November 2007

Uznesenia z 11. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 8. novembra 2007

Uznesenie číslo 213/0711 vo veci plnenia rozpočtu Mesta Kremnica k 30. 9. 2007.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu Mesta Kremnica k 30. 9. 2007 nasledovne:
Bežný rozpočet:    príjmy:    76 154 tis. Sk    t.j. 79,52%
výdavky:    66 471 tis. Sk    t.j. 69,41%
saldo:    9 683 tis. Sk
Kapitálový rozpočet:    príjmy:    117 241 tis. Sk    t.j. 90,73%
výdavky:    109 170 tis. Sk    t.j. 80,54%
saldo:    8 071 tis. Sk
Finančné operácie:    príjmy:    12 337 tis. Sk    t.j. 103,20%
výdavky:    2 913 tis. Sk    t.j. 72,53%
saldo:    9 424 tis. Sk
12    12    0    0

Uznesenie číslo 214/0711 vo veci správy o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku v Kremnici k 30. 09. 2007.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku v Kremnici k 30. 09. 2007.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 215/0711 vo veci správy o plnení rozpočtu Informačného centra mesta Kremnica k 30. 9. 2007.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu Informačného centra mesta Kremnica k 30. 9. 2007.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 216/0711 vo veci návrhu rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2008 a návrhov rozpočtu pre rok 2009 a 2010 – na zverejnenie.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/b e r i e  n a  v e d o m i e
1. návrh rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2008 – na zverejnenie nasledovne:
Bežný rozpočet:    príjmy:    105 222 tis. Sk
výdavky:    100 863 tis. Sk
saldo:    4 359 tis. Sk
Kapitálový rozpočet:    príjmy:    200 tis. Sk
výdavky:    700 tis. Sk
saldo:    –  500 tis. Sk
Finančné operácie:    príjmy:    2 500 tis. Sk
výdavky:    5 200 tis. Sk
saldo:    –  2 700 tis. Sk
2. návrh rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2009 – na zverejnenie nasledovne:
Bežný rozpočet:    príjmy:    109 431 tis. Sk
výdavky:    104 595 tis. Sk
saldo:    4 836 tis. Sk
Kapitálový rozpočet:    príjmy:    208 tis. Sk
výdavky:    208 tis. Sk
saldo:    0 tis. Sk
Finančné operácie:    príjmy:    0 tis. Sk
výdavky:    4 499 tis. Sk
saldo:    –  4 499 tis. Sk
3. návrh rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2010 – na zverejnenie nasledovne:
Bežný rozpočet:    príjmy:    113 808 tis. Sk
výdavky:    108 781 tis. Sk
saldo:    5 027 tis. Sk
Kapitálový rozpočet:    príjmy:    216 tis. Sk
výdavky:    216 tis. Sk
saldo:    0 tis. Sk
Finančné operácie:    príjmy:    0 tis. Sk
výdavky:    3 210 tis. Sk
saldo:    –  3 210 tis. Sk
B/u k l a d á
mestskému úradu zverejniť obvyklým spôsobom návrhy rozpočtu pre rok 2008 a skrátenej verzie rozpočtov pre roky 2009 – 2010.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 217/0711 vo veci návrhu na zmenu VZN č. 10/2002 o parkovaní na území mesta Kremnica.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
návrh na zmenu bodu 5 prílohy č. 1 k VZN č. 10/2002 o parkovaní na území mesta Kremnica.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 218/0711 vo veci odpredaja služobného motorového vozidla – škoda Felícia
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – s ch v a ľ u j e
odpredaj služobného motorového vozidla – škoda Felícia.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 219/0711 vo veci žiadosti reklamnej agentúry – spoločnosť ISPA, spol. s r. o., pobočka Banská Bystrica, ČSA 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO 31328717 o prehodnotenie zmluvných podmienok nájmu pozemku podľa uznesenia č. 168/0709 zo dňa 06. 09. 2007.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s ch v a ľ u j e
po prehodnotení zmluvných podmienok nájmu pozemku pre reklamnú agentúru – spoločnosť ISPA, spol. s r. o., pobočka Banská Bystrica, ČSA 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO 31328717 podľa uznesenia č. 168/0709 zo dňa 06. 09. 2007 zmenu uznesenia nasledovne:
pôvodný text uznesenia „na dobu určitú 2 roky“ sa mení na text „na dobu určitú 3 roky“, zostávajúci text uznesenia je bezo zmeny.
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ a realizovať zmenu podmienok nájomnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 11. 2007.
12    11    0    1

