September 2008

Uznesenia z 9. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 10. septembra 2008

Uznesenie číslo 193/0809 vo veci návrhu na zrušenie uznesenia MsZ č. 255/0712 zo dňa 06. 12. 2007.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/r  u š  í
uznesenie MsZ č. 255/0712 zo dňa 06. 12. 2007, ktorým bol schválený odpredaj pozemku časť parc. č. KN-C 2196/1 (právna parcela KN-E 2595/2) – zastavané plochy s výmerou cca 15 m² v katastrálnom území Kremnica spoločnosti Centrál s. r. o., Dolná ulica 40, Kremnica, IČO 36 019 810.
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ spoločnosti
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30.09.2008.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 194/0809 vo veci VZN č. 2/2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2003 Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Kremnici v znení VZN č. 2/2007.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  – s c h v a ľ u j e
VZN č. 2/2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2003 Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Kremnici v znení VZN č. 2/2007.
8    7    0    1

Uznesenie číslo 195/0809 vo veci návrhu na výšku príspevkov čiastočnej úhrady nákladov pre zákonných zástupcov detí a žiakov v školských zariadeniach v Kremnici od 01.09.2008.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   A/b e r i e  n a  v e d o m i e
návrhy riaditeľov školských zariadení o výške príspevku  na čiastočnú úhradu nákladov v jednotlivých školských zariadeniach od 01. 09. 2008
B/s c h v a ľ u j e
VZN č. 3/2008 o výške príspevkov čiastočnej úhrady nákladov pre zákonných zástupcov detí a žiakov v školských zariadeniach v Kremnici od 01.09.2008.
9    7    1    1

Uznesenie číslo 196/0809 vo veci doplnenia údajov vyplývajúcich z § 22 Zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve do Dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine Materskej školy, Dolná ulica 57/37 v Kremnici.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s c h v a ľ u j e
doplnenie údajov v Zriaďovacej listine Materskej školy, Dolná ulica 57/37 v Kremnici nasledovne:
1.    Súčasťou Materskej školy, Dolná ulica 57/37 v Kremnici je alokované pracovisko na Ulici J. Langsfelda 695/7 v Kremnici so školskou kuchyňou a školskou jedálňou.
2.    Predmetom činnosti materskej školy podľa Zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov platného od 01.09.2008 je podpora osobnostného rozvoja detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvoj schopnosti a zručnosti, utváranie predpokladov na ďalšie vzdelávanie. Príprava na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.
B/u k l a d á
mestskému úradu realizovať doplnené údaje v Zriaďovacej listine Materskej školy, Dolná ulica 57/37 v Kremnici
zodpovedná: Mgr. Zlatošová
termín: do 20.09.2008.
10    9    0    1

Uznesenie číslo 197/0809 vo veci doplnenia členov školských rád škôl a školských zariadení podľa Zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov platného od 01.09.2008.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s c h v a ľ u j e
doplnenie členov do rád škôl a školských zariadení v zriaďovacej pôsobnosti mesta
Škola, školské zariadenie:    Členovia školskej rady za mesto od 01.09.2008
Základná škola Ulica P. Križku    Ondrej Marianik
Martin Varhaňovský
Mgr. Hana Zlatošová
Ing. Veronika Králiková
Základná škola Angyalova ulica    Mgr. Vladimír Gorbunov
Ing. Ján Hero
Mgr. Hana Zlatošová
Milan Miškóci
Materská škola Dolná ulica    Ing. Ján Hero
Mgr. Vladimír Gorbunov
Ing. Beata Kirková
Michal Romanovský
Základná umelecká škola J. L. Bellu    Mgr. Margita Fodorová
Mgr. Mariana Novotná
Ing. Klára Popová
PaedDr. Tibor Ferenčík
Centrum voľného času Cvrček: vzhľadom k nízkemu počtu zamestnancov určil zriaďovateľ (v zmysle § 2 ods. 2 Vyhlášky MŠ SR č. 291/2004), že Mestská školská rada bude školskou radou CVČ Cvrček.
Metská školská rada    Mgr. Margita Fodorová
Mgr. Vladimír Gorbunov
Ing. Klára Popová
Mgr. Igor Kríž
B/u k l a d á
oznámiť nových členov rád škôl a školských zariadení jednotlivým subjektom
zodpovedná: Mgr. Zlatošová
termín: do 20.09.2008.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 198/0809 vo veci správy o plnení rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2008 k 30.06.2008.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2008 k 30.06.2008 nasledovne:
Bežný rozpočet:    príjmy:    59 001 tis. Sk    t.j.    54,49 %
výdavky:    50 136 tis. Sk    t.j.    47,92 %
saldo:    8 865 tis. Sk
Kapitálový rozpočet:    príjmy:    4 825 tis. Sk    t.j.    41,65 %
výdavky:    14 664 tis. Sk    t.j.    91,75 %
saldo:    – 9 839 tis. Sk
Finančné operácie:    príjmy:    9 703 tis. Sk    t.j.    100,00 %
výdavky:    2 708 tis. Sk    t.j.    41,82 %
saldo:    6 995 tis. Sk
Podnikateľská činnosť:    príjmy:    745 tis. Sk    t.j.    70,95 %
výdavky:    349 tis. Sk    t.j.    34,90 %
saldo:    396 tis. Sk
10    10    0    0

