Uznesenia júl 2007

Uznesenia z 8. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 12. júla 2007

Uznesenie číslo 129/0707 vo veci časového harmonogramu zostavovania a schvaľovacieho procesu rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2008.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s ch v a ľ u j e
časový harmonogram zostavovania a schvaľovacieho procesu rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2008:
1.    Predloženie návrhov rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2008
na oddelenie OEaPA do termínu     14. 09. 2007
2. Spracovanie požiadaviek do 1. návrhu rozpočtu    02. 10. 2007
3. Prerokovanie návrhu rozpočtu na spoločnom zasadnutí
stálych komisií MsZ a spoločné dopracovanie pripomienok    03. 10. 2007
4. Prerokovanie návrhu rozpočtu na zasadnutí MsZ    11. 10. 2007
5. Zverejnenie návrhu rozpočtu mesta na úradnej tabuli a v novinách    17. 10. 2007
6. Verejné zhromaždenie obyvateľov mesta    20. 11. 2007
7. Schválenie rozpočtu Mesta Kremnica na zasadnutí MsZ    06. 12. 2007
B/u k l a d á
mestskému úradu zabezpečiť proces zostavovania a schvaľovania rozpočtu mesta podľa uvedeného harmonogramu
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: v texte.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 130/0707 vo veci žiadosti MUDr. Evy Podovej, Bystrická ulica 442/13, Kremnica o uvoľnenie nebytového priestoru v objekte 49/21 na Dolnej ulici v Kremnici.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s ch v a ľ u j e
zmenu nájomnej zmluvy MUDr. Evy Podovej, Bystrická ulica 442/13, Kremnica na prenájom nebytových priestorov – ambulancie v objekte 49/21 na Dolnej ulici v Kremnici, kde sa pôvodný text:
„Nebytový priestor pozostáva z miestností určených na vykonávanie zdravotníckych potrieb o výmere 108 m2“
mení na text:
„Nebytový priestor pozostáva z miestností určených na vykonávanie zdravotníckych potrieb s výmerou 95,1 m2“
s platnosťou od 01. 07. 2007.
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku vypracovať dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov
zodpovedná: Ing. Sitarčíková
termín: 20. 07. 2007.
9    9    0    0
Uznesenie číslo 131/0707 vo veci žiadosti Rudolfa Vodislavského, Továrenská ulica 653/10, Kremnica, o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/n e s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemku časť parc. č. KN-C 1224/11 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou cca 800 m² Rudolfovi Vodislavskému, Továrenská ulica 653/10, Kremnica do doby schválenia aktualizácie územnoplánovacej dokumentácie mesta a Koncepcie rozvoja mesta Kremnica.
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 07. 2007.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 132/0707 vo veci žiadosti Kláry Chlapovičovej, Štefánikovo námestie 15/4, Kremnica  o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica po predložení geometrického plánu,  petície a žiadosti Spoločenstva vlastníkov bytov „POD HRADOM“, Štefánikovo námestie 16/6, 17/8, Kremnica o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/r u š í
uznesenie  MsZ č. 205/0610 zo dňa 12. októbra 2006, ktorým bol Kláre Chlapovičovej, Štefánikovo námestie 15/4, Kremnica schválený odpredaj pozemku časť parc. č. KN-E 67 s výmerou cca 54 m² a KN-E 69 s výmerou cca 15 m² v katastrálnom území Kremnica za podmienky predloženia geometrického plánu.
B/n e s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemkov zameraných geometrickým plánom č.34611771-6/2007 zo dňa 18. 03. 2007 ako diel 1, ktorý tvorí novú parcelu č. KN-C 24/5 – zastavané plochy s výmerou 80 m² v podiele 1/1, diel 2, ktorý tvorí novú parcelu č. KN-C č.24/6 s výmerou 32 m² v podiele 7/9, a diel 3, ktorý tvorí novú parcelu č. KN-C 24/7 s výmerou 22 m² v podiele 1/1 v katastrálnom území Kremnica, Kláre Chlapovičovej, Štefánikovo námestie 15/4, Kremnica, resp. Spoločenstvu vlastníkov bytov „POD HRADOM“, Štefánikovo námestie 16/6, 17/8, Kremnica, nakoľko nepredložila vyjadrenie Spoločenstva vlastníkov bytov „POD HRADOM“ k odpredaju uvedeného pozemku.
C/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľom
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 08. 2007.
9    8    0    1

