Október 2008

Uznesenia z 11. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 9. októbra 2008

Uznesenie číslo 229/0810 vo veci návrhu na zrušenie uznesenia MsZ č. 93/0804 zo dňa 24.04.2008.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s c h v a ľ u j e
zrušenie uznesenia MsZ č. 93/0804 zo dňa 24.04.2008 vo veci žiadosti o prenájom pozemkov na vytvorenie tréningovej motocrossovej trate – Peter Bartalský, Dubové 162, 038 23  Dubové.
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.10.2008.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 230/0810 vo veci voľby hlavného kontrolóra mesta Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/b e r i e  n a  v e d o m i e
1.    správu komisie pre výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra, podľa ktorej komisia odporúča Ing. Petra Rošku do funkciu hlavného kontrolóra.
2.    výsledky tajného hlasovania vo veci voľby Ing. Petra Rošku do funkcie hlavného kontrolóra mesta Kremnica.
B/k o n š t a t u j e,
že Ing. Peter Roško bol podľa § 18 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolený do funkcie hlavného kontrolóra mesta Kremnica na funkčné obdobie od 01.11.2008 do 31.10.2014.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 231/0810 vo veci výberového konania na miesto vedúceho organizačného a správneho oddelenia Mestského úradu v Kremnici.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/o d v o l á v a
Mgr. Mareka Valentýniho, dočasne povereného vedením oddelenia organizačného a správneho Mestského úradu v Kremnici ku dňu 30.11.2008.
B/v y h l a s u j e
výberové konanie na miesto vedúceho organizačného a správneho oddelenia Mestského úradu v Kremnici podľa § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme: Mesto Kremnica vyhlasuje výberové konanie na miesto vedúceho organizačného a správneho oddelenia Mestského úradu v Kremnici.
1.    Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie:
– vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa
– najmenej 5 rokov praxe
– prax vo vedúcej funkcii vítaná
2.    Osobnostné a špeciálne predpoklady uchádzačov na výkon funkcie:
– bezúhonnosť
– záujem o uvedenú prácu
3.    Zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k prihláške do výberového konania:
– profesijný životopis
– overená fotokópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
– doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
4.    Termín podania prihlášky do výberového konania je potrebné predložiť najneskôr do 30.10.2008 na adresu: Mestský úrad, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica. Rozhoduje dátum pečiatky pošty alebo deň osobného doručenia v podateľni Mestského úradu v Kremnici. Žiadosť a požadované doklady je potrebné predložiť v zatvorenej obálke s označením „Výberové konanie – vedúci organizačného a správneho oddelenia“.
C/p o v e r u j e
prednostu Mestského úradu v Kremnici Mgr. Igora Kríža zabezpečiť zverejnenie vyhláseného výberového konania v čase od 10.10.2008 do 30.10.2008 spôsobom uvedeným v § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme.
D/v y m e n ú v a
výberovú komisiu pre výber vedúceho organizačného a správneho oddelenia Mestského úradu v Kremnici v nasledovnom zložení:
1.    RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta
2.    PaedDr. Tibor Ferenčík, poslanec MsZ
3.    Mgr. Igor Kríž, prednosta Mestského úradu v Kremnici
4.    Daniela Pischová, oddelenie ekonomické a podnikateľských aktivít, Mestský úrad v Kremnici
5.    zástupca zamestnancov (v zmysle § 5 ods. 4 zákona č. 552/2003 Z.z.).
9    9    0    0

Uznesenie číslo 232/0810 vo veci  žiadosti o bezplatný prenájom dvoch nebytových priestorov v mestskej telocvični – sklad lyžiarskeho materiálu v pivničných priestoroch a šatňu č.3 na Ulici Jula Horvátha 884/61 v Kremnici pre Mestský klub lyžiarov, Skalka 536, 967 01  Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s c h v a ľu j e
1,– Sk prenájom dvoch nebytových priestorov v mestskej telocvični – sklad lyžiarskeho materiálu v pivničných priestoroch a šatňu č. 3 na Ulici Jula Horvátha 884/61, v Kremnici pre Mestský klub lyžiarov, Skalka 536, 967 01  Kremnica.
