September 2009

Uznesenia z 9. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 10. septembra 2009

Uznesenie číslo 141/0909 vo veci návrhu II. zmeny  rozpočtu Mesta Kremnica na rok 2009.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –  s c h v a ľ u j e
II. zmenu rozpočtu Mesta Kremnica na rok 2009 podľa predloženého návrhu  nasledovne:
Bežný rozpočet:    príjmy:    3 521 510,- €
výdavky:    3 497 912,- €
saldo:    23 598,- €
Kapitálový rozpočet:    príjmy:    2 354 944,- €
výdavky:    2 646 328,- €
saldo:    –  291 384,- €
Finančné operácie:    príjmy:    424 236,- €
výdavky:    156 450,- €
saldo:    267 786,- €
9    9    0    0

Uznesenie číslo 142/0909 vo veci  plnenia rozpočtu Mesta Kremnica k 30.06.2009.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –  b e r i e  n a v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu Mesta Kremnica k 30.06.2009 nasledovne:
Bežný rozpočet:      príjmy:    1 883 616,- €    t.j. 51,78 %
výdavky:    1 690 202,- €    t.j. 48,40 %
saldo:    193 414,- €
Kapitálový rozpočet:    príjmy:     305 101,- €    t.j. 10,94 %
výdavky:    122 394,- €    t.j. 3,91 %
saldo:    182 707,- €
Finančné operácie:    príjmy:    81 321,- €    t.j. 21,66 %
výdavky:    79 140,- €    t.j. 53,78 %
saldo:    2 181,- €
8    8    0    0

