Uznesenia apríl 2007

Uznesenia z 5. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 12. apríla 2007

Uznesenie číslo 61/0704 vo veci zaslania ďakovného listu.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s ch v a ľ u j e
zaslanie ďakovného listu Predsedníctvu vlády SR, Národnej rade SR a osobitne poslankyni NR SR  Ing. Zdenke Kramplovej za podporu Novely banského zákona, ktorá bola schválená v nedávnych dňoch. Ďakujeme za citlivé vnímanie požiadaviek obyvateľstva, za účinnú podporu ochrane životného prostredia a za posilnenie právomoci samosprávy.
B/p o v e r u j e
primátorku mesta RNDr. Zuzanu Balážovú zaslaním listov a ich odoslaním adresátom
termín: do 30. 04. 2007.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 62/0704 vo veci správy o plnení rozpočtu Mesta Kremnica k 31. 12. 2006.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu Mesta Kremnica k 31. 12. 2006 nasledovne:
Bežný rozpočet:    príjmy:    94 336 tis. Sk    t.j. 106,80%
výdavky:    86 946 tis. Sk    t.j.   99,11%
saldo:    7 390 tis. Sk
Kapitálový rozpočet:    príjmy:    28 972 tis. Sk    t.j.   21,39%
výdavky:    54 954 tis. Sk    t.j.   34,40%
saldo:    –  25 982 tis. Sk
Finančné operácie:    príjmy:    33 555 tis. Sk    t.j.  100,00%
výdavky:    3 009 tis. Sk    t.j.    99,97%
saldo:    30 546 tis. Sk
12    12    0    0

Uznesenie číslo 63/0704 vo veci správy o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku Kremnica k 31. 12. 2006.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku Kremnica k 31. 12. 2006.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 64/0704 vo veci správy o plnení rozpočtu Informačného centra mesta Kremnica k 31. 12. 2006.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu Informačného centra mesta Kremnica k 31. 12. 2006.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 65/0704 vo veci správy o hospodárení a nakladaní s majetkom Mesta Kremnica za rok 2006.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o hospodárení a nakladaní s majetkom Mesta Kremnica za rok 2006.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 66/0704 vo veci správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Mestského bytového podniku za rok 2006.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Mestského bytového podniku za rok 2006.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 67/0704 vo veci správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Informačného centra mesta Kremnica za rok 2006.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Informačného centra mesta Kremnica za rok 2006.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 68/0704 vo veci záverečného účtu Mesta Kremnica za rok 2006.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/b e r i e  n a  v e d o m i e
správu audítora o overení ročnej účtovnej uzávierky Mesta Kremnica za rok 2006 a stanovisko hlavného kontrolóra za rok 2006
B/s ú h l a s í
s celoročným hospodárením Mesta Kremnica za rok 2006 bez výhrad.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 69/0704 vo veci tvorby a použitia Rezervného fondu pre rok 2007.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – s ch v a ľ u j e
1.    tvorbu Rezervného fondu pre rok 2007 vo výške 913.509,- Sk z prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2006
2.    použitie Rezervného fondu na úhradu splátky istiny úverov v roku 2007.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 70/0704 vo veci záverečného účtu Mestského bytového podniku v Kremnici za rok 2006.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – s ch v a ľ u j e
1.    záverečný účet Mestského bytového podniku v Kremnici za rok 2006 v zmysle výroku audítora a stanoviska hlavného kontrolóra
2.    vysporiadanie straty z hlavnej činnosti vo výške 34 tis. Sk zo zisku z podnikateľskej činnosti Mestského bytového podniku – účet 963
3.    vysporiadanie straty z hlavnej činnosti vo výške 4 483 tis. Sk voči fondu reprodukcie Mestského bytového podniku – účet 916
4.    vysporiadanie neuhradenej straty z minulých rokov – účet 932 vo výške 1 526 tis. Sk voči fondu reprodukcie Mestského bytového podniku – účet 916.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 71/0704 vo veci záverečného účtu Informačného centra mesta Kremnica za rok 2006.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – s ch v a ľ u j e
1.    záverečný účet Informačného centra mesta Kremnica za rok 2006 v zmysle výroku audítora a stanoviska hlavného kontrolóra
2.    vysporiadanie straty z hlavnej činnosti vo výške 19 tis. Sk zo zisku z podnikateľskej činnosti príspevkovej organizácie po zdanení.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 72/0704 vo veci hospodárskeho výsledku spoločnosti Mestské lesy Kremnica s.r.o. za rok 2006.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s ch v a ľ u j e
hospodársky výsledok spoločnosti Mestské lesy Kremnica s.r.o. za rok 2006 – zisk 5,130.756,27 Sk bez výhrad
B/s ch v a ľ u j e
rozdelenie čistého zisku spoločnosti za rok 2006 nasledovne:
1.    doplnenie Rezervného fondu spoločnosti vo výške 5% zo zisku, t.j. 256.540,- Sk
2.    zostávajúci zisk vo výške 4,874.216,27 Sk usporiadať na účet nerozdeleného zisku minulých rokov.
12    11    0    1