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku vypracovať zmluvu o nájme nebytových priestorov v zmysle bodu A/uznesenia
zodpovedná:  Ing. Reichlová
termín: 31.10.2008.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 233/0810 vo veci  žiadosti o bezplatné užívanie skladových priestorov v mestskej telocvični – sklad športového vybavenia stolnotenisového oddielu na Ulici Jula Horvátha 884/61 v Kremnici pre Telovýchovnú jednotu Kremnica, stolnotenisový oddiel.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s c h v a ľ u j e
1,– Sk prenájom nebytového priestoru v mestskej telocvični – sklad športového vybavenia na Ulici Jula Horvátha 884/61, v Kremnici pre Telovýchovnú jednotu Kremnica, stolnotenisový oddiel.
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku vypracovať zmluvu o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná:  Ing. Reichlová
termín: 31.10.2008.
9    9    0    0
Uznesenie číslo 234/0810 vo veci  výpovede z nájmu nebytových priestorov – Mgr. Viera Ďurčíková – LADY V, M. Benku 1/16, 965 01  Žiar nad Hronom v objekte na Dolnej ulici 49/21 v Kremnici.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/s c h v a ľ u j e
ukončenie zmluvy o nájme nebytových priestorov na základe výpovede zo strany nájomcu – Mgr. Viera Ďurčíková – LADY V, M. Benku 1/16, 965 01  Žiar nad Hronom v objekte na Dolnej ulici 49/21 v Kremnici s výpovednou lehotou 3 mesiace v zmysle zmluvy o nájme nebytových priestorov, zmluvný vzťah končí dňom 30.11.2008.
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku ukončiť nájom nebytových priestorov podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná:  Ing. Reichlová
termín: 31.12.2008.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 235/0810 vo veci  žiadosti DD Maurícius, Dolná ulica 49/21, 967 01  Kremnica o súhlas poskytnúť nebytové priestory do podnájmu pre eMKLub Kremnica, Dolná ulica 48/19, Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s c h v a ľ uj e
DD Maurícius, Dolná ulica 49/21, 967 01  Kremnica súhlas poskytnúť nebytové priestory do podnájmu pre eMKLub Kremnica, Dolná ulica 48/19, Kremnica.
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku povoliť podnájom nebytových priestorov podľa bodu A/ uznesenia, s tým, že DD Maurícius poskytne kópiu podnájomnej zmluvy na založenie Mestskému bytovému podniku
zodpovedná:  Ing. Reichlová
termín:  31.10.2008.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 236/0810 vo veci žiadosti Spoločenstva vlastníkov bytov HUTY, J. Horvátha 905/40, Kremnica o prehodnotenie nájomného za pozemok pod prístreškom na kontajnery.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –   A/s c h v a ľ u j e
zachovanie pôvodnej výšky nájomného 3,- Sk/m²/rok ( € 0,10, prepočítaná konverzným kurzom 30,1260 Sk ) za prenájom pozemku pod prístreškom na kontajnery časť parc. č. KN-C 1666/19 – zastavaná plocha s výmerou 25 m² v katastrálnom území Kremnica Spoločenstvu vlastníkov bytov HUTY, J. Horvátha 905/40, Kremnica.
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.10.2008.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 237/0810 vo veci žiadosti Ľuboša Majorossyho, Bystrická ulica 442/13, 967 01 Kremnica o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica za účelom vybudovania voliéry pre psa.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
prenájom pozemku časť parc. č. KN-C 615/1 – zastavané plochy s výmerou 9 m² v katastrálnom území Kremnica Ľubošovi Majorossymu, Bystrická ulica 442/13, 967 01 Kremnica za účelom vybudovania voliéry pre psa, na dobu neurčitú, za nájomné stanovené dohodou vo výške 100,- Sk/rok (€ 3,32, prepočítaná konverzným kurzom 30,1260,- sk)
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30.11.2008.
9    8    0    1

Uznesenie číslo 238/0810 vo veci žiadostí Borisa Hrúzu a manželky Renáty, ČSA 261/52, 967 01 Kremnica, Evy Kúdelovej, ČSA 261/52, 967 01 Kremnica, Viliama Kuracinu a manželky Evy, ČSA 261/52, 967 01 Kremnica. o prenájom pozemku  v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s c h v a ľ u j e
prenájom pozemku časť parc. č. KN-C 1124 – ostatné plochy
1.    s výmerou 76 m²  v katastrálnom území Kremnica  Borisovi Hrúzovi a manželke Renáte, ČSA  261/52, 967 01 Kremnica, na záhradkárske účely, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 0,50 Sk/m²/ročne, stanovené v Zmysle zásad na určovanie nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je  Mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica, t. j. nájomné celkom 38,- Sk/ rok (€ 1,26 prepočítané konverzným kurzom 30,1260 Sk)
2.    s výmerou 91 m² v katastrálnom území Kremnica, Eve Kúdelovej, ČSA 261/52, 967 01 Kremnica, na  záhradkárske účely, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 0,50 Sk/m²/ročne, stanovené v Zmysle Zásad na určovanie nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je Mesto  Kremnica v katastrálnom území Kremnica, t. j. nájomné celkom 45,50 Sk /rok (€ 1,51 prepočítané konverzným kurzom 30,1260 Sk)
3.    s výmerou 94 m² v katastrálnom území Kremnica, Viliamovi Kuracinovi a manželke Eve, ČSA 261/52, 967 01 Kremnica, na záhradkárske účely, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 0,50 Sk/m²/ročne, stanovené v Zmysle zásad na určovanie nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je Mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica, t. j. nájomné celkom 47,- Sk/rok (€ 1,56 prepočítané konverzným kurzom 30,1260 Sk).
