December 2007

Uznesenia z 13. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 6. decembra 2007

Uznesenie číslo 237/0712 vo veci rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2008, 2009 a 2010.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/s ch v a ľ u j e
rozpočet Mesta Kremnica pre rok 2008 nasledovne:
Bežný rozpočet:    príjmy:    105.222 tis. Sk
výdavky:    100.844 tis. Sk
saldo:    4.378 tis. Sk
Kapitálový rozpočet:    príjmy:    200 tis. Sk
výdavky:    700 tis. Sk
saldo:    –  500 tis. Sk
Finančné operácie:    príjmy:    2.500 tis. Sk
výdavky    5.155 tis. Sk
saldo:    –  2.655 tis. Sk
B/ b e r i e   n a   v e d o m i e
1. návrh rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2009 nasledovne:
Bežný rozpočet:    príjmy:    109.431 tis. Sk
výdavky:    104.595 tis. Sk
saldo:    4.836 tis. Sk
Kapitálový rozpočet:    príjmy:    208 tis. Sk
výdavky:    208 tis. Sk
saldo:    0 tis. Sk
Finančné operácie:    príjmy:    0 tis. Sk
výdavky:    4.499 tis. Sk
saldo:    –  4.499 tis. Sk
2. návrh rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2010 nasledovne:
Bežný rozpočet:    príjmy:    113.808 tis. Sk
výdavky:    108.781 tis. Sk
saldo:    5.027 tis. Sk
Kapitálový rozpočet:    príjmy:    216 tis. Sk
výdavky:    216 tis. Sk
saldo:    0 tis. Sk
Finančné operácie:    príjmy:    0 tis. Sk
výdavky:    3.210 tis. Sk
saldo:    –  3.210 tis. Sk
9    9    0    0

Uznesenie číslo 238/0712 vo veci rozpočtu Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2008.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  s ch v a ľ u j e
rozpočet Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2008 nasledovne:
príjmy:    hlavná činnosť:    4.404 tis. Sk
výdavky:    hlavná činnosť:    7.983 tis. Sk
saldo:    hlavná činnosť:    –  3.579 tis. Sk
kapitálový príspevok od zriaďovateľa:    200 tis. Sk
9    6    1    2

Uznesenie číslo 239/0712 vo veci rozpočtu Informačného centra mesta Kremnica pre rok 2008.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  s ch v a ľ u j e
rozpočet Informačného centra mesta Kremnica pre rok 2008 nasledovne:
príjmy:    hlavná činnosť:    1.500 tis. Sk
výdavky:    hlavná činnosť:    1.500 tis. Sk
saldo:    hlavná činnosť:    0 tis. Sk
9    9    0    0

Uznesenie číslo 240/0712 vo veci VZN č. 3/2007 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  s ch v a ľ u j e
VZN č. 3/2007 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
10    6    2    2

Uznesenie číslo 241/0712 vo veci VZN č. 4/2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2005 o ostatných miestnych daniach.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  s ch v a ľ u j e
VZN  č. 4/2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2005 o ostatných miestnych daniach.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 242/0712 vo veci VZN č. 5/2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2005 v znení VZN č. 5/2006 o miestnej dani z nehnuteľností.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  s ch v a ľ u j e
VZN  č. 5/2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2005 v znení VZN č. 5/2006 o miestnej dani z nehnuteľností.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 243/0712 vo veci VZN č. 6/2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2002 o parkovaní na území mesta Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  s ch v a ľ u j e
VZN č. 6/2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2002 o parkovaní na území mesta Kremnica.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 244/0712 vo veci zníženia počtu pedagogických zamestnancov v Materskej škole na Ulici J. Langsfelda, 965/7  v Kremnici o 1 učiteľku.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –  A/b e r i e  n a  v e d o m i e
dôvodovú správu o racionalizačných opatreniach v materských školách v meste Kremnica
B/s ch v a ľ u j e
zníženie počtu pedagogických zamestnancov v Materskej škole na Ulici J. Langsfelda 965/7v Kremnici o 1 učiteľku k  1. 1. 2008.
C/u k l ad á
mestskému úradu oznámiť uznesenie riaditeľke Materskej školy na Ulici J. Langsfelda 965/7 v Kremnici.
zodpovedná: Mgr. Zlatošová
termín: 10. 12. 2007.
11    9    0    2