Uznesenie číslo 199/0809 vo veci správy o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku v Kremnici k 30.06.2008.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku v Kremnici k 30.06.2008.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 200 /0809 vo veci správy o plnení rozpočtu Informačného centra mesta Kremnica k 30.06.2008.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu Informačného centra mesta Kremnica k 30.06.2008.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 201/0809 vo veci správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Mestského bytového podniku Kremnica za 1. polrok 2008.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o hospodárení a nakladaní sa majektom mesta v správe Mestského bytového podniku Kremnica za 1. polrok 2008.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 202/0809 vo veci správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Informačného centra mesta Kremnica za 1. polrok 2008.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Informačného centra mesta Kremnica za 1. polrok 2008.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 203/0809 vo veci schválenia dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica k 31.08.2008.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ s c h v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica k 31.08.2008 vo výške  47.725,- Sk nasledovne:
1.    Športový klub futbalu    12.300,- Sk
2.    Športový klub futbalu    2.425,- Sk
3.    TJ Kremnica – Hokejbalový oddiel WOLVES    25.000,- Sk
4.    TJ Kremnica – Kolkársky oddiel    8.000,- Sk
B/ u k l a d á
1.    mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
2.    mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
3.    mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Bc. Ďurčová
termín: 30.09.2008.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 204/0809 vo veci ukončenia nájmu nebytových priestorov na Ulici Zechenterovej 348/4 v Kremnici – Denisa Cimermanová, Kaderníctvo Denisa, Dolná ulica 53/29, 967 01  Kremnica a Michaela Kuzmínová, Kaderníctvo Michaela, Matunákova ulica 380/8, 967 01 Kremnica, z dôvodou presťahovania do priestorov na Dolnej ulici 49/21 v Kremnici.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s c h v a ľ u j e
ukončenie nájmu nebytových priestorov na Ulici Zechenterovej 348/4 v Kremnici – Denisa Cimermanová, Kaderníctvo Denisa, Dolná ulica 53/29, 967 01 Kremnica a Michaela Kuzmínová, Kaderníctvo Michaela, Matunákova ulica 380/8, 967 01 Kremnica. Zmluvný vzťah sa končí dňom presťahovania sa do nových nebytových priestorov na Dolnej ulici 49/21 v Kremnici.
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku ukončiť nájom nebytových priestorov podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná: Ing. Reichlová
termín: 30.11.2008.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 205/0809 vo veci žiadosti Evy Ihringovej – BYTSPOL, A. Dubčeka 41, 965 01 Žiar nad Hronom.o prenájom nebytových priestorov na prízemí v objekte 49/21 Dolná ulica v Kremnici s celkovou výmerou 10,68 m2.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s c h v a ľ u j e
prenájom nebytových priestorov na prízemí v objekte 49/21 Dolná ulica v Kremnici, s celkovou výmerou 10,68 m2  pre Evu Ihringovú – BYTSPOL, A. Dubčeka 41, 965 01 Žiar nad Hronom.
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku vypracovať zmluvu o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná: Ing. Reichlová
termín: 30.09.2008.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 206/0809 vo veci výpovede z nájmu nebytových priestorov – Základná škola, Pavla Križku 392/8, Kremnica v objekte 413/19 Angyalova ulica v Kremnici, z dôvodu presťahovania Školského klubu detí do budovy školy.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s c h v a ľ u j e
ukončenie zmluvy o nájme nebytových priestorov na základe výpovede zo strany nájomcu Základná škola, Pavla Križku 392/8, Kremnica v objekte 413/19 Angyalova ulica v Kremnici, z dôvodu presťahovania Školského klubu detí do budovy školy, s výpovednou lehotou 3 mesiace v zmysle zákona č. 116/1990 Z.z.. V súlade s vyššie uvedeným, zmluvný vzťah končí dňom 30.9.2008.
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku ukončiť nájom nebytových priestorov podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná: Ing. Reichlová
termín: 30.09.2008.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 207/0809 vo veci žiadosti Mareka Sekaja a manželky Márie, Dolná ulica 67/2, 967 01  Kremnica o odkúpenie časti pozemku za účelom rozšírenia dvora okolo rodinného domu.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku časť parc. č. KN-C 2182 (právna parcela KN-E 2611) – zastavané plochy a nádvoria s výmerou cca 12,5 m² v katastrálnom území Kremnica za účelom rozšírenia dvora okolo rodinného domu Marekovi Sekajovi a manželke Márii, Dolná ulica 67/2, 967 01 Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 240,- Sk/m², za podmienky dodania geometrického plánu a uhradenia všetkých nákladov spojených s prevodom nehnuteľnosti.
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie podľa bodu A/ žiadateľom
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30.09.2008.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 208/0809 vo veci žiadosti Ruženy Utešenej, Dolná ulica 41/5, 967 01 Kremnica, Prof. Ing. Karola Zalaia, CSc., Ul. Royova 19, 831 01 Bratislava, Ing. Petra Zalaia, Legionárska 11, 968 01 Nová Baňa a PaedDr. Kataríny Bockaničovej, Tomášikova 10D, 821 03 Bratislava o pomoc pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s c h v a ľ u j e
1.    odpredaj pozemkov vo vlastníctve Mesta Kremnica, a to diel 6 s výmerou 4 m², diel 7 s výmerou 5 m² a diel 8 s výmerou 2 m², zameraných geometrickým plánom č. 34611771-31/2008 zo dňa 22.05.2008 z pozemku parc. č. KN-C 821/1 – zastavaná plocha v katastrálnom území Kremnica Ružene Utešenej, Dolná ulica 41/5, 967 01 Kremnica, Prof. Ing. Karolovi Zalaiovi, CSc., Ul. Royova 19, 831 01 Bratislava, Ing. Petrovi Zalaiovi, Nová Baňa, Legionárska 11 a PaedDr. Kataríny Bockaničovej, Tomášikova 10D, Bratislava, za kúpnu cenu dohodou vo výške 1,- Sk/m2
2.    odkúpenie pozemku diel 3 s výmerou 1 m², zameraného geometrickým plánom č. 34611771- 31/2008 zo dňa 22. 05. 2008 z pozemku parc č. KN-C 819/2 – zastavaná plocha v katastrálnom území Kremnica z vlastníctva Ruženy Utešenej, Dolná ulica 41/5, 967 01 Kremnica, Prof. Ing. Karola Zalaia, CSc., Ul. Royova 19, 831 01 Bratislava, Ing. Petra Zalaia, Legionárska 11, 968 01 Nová Baňa a PaedDr. Kataríny Bockaničovej, Tomášikova 10D, Bratislava, Mestom Kremnica za kúpnu cenu dohodou vo výške 1,- Sk/m2, za podmienky, že žiadatelia uhradia všetky náklady spojené s majetkovoprávnym usporiadaním pozemkov.
B/u k l a d á
mestskému úradu realizovať uzavretie kúpnej zmluvy podľa bodu  A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.10.2008.
10    8    0    2