Uznesenie číslo 73/0704 vo veci 1. zmeny rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2007.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – s ch v a ľ u j e
1. zmenu rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2007 nasledovne:
Bežný rozpočet:    príjmy:    90 520 tis. Sk
výdavky:    90 520 tis. Sk
saldo:    0 tis. Sk
Kapitálový rozpočet:    príjmy:    128 553 tis. Sk
výdavky:    136 168 tis. Sk
saldo:    –  7 615 tis. Sk
Finančné operácie:    príjmy:    11 954 tis. Sk
výdavky:    4 339 tis. Sk
saldo:    7 615 tis. Sk
12    12    0    0

Uznesenie číslo 74/0704 vo veci Dodatku č. 7 k Organizačnému poriadku Mestského úradu v Kremnici.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – s ch v a ľ u j e
Dodatok č. 7 k Organizačnému poriadku Mestského úradu v Kremnici s účinnosťou od 01. 05. 2007.
12    9    1    2

Uznesenie číslo 75/0704 vo veci voľby zástupcu primátora.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
výsledky volieb a konštatuje, že Ing. Veronika Králiková bolo zvolená do funkcie zástupcu primátora mesta Kremnica podľa Čl. 13 ods. 1 VZN č. 9/2003 Rokovací poriadok tajným hlasovaním.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 76/0704 vo veci ukončenia nájmu nebytového priestoru – kancelárie s TEKOZ spol. s r.o., Pod Donátom 1, Žiar nad Hronom.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s ch v a ľ u j e
ukončenie nájmu nebytového priestoru – kancelárie, s výmerou 29,5 m2, v objekte 3916 na Ulici Pavla Križku v Kremnici s TEKOZ spol. s r.o., Pod Donátom 1, Žiar nad Hronom,  dohodou ku dňu 31. 03. 2007.
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku vypracovať dohodu o ukončení nájmu nebytového priestoru podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná: Ing. Sitarčíková
termín: 20. 04. 2007.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 77/0704 vo veci prestavby nebytového priestoru na bytovú jednotku na Ulici Československej armády 265/60 v Kremnici.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s ch v a ľ u j e
prestavbu nebytového priestoru na bytovú jednotku o výmere 58,88 m2 na Ulici Československej armády 265/60 v Kremnici
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku zabezpečiť realizáciu prestavby podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná: Ing. Sitarčíková
termín: 31. 07. 2007.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 78/0704 vo veci trvalého upustenia od vymáhania pohľadávok Mestského bytového podniku v Kremnici.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s ch v a ľ u j e
trvale upustenie od vymáhania pohľadávok Mestského bytového podniku v Kremnici v celkovej sume 38.959,- Sk v zmysle VZN č. 11/2003 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta čl. 10 ods. 5.
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku v Kremnici odpísať nevymožiteľné pohľadávky z účtovnej evidencie Mestského bytového podniku k 30. 04. 2007
zodpovedná: Ing. Sitarčíková
termín: 30. 04. 2007.
12    12    0    0
Uznesenie číslo 79/0704 vo veci žiadosti spoločnosti VOX-V, spol. s r.o., Banská cesta 816/10, Kremnica, IČO 36028771 o odkúpenie budovy súp. č. 742 na Ulici Jurka Langsfelda v Kremnici.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/n e s ch v a ľ u j e
odpredaj budovy súp. č. 742, postavenej na pozemku parc. č. KN-C 135/2 a pozemku parc. č. KN-C 135/2 – zastavané plochy s výmerou 327 m² v katastrálnom území Kremnica, ktorá sa nachádza v areáli Materskej školy, na Ulici Jurka Langsfelda, Kremnica, spoločnosti VOX-V, spol. s r.o., Banská cesta 816/10, Kremnica, IČO 36028771
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 04. 2007.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 80/0704 vo veci žiadosti Mareka Karasa, Partizánska 377/89, 039 01 Turčianske Teplice, o odkúpenie pozemkov v katastrálnom území Čremošné.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/n e s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemkov parc. č. KN-C 586 – ostatné plochy s výmerou 1730 m², parc. č. KN-C 587/2 – TTP s výmerou 541 m², parc. č. KN-C 587/3 – zastavaná plocha s výmerou 277 m², parc. č. KN-C 587/4 – zastavaná plocha s výmerou 22 m² a parc. č. KN-C 588 – záhrada s výmerou 1580 m², ktoré  tvoria časť právnych parciel vo vlastníctve Mesta Kremnica č. KN-E 998, KN-E 999 a KN-E 1000 v katastrálnom území Čremošné, žiadateľovi Marekovi Karasovi, Partizánska 377/89, 039 01 Turčianske Teplice