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľom a realizovať nájomné zmluvy
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30.11.2008.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 239/0810 vo veci žiadosti Základnej organizácie technických a športových činností – región Kremnica, 967 01 Kremnica o rozšírenie predmetu nájmu Nájomnej zmluvy č. OEaPA 2007/01493.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s c h v a ľ u j e
rozšírenie predmetu nájmu Nájomnej zmluvy č. OEaPA 2007/01493 zo dňa 12. 06. 2008 dodatkom k zmluve, podľa ktorého sa prenajíma pozemok parc. č. KN-C 1155/1 – ostatné plochy s výmerou 1.500 m² namiesto pôvodne prenajatých 900 m², za účelom vytvorenia ochranného pásma strelnice. Ostatné ustanovenia Nájomnej zmluvy č. OEaPA 2007/01493 ostávajú bezo zmeny.
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a uzavrieť dodatok k zmluve s nájomcom
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.10.2008.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 240/0810 vo veci  vyradenia neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého drobného hmotného majetku.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –      A/s ch v a ľ u j e
vyradenie neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého drobného hmotného majetku  mestského úradu – vnútorná správa podľa návrhu č. 8/2008 zo dňa 22.09.2008 t.j. 2 položky – Grafické PC PO intel PIII800, záložný zdroj OMNI inter.300VA spolu v obstarávacej cene 56.880,- Sk. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
B/u k l a d á
mestskému úradu – vnútorná správa, vyradiť z evidencie neupotrebiteľný hnuteľný majetok podľa bodu A/uznesenia do termínu 31.10.2008 a v spolupráci s likvidačnou komisiou zlikvidovať uvedený neupotrebiteľný majetok v termíne do 31.10.2008.
zodpovedná: Ing. Ihringová a podľa textu
termín: podľa textu.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 241/0810 vo veci predloženej cenovej mapy pozemkov.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –  b e r i e   n a  v e d o m i e
predloženú cenovú mapu pozemkov podľa kategorizácie
termín: od 01.11.2008.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 242/0810 vo veci zmeny uznesenia MsZ č. 208/0809 zo dňa 10. 09. 2008 vo veci žiadosti Ruženy Utešenej, Dolná ulica 41/5, 967 01 Kremnica, Prof. Ing. Karola Zalaia, CSc., Ul. Royova 19, 831 01 Bratislava, Ing. Petra Zalaia, Nová Baňa, Legionárska 11 a PaedDr. Kataríny Bockaničovej, Tomášikova 10D, Bratislava o pomoc pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/r u š í
uznesenie MsZ č. 208/0809 zo dňa 10.09.2008.
B/s c h v a ľ u j e
majetkovoprávne usporiadanie pozemkov zámennou zmluvou tak, že pozemky vo vlastníctve Mesta Kremnica, a to diel 6 s výmerou 4 m², diel 7 s výmerou 5 m² a diel 8 s výmerou 2 m², zamerané geometrickým plánom č. 34611771-31/2008 zo dňa 22. 05. 2008 z pozemku parc. č. KN-C 821/1 – zastavaná plocha v katastrálnom území Kremnica, sa zamenia s pozemkom vo vlastníctve Ruženy Utešenej, Dolná ulica 41/5, 967 01 Kremnica, Prof. Ing. Karola Zalaia, CSc.,Ul. Royova 19, 831 01 Bratislava, Ing. Petra Zalaia, Legionárska 11, 968 01 Nová Baňa a PaedDr. Kataríny Bockaničovej, Tomášikova 10D, 821 03 Bratislava, a to dielom 3 s výmerou 1 m², zameraným geometrickým plánom č. 34611771-31/2008 zo dňa 22. 05. 2008 z pozemku parc č. KN-C 819/2 – zastavaná plocha v katastrálnom území Kremnica, s tým, že kúpna cena pozemkov stanovená dohodou je 1,- Sk/m², za podmienky, že žiadatelia uhradia všetky náklady spojené s majetkovoprávnym usporiadaním pozemkov.
