November 2009

Uznesenia z 12. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 05. novembra 2009

Uznesenie číslo 188/0911 vo veci plnenia rozpočtu Mesta Kremnica k 30.09.2009.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e do m i e
správu o plnení rozpočtu Mesta Kremnica k 30.09.2009 nasledovne:
Bežný rozpočet:    príjmy:    2 726 962 €    t.j. 77,44 %
výdavky:    2 478 193 €     t.j. 70,85 %
saldo:    248 769 €
Kapitálový rozpočet:    príjmy:    308 255 €     t.j. 13,09 %
výdavky:    223 892 €    t.j.  8,46 %
saldo:    84 363 €
Finančné operácie:    príjmy:    374 189 €     t.j. 88,18 %
výdavky:    117 938 €    t.j. 75,38 %
saldo:    256 251 €
11    11    0    0

Uznesenie číslo 189/0911 vo veci správy o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku Kremnica k 30.09.2009.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e do m i e
správu o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku Kremnica k 30.09.2009.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 190/0911 vo veci správy o plnení rozpočtu Informačného centra mesta Kremnica k 30.09.2009.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e do m i e
správu o plnení rozpočtu Informačného centra mesta Kremnica k 30.09.2009.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 191/0911 vo veci návrhu rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2010 – na zverejnenie.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u j e
návrh rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2010 – na zverejnenie nasledovne:
Bežný rozpočet:    príjmy:    3 605 727 €
výdavky:    3 609 364 €
saldo:    –  3 637 €
Kapitálový rozpočet:    príjmy:    2 126 183 €
výdavky:    2 364 979 €
saldo:    – 238 796 €
Finančné operácie:    príjmy:    909 154 €
výdavky:    638 076 €
saldo:    271 078 €
11    11    0    0
Uznesenie číslo 192/0911 vo veci rozpisu zasadnutí  Mestského zastupiteľstva v Kremnici pre rok 2010.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u j e
rozpis zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kremnici pre rok 2010 nasledovne:
28. januára2010
25. februára 2010
25. marca 2010
22. apríla 2010
20. mája 2010
17. júna 2010
08. júla 2010
09. septembra 2010
07. októbra 2010
04. novembra 2010
02. decembra 2010
11    11    0    0

Uznesenie číslo 193/0911 vo veci správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Kremnica za školský rok 2008/2009.
M e s t s k é     z a s t u p i t e ľ s t v o    A/s c h v a ľ u j e
správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Kremnica za školský rok 2008/2009
B/u k l a d á
riaditeľom škôl a školských zariadení aj naďalej 1-krát za štvrť roka informovať zriaďovateľa:
–    o výške finančných nákladov použitých z rozpočtu na údržbu škôl a školských zariadení
–    o použití finančných prostriedkov nad 1 000 €.
–    o podaní projektov na obnovu škôl a školských zariadení, vybavenie objektov novým zariadením, výpočtovou technikou, na zlepšenie prostredia škôl a školských zariadení
zodpovední: riaditelia škôl a školských zariadení
termín: štvrťročne.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 194/0911 vo veci návrhu na zjednotenie finančných limitov na nákup a úhradu potravín v školských jedálňach materskej školy a základných škôl v Kremnici pre rôzne vekové kategórie stravníkov od 01.01.2010.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   A/b e r i e  n a  v e d o m i e
návrhy vedúcich školských jedální o výške príspevku  na čiastočnú úhradu nákladov na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov v školských jedálňach materskej školy a základných škôl v Kremnici od 01.01.2010
Materská škola    Cena od 1.9.2009    Cena od 1.1.2010
Príspevok na dieťa    0,99 €    1 €
Príspevok zamestnanca    0,99 €    1 €
Platba za samostatnú desiatu    0,33 €                              0,33 €
Režijné náklady    0,86 €    0,86 €
Základné školy
Stravníci 6 – 11 rokov                                                  0,89 €    0,90 €
Stravníci 11 -15 rokov    0,96 €    0,96 €
Stravníci – stredná škola    1,06 €    1,06 €
+ režijné náklady                                                         0,86 €    0,86 €
Dospelí stravníci zamestnanci školy        0,86 €    0,86 €
+ doplatok zamestnávateľa na potraviny    0,20 €    0,20 €
+ režijné náklady                               0,86 €    0,86 €
Dospelí stravníci cudzí    1,06 €    1,06 €
+ režijné náklady                                                          0,86 €    0,86 €
Desiata    0,36 €    0,36 €
Režijné náklady – obedy    0,86 €    0,86 €
B/s c h v a ľ  u j e
navrhovanú výšku poplatkov v školských jedálňach materskej školy a základných škôl od 01.01.2010 podľa Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 195/0911 vo veci riešenia odvádzania vôd z vyvierajúceho pramienka za bytovým domom na Ulici Jula Horvátha 903/36.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  s c h v a ľ u j e
riešenie odvádzania vôd za bytovým domom na Ulici Jula Horvátha 903/36 na pozemku parc. č. KN-C 2496/1.
11    10    0    1