Uznesenie číslo 143/0909 vo veci správy o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku v Kremnici k 30.06.2009.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku v Kremnici k 30.06.2009.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 144/0909 vo veci správy o plnení rozpočtu Informačného centra mesta Kremnica k 30.06.2009.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu Informačného centra mesta Kremnica k 30.06.2009.
8    8    0    0
Uznesenie číslo 145/0909 vo veci správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Mestského bytového podniku v Kremnici za 1. polrok 2009.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Mestského bytového podniku v Kremnici za 1. polrok 2009.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 146/0909 vo veci správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Informačného centra mesta Kremnica  za 1. polrok 2009.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Informačného centra mesta Kremnica za 1. polrok 2009.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 147/0909 vo veci žiadosti Základnej školy, Angyalova ulica 401/26, Kremnica o poskytnutie finančných prostriedkov na zakúpenie chladiacej skrine a ohrievacieho pultu.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/b e r i e  n a  v e d o m i e
správu pracovnej skupiny schválenej Mestským zastupiteľstvom v Kremnici zo dňa 09.07.2009 o stave školských jedální k 31.08.2009, ktorej súčasťou je aj vyjadrenie Jolany Kolárikovej, radcu na úseku hygieny detí a mládeže RÚVC Žiar nad Hronom.
B/s c h v a ľ u j e
vyčleniť finančné prostriedky vo výške 2.656,- € zo zostatku nevyčerpaných prostriedkov dotačného fondu a zahrnúť do 2. zmeny rozpočtu mesta na rok 2009 na zakúpenie ohrievacieho pultu a chladiacej skrine, pričom ZŠ Angyalova vyčlení v tomto roku na zakúpenie umývacieho stroja 3.983,- € a obe školy z vlastných príjmov každoročne vyčlenia časť prostriedkov na dofinancovanie zariadenia a obnovy školských jedální.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 148/0909 vo veci volieb do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať dňa 14. novembra 2009.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ b e r i e  n a  v e d o m i e, že
1.    predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojim rozhodnutím zo dňa 2. júla 2009 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov, ktoré bolo uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky č. 272/2009 určil deň konania volieb na sobotu 14. novembra 2009
2.    primátorka mesta vytvorila na odovzdávanie hlasovacích  lístkov a na sčítanie hlasov pre voľby do orgánov samosprávnych krajov 5 volebných okrskov a určila nasledovné volebné miestnosti:
Okrsok č.1:
pre voličov bývajúcich v uliciach: Zámocké námestie, Zlatá ulica, Továrenská ulica, Langsfeldova ulica, Štúrova ulica, Rumunskej armády, Kutnohorská ulica, Banská cesta, Nová dolina, Ul. J. Horvátha (čísla domov 860, 861, 862, 863, 871,  872, 878, 887, 888, 892, 893, 894, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 912, 913, 916, 917, 918, 919, 920 a 922), Revolta
volebná miestnosť – Hasičská zbrojnica, zasadačka, Langsfeldova ulica č. 698/13
Okrsok č. 2:
pre voličov bývajúcich v uliciach: Ul. Sama Chalupku, Ul. ČSA, Zechenterova ulica (čísla domov 327, 328, 329, 331, 332, 333, 334, 335 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 349, 350, 352, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374 a 1179)
volebná miestnosť – Mestské kultúrne stredisko, prízemie vpravo, Ulica Pavla  Križku č. 391/6
Okrsok č. 3:
pre voličov bývajúcich v uliciach: Štefánikovo námestie, Námestie SNP, Angyalova ulica, Bystrická ulica, Partizánska  dolina, Ul. P. Križku, Ul. J. Kollára, Mesto Kremnica (bez určenia ulice a čísla domu)
volebná miestnosť – Mestský úrad, radná sieň,  Štefánikovo námestie č. 1/1
Okrsok č. 4:
pre voličov bývajúcich v uliciach: Matunákova ulica, Dolná ulica (čísla domov 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 1362, 47, 48, 49, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 a 96), Ul. J. Horvátha (čísla domov 902, 903, 904, 905, 924, 954, 955, 956 a 957)
volebná miestnosť – Mestské kultúrne stredisko, prízemie vľavo, Ulica Pavla Križku č. 391/6
Okrsok č. 5:
pre voličov bývajúcich v uliciach: Veternícka ulica, Dolná ulica (čísla domov 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 62, 63, 65, 66, 100, 102 a 108), Zechenterova ulica (čísla domov 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359 a 360) Ul. J. Horvátha (čísla domov 879, 881, 883, 884, 925, 926, 927, 928 a 929) Galandov majer
volebná miestnosť – budova Stavebného bytového družstva pri hoteli Veterník, Veternícka ulica č. 116/17
3.  voľby sa budú konať v sobotu od 7.00 h do 22.00 h.
B/ž i a d a
všetky orgány a subjekty zapojené do prípravy a priebehu volieb do orgánov samosprávnych krajov postupovať v súlade so zákonom č. 303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 335/2007 Z.z.
7    7    0    0

Uznesenie číslo 149/0909 vo veci schválenia dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica k 31.08.2009 pre oblasť kultúra.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s c h v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica k 31.08.2009 pre oblasť kultúra v celkovej výške 540,83 € v nasledovnom členení:
1. z Fondu kultúry vo výške 540,83 € nasledovne:
a) Miestny odbor Matice slovenskej     40,83 €        b) Boldiš a spol.    500,- €                                                                B/u k l a d á
1.    mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
2.    mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
3.    mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná: Bc. Ďurčová
termín: 30.09.2009.
7    7    0    0

Uznesenie číslo 150/0909 vo veci schválenia dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica k 31.08.2009 pre oblasť telesná kultúra.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s c h v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica k 31.08.2009 pre oblasť telesná kultúra v celkovej výške 2.254,52 € v nasledovnom členení:
1. z Fondu úhrady nákladov na energie vo výške 372,15 € nasledovne:
a) Športový klub futbalu     372,15 €
2. z Fondu športových podujatí vo výške 1.507,37 €
a) Združenie Kalvária    507,37 €
b) TJ Kremnica – Kolkársky oddiel    300,- €
c) OZ detí a mládeže so sluchovým postihnutím PERMONÍK    200,- €
d) Boldiš a spol.    500,- €
3.  z Fondu športu  vo výške 375,- € nasledovne:
a)  TJ Kremnica – Kulturistický oddiel    375,- €
B/u k l a d á
1.    mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľovi,
2.    mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
3.    mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľom podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná: Bc. Ďurčová
termín: 30.09.2009.
7    7    0    0