Uznesenie číslo 209/0809
Primátorka Mesta Kremnica RNDr. Zuzana Balážová uznesenie č. 209/0809 nepodpísala v lehote podľa § 12 ods. 6 zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, pretože sa domnieva, že toto uznesenie je pre Mesto Kremnica zjavne nevýhodné.

Uznesenie číslo 210/0809 vo veci žiadosti Ivana Kostriana a manželky Veroniky, Nová Dolina 744/19, Kremnica o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica po predložení geometrického plánu.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/r u š í
uznesenie MsZ č. 61/0803 zo dňa 27. marca 2008.
B/n e s c h v a ľ u j e
prenájom pozemku parc. č. KN-C 135/8 –  zastavané plochy a nádvoria s výmerou 63 m² v katastrálnom území Kremnica, zameraného geometrickým plánom č. 34611771-84/2008 zo dňa 17.08.2008 Ivanovi Kostrianovi s manželkou Veronikou, Nová Dolina 744/19, 967 01 Kremnica.
C/s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemkov parc. č. KN-C 135/7 –  zastavané plochy a nádvoria s výmerou 418 m² a parc. č. KN-C 135/8 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 63 m² v katastrálnom území Kremnica, zameraných geometrickým plánom č. 34611771-84/2008 zo dňa 17.08.2008 z  parc.č. KN-C 135/1 Ivanovi Kostrianovi s manželkou Veronikou, Nová Dolina 744/19, 967 01 Kremnica za kúpnu cenu dohodou vo výške 300,- Sk/m², t. j. kúpna cena celkom 144.300,- Sk, za podmienky uhradenia všetkých nákladov spojených s prevodom pozemkov.
D/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie podľa bodu C/ žiadateľovi a realizovať uzavretie kúpnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.10.2008.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 211 /0809 vo veci žiadosti Stredného odborného učilišťa internátneho pre sluchovo postihnutú mládež  v Kremnici, Kutnohorská ulica 675/20, 967 01  Kremnica, IČO 00163082, o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica po predložení geometrického plánu.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ r u š í
uznesenie MsZ č. 167/0807 zo dňa 10. júla 2008.
B/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. KN-C 2299/45 –  vodná plocha s výmerou 23 m² a pozemku parc. č. KN-C 2299/46 – vodná plocha s výmerou 14 m² v katastrálnom území Kremnica, Strednému odbornému učilišťu internátnemu pre sluchovo postihnutú mládež v Kremnici, Kutnohorská ulica 675/20, 967 01 Kremnica, IČO 00163082, za kúpnu cenu stanovenú dohodou vo výške 1,- Sk/m², t. j. kúpna cena celkom 37,- Sk, za podmienky uhradenia všetkých nákladov spojených s prevodom pozemku
C/  u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie podľa bodu A/, B/ žiadateľovi a realizovať uzavretie kúpnej zmluvy.
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30.09.2008.
11    11    0    0
Uznesenie číslo 212/0809 vo veci žiadosti spoločnosti COIMEX Invest, a.s., Partizánska cesta 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 315 629 49 o predloženie kúpnej zmluvy na odpredaj pozemkov v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemkov v katastrálnom území Kremnica,  na ktorých je postavená apartmánová časť Hotela Šport na Skalke, a to
– parc. č. KN-C 3273/22 – zastavané plochy s výmerou 585 m²
– parc. č. KN-C  3273/33 – zastavané plochy s výmerou 45 m²,
t. j. výmera celkom 630 m² spoločnosti COIMEX Invest, a.s., Partizánska cesta 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 315 629 49, za dohodnutú kúpnu cenu  100,- Sk/m², t. j. kúpna cena celkom 63. 000,- Sk.
B/p o v e r u j e
primátorku mesta RNDr. Zuzanu Balážovú rokovať s Coimex Invest, a.s., Banská Bystrica vo veci penalizácie podľa bodu 5 Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. OeaPA 2004/00044 a priebežne informovať mestské zastupiteľstvo.
C/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať uzavretie kúpnej zmluvy.
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30.09.2008.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 213/0809 vo veci  vyradenia prebytočného a  neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku, dlhodobého drobného hmotného majetku a hnuteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –      A/s ch v a ľ u j e
vyradenie