Uznesenie číslo 196/0911  vo veci informácie o prehodnotení ÚPD Skalka.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e
informáciu o prehodnotení ÚPD Skalka.
12    8    0    4

Uznesenie číslo 197/0911 vo veci žiadosti o prenájom  priestorov na prevádzkovanie nápojového automatu  – DAVITAL s.r.o., Zvolenská cesta 37/A, 974 03  Banská Bystrica, v objekte na Dolnej ulici  49/21 v Kremnici.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/s c h v a ľ u j e
prenájom nebytových priestorov na prevádzkovanie nápojového automatu  – DAVITAL s.r.o., Zvolenská cesta 37/A, 974 03  Banská Bystrica, IČO: 31613888, v objekte na Dolnej ulici  49/21 v Kremnici
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku vypracovať zmluvu o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná:  Ing. Reichlová
termín:  30.11.2009.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 198/0911 vo veci žiadostí o prenájom nebytových priestorov v objekte na Štefánikovom námestí 33/40, v Kremnici.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/n e s c h v a ľ u j e
prenájom nebytových priestorov na zriadenie a prevádzkovanie herne – Augustín Šipikal – SLOVKONTAKT,  Chrásteka 6/2, 965 01  Žiar nad Hronom, v objekte na Štefánikovom námestí 33/40 v Kremnici
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   B/s c h v a ľ u j e
prenájom nebytových priestorov pre firmu MAGIC INTERIER s.r.o., Opatovská 788/1, 965 01 Žiar nad Hronom (CK Slovak Folk Travel), IČO: 36632902, Dolná ulica 68/4, 967 01 Kremnica, v objekte na Štefánikovom námestí 33/40 v Kremnici od 01.12.2009 na dobu neurčitú. Nájom je stanovený v zmysle Zásad určovania nájomného za prenájom nebytových priestorov.
C/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku
1.    oznámiť výsledok podľa bodu A/ uznesenia žiadateľovi
2.    vypracovať zmluvu o nájme nebytových priestorov podľa bodu B/uznesenia
zodpovedná:  Ing. Lenka Reichlová
termín: 30.11.2009.
12    10    0    2