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 04. 2007.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 81/0704 vo veci žiadosti o ukončenie nájmu vývesnej skrinky ĽS – HZDS v zastúpení Máriou Romanovskou, Zlatá ulica 634/18, Kremnica a žiadosti o poskytnutie reklamnej plochy pre Občianske združenie OZ 1115, Kino Akropola v Kremnici,  Rybany č. 418, IČO: 42019648.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/r u š í
nájom vývesnej skrinky podľa Zmluvy o nájme hnuteľného majetku č. OSMM 2006/00381/1 zo dňa 26. 01. 2006 ku dňu 31. 03. 2007
B/s ch v a ľ u j e
nájom vývesnej skrinky umiestnenej na parkovisku Jeleň pre Občianske združenie OZ 1115, Kino Akropola v Kremnici,  Rybany č. 418, IČO: 42019648 za účelom propagácie mesačného programu kina, zverejňovania fotiek a plagátov z pripravovaných filmov v Kine Akropola, formou nájomnej zmluvy, za nájomné vo výške 100,- Sk/skrinka/mesačne, od 01. 05. 2007 na dobu neurčitú.
C/u k l a d á
mestskému úradu ukončiť nájom podľa bodu A/ uznesenia a realizovať nájom podľa bodu B/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 04. 2007.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 82/0704 vo veci žiadosti Spolku Klub mladých Labyrint, o odkúpenie vyradeného hnuteľného majetku.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –      A/ s ch v a ľ u j e
predaj vyradeného hnuteľného majetku – 30 kusov drevených stoličiek za kúpnu cenu 1,- Sk formou kúpno-predajnej zmluvy Spolku Klub mladých Labyrint, Kutnohorská 666/2, Kremnica, IČO 35995441
B/u k l a d á
Mestskému úradu realizovať predaj a odovzdanie hnuteľného majetku kupujúcemu podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 05. 2007.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 83/0704 vo veci správy o činnosti Mestského bytového podniku v Kremnici za 1. štvrťrok 2007.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti Mestského bytového podniku v Kremnici za 1. štvrťrok 2007.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 84/0704 vo veci správy o činnosti Informačného centra mesta Kremnica za 1. štvrťrok 2007.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti Informačného centra mesta Kremnica za 1. štvrťrok 2007.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 85/0704 vo veci informácie o podaných oznámeniach údajov prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia v k.ú. Kremnica k 15. 02. 2007.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
informáciu o podaných oznámeniach údajov prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia v k.ú. Kremnica k 15. 02. 2007.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 86/0704 vo veci správy o činnosti primátorky mesta Kremnica.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti primátorky mesta Kremnica za obdobie od 12. 02. 2007 do 09. 03. 2007, ktorú predložila RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta.
12    12    0    0
Uznesenie číslo 87/0704 vo veci správy o činnosti Mestského úradu v Kremnici.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti Mestského úradu v Kremnici za 1. štvrťrok 2007, ktorú predložila RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 88/0704 vo veci navýšenia zostatku z pôvodného úveru č. 13/032/05 prijatého od Dexia banka Slovensko, a. s., Žilina, na spolufinancovanie akcie „Dobudovanie vybavenosti strediska cestovného ruchu Kremnica – Skalka“.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s ch v a ľ u j e
1.    navýšenie zostatku z pôvodného úveru č. 13/032/05 prijatého od Dexia banka Slovensko, a. s., Žilina, na spolufinancovanie akcie „Dobudovanie strediska cestovného ruchu Kremnica – Skalka“ vo výške 5% oprávnených nákladov projektu o sumu 631.578,- Sk, ktorá predstavuje zaplatené splátky istiny
2.    zaručenie navýšenia úveru bianco zmenkou Mesta Kremnica
B/u k l a d á
mestskému úradu konať vo veci uzavretia zmluvy o navýšení úveru podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín:15. 05. 2007.
12    12    0    0

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka  mesta
Mgr. Vladimír Gorbunov, člen návrhovej komisie
Marián Vojtko, člen návrhovej komisie

Zapísala: Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.