Uznesenia október 2007

Uznesenia z 10. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 11. októbra 2007

Uznesenie číslo 188/0710 vo veci VZN č. 2/2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2003 Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Kremnici.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – s ch v a ľ u j e
VZN č. 2/2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2003 Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Kremnici.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 189/0710 vo veci schválenia nákupu osobného motorového vozidla SUZUKI SX4.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – s ch v a ľ u j e
nákup osobného motorového vozidla SUZUKI SX4 formou lízingu v obstarávacej cene 590.000,- Sk s akontáciou 10 % z hodnoty
zodpovedná: Ing. Kováčiková
termín: 31. 12. 2007.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 190/0710 vo veci žiadosti Mgr. Viery Ďurčíkovej – LADY V, M. Benku 1/16, Žiar nad Hronom o prenájom nebytového priestoru.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s ch v a ľ u j e
nájom nebytového priestoru v objekte 49/21 na Dolnej ulici v Kremnici, s výmerou 12,9 m2, za cenu 1.080,- Sk/m2/rok, pre Mgr. Vieru Ďurčíkovú – LADY V, M. Benku 1/16, Žiar nad Hronom, za účelom prevádzkovania kancelárie, s termínom od 1. 11. 2007 na dobu neurčitú
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku vypracovať zmluvu o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/uznesenia
zodpovedný: Mgr. I. Kríž
termín: 25. 10. 2007.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 191/0710 vo veci žiadosti Rudolfa Rašmana, Veternícka ulica 109/1, Kremnica o ukončenie nájmu pozemku.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s ch v a ľ u j e
ukončenie nájmu pozemku podľa Nájomnej zmluvy č. OEaPA 2005/01363 zo dňa 26. 10. 2005 uzavretej  s Rudolfovom Rašmanom, Veternícka ulica 109/1, Kremnica dohodou k 01. 10. 2007.
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 10. 2007.
12    12    0    0
Uznesenie číslo 192/0710 vo veci žiadosti Jozefa Daxnera – TEMPO, Kopernica č. 23, o prehodnotenie podmienok nájmu pozemku podľa uznesenia MsZ č. 119/0706 zo dňa 14. júna 2007.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/b e r i e  n a  v e d o m i e
žiadosť Jozefa Daxnera – TEMPO, Kopernica č. 23 o prehodnotenie podmienok nájmu pozemku podľa uznesenia MsZ č. 119/0706 zo dňa 14. júna 2007
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť Jozefovi Daxnerovi – TEMPO, Kopernica 23 termín spoločného rokovania vo veci nájmu pozemku
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 10. 2007.
12    8    2    2

Uznesenie číslo 193/0710 vo veci námietky voči rozhodnutiu v uznesení  MsZ č. 132/0707 zo dňa 12.07.2007 o neschválení odpredaja pozemkov Kláre Chlapovičovej, Štefánikovo námestie 15/4, Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/b e r i e   n a    v e d o m i e
námietku Kláry Chlapovičovej, Štefánikovo námestie 15/4, Kremnica, voči rozhodnutiu v uznesení MsZ č. 132/0707 zo dňa 12.07.2007 o neschválení odpredaja pozemkov
B/t r v á
na uznesení  MsZ č. 132/0707 zo dňa 12. júla 2007, ktorým nebol Kláre Chlapovičovej, Štefánikovo námestie 15/4, Kremnica schválený odpredaj pozemkov zameraných geometrickým plánom č. 34611771-6/2007 zo dňa 18. 03. 2007  (novovytvorené parcely  č. KN-C 24/5 – zastavaná plocha, s výmerou 80 m², parcela č. KN-C 24/6 – zastavaná plocha s výmerou 32 m² v podiely 7/9 a parcela č. KN-C 24/7 – zastavaná  plocha s výmerou 22 m²).
C/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 10. 2007.
12    8    3    1

Uznesenie číslo 194/0710 vo veci žiadosti Radoslava Lacku, Ulica V. Šipoša 4/1, 036 01  Martin o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Turčianske Teplice.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/n e s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemku časť parc. č. KN-C 614/3 – TTP s výmerou cca 700 m² v katastrálnom území Turčianske Teplice (právna parcela č. KN-E 296, pôvodné katastrálne územie Háj) Radoslavovi Lackovi, Ulica V. Šipoša 4/1, 036 01  Martin.
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 10. 2007.
11    9    2    0