Uznesenie číslo 199/0911 vo veci zrušenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Kremnici.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/b e r i e   n a  v e d o m i e
vzdanie sa priestorov zo strany žiadateľa – Záchranná a dopravná zdravotná služba Bratislava, a to ešte pred podpisom nájomnej zmluvy
B/r u š í
1.    uznesenie Mestského zastupiteľstva v Kremnici č. 187/0910 zo dňa 19.10.2009 na základe bodu A/uznesenia
2.    uznesenia Mestského zastupiteľstva v Kremnici č. 185/0910 a 186/0910 zo dňa 19.10.2009.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 200/0911 vo veci žiadosti o prenájom nebytových priestorov  v objekte na Dolnej ulici  49/21 v Kremnici, so samostatným vchodom z Matunákovej ulice, s celkovou výmerou 47,57 m2.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s c h v a ľ u j e
prenájom nebytových priestorov pre Ing. Borisa Bučeka – SOLID, Bystrická ulica 442/13, Kremnica, IČO: 33993971 v objekte na Dolnej ulici 49/21 v Kremnici, so samostatným vchodom z Matunákovej ulice, s celkovou výmerou 47,57 m2. Nájom je stanovený v zmysle Zásad určovania nájomného za prenájom nebytových priestorov vo výške 35,849 €/m2/rok (1080 Sk/m2/rok prepočítané konverzným kurzom 1 € = 30,1260 Sk). Pri stanovení preddavkov za služby spojené s nájmom sa bude vychádzať z predpokladu na rok 2009.
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku vypracovať zmluvu o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná:  Ing. Reichlová
termín: 30.11.2009.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 201/0911 vo veci žiadostí žiadateliek Margity Dragúňovej, Ulica Československej armády 202/39, 967 01 Kremnica o zrušenie Zmluvy o nájme pozemku č. OSMM 160/0008/16 zo dňa 14.09.2000 a Jarmily Dragúňovej, Ulica Československej armády 202/39, 967 01 Kremnica o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s c h v a ľ u j e
1.    ukončenie nájmu pozemku podľa Zmluvy o nájme pozemku č. OSMM 160/0008/16 zo dňa 14.09.2000 na prenájom pozemku časť parc. č. KN-C 1153 – záhrady s výmerou 172 m² uzavretej  s Margitou Dragúňovou, Ulica Československej armády 202/39, 967 01 Kremnica, dohodou k 31.12. 2009.
2.    prenájom pozemku časť parc. č. KN-C  1153 – záhrady s výmerou 172 m² v katastrálnom území Kremnica Jarmile Dragúňovej, Ulica Československej armády 202/39, 967 01 Kremnica na záhradkárske účely, na dobu neurčitú od 01.01.2010, za nájomné  0,016 €/m² (0,50 Sk prepočítané konverzným kurzom 30,1260,- Sk) stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je Mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica, t. j. celkové ročné nájomné vo výške 2,75 € (82,80 Sk prepočítané konverzným kurzom 30,1260 Sk).
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ a realizovať dohodu o ukončení nájmu pozemku a prenájom pozemku
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.12.2009.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 202 /0911 vo veci žiadostí o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica v lokalite medzi nádržkou a Caravan campom za účelom výstavby garáží
1. Augustína Šipikala – SLOVKONTAKT, Chrásteka 6/2, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO:     33 332 134 – na výstavbu 6 radových garáží
2. individuálnych žiadateľov na výstavbu garáže
– Jána Dérera s manželkou, Ulica Jula Horvátha 881/55, 967 01 Kremnica
– Mgr. Zuzany Drexlerovej, Dolná ulica 86/40, 967 01 Kremnica
– Ing. Mareka Lichtnera, Ulica Jula Horvátha 905/40, 967 01 Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ b e r i e  n a  v e d o m i e
došlé žiadosti na odpredaj pozemku – časť z parcely č. KN-C 2701 – ostatné plochy (právna parcela KN-E 1696/2 s výmerou 654 m²) v katastrálnom území Kremnica v lokalite medzi nádržkou a Caravan campom  za účelom výstavby garáží:
1. Augustína Šipikala – SLOVKONTAKT, Chrásteka 6/2, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO:     33 332 134 – na výstavbu 6 radových garáží
2. individuálnych žiadateľov na výstavbu garáže
– Jána Dérera s manželkou, Ulica Jula Horvátha 881/55, 967 01 Kremnica
– Mgr. Zuzany Drexlerovej, Dolná ulica 86/40, 967 01 Kremnica
– Ing. Mareka Lichtnera, Ulica Jula Horvátha 905/40, 967 01 Kremnica.
