Uznesenia november 2007

Uznesenia z 12. mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 20. novembra 2007

Uznesenie číslo 234/0711 vo veci kúpy pozemku Mestom Kremnica v katastrálnom území Kremnica – lokalita Skalka od Ing. Martina Kršjaka a manželky Ing. Zuzany Kršjakovej, Vodárenská 9, 900 42 Dunajská Lužná.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  s c h v a ľ u j e
kúpu pozemku parc. č. KN-C 3265/4 – ostatné plochy s výmerou 470 m² v katastrálnom území Kremnica – lokalita Skalka, zameraného geometrickým plánom číslo 34611771-117/2007 zo dňa 14. 11. 2007 z pozemku parc. č. KN-C 3265/1 Mestom Kremnica od Ing. Martina Kršjaka a manželky Ing. Zuzany Kršjakovej, Vodárenská 9, 900 42 Dunajská Lužná, za kúpnu cenu 1.000,- Sk/m², t.j. celková kúpna cena je 470 tis. Sk.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 235/0711 vo veci stanoviska Slovenského pozemkového fondu Bratislava Regionálny odbor Žiar nad Hronom v liste zo dňa 06. 11. 2007 k majetkovoprávnemu vysporiadaniu pozemkov v katastrálnom území Kremnica – lokalita „Pri Sypárni“.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   – A/b e r i e   n a   v e d o m i e
stanovisko Slovenského pozemkového fondu Bratislava Regionálny odbor Žiar nad Hronom v liste zo dňa 06. 11. 2007 k majetkovoprávnemu vysporiadaniu pozemkov v katastrálnom území Kremnica – lokalita „Pri Sypárni“.
B/p o v e r u j e
primátorku mesta konaním vo veci majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov v katastrálnom území Kremnica – lokalita „Pri Sypárni“ so Slovenským pozemkovým fondom Bratislava Regionálny odbor Žiar nad Hronom.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 236/0711 vo veci zmeny Zmluvy o nájme pozemkov č. OEaPA 2004/00044/1 zo dňa 21. 06. 2004 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 07. 12. 2006 uzavretej so spoločnosťou COIMEX Invest, a.s., Partizánska cesta 3, Banská Bystrica po zmene zamerania pozemku geometrickým plánom.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  s c h v a ľ u j e
zmenu Zmluvy o nájme pozemkov č. OEaPA 2004/00044/1 zo dňa 21. 06. 2004 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 07. 12. 2006 uzavretej so spoločnosťou COIMEX Invest, a.s., Partizánska cesta 3, Banská Bystrica nasledovne:
pôvodný text Čl. IV. bod 4.1 Dodatku č. 1:
„podľa čl. I. odsek 1.2 písm. a) zmluvy (Ski centrum L/S – 60/60, zamerané geometrickým plánom č. 34611771-99/2006 zo dňa 09. 11. 2006 ako pozemok parc. č. KN-C 541/8 – ostatná plocha s výmerou 1000 m² v katastrálnom území Krahule“
sa mení na text:
„podľa čl. I. odsek 1.2 písm. a) zmluvy (Ski centrum L/S – 60/60, zamerané geometrickým plánom č. 34611771-45/2007 zo dňa 08. 07. 2007 ako pozemok parc. č. KN-C 541/10– ostatná plocha s výmerou 696 m² v katastrálnom území Krahule“.
8    8    0    0

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka  mesta
Mgr. Igor Kríž, prednosta úradu
Mgr. Vladimír Gorbunov, člen návrhovej komisie
Ing. Klára Popová, člen návrhovej komisie

Zapísala: Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.