Uznesenia máj 2007

Uznesenia zo 6. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 17. mája 2007

Uznesenie číslo 89/0705 vo veci žiadosti spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., Zechenterova 347/2, Kremnica, IČO 31 600 182, o majetkovoprávne usporiadanie pozemku v katastrálnom území Kremnica po zapísaní geometrického plánu č. 34611771-3/2007 zo dňa 06. 02. 2007.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/r u š í
uznesenie MsZ č. 45/0703 zo dňa 15. 03. 2007
B/s ch v a ľ u j e
odpredaj  pozemkov:
– parc. č. KN-C  3178 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 97 m²,
– parc. č. KN-C  3179/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 698 m²,
– parc. č. KN-C  3179/2 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 20 m²,
– parc. č. KN-C  3179/4 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 146 m²,
t. j. výmera pozemkov spolu je 961 m² v katastrálnom území Kremnica – v lokalite Píla spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s. r. o., Zechenterova 347/2, Kremnica, IČO 31 600 182,  za kúpnu cenu 100,- Sk/m², t.j. celková kúpna cena činí 96.100,- Sk, za podmienky uhradenia všetkých nákladov spojených s prevodom vlastníctva pozemku“.
C/u k l a d á
mestskému úradu realizovať prevod podľa bodu B/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 05. 2007.
13    11    0    2

Uznesenie číslo 90/0705 vo veci zrušenia VZN č. 9/95 o pravidlách a dopravnom režime v pešej zóne v meste Kremnica  a  VZN č. 10/96 a VZN č. 5/2003, ktorými sa VZN 9/95 mení a dopĺňa.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – r u š í
VZN č. 9/95 o pravidlách a dopravnom režime v pešej zóne v meste Kremnica a  VZN č. 10/96 a VZN č. 5/2003, ktorými sa VZN 9/95 mení a dopĺňa.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 91/0705 vo veci správy o plnení rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2007 k 31. 3. 2007.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e   n a  v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2007 k 31. 3. 2007 nasledovne:
Bežný rozpočet:    príjmy:    26 630 tis. Sk    t.j. 28,35%
výdavky:    21 829 tis. Sk    t.j. 23,29%
saldo:    4 801 tis. Sk
Kapitálový rozpočet:    príjmy:    54 022 tis. Sk    t.j. 254,58%
výdavky:    54 687 tis. Sk    t.j. 209,42%
saldo:    –  665 tis. Sk
Finančné operácie:    príjmy:    0 tis. Sk    t.j. 0%
výdavky:    1 013 tis. Sk    t.j. 20,16%
saldo:    –  1 013 tis. Sk
13    13    0    0