B/n e s c h v a ľ u j e
odpredaj časti z pozemku parcelné č. KN-C 2701 – ostatné plochy (právna parcela KN-E 1696/2) v katastrálnom území Kremnica v lokalite medzi nádržkou a Caravan campom Augustínovi Šipikalovi – SLOVKONTAKT, Chrásteka 6/2, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 33 332 134 za účelom výstavby 6 radových garáží.
C/s c h v a ľ u j e
prenájom časti z pozemku parcelné č. KN-C 2701 – ostatné plochy (právna parcela KN-E 1696/2)  v katastrálnom území Kremnica v lokalite medzi nádržkou a Caravan campom individuálnym žiadateľom, každému plochu 24 m² na výstavbu garáže, a to:
– Jánovi Dérerovi s manželkou, Ulica Jula Horvátha 881/55, 967 01 Kremnica
– Mgr. Zuzane Drexlerovej, Dolná ulica 86/40, 967 01 Kremnica
– Ing. Marekovi Lichtnerovi, Ulica Jula Horvátha 905/40, 967 01 Kremnica
za nasledovných podmienok:
1.    podmienky výstavby garáže na prenajatom pozemku:
a)    garáže na pozemku parc. č. KN-C 2701 budú postavené ako jedna stavba – radové garáže, kde stavebníkmi budú všetci, ktorým bude daný pozemok do nájmu a stavebníci musia postupovať  v stavebnom konaní spoločne
b)    stavebníci sú povinní získať právoplatné stavebné povolenie do 6 mesiacov od podpísania nájomnej zmluvy
c)    ak nájomcovia nezískajú stavebné povolenie na výstavbu garáží do 6 mesiacov od podpísania nájomnej zmluvy, prenajímateľ má právo odstúpiť od nájomnej zmluvy
d)    stavebníci požiadajú do 24 mesiacov od dátumu právoplatnosti stavebného povolenia o vydanie kolaudačného rozhodnutia
2.    podmienky nájmu pozemku na výstavbu garáže:
a)    pozemok s výmerou 24 m² bude nájomcovi prenajatý výlučne na účel výstavby radovej garáže
b)    pozemok bude prenajatý na dobu určitú až do doby získania právoplatného kolaudačného rozhodnutia v zmysle bodu 1 d/ tohto uznesenia
c)    nájomné za nájom pozemku na výstavbu garáže sa stanoví v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je Mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica vo výške 0,995 €/m²/rok (30,-Sk, prepočítané konverzným kurzom 30,1260 Sk). Nájomné je splatné odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia jednou splátkou ročne.
d)    nájomca pozemku je povinný do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia predložiť mestu žiadosť o odkúpenie prenajatého mestského pozemku pod stavbou garáže. Predtým sú nájomcovia povinní dať na vlastné náklady vypracovať geometrický plán na zameranie pozemku.
e)    kúpna cena za pozemok sa stanoví znaleckým posudkom v zmysle zákona, ktorý dá stavebník vypracovať na vlastné náklady.
D/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uvedené uznesenie žiadateľom a konať vo veci uzavretia nájomných zmlúv
zodpovední: Ing. Donovalová, Ing. Ihringová
termín: 31.12.2009.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 203/0911 vo veci správy o činnosti primátorky mesta.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a  v e d o m i e
správu o činnosti primátorky mesta Kremnica za obdobie od 06.09.2009 do 23.10.2009, ktorú predložila RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta.
11    11    0    0
Uznesenie číslo 204/0911 vo veci zmien organizačnej štruktúry škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Kremnica
M e s t s k é     z a s t u p i t e ľ s t v o  –  u k l a d á
riaditeľom škôl a školských zariadení informovať zriaďovateľa o pripravovaných zmenách organizačnej štruktúry v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Kremnica.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 205/0911 vo veci doplnenia uznesenia MsZ č. 9/0902 zo dňa 26.2.2009.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/s c h v a ľ u j e
doplnenie uznesenia MsZ č. 9/0902 zo dňa 26.2.2009 v bode E/ nasledovne:
„4. riaditeľom škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Kremnica oznámiť zriaďovateľovi akékoľvek uzatvorenie zmlúv s doplnkovými dôchodkovými poisťovňami pred termínom ich podpísania a ich následné prerokovanie v mestskom zastupiteľstve vrátane už existujúcich zmlúv.“.
B/u k l a d á
zriaďovateľovi oznámiť uznesenie riaditeľom škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Kremnica
zodpovedná: Mgr. Zlatošová
termín: do 15.11.2009.
11    10    0    1