Uznesenie číslo 133/0707 vo veci žiadosti Vladimíra Loncku, s manželkou Oľgou, č. 552, 013 23 Višňové, o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Turčianske Teplice (pôv. katastrálne územie Háj).
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s ch v a ľ u j e
1.    odpredaj pozemku časť parc. č. KN-C 610/2 – TTP s výmerou cca 1200 m² (právna parcela KN-E 296) v katastrálnom území Turčianske Teplice  (pôv. katastrálne územie Háj), Vladimírovi Lonckovi s manželkou Oľgou, č. 552, 013 23 Višňové, za kúpnu cenu 350,- Sk/m², za podmienky predloženia geometrického plánu a uhradenia všetkých nákladov spojených s prevodom pozemku
2.    prenájom pozemku časť parc. č. KN-C 610/2 – TTP s výmerou 500 m² (právna parcela KN-E 296) v katastrálnom území Turčianske Teplice (pôv. katastrálne územie Háj), Vladimírovi Lonckovi s manželkou Oľgou, č. 552, 013 23 Višňové, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 3,- Sk/m²/ročne, t. j. celkové ročné nájomné 1.500,- Sk
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať prenájom pozemku podľa bodu B/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 08. 2007.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 134/0707 vo veci odpredaja pozemkov v katastrálnom území Kremnica Martinovi Svitkovi, Kremnické Bane č. 29 po predložení geometrického plánu č. 34611771-104/2006 zo dňa 20. 01. 2007.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/r u š í
uznesenie MsZ č. 107/0606 zo dňa 8. júna 2006
B/s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemkov
– parc. č. KN-C 1205/2 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 6645 m²,
– parc. č. KN-C 1205/4 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 335 m²,
– parc. č. KN-C 1205/5 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 291 m²,
– parc. č. KN-C 1205/6 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 943 m²,
– parc. č. KN-C 1205/7 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 185 m²,
v katastrálnom území Kremnica, spolu s výmerou 8399 m²
Martinovi Svitkovi, Kremnické Bane č. 29, za kúpnu cenu stanovenú dohodou vo výške
30,- Sk/m², t.j. kúpna cena celkom 251.970,- Sk, za podmienky, že kupujúci uhradí všetky náklady spojené s prevodom pozemku.
C/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi a konať vo veci odpredaja pozemkov
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 08. 2007.
10    7    2    1