Uznesenie číslo 220/0711 vo veci žiadosti Oľgy Cicákovej, Ulica Československej armády 214/63, 967 01 Kremnica, o prevedenie nájomnej zmluvy na nového nájomcu.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s c h v a ľ u j e
1.    ukončenie nájmu pozemku podľa zmluvy o nájme pozemku č. OSMM 160/0008/17 zo dňa 14. 09. 2000 uzavretej s Ondrejom Majerom s manželkou, Ulica Československej armády 260/50, 967 01 Kremnica k 31. 12. 2007
2.    prenájom pozemku časť parc. č. KN-C 1153 s výmerou 97 m² v katastrálnom území Kremnica Oľge Cicákovej, Ulica Československej armády 214/63, 967 01 Kremnica, na dobu neurčitú od 01. 01. 2008,  za nájomné vo výške 0,50 Sk/m²/ročne, stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je Mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica, t.j. ročné nájomné celkom 48,50 Sk.
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/1.- 2. a realizovať ukončenie nájmu a uzavretie novej nájomnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 12. 2007.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 221/0711 vo veci žiadosti Arnošta Oravca, Ulica Československej armády 215/65, 967 01 Kremnica o odkúpenie pozemkov.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemkov časť. parc. č. KN-C 1152/5 (právna parcela č. KN-E 2297/20) – zastavané plochy a nádvoria s výmerou cca 180 m² a časť parc. č. KN-C 1153 – záhrady s výmerou cca 61 m², v katastrálnom území Kremnica Arnoštovi Oravcovi, Ulica Československej armády 215/65, 967 01 Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 100,- Sk/m²,  za podmienky dodania geometrického plánu a uhradenia všetkých nákladov spojených s prevodom pozemkov.
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 11. 2007.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 222/0711 vo veci návrhu na ukončenie nájmu a podnájmu podľa Nájomnej a podnájomnej zmluvy na nebytové priestory Klubu mladých Labyrint zo dňa 21. 08. 2006 so Spolkom Klub mladých Labyrint, Kutnohorská 666/2, Kremnica, IČO: 35 995 441 a žiadosti o úhradu nákladov za spotrebovanú elektrickú energiu za obdobie 2006-2007 Mestom Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s ch v a ľ u j e
1.    ukončenie nájmu nebytových priestorov v suteréne domu č. 33/40 na Štefánikovom námestí v Kremnici s výmerou 190 m² a podnájmu nebytových priestorov  v suteréne domu č. 34/42 na Štefánikovom námestí v Kremnici s výmerou 140 m² podľa Nájomnej a podnájomnej zmluvy na nebytové priestory Klubu mladých Labyrint zo dňa 21. 08. 2006 uzavretej so Spolkom Klub  mladých Labyrint, Kutnohorská 666/2, Kremnica, IČO: 35 995 441 dohodou k 9. 11. 2007
2.    uhradenie nákladov za spotrebovanú elektrickú energiu v priestoroch Klubu mladých Labyrint Mestom Kremnica za nájomcu a podnájomcu Spolok Klub mladých Labyrint, Kutnohorská 666/2,  Kremnica, IČO 35 995 441, za obdobie od augusta 2006 do 31. 10. 2007 v celkovej sume  73.200,50 Sk
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi a realizovať ukončenie nájomnej a podnájomnej zmluvy dohodou a vysporiadanie nákladov za spotrebovanú elektrickú energiu podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 11. 2007.
12    9    0    3

Uznesenie číslo 223/0711 vo veci návrhu na odpísanie nedobytných pohľadávok mesta.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s ch v a ľ u j e
odpísanie nedobytných pohľadávok Mesta Kremnica z účtovnej evidencie mesta
1.    v sume 34.161,50 Sk podľa prílohy – po zrušenej príspevkovej organizácii Technické služby Kremnica
2.    v sume 665.671,80 Sk podľa prílohy – po zrušenej rozpočtovej organizácii Nemocnica s poliklinikou Kremnica
B/u k l a d á
mestskému úradu odpísať pohľadávky podľa bodu A/uznesenia z účtovnej evidencie mesta
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 11. 2007.
12    11    1    0