Uznesenie číslo 206/0911 vo veci odstúpenia člena komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
odstúpenie Mgr. Boženy Schniererovej, Dolná 54/31, 967 01  Kremnica z funkcie člena komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici.
11    11    0    0
Uznesenie číslo 207/0911 vo veci predĺženia nájomných zmlúv – Ján Pleško, Dolná 62/47, Kremnica a Katarína Dobrotková, Dolná 62/47, Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/n e s c h v a ľ u j e
predĺženie nájomných zmlúv pre Jána Pleška s rodinou, Dolná 62/47, Kremnica a pre Katarínu Dobrotkovú s rodinou, Dolná 62/47, Kremnica.
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku vyzvať menovaných na vypratanie bytu podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná:  Ing. Reichlová
termín: 30.11.2009.
11    9    0    2

Uznesenie číslo 208/0911 vo veci výberového konania na miesto vedúceho organizačného a správneho oddelenia Mestského úradu v Kremnici.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/o d v o l á v a
Mgr. Igora Kríža dočasne povereného vedením oddelenia organizačného a správneho Mestského úradu v Kremnici ku dňu 31.12.2009.
B/v y h l a s u j e
výberové konanie na miesto vedúceho organizačného a správneho oddelenia Mestského úradu v Kremnici podľa § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme: Mesto Kremnica vyhlasuje výberové konanie na miesto vedúceho organizačného a správneho oddelenia Mestského úradu v Kremnici:
1.    Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie:
– vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, resp. prebiehajúce štúdium vysokoškolského vzdelania 2. stupňa – posledný ročník
– najmenej 5 rokov praxe
– prax vo vedúcej funkcii vítaná
2.    Osobnostné a špeciálne predpoklady uchádzačov na výkon funkcie:
– bezúhonnosť
– záujem o uvedenú prácu
3.    Zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k prihláške do výberového konania:
– profesijný životopis
– overená fotokópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
– doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
4.    Termín podania prihlášky do výberového konania je potrebné predložiť najneskôr do 27.11.2009 na adresu: Mestský úrad, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica. Rozhoduje dátum pečiatky pošty alebo deň osobného doručenia v podateľni Mestského úradu v Kremnici. Žiadosť a požadované doklady je potrebné predložiť v zatvorenej obálke s označením „Výberové konanie – vedúci organizačného a správneho oddelenia“.
C/p o v e r u j e
prednostu Mestského úradu v Kremnici Mgr. Igora Kríža zabezpečiť zverejnenie vyhláseného výberového konania v čase od 06.11.2009 do 27.11.2009 spôsobom uvedeným v § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme
D/v y m e n ú v a
výberovú komisiu pre výber vedúceho organizačného a správneho oddelenia Mestského úradu v Kremnici v nasledovnom zložení:
1.    RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta
2.    Ing. Klára Popová, poslankyňa MsZ
3.    Mgr. Igor Kríž, prednosta Mestského úradu v Kremnici
4.    Daniela Pischová, oddelenie ekonomické a podnikateľských aktivít, Mestský úrad v Kremnici
5.    Ľubomír Šebeň, zástupca zamestnancov (v zmysle § 5 ods. 4 zákona č. 552/2003 Z.z.)
11    9    0    2

Uznesenie číslo 209/0911 vo veci informácie komisie pre posudzovanie konfliktu záujmov.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e
informáciu komisie pre posudzovanie konfliktu záujmov, ktorú predložil Ondrej Marianik, predseda komisie.
11    11    0    0

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka  mesta
Mgr. Igor Kríž, prednosta úradu
Milan Miškóci, člen návrhovej komisie
Ing. Beata Kirková, člen návrhovej komisie

Zapísala: Bc. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.