Uznesenia september 2007

Uznesenia z 9. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 6. septembra 2007

Uznesenie číslo 149/0709 vo veci plnenia rozpočtu Mesta Kremnica k 30. 6. 2007.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu Mesta Kremnica k 30. 6. 2007 nasledovne:
Bežný rozpočet:    príjmy:    50 473 tis. Sk    t.j. 55,76%
výdavky:    43 127 tis. Sk    t.j. 47,64%
saldo:    7 346 tis. Sk
Kapitálový rozpočet:    príjmy:    96 603 tis. Sk    t.j. 75,15%
výdavky:    82 700 tis. Sk    t.j. 60,73%
saldo:    13 903 tis. Sk
Finančné operácie:    príjmy:    11 953 tis. Sk    t.j. 99,99%
výdavky:    1 828 tis. Sk    t.j. 42,13%
saldo:    10 125 tis. Sk
11    11    0    0

Uznesenie číslo 150/0709 vo veci správy o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku Kremnica k 30. 6. 2007.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku Kremnica k 30. 6. 2007.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 151/0709 vo veci správy o plnení rozpočtu Informačného centra mesta Kremnica k 30. 6. 2007.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu Informačného centra mesta Kremnica k 30. 6. 2007.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 152/0709 vo veci správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Mestského bytového podniku Kremnica za 1. polrok 2007.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Mestského bytového podniku Kremnica za 1. polrok 2007.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 153/0709 vo veci správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Informačného centra mesta Kremnica za 1. polrok 2007.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Informačného centra mesta Kremnica za 1. polrok 2007.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 154/0709 vo veci návrhu 1.zmeny rozpočtu Mestského bytového podniku Kremnica pre rok 2007.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – s ch v a ľ u j e
1. zmenu rozpočtu Mestského bytového podniku Kremnica pre rok 2007
s príjmami:    Hlavná činnosť :    4 404 tis. Sk
s výdavkami:    Hlavná činnosť:    7 983 tis. Sk
saldo:    Hlavná činnosť:    –  3 579 tis. Sk
Kapitálový príspevok od zriaďovateľa    450 tis. Sk
11    11    0    0

Uznesenie číslo 155/0709 vo veci návrhu 2. zmeny rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2007.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – s ch v a ľ u j e
2. zmenu rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2007 nasledovne:
Bežný rozpočet:     príjmy:    95 772 tis. Sk
výdavky:    95 772 tis. Sk
saldo:    0 tis. Sk
Kapitálový rozpočet:    príjmy:    129 224 tis. Sk
výdavky:    135 555 tis. Sk
saldo:    –  6 331 tis. Sk
Finančné operácie:    príjmy:    11 954 tis. Sk
výdavky:    4 016 tis. Sk
saldo:    7 938 tis. Sk
11    11    0    0