1.    prebytočného dlhodobého hmotného majetku mestského úradu – vnútorná správa podľa návrhu č. 4/2008 zo dňa 25.08.2008 t.j. 2 položky – kancelárske PC Duron 750, tlačiareň Epson FX1170 spolu v obstarávacej cene 60.238,- Sk, prebytočného a neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu č. 5/2008 zo dňa 25.08.2008, t.j. 11 položiek – PC zostavy Duron 750,  PC monitory, tlačiarne spolu v obstarávacej cene 88.746,- Sk, prebytočného a neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu č. 6/2008 zo dňa 25.08.2008, t.j. 3 položky – stôl písací, kreslo otáčacie, stolička drevená spolu v obstarávacej cene 4.230,- Sk,  prebytočného a neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu č. 7/2008 zo dňa 25.08.2008, t.j. 15 položiek – stoličky drevené, stolíky písacie, garniže,  lustre, kalkulačka  spolu v obstarávacej cene 13.225,70 Sk. Uvedený prebytočný majetok ponúknuť na odpredaj formou ponukového konania, neupotrebiteľný majetok  zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
2.    prebytočného dlhodobého hmotného majetku mestského úradu – mestská polícia podľa návrhu na vyradenie č. 1/2008  zo dňa 15.08.2008, t.j. 1 položka – elektronická registračná pokladňa Samsung 250F v obstarávacej cene 19.362,50 Sk. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
B/u k l a d á
mestskému úradu – vnútorná správa a mestská polícia,  vyradiť z evidencie prebytočný a neupotrebiteľný hnuteľný majetok podľa bodu A/ 1. – 2. uznesenia do termínu 30.09.2008 pripraviť ponukové konanie na vyradenú funkčnú PC techniku a v spolupráci s likvidačnou komisiou zlikvidovať uvedený neupotrebiteľný majetok v termíne do 30.09.2008.
zodpovedná: Ing. Ihringová a podľa textu
termín: podľa textu.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 214/0809 vo veci žiadosti MUDr. Emílie Müllerovej, Ulica Jula Horvátha 887/4, 967 01 Kremnica o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica, za účelom výstavby garáže.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku časť parc. č. KN-E 613/3 – ostatné plochy s výmerou cca 22 m² MUDr. Emílii Müllerovej, Ulica Jula Horvátha 887/4, 967 01 Kremnica, za účelom výstavby garáže, za kúpnu cenu dohodou vo výške 1.000,- Sk/m², za podmienky dodania geometrického plánu a uhradenia všetkých nákladov spojených s prevodom nehnuteľnosti.
B/u k l a d á
1.    mestskému úradu vypracovať návrh riešenia s objektívnym zhodnotením existujúceho pozemku prípadne zabudovanej infraštruktúry
2.    mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľke
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30.09.2008.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 215/0809vo veci žiadostí
– Roberta Murgača, Ulica Jula Horvátha 955/94, 967 01 Kremnica
– Andrey Králikovej, Ulica Jula Horvátha 955/96, 967 01 Kremnica
– Miroslava Kaštiera, Ulica Jula Horvátha 955/96, 967 01 Kremnica
– Alžbety Schmidtovej, Ulica Jula Horvátha 956/100, 967 01 Kremnica
o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica za účelom umiestnenia prenosnej garáže
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/n e s c h v a ľ u j e
prenájom pozemku časť parc. č. KN-C 1666/1 – ostatná plocha s výmerou cca 24 m² za účelom umiestnenia prenosnej garáže žiadateľom
– Robertovi Murgačovi, Ulica Jula Horvátha 955/94, 967 01 Kremnica
– Andree Králikovej, Ulica Jula Horvátha 955/96, 967 01 Kremnica
– Miroslavovi Kaštierovi, Ulica Jula Horvátha 955/96, 967 01 Kremnica
– Alžbete Schmidtovej, Ulica Jula Horvátha 956/100, 967 01 Kremnica                                      B/s c h v a ľ u j e
zverejnenie ponuky na prenájom pozemku časť parc. č. KN-C 1666/1 – ostatné plochy s výmerou cca 24 m² v katastrálnom území Kremnica Mestom Kremnica, za účelom výstavby garáže, resp. umiestnenia prenosnej garáže. Ponuka bude uverejnená v Kremnických novinách a na webovej stránke mesta. Žiadosti o poskytnutie pozemku je potrebné predložiť do podateľne Mestského úradu v Kremnici do 15. 10. 2008. Žiadateľ o poskytnutie pozemku musí byť vlastníkom bytu alebo prihlásený na trvalý pobyt v bytových domoch súp. č. 957, 956, 955, 954 a 902. O pridelenie pozemku môže byť podaná za byt len jedna žiadosť. Nájomcu pozemku na výstavbu garáže, alebo umiestnenie garáže určí Mesto Kremnica losovaním.
C/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/, B/ žiadateľom a zverejniť ponuku podľa bodu B/ uznesenia
zodpovední: Ing. Donovalová, Ing. Ihringová
termín: 30.09.2008.
11    6    0    5

