného povolenia v zmysle § 58 ods. 2  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať kúpnu a nájomné zmluvy
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30.11.2008.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 288/0811 vo veci žiadosti Ing. Vladimíra Bajana, Lenárdova 2, Bratislava o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
prenájom  pozemku parc. č. KN-C 1912/2 – záhrady s výmerou 85 m² v katastrálnom území Kremnica Ing. Vladimírovi Bajanovi, Lenárdova 2, Bratislava na dobu neurčitú,  za nájomné stanovené dohodou  vo výške  0,50 Sk/m²/rok, t. j. celkové ročné nájomné je 42,50 Sk.
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30.11.2008.
11    10    0    1
Uznesenie číslo 289/0811 vo veci žiadostí
– Ing. Ivana Gorduliča, Ulica Jula Horvátha 903/36, 967 01 Kremnica
– Jána Neuschla a manželky Daniely, Ulica Jula Horvátha 903/36, 967 01 Kremnica
– Antona Prokeina a manželky Márie, Ulica Jula Horvátha 903/36, 967 01 Kremnica – v doplnení žiadosti uvádzajú, že sú rodičmi ťažko postihnutej imobilnej dcéry
– Štefana Kapustu a manželky Evy, Ulica Jula Horvátha 903/36, 967 01 Kremnica
– Petra Zábrady, Ulica Jula Horvátha 903/36, 967 01 Kremnica
– Ivana Tielescha a manželky Zuzany, Ulica Jula Horvátha 903/36, 967 01 Kremnica
– Branislava Lichtnera, Ulica Jula Horvátha 905/40, 967 01 Kremnica
– Daniely Slosiarikovej, Ulica Jula Horváth 905/40, 967 01 Kremnica
– Vladimíra Rajchmana, Ulica Jula Horvátha 904/38, 967 01 Kremnica
– Antona Páchnika, Ulica Jula Horvátha 903/36, 967 01 Kremnica
– Svetozára Ferianca, Ulica Jula Horvátha 903/36, 967 01 Kremnica
– Bc. Petra Groscha, Ulica Jula Horvátha 903/36, 967 01 Kremnica
– Františka Lacku, Ulica Jula Horvátha 903/36, 967 01 Kremnica
– Ing. Mareka Michalku, Ulica Jula Horvátha 903/36/C, 967 01 Kremnica
– Milana Trokšiara, Ulica Jula Horvátha 903/36, 967 01 Kremnica
– Jaroslava Beňu, Ulica Jula Horvátha 904/38, 967 01 Kremnica
– Vladimíra Konoradského, Ulica Jula Horvátha 903/36, 967 01 Kremnica
– Júliusa Kaššu, Ulica Jula Horvátha 903/36, 967 01 Kremnica
– Branislava Novotného, Ulica Jula Horvátha 903/36/C, 967 01 Kremnica
– Svetozára Vaňatku, Ulica Jula Horvátha 903/36, 967 01 Kremnica
– Ivana Žiliaka, Ulica Jula Horvátha 903/36/F, 967 01 Kremnica
– Milana Hogha, Ulica Jula Horvátha 903/36, 967 01 Kremnica
– PhDr. Jindřicha Cupáka, Ulica Jula Horvátha 904/38, 967 01 Kremnica
– Jaroslava Sáčeka, Ulica Jula Horvátha 903/36, 967 01 Kremnica
– Jaroslava Sáčeka, Ulica Jula Horvátha 904/38, 967 01 Kremnica
– Dušany Weisovej a manžela Viliama, Ulica Jula Horvátha 903/36, 967 01 Kremnica
– Jána Harmana, Ulica Jula Horvátha 903/36, 967 01 Kremnica
– Valérie Debnárovej, Ulica Jula Horvátha 904/38, 967 01 Kremnica
– Anny Kuzmovej, Ulica Jula Horvátha 905/40, 967 01 Kremnica
o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica za účelom výstavby garáže, vyjadrenia k uzneseniu MsZ v Kremnici č. 216/0809, zo dňa 25. 09. 2008 a námietky proti uzneseniu MsZ v Kremnici č. 216/0809 zo dňa 08. 10. 2008.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ b e r i e  n a  v e d o m i e