Uznesenie číslo 151/0909 vo veci žiadosti o prenájom nebytových priestorov – Základná škola, Angyalova ulica 401/26, Kremnica  v objekte č. súp. 413, orientačné č. 19 na Angyalovej ulici v Kremnici počas rekonštrukcie ZŠ.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s c h v a ľ u j e
prenájom nebytových priestorov pre Základnú školu, Angyalova ulica 401/26, v Kremnici  v objekte č. súp. 413, orientačné č. 19 na Angyalovej ulici v Kremnici, počas rekonštrukcie ZŠ, s termínom od 01.09.2009.
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku vypracovať zmluvu o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná:  Ing. Reichlová
termín: 30.09.2009.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 152/0909 vo veci zrušenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Kremnici číslo 129/0907.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/b e r i e  n a  v e d o m i e
vzdanie sa priestorov zo strany žiadateľky – Bc. Jany Zelinovej, Dolná ulica 54/31, Kremnica na Štefánikovom námestí 33/40 v Kremnici, a to ešte pred podpisom nájomnej zmluvy.
B/r u š í
uznesenie Mestského zastupiteľstva v Kremnici č. 129/0907 zo dňa 09.07.2009 na základe bodu A/uznesenia.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 153/0909 vo veci  výpovede zo zmluvy o nájme nebytových priestorov – Národná energetická, s.r.o., Vilová 2, 851 01  Bratislava –  v objekte na Zechenterovej ulici 348/4 v Kremnici, o výmere 17,77  m2.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/b e r i e   n a  v e d o m i e
výpoveď zo zmluvy o nájme nebytových priestorov v objekte na Zechenterovej ulici 348/4 v Kremnici zo strany nájomcu – Národnej energetickej, s.r.o., Vilová 2, 851 01  Bratislava, IČO: 35751118. V zmysle zmluvy o nájme nebytových priestorov, zmluvný vzťah končí dňom 31.10.2009.
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku ukončiť nájom nebytových priestorov podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná:  Ing. Reichlová
termín:  31.10.2009.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 154/0909 vo veci návrhu na prevzatie pozemkov okolo bytového domu na ulici ČSA 265/60 v Kremnici do bezplatného užívania.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s c h v a ľ u j e
návrh na prevzatie pozemkov (v rozsahu v akom sú vyznačené na priloženej schéme, časť pozemku parcelné číslo KN-C 1224/1) okolo bytového domu na ulici ČSA 265/60 v Kremnici do bezplatného užívania od vlastníka pozemkov – ELBY, a.s., ulica ČSA 265/58, Kremnica, IČO: 31615651 za podmienok uvedených v návrhu.
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku vyriešiť formu prevzatia pozemkov a následne prebrať pozemky do bezplatného užívania podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná:  Ing. Reichlová
termín: 30.09.2009.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 155/0909 vo veci žiadosti Spoločenstva vlastníkov bytov DOM 547, Ulica Jána Kollára 547/13, 967 01 Kremnica o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s c h v a ľ u j e
prenájom pozemku parc. č. KN-C 492/2 – záhrady s výmerou 582 m² v katastrálnom území Kremnica Spoločenstvu vlastníkov bytov DOM 547, Ulica Jána Kollára 547/13, 967 01 Kremnica na dobu neurčitú, nasledovne:
– na záhradkárske účely 536 m² za nájomné vo výške 0,016 €/m²/rok, t. j. 8,57 €/rok
