Október 2009 mimoriadne

Uznesenia z 11. mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 19. októbra 2009

Uznesenie číslo 184/0910 vo veci žiadosti spoločnosti  CLD s. r.o. o prenájom pozemkov parcelné čísla KN-C 3282/32,  3282/33  a 3282/34 v katastrálnom území Kremnica, lokalite Skalka za účelom realizácie stavby “Vyhliadková veža Pekná vyhliadka – Kremnica – Skalka”.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s ch v a ľ u j e
1.    Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme pozemku č. OEaPA 2004/00044/1 zo dňa 21.06.2004 uzatvorenej medzi Mestom Kremnica ako prenajímateľom a spoločnosťou COIMEX Invest, a. s., Banská Bystrica ako nájomcom  v znení Dodatku č. 1 zo dňa 07.12.2006 a Dodatku č. 2 zo dňa 14. 11. 2007, a to v zmysle predloženého návrhu Dodatku č. 3, ktorý je prílohou tohto uznesenia.
2.    Zmluvu o nájme pozemkov medzi Mestom Kremnica ako prenajímateľom a spoločnosťou CLD s.r.o., sídlo Partizánska cesta 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO 36744948 ako nájomcom, ktorej predmetom sú pozemky v katastrálnom území Kremnica, lokalite Skalka parcelné čísla KN-C 3282/32 – ostatné plochy s výmerou 470 m², KN-C 3282/33 – ostatné plochy s výmerou 10 m²  a KN-C 3282/34 – ostatné plochy s výmerou 43 m²,  to v zmysle predloženého návrhu zmluvy, ktorý je prílohou tohto uznesenia.
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/žiadateľovi a konať vo veci uzavretia Dodatku č. 3 k Zmluve o nájme pozemkov č. OEaPA 2004/00044/1 zo dňa 21.06.2004 a Zmluvy o nájme pozemkov so spoločnosťou CLD s.r.o.
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: ihneď.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 185/0910 vo veci výmeny prenajatých nebytových priestorov – Kremnické tepelné hospodárstvo, Dolná 49/21, Kremnica, v objekte na Dolnej ulici  49/21 v Kremnici, so samostatným vchodom z Matunákovej ulice, s celkovou výmerou 47,57 m2.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s c h v a ľ u j e
1.    ukončenie prenájmu nebytových priestorov pre Kremnické tepelné hospodárstvo, Dolná 49/21, Kremnica, IČO: 36643491 v objekte na Dolnej ulici 49/21 v Kremnici, s celkovou výmerou 53,67 m2.
2.    prenájom nebytových priestorov pre  Kremnické tepelné hospodárstvo, Dolná 49/21, Kremnica, IČO: 36643491 v objekte na Dolnej ulici 49/21 v Kremnici, so samostaným vchodom z Matunákovej ulice, s celkovou výmerou 47,57 m2. Nájom je stanovený v zmysle Zásad určovania nájomného za prenájom nebytových priestorov vo výške 35,849 EUR/m2/rok (1080 Sk/m2/rok prepočítané konverzným kurzom 1 € = 30,1260 Sk). Pri stanovení preddavkov za služby spojené s nájmom sa bude vychádzať z predpokladu na rok 2009.
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku ukončiť nájom nebytových priestorov a vypracovať zmluvu o nájme nových nebytových priestorov podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná:  Ing. Reichlová
termín:  31.10.2009.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 186/0910 vo veci žiadosti o prenájom nebytových priestorov – Ing. Borisa Bučeka – SOLID, Bystrická ulica 442/13, Kremnica, v objekte na Dolnej ulici  49/21 v Kremnici, so samostatným vchodom z Matunákovej ulice, s celkovou výmerou 47,57 m2.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/n e s c h v a ľ u j e
prenájom nebytových priestorov pre Ing. Borisa Bučeka – SOLID, Bystrická ulica 442/13, Kremnica, IČO: 33993971 v objekte na Dolnej ulici 49/21 v Kremnici, so samostaným vchodom z Matunákovej ulice, s celkovou výmerou 47,57 m2.
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku oznámiť stanovisko podľa bodu A/uznesenia žiadateľovi
zodpovedná:  Ing. Reichlová
termín: 31.10.2009.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 187/0910 vo veci žiadosti o prenájom nebytových priestorov – Záchranná a dopravná zdravotná služba Bratislava, v objekte na Dolnej ulici 49/21 v Kremnici.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s c h v a ľ u j e
prenájom nebytových priestorov pre  Záchrannú a dopravnú zdravotnú službu Bratislava, Antolská 11, P.O.Box 15, 850 07  Bratislava 57, IČO: 17336210, v objekte na Dolnej ulici 49/21 v Kremnici (doterajšie priestory LSPP), na dobu neurčitú s termínom od 15.12.2009. Nájom je stanovený v zmysle Zásad určovania nájomného za prenájom nebytových priestorov. Pri stanovení preddavkov za služby spojené s nájmom sa bude vychádzať z predpokladu na rok 2009.
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku vypracovať zmluvu o nájme nových nebytových priestorov podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná:  Ing. Reichlová
termín: 15.12.2009.
8    8    0    0

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka  mesta
Mgr. Igor Kríž, prednosta úradu
Marián Vojtko, člen návrhovej komisie
Ing. Klára Popová, člen návrhovej komisie

Zapísala: Bc. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.