Uznesenie číslo 92/0705 vo veci správy o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku v Kremnici k 31. 3. 2007.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e   n a  v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku v Kremnici k 31. 3. 2007.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 93/0705 vo veci informácie o použití prostriedkov Fondu rozvoja bývania v roku 2007.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e   n a  v e d o m i e
informáciu o o použití prostriedkov Fondu rozvoja bývania v roku 2007.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 94/0705 vo veci správy o plnení rozpočtu Informačného centra mesta Kremnica k 31. 3. 2007.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e   n a  v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu Informačného centra mesta Kremnica k 31. 3. 2007.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 95/0705 vo veci zmeny v Zriaďovacej  listine Základnej umeleckej školy J. L. Bellu na  Angyalovej ulici 419/35 v Kremnici.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –   A/s ch v a ľ u j e
zmenu v Zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy J. L. Bellu na Angyalovej ulici  č. 419/35  v Kremnici v časti sídlo školy, kde sa pôvodný text: „Základná umelecká škola J. L. Bellu Kremnica, Ul. Angyalova 419/35“  mení na text: „Základná umelecká škola J. L. Bellu, Angyalova ulica  419/35, Kremnica“.
B/u k l a d á
mestskému úradu požiadať Ministerstvo školstva SR o zmenu v sieti
zodpovedný: Mgr. Kríž
termín: 15. 06. 2007.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 96/0705 vo veci zmeny  v Zriaďovacej  listine Základnej školy na  Angyalovej ulici  401/26 v Kremnici.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –   A/s ch v a ľ u j e
zmenu v Zriaďovacej listine Základnej školy na Angyalovej ulici  401/26 v Kremnici v časti sídlo školy, kde sa pôvodný text: „Základná škola Kremnica, Ul. Angyalova 401/26“  mení na text: „Základná škola, Angyalova ulica 401/26, Kremnica“
B/u k l a d á
mestskému úradu požiadať Ministerstvo školstva SR o zmenu v sieti
zodpovedný: Mgr. Kríž
termín: 15. 06. 2007.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 97/0705 vo veci zmeny v Zriaďovacej  listine Materskej školy  na  Langsfeldovej ulici   695/7 v Kremnici.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –   A/s ch v a ľ u j e
zmenu v Zriaďovacej listine Materskej školy na Langsfeldovej ulici  č. 695/7  v Kremnici v časti sídlo školy, kde sa pôvodný text: „Materská škola, Langsfeldova ulica 695/7, Kremnica“  mení na text: „Materská škola, Ulica Jurka Langsfelda 695/7, Kremnica“.
B/u k l a d á
mestskému úradu požiadať Ministerstvo školstva SR o zmenu v sieti
zodpovedný: Mgr. Kríž
termín: 15. 06. 2007.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 98/0705 vo veci doplnenia údajov v Zriaďovacej listine Centra voľného času Cvrček na Angyalovej  ulici 413/19 v Kremnici.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –   A/s ch v a ľ u j e
doplnenie údajov v Zriaďovacej listine  Centra voľného času Cvrček na Angyalovej ulici 413/19 v  Kremnici nasledovne:
1.    výchovný a  vyučovací jazyk školského zariadenia je slovenský jazyk
2.    finančná hodnota majetku k 31. 12. 2006:
–    dlhodobý hmotný majetok v celkovej hodnote:  29.748,80 Sk
–    dlhodobý drobný hmotný majetok v celkovej hodnote: 449.365,50 Sk
B/u k l a d á
mestskému úradu realizovať doplnené údaje v Zriaďovacej listine Centra voľného
času Cvrček na Angyalovej  ulici 413/19 v  Kremnici Dodatkom č. 2
zodpovedný: Mgr. Kríž
termín: 15. 06. 2007.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 99/0705 vo veci doplnenia údajov v Zriaďovacej listine Základnej školy na Ulici Pavla Križku 392/8 v Kremnici.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –   A/s ch v a ľ u j e
doplnenie údajov v Zriaďovacej listine Základnej školy na Ulici Pavla Križku 392/8
v Kremnici nasledovne:
1.    výchovný a  vyučovací jazyk školy je slovenský jazyk
2.    finančná hodnota majetku k 31. 12. 2006
–  dlhodobý hmotný majetok v celkovej hodnote: 4,062.981,85 Sk
–  dlhodobý drobný hmotný majetok v celkovej hodnote: 2,468.080,76 Sk
3.    IČO: 378 314 70
B/u k l a d á
Mestskému úradu v Kremnici realizovať doplnené údaje v Zriaďovacej  listine Základnej školy na Ulici Pavla Križku 392/8 v Kremnici Dodatkom č. 1
zodpovedný : Mgr. Kríž
termín :  15. 06. 2007.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 100/0705 vo veci doplnenia údajov v Zriaďovacej listine Materskej  školy na Dolnej ulici  57/37 v Kremnici.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –   A/s ch v a ľ u j e
doplnenie údajov v Zriaďovacej listine Materskej  školy na Dolnej ulici  57/37 v  Kremnici
nasledovne:
1.    výchovný a  vyučovací jazyk materskej školy je slovenský jazyk
2.    finančná hodnota majetku k 31. 12. 2006
–    dlhodobý hmotný majetok v celkovej hodnote: 11,345.506, -Sk
–    dlhodobý drobný hmotný majetok v celkovej hodnote: 486.440,88 Sk
3.    určenie času, na ktorý sa materská škola zriadila je doba neurčitá
4.    IČO: 378 92 614
B/u k l a d á
mestskému úradu realizovať doplnené údaje v Zriaďovacej listine Materskej školy
na Dolnej ulici 57/37 v Kremnici Dodatkom č.1
zodpovedný: Mgr. Kríž
termín: 15. 06. 2007.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 101/0705 vo veci výpovede zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu č. 1/EO/2003/MP-p, účinnej dňom 1. februára 2003, v znení dodatkov č. 1 a 2.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – s ch v a ľ u j e
výpoveď zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu č. 1/EO/2003/MP-p, účinnej dňom 1. februára 2003, v znení dodatkov č. 1 a 2.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 102/0705 vo veci  žiadosti firmy HAKO, s.r.o., Parková 13, 031 01 Liptovský Mikuláš o súhlas k  umiestneniu základňovej stanice verejnej komunikačnej siete – Telefonica O2 Slovakia, s.r.o. na streche objektu 265/60 na Ulici Československej armády v Kremnici.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s ch v a ľ u j e
umiestnenie základňovej stanice verejnej komunikačnej siete – Telefonica O2 Slovakia, s.r.o. na streche objektu 265/60 na Ulici Československej armády  v Kremnici za cenu dohodou vo výške 80.000,- Sk/rok, s termínom od 01. 06. 2007, na dobu určitú do 31. 05. 2017.
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku vypracovať nájomnú zmluvu podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná:  Ing. Sitarčíková
termín:  25. 05. 2007.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 103/0705 vo veci  žiadosti Petra Zúbrika, Ulica Jula Horvátha 956/98, Kremnica o odkúpenie garáže v dome 902/34 na Ulici Jula Horvátha v Kremnici.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s ch v a ľ u j e
odpredaj garáže v dome 902/34 na Ulici Jula Horvátha v Kremnici pre užívateľa Petra Zúbrika, Ulica Jula Horvátha 956/98,  Kremnica, za cenu 65.000,- Sk a spoluvlastníckeho podielu na pozemku vo veľkosti 1738/140333 za cenu 586,- Sk .
B/ukladá
Mestskému bytovému podniku vypracovať  zmluvu o prevode vlastníctva garáže podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná:  Ing. Sitarčíková
termín:  25. 05. 2007.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 104/0705 vo veci  odpredaja drobného dlhodobého hmotného majetku a majetku v operatívnej evidencii Mestského bytového podniku pre Kremnické tepelné hospodárstvo s.r.o., Dolná ulica 49/21, Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s ch v a ľ u j e
1.    vyradenie drobného dlhodobého hmotného majetku a majetku v operatívnej evidencii z evidencie majetku Mestského bytového podniku podľa priloženého zoznamu
2.    odpredaj drobného dlhodobého hmotného majetku a majetku v operatívnej evidencii Mestského bytového podniku pre Kremnické tepelné hospodárstvo s.r.o., Dolná ulica 49/21, Kremnica podľa priloženého zoznamu za cenu spolu 20.000,- Sk
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku vyradiť majetok z evidencie majetku k 30. 06. 2007 podľa bodu A/1. uznesenia a vypracovať kúpnu zmluvu na odpredaj majetku podľa bodu A/2.uznesenia
zodpovedná:  Ing. Sitarčíková
termín: 30. 06. 2007.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 105/0705 vo veci ukončenia nájmu nebytových priestorov – kancelárie s TORA – Mgr. Tomáš Kuzmický, Veternícka  ulica 110/5, Kremnica, v objekte 391/6 na Ulici Pavla Križku  v Kremnici.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s ch v a ľ u j e
ukončenie nájmu nebytového priestoru – kancelárie, s výmerou 22,96 m2,  v objekte 391/6 na Ulici Pavla Križku  v Kremnici, s TORA – Mgr. Tomáš Kuzmický, Veternícka  ulica 110/5, Kremnica,  dohodou ku dňu 30. 04. 2007.
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku vypracovať dohodu o ukončení nájmu nebytového priestoru podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná:  Ing. Sitarčíková
termín:  21. 05. 2007.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 106/0705 vo veci  zmeny nájomnej zmluvy – Miriam Kuzmínová, Veternícka ulica  109/3, Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s ch v a ľ u j e
zmenu nájomnej  zmluvy: Miriam Kuzmínová,  Veternícka ulica 109/3, Kremnica  na prenájom nebytových priestorov v objekte 348/4 na Zechenterovej ulici v Kremnici o výmere 160,37 m2 v čl. 5 kde sa pôvodný text:
„Nájom nebytového priestoru je podľa tejto zmluvy bezplatný:“
mení na text:
„Mesačné nájomné  je 3.341,- Sk.“
s platnosťou od 01.06. 2007.
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku vypracovať  dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná:  Ing. Sitarčíková
termín:  25. 05. 2007.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 107/0705 vo veci  žiadosti Ivety Ľahkej, Dolná ulica 53/29, Kremnica, o možnosť splácania nedoplatku voči Mestskému bytovému podniku v Kremnici.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s ch v a ľ u j e
splátkový kalendár na vyrovnanie nedoplatku Ivety Ľahkej, Dolná ulica 53/29,  Kremnica,  voči Mestskému bytovému podniku v Kremnici, ktorý vznikol za neuhrádzanie nájmu a služieb za užívanie bytu na Ulici Československej  armády 265/60, Kremnica vo výške 104.728,- Sk.
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku vypracovať  splátkový kalendár podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná:  Ing. Sitarčíková
termín:  25. 05. 2007.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 108/0705 vo veci  žiadosti Anny Šarköziovej a manžela Romana, Ulica Československej armády  211/57, Kremnica, o možnosť splácania nedoplatku voči Mestskému bytovému podniku v Kremnici.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s ch v a ľ u j e
splátkový kalendár na vyrovnanie nedoplatku Anny Šarköziovej s manželom Romanom, Ulica Československej armády 211/57, Kremnica  voči Mestskému bytovému podniku v Kremnici, ktorý vznikol za neuhrádzanie nájmu a služieb za užívanie bytu vo výške 91. 579,- Sk,  k 30. 04. 2007.
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku vypracovať  splátkový kalendár podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná:  Ing. Sitarčíková
termín:  25. 05. 2007.
13    12    1    0

