Október 2009

Uznesenia z 10. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 8. októbra 2009

Uznesenie číslo 168/0910 vo veci VZN č. 2/2009 Vyhradenie plochy na vylepovanie predvolebných plagátov počas volebnej kampane k voľbám do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať dňa 14. novembra 2009.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –  s ch v a ľ u j e
VZN č. 2/2009 Vyhradenie plochy na vylepovanie predvolebných plagátov počas volebnej kampane k voľbám do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať dňa 14. novembra 2009.
7    7    0    0

Uznesenie číslo 169/0910 vo veci návrhu na zmenu prílohy č. 1 k VZN č. 10/2002 o parkovaní na území mesta Kremnica.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/r u š í
prílohu č. 1 k VZN č. 10/2002 o parkovaní na území mesta Kremnica.
B/s c h v a ľ u j e
prílohu č. 1 k VZN č. 10/2002 o parkovaní na území mesta Kremnica s účinnosťou od 01.11.2009.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 170/0910 vo veci výberového konania na miesto riaditeľky Materskej školy na Dolnej ulici v Kremnici.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   A/v y h l a s u j e
výberové konanie na miesto riaditeľky Materskej školy na Dolnej ulici v Kremnici podľa § 3, ods. 1 zákona SNR č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovne:
1. Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie riaditeľky Materskej školy na Dolnej ulici
v Kremnici:
– odborná a pedagogická spôsobilosť ustanovená podľa vyhlášky Ministerstva školstva       SR č.  41/1996 Z. z.
– najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
2. Osobnostné a špeciálne predpoklady uchádzačov na výkon funkcie:
– bezúhonnosť
– organizačné a riadiace schopnosti
– práca s PC (práca s internetom, Excel, Word)
– osobnostné a morálne predpoklady
– komunikatívnosť
– záujem o uvedenú prácu
3. Zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k prihláške do výberového konania:
– profesijný životopis
– overená fotokópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
– doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
– súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania     podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších     predpisov.
Súčasťou prihlášky do výberového konania  je i návrh koncepcie rozvoja Materskej školy na Dolnej ulici v Kremnici.
Termín podania: prihlášku do výberového konania je potrebné predložiť najneskôr do 30. októbra 2009 na adresu: Mestský úrad Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica. Rozhoduje dátum pečiatky pošty alebo deň osobného doručenia v podateľni Mestského úradu v Kremnici a požadované doklady je potrebné predložiť v zatvorenej obálke s označením: „Výberové konanie – riaditeľka Materskej školy na Dolnej ulici v Kremnici“.
B/p o v e r u j e
Mgr. Hanu Zlatošovú ako zástupcu zriaďovateľa s hlasom poradným do výberovej komisie na miesto riaditeľky Materskej školy na Dolnej ulici v Kremnici.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 171/0910 vo veci prenájmu nebytových priestorov pre Záchrannú a dopravnú zdravotnú službu Bratislava, Antolská 11, P.O.Box 15, 850 07 Bratislava 57.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/b e r i e  n a  v e d o m i e
žiadosť Záchrannej a dopravnej zdravotnej služby Bratislava, Antolská 11, P.O.Box 15, 850 07 Bratislava 57 o prenájom nebytových priestorov.
B/d á v a
predbežný súhlas na umiestnenie Záchrannej a dopravnej zdravotnej služby v priestoroch Polikliniky v Kremnici, Dolná ulica 49/21.
C/p o v e r u j e
Ing. Reichlová riešením priestorov
zodpovedný: Ing. Reichlová
termín: 02.11.2009.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 172/0910 vo veci žiadosti spoločnosti Horský hotel Minciar, s.r.o., Partizánska dolina 531/21, 967 01 Kremnica, IČO: 43 787 177 o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s ch v a ľ u j e
prenájom pozemku časť parc. č. KN-C  924 – zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území Kremnica spoločnosti Horský hotel Minciar, s.r.o., Partizánska dolina 531/21, 967 01 Kremnica, IČO: 43 787 177, na umiestnenie reklamného banera s rozmermi 2 x 1 m,  na dobu určitú 2 roky, za ročné nájomné 400,- € stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je Mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica s tým, že baner nebude propagovať jazdenie na snežných skútroch.
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ a realizovať prenájom pozemku
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30.11.2009.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 173/0910 vo veci žiadosti Nory Kotvanovej, Pod Donátom 6/88, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 43 409 679 o zmenu nájomcu priestorov novinového stánku na autobusovej stanici v Kremnici.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s c h v a ľ u j e
1.    ukončenie prenájmu priestorov podľa Nájomnej zmluvy č. OSMM 2007/01930, zo dňa 07.02.2008 uzavretej s Annou Allerámovou, Zechenterova ulica 359/30, 967 01 Kremnica, IČO 37 395 947 dohodou k 31.10.2009
2.    prenájom  priestorov novinového stánku na autobusovej stanici v Kremnici s výmerou 6,25 m², Nore Kotvanovej, Pod Donátom 6/88, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO:43 409 679, na účel prevádzky novinového stánku, na dobu neurčitú od 01.11.2009, za nájomné stanovené v zmysle Zásad určovania nájomného za prenájom nebytových priestorov, ktorých vlastníkom je Mesto Kremnica vo výške 25,061 €/m²/ročne (755,- Sk/m²/ročne, prepočítané konverzným kurzom 30,1260 Sk),  t. j. celkové ročné nájomné je 156,631 € (4.719,- Sk, prepočítané konverzným kurzom 30,1260 Sk).
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie podľa bodu A/ a realizovať prenájom
zodpovedná: Ing.  Ihringová
