Uznesenia jún 2007

Uznesenia zo 7. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 14. júna 2007

Uznesenie číslo 116/0706 vo veci schválenia dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica k 31. 5. 2007.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ s c h v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica k 31. 5. 2007 vo výške 18.700 ,- Sk nasledovne:
1.    Boldiš a spol.    1.500,- Sk
2.    Matica slovenská – miestny odbor    200,- Sk
3.    TJ Kremnica – Klub slovenských turistov    10.000,- Sk
4.    TJ Kremnica – Kolkársky oddiel    1.000,- Sk
5.    Základná škola pri Psychiatrickej nemocnici    1.000,- Sk
6.    Združenie Kalvária    4.000,- Sk
7.    Život v harmónii – občianske združenie     1.000,- Sk
B/ u k l a d á
1.    mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
2.    mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
3.    mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ľ. Ďurčová
termín: 30. 06. 2007.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 117/0706 vo veci schválenia dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica k 31. 5. 2007 – telocvičňa 2. polrok 2007.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ s c h v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica k 31. 5. 2007 – telocvičňa 2. polrok 2007 vo výške 28.800,- Sk nasledovne:
1. SOU internátne pre sluchovo postihnutú mládež    13.500,- Sk
2. TJ Kremnica – Volejbalový oddiel    15.300,- Sk
B/ u k l a d á
1.    mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
2.    mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
3.    mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ľ. Ďurčová
termín: 30. 06.  2007.
10    9    1    0

Uznesenie číslo 118/0706 vo veci žiadosti Občianskeho združenia 1115, Ulica Pavla Križku 393/10, Kremnica o súhlas k prenájmu časti mestského kina pre Mgr. Zdenka Galisa, bytom Rybany 418/2.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s ch v a ľ u j e
podnájom časti mestského Kina Akropola, s výmerou 9 m2 pre Mgr. Zdenka Galisa, Ulica Pavla Križku 393/10, Kremnica, za účelom prevádzkovania kaviarne, s termínom od 01. 07. 2007, počas doby prevádzkovania mestského Kina Akropola, Občianskym združením 1115, Ulica Pavla Križku 393/10, Kremnica.
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku v Kremnici vypracovať dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov
zodpovedná: Ing. Sitarčíková
termín: 30. 06. 2007.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 119/0706 vo veci žiadosti Jozefa Daxnera – TEMPO, Kopernica č. 23, IČO 33 322 236, o nájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/r u š í
uznesenie MsZ  č. 223/0510 zo dňa zo dňa 13. 10. 2005 a uznesenie č. 105/0606 bod A/ zo dňa 08. 06. 2006, ktorými  bol schválený a opätovne potvrdený prenájom pozemku časť parc. č. KN-C 2268 s výmerou 16 m² ( právna parcela KN-E 2756).
B/s ch v a ľ u j e
prenájom pozemku časť parc. č. KN-C 2268 – ostatné plochy s výmerou 32 m² (právna parcela č. KN-E 2756) v katastrálnom území Kremnica Jozefovi Daxnerovi -TEMPO, Kopernica č. 23, IČO 33 322 236, za účelom nájmu plochy zastavanej budovou súp. č. 314 a zastavanej plochy vstupnej časti do budovy, na dobu určitú 10 rokov odo dňa právoplatnosti stavebného povolenia zo dňa 22. 07. 2004, za nájomné vo výške 500,- Sk/m²/ročne, od roku 2008 každoročne s navýšením sadzby nájomného o výšku oficiálnej inflácie. Podmienkou uzavretia nájomnej zmluvy je, že žiadateľ nechá inštalovať chýbajúcu časť zábradlia popri staničnom chodníku, ktorú sám odstránil, ďalej je  povinný uviesť profil staničného chodníka do pôvodného stavu odstránením kamenného múrika a navrátením čadičových kociek. V prípade realizácie stavebných prác zo strany mesta na dotknutej ploche, nebude mať nájomca nárok na náhradu škody
C/u k l a d á
mestskému úradu
1.    realizovať prenájom pozemku podľa bodu B/uznesenia
2.    upozorniť stavebný úrad na odchýlky od projektovej dokumentácie a uvedené skutočnosti riešiť v priestupkovom konaní
zodpovední: Ing. Ihringová, Ing. Donovalová
termín: 31. 07. 2007.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 120/0706 vo veci žiadosti OZ SOS Kremnica, Štefánikovo námestie 11/21, Kremnica o prenájom priestorov v starej radnici.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s ch v a ľ u j e
1.    zníženie predmetu nájmu podľa Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. OSMM 2002/01323 zo dňa 22. 01. 2003, uzavretej medzi Mestom Kremnica a OZ Cremnicium, a to o výmeru miestnosti 39,29 m²,  ktorá bude využitá mestom ako sklad materiálu CO.
2.    súbežný prenájom priestorov starej radnice podľa Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. OSMM 2002/01323 zo dňa  22. 01. 2003, uzavretej medzi Mestom Kremnica a OZ Cremnicium pre Občianske združenie SOS Kremnica, Štefánikovo námestie 11/21, Kremnica
B/u k l a d á
mestskému úradu realizovať zmeny nájomnej zmluvy podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 07. 2007.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 121/0706 vo veci žiadosti Jozefa Wagnera a Ing. Ivany Wagnerovej, Horná Ves 44/C, Kremnica o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/n e s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemku časť. parc. č. KN-C 399/1 – ostatné plochy s výmerou cca 25 m2 v katastrálnom území Kremnica Jozefovi Wagnerovi a Ing. Ivane Wagnerovej, Horná Ves 44/C, Kremnica
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie podľa bodu A/uznesenia žiadateľom
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 06. 2007.
11    10    0    1