Uznesenie číslo 109/0705 vo veci žiadosti Spoločenstva vlastníkov bytov ODVAHA, Ulica Československej armády 206/47 a 207/49, Kremnica o odkúpenie pozemku susediaceho s bytovým domom.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/n e s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemku časť parc. č. KN-E 2297/20 – zastavané plochy s výmerou cca 750 m² v katastrálnom území Kremnica vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 206 a 207 na Ulici Československej armády:- Branislavovi Drienkovi, bytom Ul. Dolná 55/33, Kremnica, Mariánovi Weissovi, Ing. Jozefovi Hôrovi s manželkou, – Anne Gorduličovej, – Jánovi Fízikovi s manželkou, všetci bytom Ulica Československej armády 206/47, Kremnica, – Rudolfovi Bartošíkovi s manželkou, bytom Ul. Ľudovíta Štúra 682/3, Kremnica, – Dušanovi Buzalkovi, – Jánovi Négerovi s manželkou, – Jozefovi Haranzovi s manželkou, Ondrejovi Barniakovi s manželkou, – Arnoštovi Oravcovi s manželkou, všetci bytom Ulica Československej armády 207/49, Kremnica, – a Mgr. Andrei Zubkovej, bytom Ul. J. I. Bajzu 300/1, Banská Štiavnica
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi.
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 05. 2007.
13    12    1    0