C/u k l a d á
mestskému úradu realizovať uzavretie zámennej zmluvy podľa bodu  B/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.10.2008.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 243/0810 vo veci ponuky podmienok na prenájom pozemku spoločnosťou TATRA DEVELOPMENT, s. r. o., Ulica 1. mája 1960/54, 031 01  Liptovský Mikuláš, IČO 36 426 679.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ b e r i e   n a   v e d o m i e
ponuku podmienok spoločnosti TATRA DEVELOPMENT, s. r. o., Ulica 1. mája 1960/54, 031 01  Liptovský Mikuláš, IČO 36 426 679, na prenájom mestského pozemku časť parc. č. KN-C 2470/1 (právna parcela KN-E 1524/17) – TTP s výmerou cca 500 000 m² v katastrálnom území Kremnica lokalita Kalvária – Šturec, za účelom vybudovania a prevádzkovania Golfového areálu nasledovne:
–    nájomné za nájom pozemku do doby kolaudácie Golfového areálu vo výške 50.000,- Sk/ročne
–    nájomné za nájom pozemku po kolaudácii Golfového areálu vo výške 100.000,- Sk/ročne
–    zhodnotenie územia vybudovaním technickej infraštruktúry
–    poskytnutie služieb pre Mesto Kremnica a občanov mesta Kremnica v 4 základných oblastiach
1.    organizácia golfového turnaja o pohár Mesta Kremnica a prenájom golfového ihriska raz ročne v odhadovanej hodnote 400.000,- Sk
2.    bezplatné poskytnutie golfového ihriska s trénerom na výučbu golfu pre žiakov škôl nachádzajúcich sa v Kremnici v dohodnutom rozsahu 2 hodiny týždenne v cene 20.000,- Sk mesačne
3.    zvýhodnenie občanov mesta Kremnica pri hre na golfovom ihrisku minimálne vo výške 20% zo štandardných cien
4.    organizácia dňa otvorených dverí pre oboznámenie sa s golfom ako takým, kde si budú môcť návštevníci vyskúšať zahrať golf bezplatne – v hodnote približne 300.000,- Sk
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ  žiadateľovi a vypracovať právnu analýzu a doriešiť detaily budúcej zmluvy do 31.10.2008
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: do 31.10.2008.
11    10    0    1

Uznesenie číslo 244/0810 vo veci riešenia problémových tém v lokalite Skalka.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/b e r i e  n a  v e d o m i e
správu primátorky mesta o aktuálnych problémoch v lokalite Skalka, ktorú predniesla na mimoriadnej komisii mestských lesov a strediska cestovného ruchu Skalka dňa 02.10. 2008.
B/v y s l o v u j e  o d h o d l a n i e
s ohľadom na budúce generácie, riešiť ďalší rozvoj cestovného ruchu v lokalite Skalka s dôrazom na zachovanie a ochranu prírodných hodnôt tohto územia a pri všetkých aktivitách prihliadať na dodržiavanie princípov trvalo udržateľného rozvoja  a nepripustiť neprimerané stavebné a investičné aktivity, ktoré by narušili ekologickú rovnováhu v tejto lokalite
C/b e r i e  n a  v e d o m i e
1.    že Kremnické vrchy a Skalka predstavujú vzácny a citlivý ekosystém hodný našej pozornosti a starostlivosti a uvedomuje si nenahraditeľné a nezastupiteľné funkcie lesa pre vodné hospodárstvo, ochranu ovzdušia a klímu, ako aj pre rekreáciu a šport
2.    že zásahy do ekosystému Skalky, ktoré boli vykonané v posledných rokoch sú pre nás poučením a každý ďalší podobný zásah je potrebné veľmi starostlivo zvážiť tak, aby boli vyvážené požiadavky na zachovanie kvality životného prostredia v tejto lokalite
D/ž i a d a
mestský úrad zahájiť práce na prehodnotení  platného územného plánu zóny cestovného ruchu Kremnica – Skalka, pričom bude väčší dôraz kladený na rešpektovanie ekologických zásad a komplexné riešenie komunikácií v lokalite, pričom finančné náklady na zmenu územného plánu budú zapracované do rozpočtu mesta na rok 2009