Uznesenie číslo 245/0712 vo veci zníženia počtu pedagogických zamestnancov v Materskej škole na Dolnej ulici č. 57/37 v Kremnici o 1 učiteľku.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e  n a  v e d o m i e
dôvodovú správu o racionalizačných opatreniach v materských školách v meste Kremnica
B/s c h v a ľ u j e
zníženie počtu pedagogických zamestnancov v Materskej škole na Dolnej ulici č. 57/37 v Kremnici o 1 učiteľku k  1. 1. 2008.
C/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie riaditeľke Materskej školy na Dolnej ulici č. 57/37 v Kremnici.
zodpovedná: Mgr. Zlatošová
termín: 10. 12. 2007.
11    9    1    1

Uznesenie číslo 246/0712 vo veci zápisu detí do 1. ročníkov základných škôl v školskom roku 2008/2009.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –  A/b e r i e   n a   v e d o m i e
dôvodovú správu racionalizačných opatrení v oblasti prenesených kompetencií školstva v Kremnici.
B/k o n š t a t u j e,
že je v záujme mesta zefektívniť fungovanie prenesených kompetencií v oblasti školstva, pričom bude garantované zachovanie doterajšej úrovne výchovno-vzdelávacej činnosti.
C/s c h v a ľ u j e
v školskom roku 2008/2009 otvoriť dve 1. triedy v Základnej škole Angyalova ulica 401/26 a jednu 1. triedu v Základnej škole Ulica Pavla Križku 392/8 v Kremnici.
D/u k l a d á
1.    mestskému úradu zriadiť pracovnú skupinu na vypracovanie koncepcie rozvoja školstva s výhľadom do roku 2013, termín na spracovanie koncepcie do 30. 4. 2008 v súlade s koncepciou rozvoja mesta
zodpovedná: Mgr. Zlatošová
termín: v texte
2.    mestskému úradu oznámiť uznesenie riaditeľom Základnej školy na Angyalovej ulici  a Základnej škole na Ul. P. Križku v Kremnici.
zodpovedná: Mgr. Zlatošová
termín: 10. 12. 2007.
10    8    2    0