Uznesenie číslo 110/0705 vo veci žiadosti Spoločenstva vlastníkov bytov „SPOLOČENSTVO 12“, Zechenterova ulica 349/6 a 8, Kremnica o odkúpenie pozemku uzavretého dvora k bytovému domu v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemku časť parc. č. KN-C 929/1 – zastavané plochy s výmerou cca 826 m² v katastrálnom území Kremnica, v zmysle uznesenia MsZ č. 206/0610 zo dňa 12. 10. 2006, ktorý tvorí uzavretý dvor k bytovému domu súp. č. 349 a  nie je verejným priestranstvom,  vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 349 na Zechenterovej ulici:
– Anne Moravčíkovej, – Jozefovi Rovnému, – Branislavovi Knapovi, Miroslavovi Weissovi s manželkou, – Milanovi Rybárskemu s manželkou, – Jaroslavovi Ceferovi s manželkou, všetci bytom Zechenterova ulica 349/6, Kremnica, – Henrymu Sterneckerovi, – Ivete Drozdovej, všetci bytom Zechenterova ulica 349/8, Kremnica, – Michalovi Plankenbüchlerovi, bytom Nová dolina 787/42, Kremnica, – Kataríne Ernekovej, Kunešov č. 57, – Viere Gregorovej, Ul. A. Hlinku č. 2446/5, Zvolen, – Petrovi Rajterovi, Ul. Sama Chalupku 278/5, Kremnica, v príslušnom podiele, za kúpnu cenu dohodou vo výške 20,- Sk/m², za podmienky, že časť pozemku parc. č. KN-C 929/1 s výmerou cca 153 m² sa vyčlení geometrickým plánom ako prístupová cesta k domu súp. č. 348 (sídlo Klubu dôchodcov) na náklady mesta a naďalej zostane vlastníctvom Mesta Kremnica.  V prípade, že mesto v budúcnosti nebude potrebovať pre svoje účely vyčlenený pozemok, majú vlastníci bytov v bytovom dome súp. č. 349 na Zechenterovej ulici predkupné právo na jeho kúpu za rovnakých cenových podmienok,  t.j.  20,- Sk/m². Kupujúci sú povinní uhradiť náklady spojené s prevodom vlastníctva  pozemku.
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi   podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 05. 2007.
13    7    4    2