Uznesenie číslo 156/0709 vo veci schválenia dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica k 31. 8. 2007.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s c h v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica k 31. 8. 2007 vo výške 44.387,- Sk nasledovne:
1.    Horská služba    23.400,- Sk
2.    Miestny odbor Matice slovenskej    700,- Sk
3.    SOS Kremnica    2.000,- Sk
4.    Spolok Dychová hudba MINCIAR    2.000,- Sk
5.    TJ Kremnica – Kolkársky oddiel    2.000,- Sk
6.    TJ Kremnica – Stolnotenisový oddiel    4.000,- Sk
7.    Športový klub futbalu     3.000,- Sk
8.    Športový klub futbalu    7.287,- Sk
B/u k l a d á
1.    mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom
2.    mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené
3.    mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ľ. Ďurčová
termín: 30. 09. 2007.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 157/0709 vo veci schválenia dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica k 31. 8. 2007 – telocvičňa 2. polrok 2007.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s c h v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica k 31. 8. 2007 – telocvičňa 2. polrok 2007 vo výške 85.500,- Sk nasledovne:
1. Centrum voľného času Cvrček    6.525,- Sk
2. Gymnázium    3.375,- Sk
3. TJ Kremnica – Stolnotenisový oddiel    18.000,- Sk
4. TJ Kremnica – Stolnotenisový oddiel    21.600,- Sk
5. Špeciálna základná škola internátna    6.750,- Sk
6. Športový klub tenisu    29.250,- Sk
B/u k l a d á
1.    mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom
2.    mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené
3.    mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ľ. Ďurčová
termín: 30. 09.  2007.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 158/0709 vo veci žiadosti Miriam Kuzmínovej, Veternícka ulica 109/3, Kremnica o splácanie nedoplatku.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s ch v a ľ u j e
splátkový kalendár na vyrovnanie nedoplatku Miriam Kuzmínovej, Veternícka ulica 109/3, Kremnica voči Mestskému bytovému podniku Kremnica, ktorý vznikol z vyúčtovania služieb spojených s nájmom vo výške 174.537,- Sk, k 31. 8. 2007, po 20.000,- Sk/mesačne, za podmienky, že sa zvýši zálohová platba za služby spojené s nájmom na 15.000,- Sk/mesiac.
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku vypracovať splátkový kalendár podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná: Ing. Sitarčíková
termín: 17. 9. 2007.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 159/0709 vo veci žiadosti Detského integračného centra, Dolná ulica 49/21, Kremnica o odpustenie platenia za prenajaté nebytové priestory.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/n e s ch v a ľ u j e
bezplatný prenájom nebytových priestorov s výmerou 180,45 m2 pre Detské integračné centrum, Dolná ulica 49/21, Kremnica v objekte 49/21 na Dolnej ulici v Kremnici
B/s ch v a ľ u j e
prenájom nebytových priestorov s výmerou 180,45 m2 pre Detské integračné centrum, Dolná ulica 49/21, Kremnica v objekte 49/21 na Dolnej ulici v Kremnici za cenu dohodou 250,- Sk/m2/rok
C/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku oznámiť uznesenie žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Sitarčíková
termín: 16. 9. 2007.
11    10    1    0

Uznesenie číslo 160/0709 vo veci žiadosti Spoločenstva vlastníkov bytov „POD HRADOM“, Štefánikovo námestie 16/6 a 17/8, Kremnica o odpustenie úrokov z omeškania.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/n e s ch v a ľ u j e
odpustenie úrokov z omeškania pre Spoločenstvo vlastníkov bytov „POD HRADOM“, Štefánikovo námestie 16/6 a 17/8, Kremnica.
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku vyčísliť úrok z omeškania vo výške určenej Obchodným zákonníkom § 369 a oznámiť uznesenie žiadateľom
zodpovedná: Ing. Sitarčíková
termín: 17. 9. 2007.
11    10    0    1