Uznesenie číslo 247/0712 vo veci schválenia dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica k 30. 11. 2007.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s c h v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica k 30. 11. 2007 vo výške 318.000,- Sk nasledovne:
1.    Mestský klub lyžiarov     21.000,- Sk
2.    Športový klub futbalu    7.740,- Sk
3.    Športový klub futbalu    9.260,- Sk
4.    Mestský klub lyžiarov (62. ročník Bezroukov memoriál)    70.000,- Sk
5.    TJ Kremnica – Biela stopa (35. ročník Biela stopa)    130.000,- Sk
6.    Diecézna charita Útočište     80.000,- Sk
B/u k l a d á
1.    mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
2.    mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
3.    mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ľ. Ďurčová
termín: 31. 12. 2007.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 248/0712 vo veci schválenia dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica k 30. 11. 2007 – telocvičňa 1. polrok 2008.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s c h v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica k 30. 11. 2007 – telocvičňa 1. polrok 2008 vo výške 126.225,- Sk nasledovne:
1. Centrum voľného času Cvrček    5.625,- Sk
2. Gymnázium    4.500,- Sk
3. Špeciálna základná škola internátna    7.875,- Sk
4. Športový klub futbalu    16.875,- Sk
5. Športový klub tenisu    54.000,- Sk
6. TJ Kremnica – Stolný tenis    18.000,- Sk
7. TJ Kremnica – Volejbalový oddiel    19.350,- Sk
B/u k l a d á
1.    mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
2.    mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
3.    mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ľ. Ďurčová
termín: 31. 12.  2007.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 249/0712 vo veci schválenia dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica k 30. 11. 2007.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s c h v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica k 30. 11. 2007 – elektrická energia, vodné, stočné vo výške 136.787,- Sk nasledovne:
1. Občianske združenie Cremnicium    18.750,- Sk
2. Športový klub futbalu    69.700,- Sk
3. Športový klub futbalu    7.500,- Sk
4. TJ Kremnica – Kolkársky oddiel    40.837,- Sk
B/u k l a d á
1.    mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
2.    mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
3.    mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ľ. Ďurčová
termín: 31. 12. 2007.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 250/0712 vo veci rozpisu a programu zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kremnici pre rok 2008.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – s ch v a ľ u j e
1. rozpis zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kremnici pre rok 2008 nasledovne:
31. január 2008
21. február 2008
27. marec 2008
24. apríl 2008
22. máj 2008
19. jún 2008
10. júl 2008
11. september 2008
09. október 2008
06. november 2008
04. december 2008
2. program zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kremnici pre rok 2008.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 251/0712 vo veci zmeny nájomnej zmluvy – YMCA na Slovensku, miestne združenie Kremnica, Ulica Pavla Križku 391/6, Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s c h v a ľ u j e
zmenu nájomnej zmluvy – YMCA na Slovensku, miestne združenie Kremnica, Ulica Pavla Križku 391/6, Kremnica o nájme nebytového priestoru – kancelárie č. 4 v objekte č. súp. 391, parc. č. KN 938, na Ulici Pavla Križku v Kremnici v článku IV. Výška a splatnosť nájomného sa pôvodný text:
„Nájomné je stanovené dohodou vo výške 120,– Sk/ročne.“
nahrádza textom:
„Nájomné je stanovené dohodou vo výške 1,– Sk/ročne.“
V článku V. Úhrada nákladov za služby spojené s užívaním sa pôvodný text:
„Náklady na vodno-stočné a na spotrebu elektrickej energie spojené s prevádzkovaním nebytových priestorov bude znášať prenajímateľ (s ohľadom na záväzok nájomcu v čl. IV. ods. 1 zmluvy).“
nahrádza textom:
„Náklady na vodno-stočné a na spotrebu elektrickej energie spojené s prevádzkovaním nebytových priestorov bude znášať nájomca, s platnosťou od 01. 01. 2008“.
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku vypracovať dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná:  Ing.  Reichlová
termín:  31.12. 2007.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 252/0712 vo veci zmeny nájomnej zmluvy – Marián Rúrik, voľné združenie hudobníkov Kremnica, Ulica Pavla Križku 391/6, Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s c h v a ľ u j e
zmenu nájomnej zmluvy – Marián Rúrik, voľné združenie hudobníkov Kremnica, Ulica Pavla Križku 391/6, Kremnica o nájme nebytového priestoru – miestnosti na prízemí vľavo  v objekte č. súp. 391, parc. č. KN 938, na Ulica  Pavla Križku v Kremnici v článku IV. Výška a splatnosť nájomného sa pôvodný text:
„Nájomné je stanovené dohodou vo výške 1 800,– Sk/ročne.“
nahrádza textom:
„Nájomné je stanovené dohodou vo výške 1,– Sk/ročne.“
V článku V. Úhrada nákladov za služby spojené s užívaním sa pôvodný text:
„Náklady za služby spojené s užívaním nebytových priestorov bude znášať prenajímateľ.“
nahrádza textom:
„Náklady na vodno-stočné a na spotrebu elektrickej energie spojené s prevádzkovaním nebytových priestorov bude znášať nájomca, s platnosťou od 01. 01. 2008“.
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku vypracovať dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná:  Ing. Reichlová