Uznesenie číslo 111/0705 vo veci žiadosti Spoločenstva vlastníkov bytov „DOM 579“, Zámocké námestie 579/12, Kremnica o odkúpenie pozemku uzavretého dvora k bytovému domu v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemku časť parc. č. KN-C 505/1 – zastavané plochy s výmerou cca 100 m² v katastrálnom území Kremnica, v zmysle uznesenia MsZ č. 206/0610 zo dňa 12. 10. 2006, ktorý tvorí uzavretý dvor k bytovému domu súp. č. 579 a  nie je verejným priestranstvom,  vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 579 na Zámockom námestí:
-Karolovi Fuxhofferovi, bytom Zámocké námestie 579/12, Pavlovi Neuschlovi s manželkou Elenou, bytom Zámocké námestie 579/10, JUDr. Ľubošovi Juríčkovi s manželkou Danou, bytom Horná Ves 43/C, Pavlovi Pačovi, bytom Hviezdoslavova 57/19, Žiar nad Hronom a Marianovi Pačovi, bytom Moskovská 24, Banská Bystrica,  v príslušnom podiele, za kúpnu cenu dohodou vo výške 20,- Sk/m²,  za podmienky predloženia geometrického plánu a uhradenia všetkých nákladov spojených s prevodom pozemku”.
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ uznesenia žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 05. 2007.
13    7    3    3