1.    došlé žiadosti na základe ponuky mesta v uznesení MsZ č. 216/0809 zo dňa 10. septembra 2008 na    prenájom pozemkov parc. č. KN-C 1666/47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 – ostatné plochy každá s výmerou 24 m2 v katastrálnom území Kremnica za účelom výstavby garáže:
–    Ing. Ivan Gordulič, Ulica Jula Horvátha 903/36, 967 01 Kremnica
–    Ján Neuschl a manželka Daniela, Ulica Jula Horvátha 903/36, 967 01 Kremnica
–    Anton Prokein a manželka Mária, Ulica Jula Horvátha 903/36, 967 01 Kremnica
–    Štefan Kapusta a manželka Eva, Ulica Jula Horvátha 903/36, 967 01 Kremnica
–    Peter Zábrady, Ulica Jula Horvátha 903/36, 967 01 Kremnica
–    Ivan Tielesch a manželka Zuzana, Ulica Jula Horvátha 903/36, 967 01 Kremnica
–    Branislav Lichtner, Ulica Jula Horvátha 905/40, 967 01 Kremnica
–    Daniela Slosiariková, Ulica Jula Horváth 905/40, 967 01 Kremnica
–    Vladimír Rajchman, Ulica Jula Horvátha 904/38, 967 01 Kremnica
–    Anton Páchnik, Ulica Jula Horvátha 903/36, 967 01 Kremnica
–    Svetozár Ferianc, Ulica Jula Horvátha 903/36, 967 01 Kremnica
–    Bc. Peter Grosch, Ulica Jula Horvátha 903/36, 967 01 Kremnica
–    František Lacko, Ulica Jula Horvátha 903/36, 967 01 Kremnica
–    Ing. Marek Michalka, Ulica Jula Horvátha 903/36/C, 967 01 Kremnica
–    Milan Trokšiar, Ulica Jula Horvátha 903/36, 967 01 Kremnica
–    Jaroslav Beňo, Ulica Jula Horvátha 904/38, 967 01 Kremnica
–    Vladimír Konoradský, Ulica Jula Horvátha 903/36, 967 01 Kremnica
–    Július Kašša, Ulica Jula Horvátha 903/36, 967 01 Kremnica
–    Branislav Novotný, Ulica Jula Horvátha 903/36/C, 967 01 Kremnica
–    Svetozár Vaňatka, Ulica Jula Horvátha 903/36, 967 01 Kremnica
–    Ivan Žiliak, Ulica Jula Horvátha 903/36/F, 967 01 Kremnica
–    Milan Hogh, Ulica Jula Horvátha 903/36, 967 01 Kremnica
–    PhDr. Jindřich Cupák, Ulica Jula Horvátha 904/38, 967 01 Kremnica
–    Jaroslav Sáček, Ulica Jula Horvátha 903/36, 967 01 Kremnica
–    Jaroslav Sáček, Ulica Jula Horvátha 904/38, 967 01 Kremnica
–    Dušana Weisová a manžel Viliam, Ulica Jula Horvátha 903/36, 967 01 Kremnica
–    Ján Harman, Ulica Jula Horvátha 903/36, 967 01 Kremnica
–    Valéria Debnárová, Ulica Jula Horvátha 904/38, 967 01 Kremnica
–    Anna Kuzmová, Ulica Jula Horvátha 905/40, 967 01 Kremnica
2.    vyjadrenie šiestich žiadateľov zo dňa 25.09.2008 o odpredaj, resp. o dlhodobý prenájom pozemku na výstavbu garáže za bytovým domom č. 903/36 k uzneseniu MsZ v Kremnici č. 216/0809 zo dňa 10.09.2008, ktorým žiadajú o prehodnotenie uvedeného uznesenia a navrhujú, aby im, „ako tvorcom prvotnej myšlienky“ boli prednostne pridelené pozemky a až o ďalších záujemcoch sa rozhodlo losovaním v zmysle uznesenia MsZ.
3.    námietku Spoločenstva vlastníkov bytov „HUTY 903“ zo dňa 08. 10. 2008 proti uzneseniu MsZ č. 216/0809 zo dňa 10. 09. 2008, v ktorej členovia vyjadrujú nesúhlas so zámerom výstavby garáží na pozemkoch parc. č. KN-C 1666/47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59  za ich bytovým  domom
B/s t a n o v u j e
podmienky losovania plôch na výstavbu garáže
1. z predložených 29 žiadostí bude vylosovaných 13
2. deň , miesto a čas zlosovania žiadostí – 02.12.2008, vo veľkej sále Mestského kultúrneho strediska o 17.00 hod.