termín:  31.12. 2007.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 253/0712 vo veci návrhu na schválenie prenájmu nebytových priestorov – dve miestnosti s výmerou 77,67 m2 pre Spolok Dychová hudba „MINCIAR“, ČSA 239/8, Kremnica v budove súp. č. 14 (Bellov dom), na Štefánikovom námestí v Kremnici.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s c h v a ľ u j e
nájom nebytových priestorov – dve miestnosti s výmerou 77,67 m2, pre Spolok Dychová hudba „MINCIAR“, Ulica Československej armády 239/8, Kremnica v budove súp. č. 14 (Bellov dom)  na Štefánikovom námestí v Kremnici, za cenu 1,– Sk/ročne s tým, že náklady za služby spojené s užívaním nebytových priestorov bude znášať nájomca, s termínom od 01. 01. 2008.
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku vypracovať zmluvu o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná:  Ing. Reichlová
termín:  31. 12. 2007.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 254/0712 vo veci návrhu na schválenie prenájmu nebytových priestorov s výmerou 25,31 m2 pre Občianske združenie Múzeum Gýča, Angyalova ulica 469/91, Kremnica v budove súp. č. 14 (Bellov dom) na Štefánikovom námestí v Kremnici.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s c h v a ľ u j e
nájom nebytových priestorov s výmerou 25,31 m2 pre Občianske združenie Múzeum Gýča, Angyalova ulica 469/91, Kremnica v budove súp. č. 14 (Bellov dom) na Štefánikovom námestí v Kremnici, za cenu 1,– Sk/ročne s tým, že náklady za služby spojené s užívaním nebytových priestorov bude znášať nájomca, s termínom od 01. 01. 2008.
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku vypracovať zmluvu o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/uznesenia.
zodpovedná:  Ing. Reichlová
termín: 31. 12. 2007.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 255/0712 vo veci žiadosti spoločnosti Centrál, s.r.o., Dolná 40, 967 01 Kremnica, IČO 36 019 810 o odkúpenie pozemkov.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku časť. parc. č. KN-C 2196/1 (právna parcela KN-E 2595/2) – zastavané plochy s výmerou cca 15 m² v katastrálnom území Kremnica spoločnosti Centrál, s.r.o., Dolná ulica 40, Kremnica, IČO: 36 019 810, za kúpnu cenu dohodou vo výške 500,- Sk/m², za podmienky dodania geometrického plánu a uhradenia všetkých nákladov spojených s prevodom pozemku.
B/n e s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. KN-C 820 (právna parcela KN-E 2595/1) – ostatné plochy s výmerou 99 m² a pozemku parc. č. KN-C  821 – zastavané plochy s výmerou 249 m² v katastrálnom území Kremnica– parkovisko za Hotelom Centrál spoločnosti Centrál, s.r.o., Dolná ulica 40, Kremnica, IČO: 36 019 810
C/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A, B/ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 12. 2007.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 256/0712 vo veci žiadosti Igora Meceleho, Ulica ČSA 216/67,  Kremnica, o odkúpenie pozemkov v katastrálnom území Kremnica po predložení geometrického plánu.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/r u š í
uznesenie MsZ č. 166/0709 zo dňa 06. septembra 2007
B/s c h v a ľ u j e
1.    odpredaj pozemku parc. č. KN-C 1152/8 – zastavané plochy s výmerou  106 m² zameraného geometrickým plánom č. 34611771-108/2007 zo dňa 11. 11. 2007 ako diel 1 z pozemku parc. č. KN-E 2297/20 a pozemku parc. č. KN-C 1153/2  – záhrady s výmerou 138 m² zameraného geometrickým plánom č. 34611771-108/2007 zo dňa 11. 11. 2007 ako diel 2 z pozemku parc. č. KN-C 1153, v katastrálnom území Kremnica, Igorovi Mecelemu, Ulica ČSA 216/67,  Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 100,- Sk/m²,  t.j. kúpna cena celkom 24.400,- Sk, za podmienky uhradenia všetkých nákladov spojených s prevodom pozemku.
2.    zmenu predmetu nájmu Zmluvy o nájme pozemku č. OSMM 1274/98 zo dňa 02. 03. 1999 uzavretú s Igorom Mecelom, Ulica ČSA 216/67, 967 01 Kremnica. Predmet nájmu podľa uvedenej zmluvy   bude tvoriť nájom pozemkov: parc. č. KN-C 1153/1 – záhrady s výmerou 172 m² a novovytvoreného  parc. č. KN-C  1169/8 – zastavané plochy s výmerou 18 m², t.j. celková prenajatá výmera je 190 m².
C/u k l a d á
mestskému úradu realizovať odpredaj a prenájom pozemkov podľa bodu A/1., 2.  uznesenia.
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín 31. 01. 2008.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 257/0712 vo veci žiadosti Ruženy Utešenej, Dolná ulica 41/5, 967 01 Kremnica, Prof. Ing. Karola Zalaia, CSc., Ul. Royova 19, 831 01 Bratislava, Ing. Petra Zalaia, Nová Baňa, Legionárska 11 a PaedDr. Kataríny Bockaničovej, Nová Baňa, Pod Sekvojou 12 o pomoc pri náprave chýb z minulosti, vo veci vlastníctva pozemku.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. KN-E 673 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 100 m² v katastrálnom území Kremnica Ružene Utešenej, Dolná ulica 41/5, 967 01 Kremnica, v podiele 1/3, Prof. Ing. Karolovi Zalaiovi, CSc.,Ul. Royova 19, 831 01 Bratislava, v podiele 1/3, Ing. Petrovi  Zalaiovi, Nová Baňa, Legionárska 11 v podiele 1/6 a PaedDr. Kataríne Bockaničovej, Nová Baňa, Pod Sekvojou 12 v podiele 1/6 za kúpnu cenu dohodou, t.j. celková kúpna cena je 1,- Sk, za podmienky uhradenia nákladov spojených s prevodom nehnuteľnosti“.
B/u k l a d á
mestskému úradu realizovať odpredaj pozemku podľa bodu  A/uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 01. 2008.
8    7    0    1