Uznesenie číslo 122/0706 vo veci žiadosti spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., Zechenterova 347/2, Kremnica, IČO 31 600 182, o prenájom poľnohospodárskej pôdy, lokalita Grobňa  v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s ch v a ľ u j e
prenájom poľnohospodárskej pôdy – pozemku časť parc. č. KN-E 1243/1 – TTP s výmerou cca 120 000 m² v katastrálnom území Kremnica – lokalita Grobňa, spoločnosti Mestské lesy Kremnica,  s.r.o., od 01. 01. 2007 na dobu určitú 15 rokov, za celkové nájomné vo výške 1,- Sk/ročne, za účelom rozšírenia výmery lesných porastov, so zámerom využiť pre zalesňovanie možnosť získania potrebných finančných prostriedkov z fondov EÚ
B/u k l a d á
mestskému úradu realizovať prenájom poľnohospodárskej pôdy podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 07. 2007.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 123/0706 vo veci žiadosti MUDr. Emílie Müllerovej, Dolná ulica 51/25, Kremnica, o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/n e s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemku časť parc. č. KN-E 1696/2 – orná pôda s výmerou cca 25 m², v katastrálnom území Kremnica, MUDr. Emílii Müllerovej, Dolná ulica 51/25, Kremnica, na účel umiestnenia garáže
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľke
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 06. 2007.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 124/0706 vo veci vyradenia neupotrebiteľného a prebytočného dlhodobého hmotného majetku, dlhodobého drobného hmotného majetku a hnuteľného majetku vedeného v operatívno – technickej evidencii.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –      A/  s ch v a ľ u j e
vyradenie
1.    prebytočného majetku vedeného v operatívno – technickej evidencii mestského úradu podľa návrhu č. 1/2007 zo dňa 28. 05. 2007, t.j. 14 položiek – priestorové a stenové vitríny spolu v obstarávacej cene 3.100,- Sk. Uvedený majetok odovzdať bezplatným prevodom ZŠ na Angyalovej ulici, ZŠ na Ulici Pavla Križku a ZUŠ J. L. Bellu v Kremnici.
2.    neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno – technickej evidencii mestského úradu podľa návrhu č. 2/2007 zo dňa 28. 05. 2007, t.j. 22 položiek – napr. závesy, záclony, premietacie plátno,  priestorové vitríny, koberce spolu v obstarávacej cene 15.861,- Sk. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
3.    prebytočného majetku vedeného v operatívno – technickej evidencii mestského úradu podľa návrhu č. 3/2007 zo dňa 28. 05. 2007, t. j. 3 položky – svietidlá biele R 803 spolu v obstarávacej cene 2.605,50 Sk. Uvedený majetok ponúknuť na odpredaj.
4.    neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku mestského úradu podľa návrhov č. 4/2007, 5/2007, zo dňa 28. 05. 2007, t. j. 7 položiek – napr. stroje písacie mechanické, stroj písací elektronický, koberec, rádio, spolu v obstarávacej cene  26.397,- Sk. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
5.    prebytočného dlhodobého drobného hmotného majetku mestského úradu podľa návrhu č. 6/2007 zo dňa 28. 05. 2007, t. j. 1 položka – odkazovač Panasonic v obstarávacej cene 4.990,- Sk. Uvedený majetok odovzdať bezplatným prevodom Centru voľného času Cvrček v Kremnici.
6.    neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku z budovy mestského kina podľa návrhu č. 7/2007 zo dňa 28. 05. 2007, t.j. 3 položky – PC s monitorom, stroj písací mechanický, chladnička spolu v obstarávacej cene 17.190,- Sk. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
7.    neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku z Vývarovne a zväzu invalidov podľa návrhu č. 8/2007 zo dňa 28. 05. 2007, t.j. 1 položka – glukomer v obstarávacej cene 6.050,- Sk. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
8.    prebytočného dlhodobého hmotného majetku z budovy nemocnice s poliklinikou podľa návrhu č. 9/2007 zo dňa 28. 05. 2007, t.j. 1 položka – vírivka na dolné končatiny v obstarávacej cene 117.500,- Sk. Uvedený majetok odovzdať formou kúpno – predajnej zmluvy Súkromnému detskému integračnému centru v Kremnici.
9.    neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku Materskej školy na Ulici Jurka Langsfelda podľa návrhu č. 1/2007 zo dňa 09. 05. 2007, t.j. 7 položiek – práčky, sušiče, televízor, výpočtová technika, el. diétne kotle spolu v obstarávacej cene 216.686,- Sk. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
10.    neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku Základnej školy na Ulici Pavla Križku podľa návrhu č. 1/2007 zo dňa 24. 01. 2007, t.j. 1 položka – elektrická škrabka na zemiaky v obstarávacej cene 8.366,- Sk. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
B/  u k l a d á
mestskému úradu, vyradiť prebytočný a neupotrebiteľný hnuteľný majetok podľa bodu A/1. – 10. uznesenia do termínu 30. 06. 2007, v spolupráci s likvidačnou komisiou zlikvidovať uvedený neupotrebiteľný majetok v termíne do 31. 08. 2007, realizovať odovzdanie vyradeného majetku do užívania v termíne do 31. 07. 2007,  realizovať predaj a odovzdanie hnuteľného majetku kupujúcemu v termíne do 31. 07. 2007
zodpovedná: Ing. Ihringová a podľa textu
termín: podľa textu.
11    11    0    0