3. losovanie žiadostí je verejné
C/m e n u j e
komisiu pre prípravu a vykonanie losovania žiadostí v nasledovnom zložení:
Milan Miškóci, Ing. Klára Popová, Mgr. Vladimír Gorbunov, zapisovateľka Bc. Ľuba Ďurčová.
D/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uvedené uznesenie žiadateľom
zodpovední: Ing. Donovalová, Ing. Ihringová
termín: 14.11.2008.
11    8    0    3

Uznesenie číslo 290/0811 vo veci žiadostí
– Roberta Murgača, Ulica Jula Horvátha 955/94, 967 01 Kremnica
– Andrey Králikovej, Ulica Jula Horvátha 955/96, 967 01 Kremnica
– Miroslava Kaštiera, Ulica Jula Horvátha 955/96, 967 01 Kremnica
– Alžbety Schmidtovej, Ulica Jula Horvátha 956/100, 967 01 Kremnica
– Juraja Frimla a manželky Marcely, Ulica Jula Horvátha 955/96, 967 01 Kremnica
– Svetlany Šverhovej a manžela Mariána, Ulica Jula Horvátha 957/104, 967 01 Kremnica
– Vladimíra Ťahúna a manželky Antónie Ťahún-Mendekovej, Ulica Jula Horvátha
957/102, 967 01 Kremnica
– Daniely Repčokovej, Ulica Jula Horvátha 954/92, 967 01 Kremnica
– Jozefa Szabo, Ulica Jula Horvátha 954/92, 967 01 Kremnica
– Júliusa Chromého, Ulica Jula Horvátha 955/94, 967 01 Kremnica
– Mgr. Evy Čechovej, Ulica Jula Horvátha 928/86, 967 01 Kremnica
– Evy Zúbrikovej, Ulica Jula Horvátha 956/98, 967 01 Kremnica
o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica za účelom výstavby garáže, resp. umiestnenia prenosnej garáže, vyjadrenia k uzneseniu MsZ v Kremnici č. 215/0809 zo dňa 30. 09. 2008 a námietky proti uzneseniu MsZ v Kremnici č.215/0809 zo dňa 14. 10. 2008.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ b e r i e  n a  v e d o m i e
1.    došlé žiadosti na základe ponuky mesta v uznesení MsZ č. 215/0809 zo dňa 10. septembra 2008 na    prenájom pozemku časť parc. č. KN-C 1666/1 – ostatné plochy s výmerou cca 24 m2 v katastrálnom území Kremnica za účelom výstavby garáže, resp. umiestnenia prenosnej garáže:
–    Roberta Murgača, Ulica Jula Horvátha 955/94, 967 01 Kremnica
–    Andrey Králikovej, Ulica Jula Horvátha 955/96, 967 01 Kremnica
–    Miroslava Kaštiera, Ulica Jula Horvátha 955/96, 967 01 Kremnica
–    Alžbety Schmidtovej, Ulica Jula Horvátha 956/100, 967 01 Kremnica
–    Juraja Frimla a manželky Marcely, Ulica Jula Horvátha 955/96, 967 01 Kremnica
–    Svetlany Šverhovej a manžela Mariána, Ulica Jula Horvátha 957/104, 967 01 Kremnica
–    Vladimíra Ťahúna a manželky Antónie Ťahún-Mendekovej, Ulica Jula Horvátha
–    957/102, 967 01 Kremnica
–    Daniely Repčokovej, Ulica Jula Horvátha 954/92, 967 01 Kremnica
–    Jozefa Szabo, Ulica Jula Horvátha 954/92, 967 01 Kremnica
–    Júliusa Chromého, Ulica Jula Horvátha 955/94, 967 01 Kremnica
–    Mgr. Evy Čechovej, Ulica Jula Horvátha 928/86, 967 01 Kremnica
–    Evy Zúbrikovej, Ulica Jula Horvátha 956/98, 967 01 Kremnica
2.    vyjadrenie štyroch žiadateľov o prenájom, resp. predaj pozemku pod garáž za bytovým domom súp. č. 955 zo dňa 30. 09. 2008 k uzneseniu MsZ v Kremnici č. 215/0809 zo dňa 10. 09. 2008, ktorým žiadajú o prehodnotenie uvedeného uznesenia a navrhujú, aby im, „ako tvorcom prvotnej myšlienky“ boli prednostne pridelené pozemky a až o ďalších záujemcoch sa rozhodlo losovaním v zmysle uznesenia MsZ
3.    námietku zo dňa 14.10.2008 proti uzneseniu MsZ č. 215/0809 zo dňa 10. 09. 2008, v ktorej  obyvatelia bytového domu č. 955 vyjadrujú nesúhlas so zámerom výstavby garáží na pozemku parc. č. KN-C 1666/1 za ich bytovým domom
4.    že podľa stanoviska OVaŽP na záujmovej ploche (časť pozemku parc. č. KN-C 1666/1 – ostatná plocha) je možné vyčleniť 7 plôch, každá s výmerou cca 24 m² na účel výstavby garáže,  resp. umiestnenia prenosnej garáže
B/s t a n o v u j e
podmienky losovania plôch na umiestnenie garáže:
1.    z predložených 12 žiadostí bude vylosovaných 7.