Uznesenie číslo 258/0712 vo veci žiadosti MUDr. Jozefa Horniaka a manželky Mgr. Boženy Horniakovej , Angyalova ulica 941/84,  967 01 Kremnica o odkúpenie pozemku.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku časť. parc. č. KN-C 709/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou cca 100 m² v katastrálnom území Kremnica MUDr. Jozefovi Horniakovi a manželke Mgr. Božene Horniakovej, Angyalova ulica 941/84,  967 01 Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 100,- Sk/m²,  za podmienky zachovania telesa prístupovej cesty, dodania geometrického plánu a uhradenia všetkých nákladov spojených s prevodom pozemku.
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 12. 2007.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 259/0712 vo veci žiadosti Spoločenstva vlastníkov bytov „DOM 579“, Zámocké námestie 579/12, Kremnica o odkúpenie pozemku uzavretého dvora k bytovému domu v katastrálnom území Kremnica po predložení geometrického plánu.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/r u š í
uznesenie MsZ č. 111/0705 zo dňa 17. mája 2007
B/s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemkov, ktoré tvoria uzavretý dvor k bytovému domu súp. č. 579 a  nie sú verejným priestranstvom – parc. č. KN-C 505/5 – zastavané plochy s výmerou 135 m² a pozemku parc. č.  KN-C  505/6 – zastavané plochy s výmerou 133 m² v katastrálnom území Kremnica zameraných geometrickým plánom č. 34611771-101/2007 zo dňa 15. 10. 2007 z pozemku parc. č. KN-C 505/1 vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 579 na Zámockom námestí: Karolovi Fuxhofferovi, bytom Zámocké námestie 579/12, v podiele ¼, Pavlovi Neuschlovi s manželkou Elenou, bytom Zámocké námestie 579/10, v podiele ¼  JUDr. Ľubošovi Juríčkovi s manželkou Danou, bytom Horná Ves 43/C, v podiele ¼ , Pavlovi Pačovi, bytom Hviezdoslavova 57/19, Žiar nad Hronom v podiele 1/8 a Marianovi Pačovi, bytom Moskovská 24, Banská Bystrica, v podiele 1/8, za kúpnu cenu dohodou vo výške 20,- Sk/m², t.j. kúpna cena celkom 5.360,- Sk.
C/u k l a d á
mestskému úradu realizovať odpredaj pozemkov podľa bodu B/uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín:  31. 01. 2008.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 260/0712 vo veci žiadosti spoločnosti Kremnické tepelné hospodárstvo, s.r.o., Dolná ulica 49/21, 967 01  Kremnica, IČO 366 434 91, o zmenu doby nájmu pozemkov.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ t r v á
na podmienkach nájmu podľa návrhu Nájomnej zmluvy č. OSMM 2007/00828 zo dňa 18. septembra 2007, vypracovanej v zmysle uznesenia MsZ č. 165/0709 zo dňa 6. septembra 2007, ktorou bol schválený prenájom pozemkov v katastrálnom území Kremnica spoločnosti Kremnické tepelné hospodárstvo, s.r.o., Dolná ulica 49/21, 967 01  Kremnica, IČO 366 434 91.
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať prenájom pozemkov podľa vypracovaného návrhu nájomnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 12. 2007.
8    7    1    0
Uznesenie číslo 261/0712 vo veci žiadosti Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov “PIVOVAR“, Angyalova ulica 416/29, 967 01 Kremnica o odkúpenie časti pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ n e s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku pri bytovom dome súp. č. 416 na Angyalovej ulici  v Kremnici – časť parc. č. KN-C 553/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou cca 60 m² v katastrálnom území Kremnica, vlastníkom bytov v SVB a NP „PIVOVAR“, Angyalova ulica 416/29,  Kremnica.
B/s c h v a ľ u j e
prenájom pozemku pri bytovom dome súp. č. 416 na Angyalovej ulici  v Kremnici – časť parc. č. KN-C 553/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 60 m² v katastrálnom území Kremnica, vlastníkom bytov v SVB a NP „PIVOVAR“, Angyalova ulica 416/29,  Kremnica na dobu neurčitú na účel okrasnej záhradky výmeru 40 m² za nájomné vo výške 0,50 Sk/m²/rok a na účel uskladnenia palivového dreva výmeru 20 m² za nájomné vo výške 3,- Sk/m²/rok, t.j. ročné nájomné celkom je 80,- Sk.
C/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi a realizovať prenájom pozemku podľa bodu B/uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 01. 2008.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 262/0712 vo veci žiadostí spoločnosti VOX-V, spol. s r.o., Banská cesta 816/10, Kremnica, IČO 36028771  o odpredaj budovy, resp. žiadosť o dlhodobý prenájom budovy súp. č. 742 na Ulici Jurka Langsfelda v Kremnici.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s c h v a ľ u j e
odpredaj budovy súp. č. 742, postavenej na pozemku parc. č. KN-C 135/2 a pozemku parc. č. KN-C 135/2 zastavané plochy s výmerou 327 m² a pozemku časť. parc. č. KN-C 135/1 s výmerou cca 400 m² v katastrálnom území Kremnica, spoločnosti VOX-V, spol. s r.o., Banská cesta 816/10, Kremnica, IČO 36028771, za kúpnu cenu stanovenú dohodou vo výške 2.500.000,- Sk, za podmienky dodania geometrického plánu a uhradenia nákladov spojených s prevodom nehnuteľností.                                                                                       B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie podľa bodu A/ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 12. 2007.
8    5    1    2