– na účel umiestnenia prístreškov spolu s výmerou 34 m² (parkovanie auta, uloženie palivového dreva) za nájomné vo výške 0,995 €/m²/rok, t.j. 33,83 €/rok
– na účel chovu psa 12 m² za nájomné vo výške 0,165 €/m²/rok, t.j. 1,98 €/rok,
za nájomné v celkovej výške 44, 38  €/ročne, (1.336,90 Sk prepočítané konverzným kurzom 30,1260 Sk), za podmienky, že nájomca zlegalizuje prístrešky na tunajšom mestskom úrade ohlásením drobnej stavby.
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/uznesenia a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Ihringová.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 156/0909 vo veci žiadosti Georga Flachbarta, Urbanstrasse 87a, 701 90 Stutgart, Nemecko o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s c h v a ľ u j e
prenájom pozemku časť parc. č. KN-C 1124 – ostatné plochy s výmerou 86 m² v katastrálnom území Kremnica, Georgovi Flachbartovi, Urbanstrasse 87a, 701 90 Stutgart, Nemecko, na dobu neurčitú, na záhradkárske účely, za nájomné vo výške 0,016 €/m²/rok, stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je Mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica, t.j. nájomné celkom je 1,37 €/rok (41,20 Sk prepočítané konverzným kurzom 30,1260 Sk)
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/uznesenia a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.10.2009.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 157/0909 vo veci žiadosti Jozefa Greguša, Angyalova ulica 940/82, 967 01 Kremnica o prenájom alebo odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/n e s c h v a ľ u j e
1.    odpredaj pozemku parc. č. KN-C 2217 – zastavané plochy a nádvoria (právna parcela KN-E 2597) s výmerou 6 m² v katastrálnom území Kremnica Jozefovi Gregušovi, Angyalova ulica 940/82, 967 01 Kremnica.
2.    prenájom  pozemku parc. č. KN-C 2217 – zastavané plochy a nádvoria (právna parcela KN-E 2597 ) s výmerou 6 m² v katastrálnom území Kremnica Jozefovi Gregušovi, Angyalova ulica 940/82, 967 01 Kremnica, na dobu neurčitú, za účelom uskladnenia palivového dreva z dôvodu, že predmetná parcela tvorí prístupovú cestu k rodinným domom a uskladnené palivové drevo nemôže zasahovať do cestného telesa a tiež z dôvodu, že v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon) § 47 – Ochrana vodných tokov a ich korýt hovorí, že ukladať predmety na miesta, na ktorých môžu byť splavené do vodného toku je zakázané.
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.10.2009.
8    8    0    0
Uznesenie číslo 158/0909 vo veci prenájmu pozemku pod pomníkom padlých z I. svetovej vojny v katastrálnom území Kremnica Mestom Kremnica od Železníc Slovenskej republiky, M. R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen, IČO: 31 364 501.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/s c h v a ľ u j e
prenajatie pozemku časť parc. č. KN-C 3335 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 81 m² v katastrálnom území Kremnica, Mestom Kremnica ako nájomcom, od Železníc Slovenskej republiky, M. R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen, IČO: 31 364 501 ako prenajímateľom, na dobu neurčitú, za celkové nájomné vo výške 1,- €/rok, za účelom vysporiadania vzťahu mesta k pozemku, na ktorom je umiestnený pomník padlých z I. svetovej vojny, čo je podmienkou pre získanie finančného grantu na jeho opravu.
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30.09.2009.
8    6    1    1