2.    deň, miesto a časť losovania žiadostí – 02.12.2008, vo veľkej sále Mestského kultúrneho strediska o 17.00 hod.
3.    losovanie žiadostí je verejné
C/m e n u j e
komisiu pre prípravu a vykonanie losovania žiadostí v nasledovnom zložení:
Milan Miškóci, Ing. Klára Popová, Mgr. Vladimír Gorbunov, zapisovateľka Bc. Ľuba Ďurčová.
D/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uvedené uznesenie žiadateľom
zodpovední: Ing. Donovalová, Ing. Ihringová
termín: 14.11.2008.
10    6    0    4
Uznesenie číslo 291/0811 vo veci zrušenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Kremnici.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   r u š í
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Kremnici č. 289/0811 a 290/0811 zo dňa 06.11.2008.
9    8    0    1

Uznesenie číslo 292/0811 vo veci investičného zámeru v lokalite bývalej úpravne rudy na Banske ceste.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e
investičný zámer v lokalite bývalej úpravne rudy na Banskej ceste.
10    9    0    1

Uznesenie číslo 293/0811 vo veci žiadosti Ľubomíra Novodomca, Turček č. 174, 038 48 Turček o odkúpenie časti pozemku v obci Turček, v katastrálnom území Horný Turček za účelom výstavby rodinného domu.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
odpredaj časti pozemku parc. č. KN-C 91/1 – ostatné plochy s výmerou cca 700 m² v obci Turček, v katastrálnom území Horný Turček, Ľubomírovi Novodomcovi, Turček č. 174, 038 48 Turček, za účelom výstavby rodinného domu, za kúpnu cenu dohodou  500,- Sk/m², za podmienky dodania geometrického plánu a uhradenia všetkých nákladov spojených s prevodom nehnuteľnosti
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie podľa bodu A/ žiadateľovi
zodpovedná: Ing.  Ihringová
termín: 30.11.2008.
10    6    0    4

Uznesenie číslo 294/0811 vo veci správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Kremnica za školský rok 2008/2009.
M e s t s k é     z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/s c h v a ľ u j e
správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Kremnica za školský rok 2008/2009
B/u k l a d á
riaditeľom škôl a školských zariadení 1-krát za štvrť roka informovať zriaďovateľa:
–    o výške finančných nákladov použitých z rozpočtu na údržbu škôl a školských zariadení
–    o použití finančných prostriedkov nad 30.000,- Sk
–    o podaní projektov na obnovu škôl a školských zariadení, vybavenie objektov novým zariadením, výpočtovou technikou, na zlepšenie prostredia škôl a školských zariadení
zodpovední: riaditelia škôl a školských zariadení
termín: štvrťročne.
8    6    0    2

Uznesenie číslo 295/0811 vo veci správy o činnosti primátorky mesta Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti primátorky mesta Kremnica za obdobie od 07.10.2008 do 31.10.2008, ktorú predložila RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta Kremnica.
8    8    0    0

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka  mesta
Mgr. Igor Kríž, prednosta úradu
Ing. Klára Popová, člen návrhovej komisie
Michal Romanovský, člen návrhovej komisie
Zapísala: Bc. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.