Uznesenie číslo 263/0712 vo veci žiadosti AFG, s. r. o., Dĺžiny 122/40, 039 01 Turčianske Teplice, IČO 36 383 422 o odkúpenie zostávajúcich nevysporiadaných pozemkov bývalého hospodárskeho dvora v katastrálnom území Dolná Štubňa.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemkov bývalého hospodárskeho dvora
– parc. č. KN-C 555/31  – orná pôda s výmerou 4200 m²
– parc. č. KN-C 555/144 – zastavaná plocha s výmerou  207 m²
– parc. č. KN-C 555/57 – zastavaná plocha s výmerou 618 m²
t.j. výmera pozemkov spolu 5 025 m², v katastrálnom území Dolná Štubňa spoločnosti  AFG, s. r. o., Dĺžiny 122/40, 039 01 Turčianske Teplice, IČO 36 383 422, za kúpnu cenu vo výške 30,- Sk/m², t.j. kúpna cena celkom je 150.750,- Sk,  za podmienky uhradenia všetkých nákladov spojených s prevodom pozemkov.
B/u k l a d á
mestskému úradu realizovať uzavretie kúpnej zmluvy podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 01. 2008.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 264/0712 vo veci žiadosti AFG, s. r. o., Dĺžiny 122/40, 039 01 Turčianske Teplice, IČO 36 383 422 o odkúpenie zostávajúcich nevysporiadaných pozemkov bývalého hospodárskeho dvora v katastrálnom území Dolná Štubňa.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku bývalého hospodárskeho dvora parc. č. KN-C 555/7 – zastavaná plocha s výmerou 3 722 m² v katastrálnom území Dolná Štubňa spoločnosti  AFG, s. r. o., Dĺžiny 122/40, 039 01 Turčianske Teplice, IČO 36 383 422, za kúpnu cenu vo výške 30,- Sk/m², t.j. kúpna cena celkom je 111.660,- Sk,  za podmienky uhradenia všetkých nákladov spojených s prevodom pozemkov.
B/u k l a d á
mestskému úradu realizovať uzavretie kúpnej zmluvy podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 28. 02. 2008.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 265/0712 vo veci žiadosti spoločnosti DAMIT, s. r. o., Terchová 934, 013 06 Terchová, IČO 315 806 11, o prehodnotenie doby nájmu a výšky nájomného za  pozemok, v katastrálnom území Kremnica
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/t r v á
na podmienkach nájmu pozemku časť parc. č. KN-E 1696/2 – ostatná plocha s výmerou 416 m² v katastrálnom území Kremnica  pre spoločnosť DAMIT, s.r.o. Terchová 934, 013 06 Terchová, IČO 315 806 11 schválených  uznesením MsZ č. 140/0707 zo dňa 12. 07. 2007 bod B/ 2.
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 12. 2007.
8    5    2    1

