November mimoriadne 2009

Uznesenie z 13. mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 13. novembra 2009

Uznesenie číslo 210/0911 vo veci návrhu na predloženie žiadosti o NFP v rámci Regionálneho operačného programu, opatrenia 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   s c h v a ľ u j e
1.    predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy ROP-3.1b-2009/02 ROP za účelom realizácie projektu „Obnova meštianskeho domu (MsKS), Ulica Pavla Križku 391/3, Kremnica“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta aj s návrhom nového územného plánu mesta a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kremnica,
2.    zabezpečenie realizácie projektu mestom Kremnica po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok,
3.    financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. vo výške 42.000,- €.
12    12    0    0

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka  mesta
Mgr. Igor Kríž, prednosta úradu
Mgr. Margita Fodorová, člen návrhovej komisie
Ing. Beata Kirková, člen návrhovej komisie

Zapísala: Bc. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.