Uznesenie číslo 216/0809 vo veci žiadostí
– Ing. Ivana Gorduliča, Ulica Jula Horvátha 903/36, 967 01 Kremnica
– Jána Neuschla a manželky Daniely, Ulica Jula Horvátha 903/36, 967 01 Kremnica
– Antona Prokeina a manželky Márie, Ulica Jula Horvátha 903/36, 967 01 Kremnica
– Štefana Kapustu a manželky Evy, Ulica Jula Horvátha 903/36, 967 01 Kremnica
– Petra Zábradyho, Ulica Jula Horvátha 903/36, 967 01 Kremnica
– Ivana Tielescha a manželky Zuzany, Ulica Jula Horvátha 903/36, 967 01 Kremnica
o odkúpenie, resp. dlhodobý prenájom pozemku za účelom výstavby garáže, alebo umiestnenia prenosnej garáže v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/n e s c h v a ľ u j e
odpredaj ani dlhodobý prenájom pozemkov parc. č. KN-C 1666/47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59  – ostatné plochy každá s výmerou 24 m² v katastrálnom území Kremnica za účelom výstavby garáže, alebo umiestnenia prenosnej garáže žiadateľom
– Ing. Ivanovi Gorduličovi, Ulica Jula Horvátha 903/36, 967 01 Kremnica
– Jánovi Neuschlovi a manželke Daniele, Ulica Jula Horvátha 903/36, 967 01 Kremnica
– Antonovi Prokeinovi a manželke Márii, Ulica Jula Horvátha 903/36, 967 01 Kremnica
– Štefanovi Kapustovi a manželka Eve, Ulica Jula Horvátha 903/36, 967 01 Kremnica
– Petrovi Zábradymu, Ulica Jula Horvátha 903/36, 967 01 Kremnica
– Ivanovi Tieleschovi a manželke Zuzane, Ulica Jula Horvátha 903/36, 967 01 Kremnica
B/s c h v a ľ u j e
zverejnenie ponuky na prenájom pozemkov parc. č. KN-C 1666/47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59  – ostatné plochy každá s výmerou 24 m² v katastrálnom území Kremnica Mestom Kremnica za účelom výstavby garáže. Ponuku uverejniť v Kremnických novinách a na webovej stránke mesta. Žiadosti o poskytnutie pozemku je potrebné predložiť do podateľne Mestského úradu v Kremnici do 15. 10. 2008. Žiadateľ o poskytnutie pozemku musí byť vlastníkom bytu alebo prihlásený na trvalý pobyt v lokalite – Ulica Jula Horvátha. O pridelenie pozemku môže byť podaná za byt len jedna žiadosť. Nájomcu pozemku na výstavbu garáže určí Mesto Kremnica losovaním.
C/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/, B/ žiadateľom a zverejniť ponuku podľa bodu B/ uznesenia
zodpovední: Ing. Donovalová, Ing. Ihringová
termín: 30.09.2008.
11    6    0    5