Uznesenie číslo 266/0712 vo veci žiadosti Jozefa Králika, Dolná ulica 51/25,  967 01 Kremnica o odkúpenie pozemku na výstavbu garáže.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku časť. parc. č. KN-C 862/1 (právna parcela č. KN-E 611) – ostatné plochy s výmerou cca 30 m² v katastrálnom území Kremnica  na výstavbu garáže Jozefovi Králikovi, Dolná ulica 51/25, 967 01 Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 200,- Sk/m²,  za podmienky, že žiadateľ zabezpečí prekládku inžinierskych sietí z predmetného pozemku na vlastné náklady,  dodanie geometrického plánu a uhradenie všetkých nákladov spojených s prevodom pozemku.
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 12. 2007.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 267/0712 vo veci žiadosti Vladimíra Loncku, s manželkou Oľgou, č. 552, 013 23 Višňové, o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Turčianske Teplice (pôv. katastrálne územie Háj) po predložení geometrického plánu a doplnenia žiadosti.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/r u š í
uznesenie MsZ č. 133/0707 zo dňa 12. júla 2007
B/n e s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. KN-C 610/5 – TTP s výmerou 177 m² a pozemku parc. č. KN-C 610/6 – TTP s výmerou 8 m² v katastrálnom území Turčianske Teplice zameraných geometrickým plánom č. 136/2007 zo dňa 13.11.2007 Vladimírovi Lonckovi s manželkou Oľgou, č. 552, 013 23 Višňové,  za kúpnu cenu vo výške 15.000,- Sk.
C/s ch v a ľ u j e
1.    odpredaj pozemku parc. č. KN-C 610/4 – TTP s výmerou 1300 m² a pozemku parc. č. KN-C  610/6 – TTP s výmerou 8 m² v katastrálnom území Turčianske Teplice zameraných geometrickým  plánom č. 136/2007 zo dňa 13.11.2007 z pozemku parc. č. KN-E  296  – pôv. katastrálne územie Háj, Vladimírovi Lonckovi s manželkou Oľgou, č. 552, 013 23 Višňové, za kúpnu cenu 350,- Sk/m², t.j. kúpna cena celkom 457.800,- Sk, za  podmienky uhradenia všetkých nákladov spojených  s prevodom pozemkov
2.    prenájom pozemku parc. č. KN-C 610/5 – TTP s výmerou 177 m² v katastrálnom území Turčianske Teplice zameraného tým istým geometrickým plánom Vladimírovi Lonckovi s manželkou Oľgou, č. 552, 013 23 Višňové, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 3,- Sk/m²/ročne, t. j. celkové ročné   nájomné 531,- Sk.
D/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať predaj pozemkov a prenájom pozemku podľa bodu C/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 01. 2008.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 268/0712 vo veci žiadostí Spoločenstva vlastníkov bytov „FONTÁNA“, Štefánikovo námestie 24/22, Kremnica a  Mariána Chrena AUTOMARKET, Tekovská 53, 953 01 Zlaté Moravce, IČO 30 890 381 o odkúpenie pozemku uzavretého dvora v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemku uzavretého dvora
1.    časť parc. č. KN-C 34/1 – záhrada s výmerou cca 185 m² v katastrálnom území Kremnica, vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 24: Jaroslavovi Hlodákovi, Pavlovi Gergelymu  s manželkou a Ľudmile Kantorovej všetci bytom Štefánikovo námestie 24/22, Kremnica, za každý byt v podiele 1/3,  za kúpnu cenu dohodou vo výške 20,- Sk/m²,
2.    časť parc. č. KN-C 34/1 – záhrada s výmerou cca 70 m² v katastrálnom území Kremnica, Mariánovi Chrenovi AUTOMARKET, Tekovská 53,  953 01 Zlaté Moravce, IČO 30 890 381 za kúpnu cenu dohodou vo výške 200,- Sk/m²,
za podmienky dodania geometrického plánu s tým, že  kupujúci uhradia všetky  náklady spojené s prevodom pozemkov.
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 12. 2007.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 269/0712 vo veci návrhu na zvýšenie ošatného pre členov Komisie Zboru pre občianske záležitosti – Človek človeku.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  s c h v a ľ u j e
návrh na zvýšenie ošatného nasledovne:
1.    primátorka/zástupkyňa primátorky, schválený sobášiaci poslanec, matrikárka a zpozárka budú za každý uskutočnený obrad dostávať ošatné vo výške 200,- Sk/obrad
2.    ostatní členovia Komisie ZPOZ (hudobníčka, speváčka, recitátorka,…) budú za každý uskutočnený obrad dostávať ošatné vo výške 100,- Sk/obrad
Ošatné sa bude vyplácať dvakrát alebo štyrikrát do roka (podľa počtu obradov) spolu s odmenou za účinkovanie na obradoch.
7    7    0    0