Uznesenie číslo 135/0707 vo veci žiadostí Kataríny Gwerder, Zámocké námestie 580/20, Kremnica a  Milana Hrabovského, Zámocké námestie 580/18, Kremnica, o kúpu alebo prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/n e s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemku časť parc. č. KN-C 505/1 – zastavané plochy s výmerou cca 70 m² v katastrálnom zemí Kremnica, Kataríne Gwerder, Zámocké námestie 580/20, Kremnica a  Milanovi Hrabovskému, Zámocké námestie 580/18, Kremnica.
B/s ch v a ľ u j e
prenájom pozemku  časť parc. č. KN-C 505/1 – zastavané plochy s výmerou 70 m² v katastrálnom území Kremnica, Kataríne Gwerder, Zámocké námestie 580/20, Kremnica a  Milanovi Hrabovskému, Zámocké námestie 580/18, Kremnica, za účelom kvetinovej úpravy priľahlého pozemku k polovici domu, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 0,50 Sk/m²/ročne, stanovené v zmysle Zásad na určovanie nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je Mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica.
C/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie podľa bodu A/uznesenia žiadateľom a realizovať prenájom pozemku podľa bodu B/uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 08. 2007.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 136/0707 vo veci zverenia hnuteľného majetku do správy Základnej umeleckej škole J. L. Bellu, Angyalova ulica 419/35, Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –      A/s ch v a ľ u j e
zverenie hnuteľného majetku mesta – elektrická gitara Diamant I. Jolana a bezdrôtový mikrofón Elvis RTM 10A na dobu neurčitú Základnej umeleckej škole J. L. Bellu, Angyalova ulica 419/35, Kremnica IČO: 3783138.
B/u k l a d á
mestskému úradu realizovať zverenie majetku do správy podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová a podľa textu
termín:  31. 08. 2007.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 137/0707 vo veci predaja hnuteľného majetku žiadateľovi Psychiatrická nemocnica Profesora Matulaya, Ulica Československej armády 234/139, Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –      A/s ch v a ľ u j e
predaj prebytočného dlhodobého hmotného majetku po bývalej Nemocnici s poliklinikou v Kremnici
–    práčka automatická FLE 120 MP, rok výroby 1992 za kúpnu cenu 1.000,- Sk
–    sušička TT 270E, rok výroby 1992 za kúpnu cenu 1.000,- Sk
–    subaquálna masážna vaňa, typ Ocean-standard, výrobné číslo 059/041, rok výroby 1998 za kúpnu cenu 1,- Sk
–    kúpeľ končatinový, typ VOD 55, výrobné číslo 2132, rok výroby 1990 za kúpnu cenu 1,- Sk
žiadateľovi Psychiatrická nemocnica Profesora Matulaya, Ulica Československej armády 234/139, Kremnica, IČO: 606 987.
B/u k l a d á
mestskému úradu realizovať predaj prebytočného hnuteľného majetku podľa bodu A/ uznesenia v termíne do 31. 08. 2007
zodpovedná: Ing. Ihringová a podľa textu
termín: podľa textu.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 138/0707 vo veci predaja hnuteľného majetku žiadateľovi Detský domov Maurícius, Dolná ulica 49/21, Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –      A/s ch v a ľ u j e
predaj prebytočného dlhodobého hmotného majetku po bývalej Nemocnici s poliklinikou v Kremnici – práčka automatická Miele WS 5452, výrobné číslo NR49045153, rok výroby 2001, práčka automatická Miele WS 5425, výrobné číslo NR49045161, rok výroby 2001, sušička prádla Miele T5206, výrobné číslo NO31584217, rok výroby 2001, za kúpnu cenu 1,- Sk Detskému domovu Maurícius, Dolná ulica 49/21 Kremnica, IČO: 37 997 734.
B/u k l a d á
mestskému úradu realizovať predaj prebytočného hnuteľného majetku podľa bodu A/ uznesenia v termíne do 31. 08. 2007
zodpovedná: Ing. Ihringová a podľa textu
termín: podľa textu.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 139/0707 vo veci vyradenia neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno – technickej evidencii Mestského úradu a v evidencii učebných pomôcok Základnej školy, Ulica Pavla Križku 392/8, Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –      A/s ch v a ľ u j e
vyradenie
1.    neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno – technickej evidencii mestského úradu podľa návrhu č. 10/2007 zo dňa 22. 06. 2007, t.j. 6 položiek – tlačiareň Canon S450, záclony, stolné svietidlá spolu v obstarávacej cene 1.250,- Sk. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
2.    neupotrebiteľných učebných pomôcok vedených v evidencii majetku Základnej školy, Ulica Pavla Križku 392/8, Kremnica podľa návrhu č. 2/2007 zo dňa 19. 06. 2007, t.j. 38 položiek  spolu v obstarávacej cene 1.768,- Sk. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
B/u k l a d á
mestskému úradu a Základnej škole, Ulica Pavla Križku 392/8, Kremnica vyradiť neupotrebiteľný hnuteľný majetok podľa bodu A/ 1. – 2. uznesenia do termínu 31. 08. 2007, v spolupráci s likvidačnou komisiou zlikvidovať uvedený neupotrebiteľný majetok v termíne do 31. 08. 2007
zodpovedná: Ing. Ihringová a podľa textu
termín: podľa textu.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 140/0707 vo veci žiadosti spoločnosti DAMIT, s. r. o., Terchová 934, 013 06 Terchová, IČO 315 806 11, o odkúpenie alebo dlhodobý prenájom pozemku a žiadosti TJ Biela stopa, Ulica Pavla Križku 391/6, Kremnica, IČO 356 568 24, o dlhodobý prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/n e s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. KN-E 1696/2 – ostatná plocha s výmerou 654 m² v katastrálnom území Kremnica spoločnosti DAMIT, s.r.o. Terchová 934, 013 06 Terchová, IČO 315 806 11.
B/s ch v a ľ u j e
1.    prenájom časti z pozemku parcelné č. KN-E 1696/2 – ostatná plocha s celkovou výmerou 654 m² v katastrálnom území Kremnica, a to časti s výmerou 32 m² (16m x 2m) nájomcovi TJ Biela stopa, Ulica Pavla Križku 391/6, Kremnica, IČO 356 568 24, na účel využitia ako manipulačná plocha k stavbe súp. č. 98 na Dolnej ulici v Kremnici, začiatok nájmu od 01. 08. 2007, doba nájmu – na dobu neurčitú, za nájomné stanovené dohodou vo výške1,-  Sk/rok;
2.    prenájom časti z pozemku parcelné č. KN-E 1696/2 – ostatná plocha s celkovou výmerou 654 m² v katastrálnom území Kremnica, a to časti s výmerou 416 m² (16m x 26m) nájomcovi spoločnosti DAMIT, s.r.o. Terchová 934, 013 06 Terchová, IČO 315 806 11, na účel využitia ako odstavná plocha, začiatok nájmu od 01. 08. 2007, doba nájmu – na dobu neurčitú, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je Mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica vo výške 60,- Sk/m²/ročne, t. j. celkové ročné nájomné je 24.960,- Sk
C/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľom a realizovať nájomné zmluvy na prenájom pozemkov podľa bodu B/uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 07. 2007.
10    9    1    0