Uznesenie číslo 195/0710 vo veci žiadosti Zdenky Lackovej, Ulica V. Šipoša 4/1, 036 01 Martin o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Turčianske Teplice.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/n e s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemku časť parc. č. KN-C 610/2 – TTP s výmerou cca 1600 m² v katastrálnom území Turčianske Teplice (právna parcela KN-E296, pôvodné katastrálne územie Háj), Zdenke Lackovej, Ulica V. Šipoša 4/1, 036 01 Martin.
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 11. 2007.
11    9    2    0

Uznesenie číslo 196/0710 vo veci ponuky Jána Nemčeka, Veternícka ulica 109/1, Kremnica na odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica Mestu Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s c h v a ľ u j e
odkúpenie pozemku parc. č. KN-C 1853 – dielu 1 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 35 m² a dielu 2 – záhrady s výmerou 223 m², t. j. výmera pozemkov spolu 258 m² v katastrálnom území Kremnica, Mestom Kremnica od  Jána Nemčeka, Veternícka ulica 109/1, Kremnica v podiele ¾ a Valéria Trginová, Veternícka 137/2, Kremnica v podiele ¼ za kúpnu cenu 20,- Sk/m², t. j. kúpna cena celkom 5.160,- Sk s tým, že všetky náklady na prevod pozemkov do vlastníctva mesta uhradí kupujúci
B/u k l a d á
mestskému úradu realizovať odkúpenie pozemkov podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 11. 2007.
11    9    0    2

Uznesenie číslo 197/0710 vo veci žiadosti podniku Lesy Slovenskej republiky, š. p., Banská Bystrica, Odštepný závod Žilina, Nám. M. R. Štefánika č. 1, 011 45  Žilina, IČO 36 038 351, o odpredaj  pozemkov v katastrálnom území Turčianske Teplice.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/s ú h l a s í
s budúcim odpredajom pozemkov, zastavaných budovami, ktoré sú v súčasnosti vo vlastníctve podniku Lesy Slovenskej republiky, š. p., Banská Bystrica, Odštepný závod Žilina, Nám. M. R. Štefánika č. 1, 011 45  Žilina, IČO 36 038 351 a pozemku, na ktorom sa nachádza parkovisko k budovám, a to
– pozemku parc. č. KN-C 510/1 – zastavaná plocha s výmerou 197 m²
– pozemku parc. č. KN-C 510/2 – zastavaná plocha s výmerou 114 m²
– pozemku parc. č. KN-C 510/3 – zastavaná plocha s výmerou  24 m²
– pozemku parc. č. KN-C 510/4 – zastavaná plocha s výmerou  54 m²
– pozemku parc. č. KN-C 511/4 – zastavaná plocha s výmerou  97 m²
– pozemku parc. č. KN-C 511/1 – záhrada s výmerou  308 m²
s celkovou výmerou spolu 794 m² v katastrálnom území Turčianske Teplice, vytvorených z PK parcely č. 290, zapísanej na Mesto Kremnica v PKV č. 1, budúcemu vlastníkovi týchto budov, za kúpnu cenu stanovenú dohodou, za podmienky že kupujúci uhradí všetky náklady spojené s prevodom pozemkov, t. j. náklady na vyhotovenie geometrického plánu, znaleckého posudku, správny poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností a pod.
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 10. 2007.
11    10    0    1

Uznesenie číslo 198/0710 vo veci žiadosti Anny Faltýnkovej, Ulica Československej armády 262/54, 967 01 Kremnica. o prenájom pozemku  v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s ch v a ľ u j e
prenájom pozemku, časť parc. č. KN-C 1124 – ostatné plochy, s výmerou 208 m² v katastrálnom území Kremnica  Anne Faltýnkovej, Ulica Československej armády  262/54, 967 01 Kremnica, na záhradkárske účely, na dobu neurčitú od 01. 01. 2007, za nájomné vo výške 0,50,- Sk/m²/ročne, stanovené v Zmysle zásad na určovanie nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je Mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica.
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ a realizovať nájomnú zmluvu
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 10. 2007.
11    10    0    1

Uznesenie číslo 199/0710 vo veci žiadosti Boženy Ďuríkovej, Ulica Československej armády 262/54, 967 01 Kremnica o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s ch v a ľ u j e
prenájom pozemku časť parc. č. KN-C 1124 – ostatné plochy, s výmerou 108 m² v katastrálnom území Kremnica, Božene Ďuríkovej, Ulica Československej armády 262/54, 967 01 Kremnica, na záhradkárske účely,  na dobu neurčitú od 01. 01. 2007, za nájomné vo výške 0,50,- Sk/m²/ročne, stanovené v Zmysle zásad na určovanie nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je Mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica.
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ a realizovať nájomnú zmluvu
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.10.2007.
11    10    0    1