Uznesenie číslo 270/0712 vo veci vytvorenia pracovnej skupiny na zavedenie eura.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  s ch v a ľ u j e
pracovnú skupinu na zavedenie eura v zložení:
RNDr. Zuzana Balážová – predseda
Ing. Peter Roško – člen
Mgr. Igor Kríž – člen
Jana Peterková – člen
Jozef Donoval – člen
Ľuba Ďurčová – sekretárka.
7    7    0    0

Uznesenie číslo 271/0712 vo veci správy o činnosti primátorky mesta.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  b e r i e   n a   v e d o m i e
správu o činnosti primátorky mesta Kremnica za obdobie od 07. 11. 2007 do 06. 12. 2007, ktorú predložila RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta Kremnica.
7    7    0    0
Uznesenie číslo 272/0712 vo veci žiadosti ECAV o finančnú pomoc pri rekonštrukcii evanjelického kostola a fary v Kremnici.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/s ch v a ľ u j e
finančnú pomoc pri rekonštrukcii evanjelického kostola a fary v Kremnici vo výške 67 tis. Sk.
B/u k l a d á
mestskému úradu uhradiť čiastku podľa bodu A/uznesenia žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 10. 12. 2007.
7    7    0    0

Uznesenie číslo 273/0712 vo veci sekretárky komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/o d v o l á v a
Ing. Vladimíru Kováčikovú z funkcie sekretárky komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej
B/v o l í
Ing. Lenku Reichlovú do funkcie sekretárky komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej.
7    7    0    0

Uznesenie číslo 274/0712 vo veci implementácie racionalizačných opatrení v materských školách v Kremnici prijatých uzneseniami číslo 244/0712 a 245/0712.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/s ch v a ľ u j e
použitie usporených prostriedkov v rámci citovaných uznesení na realizáciu opatrení v súvislosti so zveľaďovaním majetku škôl a školských zariadení
B/u k l a d á
mestskému úradu predložiť MsZ návrh použitia usporených prostriedkov k termínu 1. zmeny rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2008
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 1. zmena rozpočtu mesta.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 275/0712 vo veci čestného členstva Mesta Kremnica v Občianskom združení STREDNÝ HRON, Priehradka 111, 966 01  Hliník nad Hronom.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  s ch v a ľ u j e
čestné členstvo Mesta Kremnica v Občianskom združení STREDNÝ HRON, Priehradka 111, 966 01  Hliník nad Hronom, za účelom prístupu obcí z mikroregiónu ku operačnému programu LEADER. Mesto bude oslobodené od akýchkoľvek povinností vyplývajúcich z členstva v Občianskom združení STREDNÝ HRON a zároveň sa zrieka akýchkoľvek práv a nárokov vyplývajúcich z členstva v Občianskom združení STREDNÝ HRON.
10    8    0    2

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka  mesta
Mgr. Igor Kríž, prednosta úradu
Mgr. Margita Fodorová, člen návrhovej komisie
Ing. Ján Hero, člen návrhovej komisie

Zapísala: Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.