Uznesenia december 2007

Uznesenia zo 14. mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 17. decembra 2007

Uznesenie číslo 276/0712 vo veci žiadosti Jozefa Daxnera – TEMPO, Kopernica č. 23, IČO 33 322 236, o prehodnotenie podmienok nájmu pozemku podľa uznesenia MsZ č. 119/0706 zo dňa 14. júna 2007.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s ch v a ľ u j e
zmenu uznesenia MsZ č. 119/0706 zo dňa 14. júna 2007, ktorým bol Jozefovi Daxnerovi -TEMPO, Kopernica č. 23, IČO 33 322 236, schválený  prenájom pozemku časť parc. č. KN-C 2268 – ostatné plochy s výmerou 32 m² (právna parcela č. KN -E 2756) v katastrálnom území Kremnica, za účelom nájmu plochy zastavanej budovou súp. č. 314 a zastavanej plochy vstupnej časti do budovy nasledovne:
pôvodný text uznesenia:
„na dobu určitú 10 rokov odo dňa právoplatnosti stavebného povolenia zo dňa 22. 07. 2004, za nájomné vo výške 500,- Sk/m²/ročne“
sa mení na text:
„ na dobu neurčitú, od 22. 7. 2007, za nájomné vo výške 350,- Sk/m²/ročne“
s tým, že zostávajúci text uznesenia zostáva bezo zmeny.
B/u k l a d á
mestskému úradu realizovať prenájom pozemku podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 01. 2008.
12    9    2    1

Uznesenie číslo 277/0712 vo veci návrhu riešenia osobnej automobilovej dopravy na území mesta a na Skalku.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/b e r i e    n a    v e d o m i e
potrebu riešenia prepravy občanov mesta do odľahlejších častí mesta a tiež potrebu riešenia prepravy občanov mesta a návštevníkov na Skalku.
B/s c h v a ľ u j e
1.    rozšírenie živnostenského oprávnenia Informačného Centra  Kremnica o osobnú automobilovú prepravu osôb v rozsahu voľnej živnosti
2.    zakúpenie motorového vozidla na prepravu minimálne 8 osôb vrátane vodiča, t.j. na to určeného dodávkového vozidla s príslušnými parametrami, ktoré bude slúžiť na prepravu občanov mesta do odľahlejších častí a na prepravu občanov mesta a návštevníkov na Skalku, pričom prevádzkovateľom vozidla bude Informačné centrum Kremnica
3.    zvýšenie príspevku Mesta Kremnica pre Informačné centrum počas doby preklenutia obstarania  predmetného vozidla podľa bodu 2., pričom toto navýšenie bude zapracované v 1. zmene rozpočtu mesta.
zodpovedná: Ing.  Tileschová, Ing. Ihringová
termín: 31. 01. 2008.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 278/0712 vo veci predloženého návrhu na vypracovanie technickej projektovej dokumentácie – realizačného projektu – Rekonštrukcia Základnej školy, ul. Angyalova, číslo 401/26 v Kremnici.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s ch v a ľ u j e
verejné obstaranie dodávateľa technicko-projektovej dokumentácie – realizačného projektu Rekonštrukcie Základnej školy, ul. Angyalova, číslo 401/26 v Kremnici.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 279/0712 vo veci predloženého návrhu na spracovanie projektovej žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu Rekonštrukcie Základnej školy, ul. Angyalova, číslo 401/26 v Kremnici.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s ch v a ľ u j e
verejné obstaranie spracovateľa projektovej žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu Rekonštrukcie Základnej školy, ul. Angyalova, číslo 401/26 v Kremnici zo štrukturálneho fondu EÚ, Regionálneho operačného programu ROP 2007-2013 – Prioritná os č. 1 Infraštruktúra vzdelávania v gescii riadiaceho orgánu Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR a implementačnej Agentúry regionálneho rozvoja.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 280/0712 vo veci povinného minimálneho spolufinancovania realizácie projektu Základnej školy, ul. Angyalova, číslo 401/26 v Kremnici.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  s ch v a ľ u j e
zabezpečenie povinného minimálneho spolufinancovania realizácie projektu Rekonštrukcie Základná škola, ul. Angyalova v Kremnici vo výške 5% z celkových nákladov projektu.
11    11    0    0

RNDr. Zuzana Balážová,  primátorka  mesta
Mgr. Igor Kríž, prednosta úradu
Milan Miškóci, člen návrhovej komisie
Mgr. Vladimír Gorbunov, člen návrhovej komisie

Zapísala: Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.