Uznesenie číslo 217/0809 vo veci správy o činnosti mestskej polície za 1. polrok 2008.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti mestskej polície za 1. polrok 2008.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 218/0809 vo veci správy o činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2008.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2008.
11    11    0    0
Uznesenie číslo 219/0809 vo veci správy o vybavovaní sťažností a petícií za 1. polrok 2008.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o vybavovaní sťažností a petícií za 1. polrok 2008.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 220/0809 vo veci informácie o počte a výške stanovených poplatkov za znečisťovanie ovzdušia MZZO a ich úhrade.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
informáciu o počte a výške stanovených poplatkov za znečisťovanie ovzdušia MZZO a ich úhrade.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 221/0809 vo veci správy o činnosti primátorky mesta Kremnica.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti primátorky mesta Kremnica za obdobie od 07.07.2008 do 02.09.2008, ktorú predložila RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta Kremnica.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 222/0809 vo veci správy o ochrane pred požiarmi v meste Kremnica za 1. polrok 2008.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o ochrane pred požiarmi v meste Kremnica za 1. polrok 2008.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 223/0809 vo veci zmeny uznesenia MsZ č. 78/0604 zo dňa 6. apríla 2006.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – s c h v a ľ u j e
zmenu uznesenia MsZ č. 78/0604 zo dňa 6. apríla 2006 nasledovne:
–    v bode B/1. sa vypúšťa text: „alebo sa v Kremnici dlhodobo nezdržiavajú.“ a nahrádza sa novým textom: „alebo trvale žijú v zahraničí.“
–    v bode B/2. sa vypúšťa text: „alebo sa dlhodobo nezdržiavajú v Kremnici.“ a nahrádza sa novým textom: „alebo trvale žijú v zahraničí.“.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 224/0809 vo veci projektu vybudovania viacúčelového ihriska pri Základnej škole Ulica Pavla Križku 392/8, 967 01 Kremnica, IČO 37 831 470.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s ú h l a s í
so zámerom vybudovania viacúčelového ihriska pri Základnej škole Ulica Pavla Križku 392/8, 967 01 Kremnica, IČO 37 831 470.
B/s c h v a ľ u j e
začlenenie kapitálového príspevku vo výške 200.000,- Sk do rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2009 na účel spolufinancovania projektu viacúčelového ihriska pri Základnej škole Ulica Pavla Križku 392/8, 967 01 Kremnica, IČO 37 831 470.
C/u k l a d á
mestskému úradu zahrnúť do rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2009 kapitálový príspevok vo výške 200.000,- Sk podľa bodu B/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: rok 2008.
10    9    0    1