 

Uznesenie číslo 125/0706 vo veci žiadosti Petra Luptáka , Ulica Jula Horvátha 902/34, Kremnica, o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica po predložení geometrického plánu a žiadosti o schválenie splátkového kalendára kúpnej ceny zo dňa 15. 05. 2007.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/r u š í
uznesenie MsZ č. 48/0703 zo dňa 15. 03. 2007.
B/n e s c h v a ľ u j e                                                                   splátkový kalendár predložený Petrom Luptákom, Ulica Jula Horvátha 902/34, Kremnica v žiadosti zo dňa 15. 05. 2007.
C/s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemkov vytvorených geometrickým plánom č. 34611771-24/2007 zo dňa 30. 04. 2007 ako nová parcela č. KN-C 735/2 – záhrady s výmerou 1652 m², zameraná ako diel 5 z pozemku parc. č. KN-C 735 a nová parcela č. KN-C 734/4 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 11 m², zameraná ako diel 2 z pozemku parc. č. KN-C 734/1, v katastrálnom území Kremnica, Petrovi Luptákovi, Ulica Jula Horvátha 902/34, Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 100,- Sk/m², t. j. kúpna cena celkom je 166.300,- Sk s tým, že kupujúci uhradí všetky náklady spojené s prevodom pozemkov.
D/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ kupujúcemu a spolupracovať pri vypracovaní kúpnej zmluvy a návrhu na vklad do KN                                                                                                                                                   zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 07. 2007.
11    10    0    1

Uznesenie číslo 126/0706 vo veci informácie o stave kroniky mesta Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   – b e r i e  n a  v e d o m i e
informáciu o stave kroniky mesta Kremnica.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 127/0706 vo veci správy o činnosti primátorky mesta Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti primátorky mesta Kremnica za obdobie od 04. 05. 2007 do 01. 06. 2007, ktorú predložila RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 128/0706 vo veci návrhu na zrušenie uznesenia MsZ č. 206/0610 zo dňa 12. 10. 2006 o ponuke Mesta Kremnica spoločenstvám vlastníkov bytov na odpredaj pozemkov uzavretého dvora k bytovému domu.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   – r u š í
uznesenie MsZ č. 206/0610 zo dňa 12. 10. 2006, ktorým bola schválená ponuka Mesta Kremnica na odpredaj pozemkov v katastrálnom území Kremnica, ktoré tvoria uzavretý dvor k bytovému domu a nie sú verejným priestranstvom, členom spoločenstiev vlastníkov bytov, s výnimkou SVB, ktoré si podali žiadosti o kúpu pred dňom 14. 6. 2007.
11    7    0    4

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka  mesta
Mgr. Margita Fodorová, člen návrhovej komisie
Ing. Beata Kirková, člen návrhovej komisie

Zapísala: Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.