termín: 31.10.2009.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 174/0910 vo veci žiadosti Ing. Richarda Krausa, Ulica Československej armády 1349/9A, 967 01 Kremnica o majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s c h v a ľ u j e
majetkovoprávne usporiadanie pozemkov zámennou zmluvou tak, že časť pozemku parc. č. KN-E 1770/4 – trvalý trávny porast s výmerou 1050 m² v katastrálnom území Kremnica vo vlastníctve Mesta Kremnica sa zamení s pozemkom časť parc č. KN-C 2918/2 – trvalý trávny porast s výmerou 1050 m² v katastrálnom území Kremnica vo vlastníctve Ing. Richarda Krausa, Ulica Československej armády 1349/9A, 967 01 Kremnica, za podmienky, že žiadateľ uhradí všetky náklady spojené s majetkovoprávnym usporiadaním pozemkov (napr. geometrické plány, znalecký posudok, poplatky v katastrálnom konaní, atď.) a za podmienky, že bilboard umiestnený na pozemku mesta preloží na svoje náklady.
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie podľa bodu A/ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.10.2009.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 175/0910 vo veci žiadosti Športového klubu futbalu Kremnica o pomoc pri riešení nevyhovujúceho stavu tribúny na futbalovom ihrisku.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/b e r i e  n a  v e d o m i e
žiadosť Športového klubu futbalu Kremnica o pomoc pri riešení nevyhovujúceho stavu tribúny na futbalovom ihrisku.
B/k o n š t a t u j e
na základe vykonanej komisionálnej obhliadky tribúny na futbalovom ihrisku, že:
1.    dochádza k zatekaniu prevádzkových priestorov nachádzajúcich sa pod tribúnou (šatne, sociálne zariadenia)
2.    stav sociálnych zariadení a šatní nie je vyhovujúci a vyžaduje si rekonštrukciu.
C/s ú h l a s í,
aby v rozpočte mesta pre rok 2010 boli vyčlenené prostriedky v sume 12.000,- € na projektovú prípravu rekonštrukcie tribúny na futbalovom ihrisku.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 176/0910 vo veci prevádzky röntgenového prístroja.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/t r v á
na tom, aby zo strany Nemocnice a polikliniky, n.o., Bratislava, prevádzka Všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom bol dodržaný bod 2. kúpnej zmluvy č. OEaPA 2005/00531 zo dňa 07.07.2005, podľa ktorej uvedený subjekt odkúpil od Mesta Kremnica ako predávajúceho röntgenový prístroj značky CHIRALUX 2 do svojho výlučného vlastníctva za podmienky, že predmetný röntgenový prístroj zostane inštalovaný a prevádzkovaný na detašovanom pracovisku v Kremnici.
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie Nemocnice a polikliniky, n.o., Bratislava, prevádzka Všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom
zodpovedný: Mgr. Kríž
termín: ihneď.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 177/0910 vo veci správy o činnosti Mestského bytového podniku v Kremnici za 3. štvrťrok 2009.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –  b e r i e  n a v e d o m i e
správu o činnosti Mestského bytového podniku v Kremnici za 3. štvrťrok 2009.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 178/0910 vo veci správy o činnosti Informačného centra mesta Kremnica za 3. štvrťrok 2009.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –  b e r i e  n a v e d o m i e
správu o činnosti Informačného centra mesta Kremnica za 3. štvrťrok 2009.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 179/0910 vo veci správy o činnosti primátorky mesta Kremnica.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –  b e r i e  n a v e d o m i e
správu o činnosti primátorky mesta Kremnica za obdobie od 02.09.2009 do 25.09.2009, ktorú predložila RNDr. Zuzana Balážová primátorka mesta.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 180/0910 vo veci správy o činnosti Mestského úradu v Kremnici.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –  b e r i e  n a v e d o m i e
správu o činnosti Mestského úradu v Kremnici za 3. štvrťrok 2009.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 181/0910 vo veci petície proti rozširovaniu ubytovacích priestorov formou nadstavby obytného domu č. 62/47 na Dolnej ulici v Kremnici.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/s c h v a ľ u j e
zámer prestavby bytového domu na Dolnej ulici 62/47 v Kremnici podľa predloženej projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Jánom Nogom.
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku v súčinnosti s oddelením výstavby a životného prostredia hľadať vhodnú výzvu na čerpanie prostriedkov z európskych fondov
zodpovední: Ing. Reichlová, Ing. Donovalová
C/u p r a v i ť
VZN č. 1/2004 o hospodárení s bytmi v zmysle odporúčaní komisií MsZ
zodpovedná: Ing. Reichlová
termín: 15.10.2009
D/o d p o r ú č a
komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej nepredlžovať nájomné zmluvy pri preukázanom porušovaní občianskeho zákonníka.
10    9    1    0

Uznesenie číslo 182/0910 vo veci zvolania mimoriadneho slávnostného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kremnici.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –  z v o l á v a
mimoriadne slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kremnici na deň 13.11.2009 o 17.00 h pri príležitosti 681. výročia udelenia mestských práv mestu Kremnica.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 183/0910 vo veci prijatia úveru od VÚB Banka a.s.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/s c h v a ľ u j e
uzavretie zmluvy o úvere vo výške 500.000,- € od VÚB Banka a.s.
B/s ú h l a s í
s podpísaním Blankozmenky a Dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke.
9    9    0    0

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka  mesta
Mgr. Igor Kríž, prednosta úradu
Viera Mišíková, člen návrhovej komisie
Ondrej Marianik, člen návrhovej komisie

Zapísala: Bc. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.