E/k o n š t a t u j e,
že pri rozhodovaní o výstavbe novej zjazdovky Pekná vyhliadka nebola doriešená otázka križovania lyžiarskej turistickej bežeckej trasy – Zlatej cesty s novou zjazdovkou, ktorá sa preto musí riešiť teraz pred uvedením novej zjazdovky do prevádzky
F/d e k l a r u j e
záujem mesta vyriešiť križovanie turistickej lyžiarskej bežeckej trasy s novou zjazdovkou tak, aby nedochádzalo ku priamemu stretu lyžiarov-bežcov a lyžiarov-zjazdárov s možným ohrozením zdravia
G/k o n š t a t u j e, že
1.    do úvahy pripadajúca obchádzková trasa vedie veľmi náročným strmým horským terénom s veľkým prevýšením (cca 70 m na 600 m) od Zlatej cesty smerom na hlavný hrebeň Kremnického pohoria a následne k vrcholovej stanici sedačkovej lanovky Pekná vyhliadka, ktorá prinesie zhoršenie doterajšieho štandardu
2.    budovanie tejto obchvatovej komunikácie nie je možné odôvodniť potrebami lesného hospodárstva, ale je vynútené výstavbou novej zjazdovky
3.    vybudovať obchádzkovú trasu novej zjazdovky Pekná vyhliadka v tomto teréne bude náročné z hľadiska technického aj finančného a bude znamenať ďalší zásah do ekológie a lesného ekosystému, keďže sa jedná o les, ktorý plní ochrannú funkciu
4.    inou možnosťou je vybudovanie krytého priechodu – tunela krížom cez novú zjazdovku po línií terajšej Zlatej cesty, čo je technicky realizovateľné, ale časovo a finančne náročnejšie
H/u k l a d á
mestskému úradu ihneď zahájiť práce na vypracovaní projektu vybudovania obchádzkovej turistickej lyžiarskej bežeckej trasy ponad novovybudovanú zjazdovku Pekná vyhliadka, a to od Zlatej cesty smerom na hlavný hrebeň Kremnického pohoria a pristúpiť k vybavovaniu potrebných povolení na túto trasu a následne zahájiť práce na jej budovaní
I/k o n š t a t u j e,
že doterajší rozsah turistických lyžiarskych bežeckých tratí, ktoré sú pravidelne s finančnou podporou mesta strojovo upravované –
Severný okruh: Skalka – Kordícke sedlo – Pramene – Široká – okolo Vlčieho vrchu – Dirháb – Václavák – Skalka; Stredná zvážnica
Južný okruh: Skalka – hlavným hrebeňom smer juh – cesta  popod Zlatú studňu – Tri kríže – Hostinec – Slobodné – Zolova chata – zvážnica – Kiar – Skalka; Stará cesta na Skalku
považuje v súčasnosti za dostačujúci  a nie je potrebné ho rozširovať. Prístupnosť ostatných lesných ciest pre lyžiarov – turistov v zmysle zákona o lesoch tým nie je obmedzená.
J/u k l a d á
mestskému úradu požiadať príslušné orgány štátnej správy lesného hospodárstva o povolenie výnimky zo zákazu činností na lesných pozemkoch za účelom úpravy lyžiarskych bežeckých tratí snežnými mechanizmami.
11    6    1    4
Uznesenie číslo 245/0810 vo veci plánovaného predaja chaty ELBA na Skalke s priľahlými pozemkami.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e  n a  v e d o m i e
informáciu o pripravovanom predaji chaty ELBA na Skalka vrátane priľahlých pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve spoločnosti ELBA, a.s.
B/ k o n š t a t u j e,
ž e prevažná časť pozemkov v okolí chaty ELBA, ktoré sú vo vlastníctve spoločnosti ELBA, a.s. bola doposiaľ voľne verejne prístupná a užívaná a spoločnosť ELBA, a.s. ako aj jej právny predchodcovia takéto verejné užívanie týchto pozemkov umožňovali.
Tieto pozemky v okolí chaty ELBA majú veľký komunikačný význam pre celú lokalitu Skalka a je  potrebné, aby časť týchto pozemkov bola aj po predaji chaty ELBA naďalej voľne verejne prístupná a užívaná v doterajšom rozsahu a v doterajšej forme.