Uznesenie číslo 224/0711 vo veci realizácie projektu „Galéria v meste“.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
a súhlasí s realizáciou projektu „Galéria v meste“.
12    12    0    0
Uznesenie číslo 225/0711 vo veci správy o činnosti primátorky mesta Kremnica.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti primátorky mesta Kremnica za obdobie od 01. 10. 2007 do 06. 11. 2007, ktorú predložila RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 226/0711 vo veci Dodatku č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 24/2000 uzavretej medzi Mestom Kremnica a Národnou bankou Slovenska, Bratislava zo dňa 6. 8. 2001.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – s ch v a ľ u j e
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 24/2000 uzavretej medzi Mestom Kremnica a Národnou bankou Slovenska, Bratislava zo dňa 6. 8. 2001, ktorým sa mení článok IV. bod 1) a 2) zmluvy o zriadení vecného bremena. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 227/0711 vo veci ukončenia Nájomnej zmluvy č. OEaPA 2005/01140/02 zo dňa 21. 12. 2005 uzavretej s Detským domovom Maurícius, Dolná ulica 49/21, Kremnica, IČO 37 997 734, na prenájom garáže.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s c h v a ľ u j e
ukončenie nájmu garáže podľa Nájomnej zmluvy č. OEaPA 2005/01140/02 zo dňa 21. 12. 2005 uzavretej s Detským domovom Maurícius, Dolná ulica 49/21, Kremnica, IČO 37 997 734, výpoveďou podľa čl. 7 nájomnej zmluvy. Dôvodom pre ukončenie nájmu je potreba garáže pre garážovanie osobného vozidla vo vlastníctve mesta
B/u k l a d á
mestskému úradu ukončiť nájom garáže výpoveďou podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 11. 2007.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 228/0711 vo veci žiadosti Mestského klubu lyžiarov, Skalka 523, Kremnica o nájom miestnosti pre požičovňu lyží vo viacúčelovej hale na Skalke.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/n e s ch v a ľ u j e
nájom miestnosti pre požičovňu a servis lyží vo viacúčelovej hale na Skalke pre Mestský klub lyžiarov, Skalka 536, Kremnica.
B/u k l a d á
oddeleniu pre prevádzku zariadení na Skalke oznámiť uznesenie žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Kováčiková
termín: 30. 11. 2007.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 229/0711 vo veci návrhu, ktorý predložila RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta Kremnica a v zmysle § 11 ods. 4 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 6 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – v y m e n ú v a
Ing. Lenku Reichlovú, bytom Dolná ulica 51/25, Kremnica, do funkcie riaditeľky Mestského bytového podniku v Kremnici dňom 12. 11. 2007.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 230/0711 vo veci zvýšenia nájmu za prenájom pozemkov pre Mestské lesy Kremnica, s.r.o.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s ch v a ľ u j e
zvýšenie nájomného za prenájom pozemkov pre Mestské lesy Kremnica, s. r.o. pre rok 2007 o 1. 000 tis. Sk, t.j. zvýšenie z 10.600 tis. Sk na 11.600 tis. Sk..
B/u k l a d á
mestskému úradu vypracovať dodatok k Dohode vo výške nájmu pre rok 2007
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 11. 2007.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 231/0711 vo veci prefinancovania zostávajúcich 5 % oprávnených nákladov Strediska dobudovania cestovného ruchu Kremnica – Skalka.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s ch v a ľ u j e
krátkodobú finančnú výpomoc od spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o. pre Mesto Kremnica maximálne vo výške 4.000 tis. Sk so splatnosťou do 90 dní od prvého čerpania. Táto výpomoc je určená na preklenutie doby refundácie zostávajúcich 5 % oprávnených nákladov projektu Strediska dobudovania cestovného ruchu Kremnica – Skalka zo strany Slovenskej agentúry pre cestovný ruch, Bratislava.
B/u k l a d á
mestskému úradu vypracovať zmluvu o krátkodobej finančnej výpomoci medzi Mestom Kremnica a Mestskými lesmi Kremnica, s.r.o.
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 11. 2007.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 232/0711 vo veci žiadosti spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., Zechenterova 347/2, Kremnica, IČO 31 600 182, o súhlas  s odpredajom mestského pozemku v katastrálnom území Horný Turček spolu s odpredajom stavby kováčskej dielne z majetku spoločnosti formou ponukového konania.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/r u š í
uznesenie MsZ č. 141/0707 zo dňa 12. 07. 2007
B/s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. KN-C 91/14 – ostatné plochy s výmerou 345 m² v katastrálnom území Horný Turček, ktorý je vlastníctvom Mesta Kremnica, zapísaným na liste vlastníctva č. 71, Martinovi Šiškovi a manželke Ing. Viere Šiškovej, Dolná Krupá č. 228, za kúpnu cenu dohodou 37.395,- Sk
C/u k l a d á
mestskému úradu zaúčtovať príjem z odpredaja pozemku podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: ihneď po obdržaní platby.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 233/0711 vo veci správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, ich výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Kremnica za školský rok 2006/2007.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – s ch v a ľ u j e
správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, ich výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Kremnica za školský rok 2006/2007.
9    8    0    1

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka  mesta
Mgr. Igor Kríž,  prednosta úradu
Mgr. Vladimír Gorbunov, člen návrhovej komisie
Mgr. Mariana Novotná, člen návrhovej komisie

Zapísala: Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.