Uznesenie číslo 200/0710 vo veci žiadosti Viery Broschovej, Ulica Československej armády 262/54, 967 01 Kremnica o prenájom pozemku  v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s c h v a ľ u j e
prenájom pozemku, časť parc. č. KN-C 1124 – ostatné plochy, s výmerou 170 m² v katastrálnom území Kremnica, Viere Broschovej, Ulica Československej armády 262/54, 967 01 Kremnica, na záhradkárske účely,  na dobu neurčitú od 01. 01. 2007, za nájomné vo výške 0,50,- Sk/m²/ročne, stanovené v Zmysle zásad na určovanie nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je Mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica.
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ a realizovať nájomnú zmluvu
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.10.2007.
11    10    0    1

Uznesenie číslo 201/0710 vo veci žiadosti Ing. Evy Ihringovej, Ulica Československej armády 262/54, 967 01 Kremnica o prenájom časti pozemku  v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s c h v a ľ u j e
prenájom pozemku, časť parc. č. KN-C 1124 – ostatné plochy, s výmerou 120 m² v katastrálnom území Kremnica, Ing. Eve Ihringovej, Ulica Československej armády  262/54, 967 01 Kremnica, na záhradkárske účely, na dobu neurčitú od 01.01.2007, za nájomné vo výške 0,50,- Sk/m²/ročne, stanovené v Zmysle zásad na určovanie nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je Mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica.
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ a realizovať nájomnú zmluvu
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 10. 2007.
11    10    0    1

