Oktober 2008 mimoriadne

Uznesenie z 10. mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 2. októbra 2008

Uznesenie číslo 228/0810 vo veci návrhu na predloženie žiadosti o NFP v rámci Regionálneho operačného programu, opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   s c h v a ľ u j e
1.    predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 1.1 ROP na realizáciu projektu „Modernizácia Materskej školy Kremnica“, ktorý je realizovaný pre Materskú školu Dolná 57/37, Kremnica, a ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kremnica
2.    zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok
3.    financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. v minimálnej výške 800 000 Sk
4.    zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov súvisiacich s uvedeným projektom. V prípade, že riadiaci orgán určí niektorých z oprávnených výdavkov ako neoprávnené, Mesto Kremnica zabezpečí ich financovanie.
9    9    0    0

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka  mesta
Mgr. Igor Kríž, prednosta úradu
Mgr. Mariana Novotná, člen návrhovej komisie
Ing. Beata Kirková, člen návrhovej komisie

Zapísala: Bc. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.