C/p r i p o m í n a,
že medzi spoločnosťou ELBA, a.s. a Mestom Kremnica sa už v roku 1996 uskutočnila komunikácia vo veci pozemkov okolo chaty ELBA
D/o c e ň u j e,
že spoločnosť ELBA, a.s. zachováva plnú a neobmedzenú verejnú prístupnosť a verejné užívanie pozemkov v okolí chaty ELBA, a.s.
E/v y s l o v u j e  o b a v u,
z možnosti, že nový vlastník týchto pozemkov nebude rešpektovať doposiaľ zaužívanú verejnú prístupnosť a verejné užívanie časti týchto pozemkov okolo chaty ELBA, a.s. a bude si uplatňovať plnosť svojho vlastníckeho práva aj k tým pozemkom, ktoré sú odjakživa verejne užívané a voľne prístupné pre všetkých. Zákon bude v plnom rozsahu na jeho strane a bude mu poskytnutá aj zákonná ochrana jeho vlastníckych práv. Ak by bol tento významný komunikačný uzol a jedno z centier lokality Skalka vyňatý z doterajšieho režimu voľného verejného prístupu a užívania, nevieme si v súčasnosti ani predstaviť aké negatívne dopady by to malo na celú lokalitu Skalka.
F/o d p o r ú č a
spoločnosti ELBA, a.s., aby bola v súvislosti s plánovaným predajom chaty ELBA na Skalke vrátane okolitých pozemkov zabezpečená verejná prístupnosť a verejné užívanie pozemkov v okolí chaty ELBA v doterajšom rozsahu
G/ž i a d a
primátorku mesta  iniciovať rokovanie so spoločnosťou ELBA, a.s. vo veci pozemkov okolo chaty ELBA na Skalke a zabezpečenia ich verejnej prístupnosti aj po predaji chaty ELBA.
11    9    1    1

Uznesenie číslo 246/0810 vo veci  informácie o procese tvorby Koncepcie sociálnej politiky a bývania v meste Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/b e r i e   n a  v e d o m i e
informáciu o procese tvorby Koncepcie sociálnej politiky a bývania v meste Kremnica.
B/u k l a d á
predložiť Koncepciu sociálnej politiky a bývania v meste Kremnica na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 04.12.2008
zodpovedná:  Ing. Reichlová
termín: 04.12.2008.
11    10    0    1

Uznesenie číslo 247/0810 vo veci  zmeny účelu využitia „Zechenterovho domu“.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – s ú h l a s í
so zmenou účelu využitia „Zechenterovho domu“.
11    11    0    0

 
Uznesenie číslo 248/0810 vo veci správy o činnosti Mestského bytového podniku v Kremnici za 3. štvrťrok 2008
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e   n a  v e d o m i e
predloženú správu o činnosti Mestského bytového podniku v Kremnici za 3. štvrťrok 2008.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 249/0810 vo veci správy o činnosti Informačného centra mesta Kremnica za 3. štvrťrok 2008.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e   n a  v e d o m i e
správu o činnosti Informačného centra mesta Kremnica za 3. štvrťok 2008.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 250/0810 vo veci správy o činnosti primátorky mesta.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e   n a  v e d o m i e
správu o činnosti primátorky mesta Kremnica za obdobie od 03.09.2008 do 06.10.2008, ktorú predložila RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 251/0810 vo veci správy o činnosti Mestského úradu v Kremnici.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e   n a  v e d o m i e
správu o činnosti Mestského úradu v Kremnici za 3. štvrťrok 2008, ktorú predložila RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 252/0810 vo veci správy o vyúčtovaní finančného príspevku mesta na stredourópsky festival humoru a satiry Kremnické gagy 2008.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e   n a  v e d o m i e
správu o vyúčtoavaní finančného príspevku mesta vo výške 250.000,- Sk na stredoeurópsky festival humoru a satiry Kremnické gagy 2008.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 253/0810 vo veci úloh vyplývajúcich z Programu sociálneho, hospodárskeho a kultúrneho rozvoja mesta Kremnica do roku 2013.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –   b e r i e  n a  v e d o m i e
úlohy vyplývajúce z Programu sociálneho, hospodárskeho a kultúrneho rozvoja mesta Kremnica do roku 2013 s časovým harmonogramom spracovaným prednostom úradu podľa prílohy.
10    10    0    0

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka  mesta
Mgr. Igor Kríž, prednosta úradu
Ing. Klára Popová, člen návrhovej komisie
Mgr. Vladimír Gorbunov, člen návrhovej komisie

Zapísala: Bc. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.