Uznesenie číslo 225/0809 vo veci vyriešenia prístupu na severný bežecký okruh v lokalite Skalka.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – u k l a d á
mestskému úradu pre alternatívu riešenia prístupu na severný bežecký okruh v lokalite Skalka formou tunelu predložiť mestskému zastupiteľstvu informáciu zohľadňujúcu komplexné náklady investičné i prevádzkové, súlad s regulami pri využívaní prepojenia na bežecké preteky  (Euroloppet) a vyriešenie prípadného stretu záujmov medzi Mestom Kremnica a spoločnosťou COIMEX Invest, a.s. Banská Bystrica.
Dopracovať ekológiu pre obidve alternatívy riešenia prístupu na severný bežecký okruh v lokalite Skalka.
zodpovedný: Mgr. Kríž
termín: 30.09.2009.
9    8    0    1

Uznesenie číslo 226/0809 vo veci zmeny uznesenia MsZ  č. 38/0803 zo dňa 27. marca 2008.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – s c h v a ľ u j e
zmenu uznesenia MsZ č. 38/0803 zo dňa 27. marca 2008 vo veci Programu sociálneho, hospodárskeho a kultúrneho rozvoja mesta Kremnica do roku 2013, kde sa dopĺňa text nasledovného znenia:
„zodpovedný: Mgr. Kríž, prednosta MsÚ
termín: 30.09.2008.“.
7    4    0    3

Uznesenie číslo 227/0809 vo veci realizácie letnej úpravy lyžiarskych tratí na Skalke.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s c h v a ľ u j e
uzavretie zmluvy o realizácii letnej úpravy lyžiarskych tratí na Skalke medzi Mestom Kremnica a OZ TJ Biela stopa, Kremnica v sume 40 tis. Sk
B/u k l a d á
mestskému úradu zapracovať uvedené podľa bodu A/ do 2. zmeny rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2008
zodpovedná: Ing. Ihringová.
7    7    0    0

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka  mesta
Mgr. Igor Kríž, prednosta úradu
Milan Miškóci, člen návrhovej komisie
Michal Romanovský, člen návrhovej komisie

Zapísala: Bc. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.