Uznesenie číslo 159/0909 vo veci  vyradenia neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku, dlhodobého drobného hmotného majetku a hnuteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –      A/s c h v a ľ u j e
vyradenie
1.    neupotrebiteľného dlhodobého  hmotného majetku Mestského úradu – vnútorná správa podľa návrhu na vyradenie č. 1/2009 zo dňa 29.07.2009, t.j. 3 položky – kancelárska stolička CHIP otočná a dve akumulačné pece spolu v obstarávacej cene 348,49 € a neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu na vyradenie č. 2/2009 zo dňa 29.07.2009, t.j. 5 položiek – koberec Raltex a štyri drevené stojany na kvety  spolu v obstarávacej cene 334,89 €. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu,
2.    neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku Základnej školy, Ul. P. Križku 392/8, Kremnica podľa návrhu na vyradenie č. 3/2009 zo dňa 05. 02. 2009, t.j. vysávač ZELMER v obstarávacej cene 52,78 € a neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku zo školskej jedálne podľa návrhu na vyradenie č. 4/2009 zo dňa 25.03.2009, t.j. 17 položiek – poháre, taniere, kompótové misky, lyžičky, pracovné odevy a obuv, otočná stolička, písací stôl a koberec, spolu v obstarávacej cene 552,49 €. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu,
3.    neupotrebiteľných učebných pomôcok zo školských kabinetov Základnej školy, Angyalova ulica 401/26, Kremnica podľa návrhu na vyradenie č. 5/2009 zo dňa 30.06.2009 spolu v obstarávacej cene 670,32 €. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu,
B/u k l a d á
Mestskému úradu – vnútorná správa, Základnej škole na Ulici P. Križku v Kremnici a Základnej škole na Angyalovej ulici v Kremnici vyradiť z evidencie neupotrebiteľný hnuteľný majetok podľa bodu A/ 1. – 3. uznesenia a v spolupráci s likvidačnou komisiou zlikvidovať uvedený majetok v termíne do 30.09.2009
zodpovedná: Ing. Ihringová a podľa textu
termín: podľa textu.
8    8    0    0
Uznesenie číslo 160/0909 vo veci informácie o počte a výške stanovených poplatkov za znečisťovanie ovzdušia MZZO a ich úhrade.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e   n a  v e d o m i e
informáciu o počte a výške stanovených poplatkov za znečisťovanie ovzdušia MZZO a ich úhrade.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 161/0909 vo veci správy o činnosti Mestskej polície v Kremnici za 1. polrok 2009.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e   n a  v e d o m i e
správu o činnosti Mestskej polície v Kremnici za 1. polrok 2009.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 162/0909 vo veci správy o činnosti hlavného kontrolóra mesta Kremnica za 1. polrok 2009.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e   n a  v e d o m i e
správu o činnosti hlavného kontrolóra mesta Kremnica za 1. polrok 2009.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 163/0909 správa o vybavovaní sťažností a petícií za I. polrok 2009.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e   n a  v e d o m i e
správu o vybavovaní sťažností a petícií za I. polrok 2009.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 164/0909 vo veci správy o ochrane pred požiarmi v meste Kremnica za 1. polrok 2009.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e   n a  v e d o m i e
správu o ochrane pred požiarmi v meste Kremnica za 1. polrok 2009.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 165/0909 správa o činnosti primátorky mesta.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e   n a  v e d o m i e
správu o činnosti primátorky mesta za obdobie od 26.06.2009 do 31.08.2009, ktorú predložila RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta Kremnica.
7    7    0    0

Uznesenie číslo 166/0909 vo veci informácie prípravy projektu na predkladanie žiadosti o NFP – Operačný program zdravotníctvo.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e   n a  v e d o m i e
informáciu o príprave projektu na predkladanie žiadosti o NFP – Operačný program zdravotníctvo.
7    7    0    0
Uznesenie číslo 167/0909 vo veci II. zmeny finančného plánu Mestských lesov Kremnica s.r.o. pre rok 2009.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  – s c h v a ľ u j e
II. zmenu finančného plánu Mestských lesov Kremnica s.r.o. pre rok 2009 nasledovne:
Výnosy:     2 562 160,- €
Náklady:    2 551 053,- €
Hospodársky výsledok- zisk    1 107,- €
7    7    0    0

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka  mesta
Mgr. Igor Kríž, prednosta úradu
Milan Miškóci, člen návrhovej komisie
Mgr. Margita Fodorová, člen návrhovej komisie

Zapísala: Bc. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.