Uznesenie číslo 141/0707 vo veci žiadosti spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., Zechenterova 347/2, Kremnica, IČO 31 600 182, o súhlas  s odpredajom mestského pozemku v katastrálnom území Horný Turček.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s ú h l a s  í
s tým, aby bol do ponukového konania spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s .r. o,  Zechenterova 347/2, Kremnica, IČO 31 600 182, na odpredaj nehnuteľností – stavba bývalej kováčskej dielne bez súpisného čísla, postavenej na pozemku parc. č. KN-C 96 a zastavaného pozemku parc. č. KN-C 96 v katastrálnom území Horný Turček, zapísaných na liste vlastníctva č. 390 , zahrnutý odpredaj priľahlého pozemku k uvedenej stavbe, a to parc. č. KN-C 91/14 – ostatné plochy s výmerou 345 m², ktorý je vlastníctvom Mesta Kremnica, zapísaným na liste vlastníctva č. 71, za kúpnu cenu 50,- Sk/m², t. j. kúpna cena celkom 17.250,- Sk.
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie podľa bodu A/ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 07. 2007.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 142/0707 vo veci správy o činnosti Mestského bytového podniku v Kremnici za 2. štvrťrok 2007.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti Mestského bytového podniku v Kremnici za 2. štvrťrok 2007, ktorú predložila Ing. Vladimíra Sitarčíková, riaditeľka Mestského bytového podniku v Kremnici.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 143/0707 vo veci správy o činnosti Informačného centra mesta Kremnica za 2. štvrťrok 2007.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti Informačného centra mesta Kremnica za 2. štvrťrok 2007, ktorú predložila Ing. Zuzana Tileschová, riaditeľka Informačného centra mesta Kremnica.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 144/0707 vo veci správy o kvantifikovanom prínose organizovania aktivačnej činnosti v meste Kremnica.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o kvantifikovanom prínose organizovania aktivačnej činnosti v meste Kremnica za obdobie od 15. 01. 2007 do 31. 05. 2007, ktorú predložila RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 145/0707 vo veci správy o činnosti primátorky mesta Kremnica.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti primátorky mesta Kremnica za obdobie od 04. 06. 2007 do 29. 06. 2007, ktorú predložila RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 146/0707 vo veci správy o činnosti Mestského úradu v Kremnici.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti Mestského úradu v Kremnici za 2. štvrťrok 2007, ktorú predložila RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 147/0707 vo veci plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Kremnica.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Kremnica pre 2. polrok 2007.
7    7    0    0

Uznesenie číslo 148/0707 vo veci odmeny pre primátorku mesta Kremnica.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – s ch v a ľ u j e
primátorke mesta Kremnica RNDr. Zuzane Balážovej podľa § 5 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, s prihliadnutím na náročnosť a kvalitu výkonu funkcie, odmenu vo výške 5 % mesačne z mesačného platu primátora. Táto odmena bude poskytovaná s účinnosťou od 01. 07. 2007 a bude vyplácaná súčasne s mesačným platom.
9    6    0    3

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka  mesta
Martin Varhaňovský, člen návrhovej komisie
Michal Romanovský, člen návrhovej komisie

Zapísala: Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.