Uznesenie číslo 202/0710 vo veci žiadosti spoločnosti Lukromtel, s. r. o., Ulica Československej armády 198/31, 967 01 Kremnica, o vypracovanie nájomnej a kúpnej zmluvy.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/r u š í
uznesenie MsZ č. 68/0604 zo dňa 06. 04. 2006
B/s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. KN-C 862/9- zastavaná plocha s výmerou 217 m², zameraného geometrickým plánom č. 34611771-46/2007 zo dňa 17. 06. 2007 ako diel 1 z pozemku parc. č. KN-E 611 v katastrálnom území Kremnica za kúpnu cenu 320,- Sk/m² a stavby bývalej kotolne bez súp. čísla, postavenej na pozemku parc. č. KN-C 862/9, nezapísanej v katastri nehnuteľností, za kúpnu cenu 1,- Sk, t. j. s kúpnou cenou celkom 69.441,- Sk, spoločnosti Lukromtel, s. r. o., Ulica Československej armády 198/31, Kremnica, IČO 36057258 na účel vybudovania garáží, za podmienky, že predloží zápisnicu s prezenčnou listinou zo zasadnutia spoločenstva vlastníkov bytov LONDÝN, Dolná ulica 51/25, Kremnica so súhlasným stanoviskom k výstavbe garáží pre Lukromtel, s.r.o., Kremnica a za podmienky, že kupujúci uhradí všetky náklady spojené s prekládkou teplovodného potrubia, ktoré prechádza cez priestory kotolne a všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľností
C/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi a realizovať predaj podľa bodu B/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 11. 2007.
11    10    0    1
Uznesenie číslo 203/0710 vo veci zmeny rozsahu predmetu nájmu podľa  zmluvy o nájme pozemkov č. OSMM 2003/00277 uzavretej so spoločnosťou EKO-Produkt, s. r. o., Dlžiny 122/40, Turčianske Teplice,  IČO: 36403628.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/s c h v a ľ u j e
zmenu rozsahu predmetu nájmu v čl. 2 zmluvy o nájme pozemkov č. OSMM 2003/00277 uzavretej so spoločnosťou EKO-Produkt, s. r. o., Dlžiny 122/40, Turčianske Teplice,  IČO: 36403628, kde sa vypúšťa písmeno a) a prenajatá výmera sa zníži o 10 429 m² z dôvodu odpredaja uvedených pozemkov Martinovi Svitkovi uznesením č. 134/0707 zo dňa 12. 07. 2007
B/u k l a d á
mestskému úradu realizovať zmenu nájomnej zmluvy podľa A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 11. 2007.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 204/0710 vo veci správy o štádiu spracovania Územného plánu mesta Kremnica.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o štádiu spracovania Územného plánu mesta Kremnica.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 205/0710 vo veci správy o realizácii investičnej výstavby k 28. 09. 2007 a informácie o pridelení a výške finančných prostriedkov z fondov a spôsobe ich využitia.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o realizácii investičnej výstavby k 28. 09. 2007 a informáciu o pridelení a výške finančných prostriedkov z fondov a spôsobe ich využitia.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 206/0710 vo veci správy o činnosti Mestského bytového podniku v Kremnici za 3. štvrťrok 2007.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti Mestského bytového podniku v Kremnici za 3. štvrťrok 2007.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 207/0710 vo veci správy o činnosti Informačného centra za 3. štvrťrok 2007.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti Informačného centra za 3. štvrťrok 2007.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 208/0710 vo veci správy o činnosti primátorky mesta.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti primátorky mesta Kremnica za obdobie od 27. 08. 2007 do 28. 09. 2007, ktorú predložila RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta.
10    10    0    0
Uznesenie číslo 209/0710 vo veci správy o činnosti Mestského úradu v Kremnici.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti Mestského úradu v Kremnici za 3. štvrťrok 2007, ktorú predložila RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 210/0710 vo veci zvolania verejného zhromaždenia obyvateľov mesta Kremnica k návrhu rozpočtu Mesta Kremnica na rok 2008.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s c h v a ľ u j e
zvolanie verejného zhromaždenia obyvateľov mesta Kremnice k návrhu rozpočtu Mesta Kremnica na rok 2008 na deň 20. novembra 2007 so začiatkom o 17,00 hod. do veľkej sály Mestského kultúrneho strediska
B/u k l a d á
mestskému úradu zverejniť obvyklým spôsobom oznámenie o termíne a mieste konania verejného zhromaždenia obyvateľov mesta Kremnica k návrhu rozpočtu mesta na rok 2008
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 10. 11. 2007.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 211/0710 vo veci zmeny člena Rady školy Základnej školy na Angyalovej ulici č. 401/26 v Kremnici a Rady školy Základnej školy na Ulici Pavla Križku č. 392/8 v Kremnici.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/o d v o l á v a
Mgr. Igora Kríža ako zástupcu zriaďovateľa a mesta z funkcie člena Rady školy Základnej školy na Angyalovej ulici č. 401/26 v Kremnici a Rady školy Základnej školy na Ulici Pavla Križku č. 392/8 v Kremnici.
B/s ch v a ľ u j e
Mgr. Hanu Zlatošovú ako zástupkyňu zriaďovateľa a mesta do Rady školy Základnej školy na Angyalovej ulici č. 401/26 v Kremnici a Rady školy Základnej školy na Ulici Pavla Križku č. 392/8 v Kremnici.
C/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť predsedom Rady školy Základnej školy na Angyalovej ulici č. 401/26 v Kremnici a Rady školy Základnej školy na Ulici Pavla Križku č. 392/8 v Kremnici meno delegovaného zástupcu zriaďovateľa a mesta
zodpovedná: Mgr. Zlatošová
termín: 19. 10. 2007.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 212/0710 vo veci žiadosti spoločnosti Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica, IČO 36 056 006 o uzavretie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s ú h l a s í
s uzavretím zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena so spoločnosťou
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica, IČO 36 056 006. Predmetom zmluvy o zriadení vecného bremena bude zriadenie časovo neobmedzeného vecného bremena na pozemky
–    ako vecného práva umiestnenia stavby verejnej kanalizácie DN 300 mm – „Kremnica – Veternícka ulica – predĺženie kanalizácie na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Kremnica: parc. č. KN-C 2283, parc. č. KN-C 2854, parc. č. KN-C 2855, parc. č. KN-C 2857, parc č. KN-C 2853/1 a KN-E 1770/8  v katastrálnom území Kremnica
–    práva vstupu na pozemky za účelom výstavby, prevádzky a údržby, opráv, odstraňovania porúch ako aj rekonštrukcií zariadení verejnej kanalizácie.
Vecné bremeno vzhľadom na verejnoprospešnosť zariadení chránených právom vecného bremena bude zriadené ako  bezodplatné právo. Zmluvu o zriadení vecného bremena uzavrú povinný a oprávnení z vecného bremena na základe výzvy oprávneného z vecného bremena bezodkladne po stavebnom ukončení predmetnej stavby a vyhotovení geometrického plánu.
B/u k l a d á
mestskému úradu realizovať uzavretie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 20. 10. 2007.
10    10    0    0

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka  mesta
Ing. Klára Popová, člen návrhovej komisie
Ondrej Marianik, člen návrhovej komisie
Zapísala: Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.