Uznesenie číslo 112/0705 vo veci informácie o pamätihodnostiach mesta Kremnica.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
informáciu o pamätihodnostiach mesta Kremnica.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 113/0705 vo veci správy o činnosti primátorky mesta.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti primátorky mesta za obdobie od 12. 02. 2007 do 09. 03. 2007, ktorú predložila RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta Kremnica.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 114/0705 vo veci vyradenia neupotrebiteľného a prebytočného dlhodobého hmotného investičného majetku, dlhodobého drobného hmotného majetku a hnuteľného majetku vedeného v operatívnej evidencii podľa návrhov z riadnej inventarizácie majetku a záväzkov uskutočnenej k 31. 10. 2006.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s c h v a ľ u j e
vyradenie
1.    neupotrebiteľného dlhodobého hmotného investičného majetku mestskej polície podľa návrhov č. 17/2006, 18/2006, 19/2006, 20/2006, 21/2006, 22/2006 zo dňa 29. 09. 2006, t. j. 6 položiek – tlačiareň Epson, fotoaparát Epson, rádiostanice Motorola spolu v obstarávacej cene 111.044,50 Sk, neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku a majetku vedeného v operatívnej evidencii podľa návrhov č. 4/2006, 5/2006 zo dňa 29. 09. 2006, t. j. spolu v obstarávacej cene 36.766,30 Sk. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
2.    neupotrebiteľného a prebytočného dlhodobého hmotného investičného majetku technických služieb podľa návrhov č. 9/2006, 10/2006, 11/2006, 12/2006, 13/2006, 14/2006 zo dňa 15. 11. 2006, t. j. 6 položiek – rôzne typy kontajnerov, mostová váha premova, hydraulické zariadenie, zdvíhacie zariadenie spolu v obstarávacej cene 500.091,67 Sk, neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného  majetku     podľa návrhov č. 15/2006, 16/2006, 23/2006, 33/2006 zo dňa 15.11. 2006, t. j. 19 položiek – napr. peňažné zámky, kontajnery, akumulačné pece, mobilné telefóny spolu v obstarávacej cene 79.596,74 Sk. Uvedený neupotrebiteľný majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu. Prebytočný majetok ponúknuť na predaj.
3.    neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívnej evidencii v budove mestskej telocvične podľa návrhu č. 63/2006 zo dňa 30. 11. 2006, t.j. 22 položiek – napr. kovové smetné koše, kruhy cvičebné, činky aerobic, sedadlá drevené, sedadlá tapacírované, elektrický sporák trojplatničkový, el. prietokový ohrievač vody, stoličky drevené spolu v zostatkovej cene 0,- Sk. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
4.    neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku a majetku vedeného v operatívnej evidencii Vývarovne a zväzu invalidov podľa návrhov č. 36/2006, 37/2006, 38/2006 zo dňa 31. 10. 2006, t. j. 27 položiek – napr. stoličky, kukanádoby, rebrík, zverák, kuchynské zariadenie, pohovka, stolík, sušič na vlasy, elektrické kuchynské spotrebiče spolu v obstarávacej cene 12.182,80 Sk. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
5.    prebytočného a neupotrebiteľného dlhodobého hmotného investičného majetku z budovy MsKS podľa návrhu č. 24/2006, 66/2006 zo dňa 30. 10. 2006, t.j. 2 položky – bezdrôtový mikrofón, zmiešavací zosilovač spolu v obstarávacej cene  3.723,- Sk, neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku a majetku vedeného v operatívnej evidencii podľa návrhu č. 65/2006 zo dňa 31. 10. 2006, t. j. 14 položiek – napr. CD prehrávač, reprosústava, knihovnička, mikrofóny, televízor,  tlačiareň Lexmark , el. zásobník vody spolu v obstarávacej cene 4.887,- Sk. Uvedený neupotrebiteľný majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
6.    neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku a majetku vedeného v operatívnej evidencii hasičskej zbrojnice podľa návrhov č.3/2005 zo dňa 30. 10. 2005, č. 39/2006, 40/2006, 41/2006,42/2006 zo dňa 31. 10. 2006,  t. j. 18 položiek – napr. laná záchytné, lopaty, dobíjačky, nabíjačka, fúrik, sudy na benzín, pec akumulačná, sklad plechový, autobatéria spolu v obstarávacej cene 19.685,50 Sk. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
B/u k l a d á
mestskému úradu, mestskej polícii, technickým službám, vyradiť prebytočný a neupotrebiteľný hnuteľný majetok podľa bodu A/ 1. – 6. uznesenia do termínu 30. 06. 2007 a v spolupráci s likvidačnou komisiou zlikvidovať uvedený majetok v termíne do 31. 08. 2007.
zodpovedná: Ing. Ihringová a podľa textu
termín: podľa textu.
13    12    0    0

Uznesenie číslo 115/0705 vo veci schválenia odmeny pre Ing. Veroniku Králikovú, zástupkyňa primátorky mesta Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u j e
odmenu pre Ing. Veroniku Králikovú, zástupkyňu primátorky mesta Kremnica vo výške 20% z platu primátorky mesta určeného v zmysle zákona 253/94 Z.z., s platnosťou od 18. 05. 2007.
12    10    0    2

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka  mesta
Milan Miškóci, člen návrhovej komisie
Ing. Ján Hero, člen návrhovej komisie

Zapísala: Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.