Uznesenie číslo 161/0709 vo veci zmluvy o výpožičke Nemocnice a polikliniky, n. o., Záhradnícka 46, 821 08  Bratislava Všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom IČO: 36 077 992 a odpredaj hnuteľného majetku.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –      A/s ch v a ľ u j e
1.    ukončenie zmluvy o výpožičke hnuteľného majetku zo dňa 20. 09. 2006 s vypožičiavateľom Nemocnice a polikliniky, n. o., Záhradnícka 46, 821 08  Bratislava, Všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom IČO: 36 077 992, dohodou k 30. 09. 2007
2.    predaj hnuteľného majetku po bývalej Nemocnici s poliklinikou v Kremnici – nábytok, vnútorné zariadenie, kuchynské zariadenie, lekárske nástroje a prístroje a ostatný drobný majetok jednotlivých ambulancií podľa podrobných súpisov spracovaných k zmluve o výpožičke za kúpnu cenu 1,- Sk, kupujúcemu Nemocnice a polikliniky, n. o., Záhradnícka 46, 821 08  Bratislava, Všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom IČO: 36 077 992
B/u k l a d á
mestskému úradu realizovať ukončenie zmluvy a odpredaj hnuteľného majetku podľa bodu A/ uznesenia v termíne do 30. 09. 2007
zodpovedná: Ing. Ihringová a podľa textu
termín: podľa textu.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 162/0709 vo veci zmluvy o nájme hnuteľného majetku uzavretej s nájomcom Psychiatrická nemocnica Profesora Matulaya, Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –      A/s ch v a ľ u j e
1.    ukončenie zmluvy o nájme hnuteľného majetku č. OEaPA 2004/00946 zo dňa 18. 11. 2004 s nájomcom Psychiatrická nemocnica Profesora Matulaya, ČSA 234/139, Kremnica IČO: 606 987  dohodou k 30. 09. 2007
2.    predaj dlhodobého hmotného majetku po bývalej Nemocnici s poliklinikou v Kremnici
–    Kolorimeter-Spekol 11, výrobné číslo 840808, rok výroby 1990,
–    Fotometer plameňový, výrobné číslo B113, rok výroby 1992,
–    Automatický hematologický analyzátor, výrobné číslo A1891, rok výroby 2002
za kúpnu cenu 1,- Sk, Psychiatrickej nemocnici Profesora Matulaya, ČSA 234/139, Kremnica IČO: 606 987
B/u k l a d á
mestskému úradu realizovať ukončenie zmluvy a odpredaj hnuteľného majetku podľa bodu A/ uznesenia v termíne do 30. 09. 2007
zodpovedná: Ing. Ihringová a podľa textu
termín: podľa textu.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 163/0709 vo veci zverenia hnuteľného majetku mesta do správy Mestskému bytovému podniku v Kremnici.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –      A/s ch v a ľ u j e
zverenie hnuteľného majetku mesta – trafostanica technologická do správy Mestskému bytovému podniku, Dolná ulica 49/21, Kremnica IČO: 634 336, na dobu neurčitú
B/u k l a d á
mestskému úradu realizovať zverenie majetku do správy podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová a podľa textu
termín:  30. 09. 2007.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 164/0709 vo veci vyradenia neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku, dlhodobého drobného hmotného majetku a majetku vedeného v operatívno – technickej evidencii.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –      A/s ch v a ľ u j e
vyradenie
1.    neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku Materskej školy na Dolnej ulici podľa návrhu č. 1/2007 zo dňa 23. 07. 2007, t.j. 1 položka – kosačka Husqvarna v obstarávacej cene 7.750,- Sk. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
2.    neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku Základnej školy na Angyalovej ulici podľa návrhu č. 1/2007 zo dňa 15. 08. 2007, t.j. 60 položiek – školské stoly a školské stoličky spolu v obstarávacej cene 12.600,- Sk. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného zberu.
3.    neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku Mestského úradu podľa návrhu   č. 11/2007 zo dňa 15. 08. 2007, t.j. 10 položiek spolu v obstarávacej cene 35.051,- Sk. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
4.    neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno – technickej evidencii Mestského úradu podľa návrhu č. 12/2007 zo dňa 15. 08. 2007, t.j. 5 položiek spolu v obstarávacej cene 1.740,- Sk. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
5.    neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku Mestskej polície podľa návrhu č. 13/2007 zo dňa 15. 08. 2007 , t.j. 1 položka – kancelárske kreslo GX –3004 v obstarávacej cene 2.854,75 Sk.
6.    neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku po bývalej Nemocnici s poliklinikou podľa návrhu č. 14/2007 zo dňa 15. 08. 2007, t.j. 24 položiek – lekárske nástroje a prístroje spolu v obstarávacej cene 1,114.894,- Sk, podľa návrhu č. 15/2007 zo dňa 15. 08. 2007, t.j. 18 položiek – lekárske nástroje a prístroje spolu v obstarávacej cene 1,688.718,- Sk, návrhu č. 16/2007 zo dňa 15. 08. 2007, t.j. 4 položky – inventár spolu v obstarávacej cene 299.034,- Sk. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
B/u k l a d á
Materskej škole na Dolnej ulici, Základnej škole na Angyalovej ulici, Mestskej polícii, Mestskému úradu vyradiť neupotrebiteľný hnuteľný majetok podľa bodu A/1. – 6. uznesenia do termínu 30. 09. 2007, v spolupráci s likvidačnou komisiou zlikvidovať uvedený neupotrebiteľný majetok v termíne do 31. 10. 2007
zodpovedná: Ing. Ihringová a podľa textu
termín: podľa textu.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 165/0709 vo veci žiadosti spoločnosti Kremnické tepelné hospodárstvo, s.r.o., Dolná ulica 49/21, 967 01  Kremnica, IČO 366 434 91, o odkúpenie pozemkov v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/n e s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemkov parc. č. KN-C  1666/46 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 84 m²,  časť parc. č. KN-C 1666/45 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 373 m² a časť parc. č. KN-C 1666/15 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 255 m², t. j. s celkovou výmerou  712  m² v katastrálnom území Kremnica spoločnosti Kremnické tepelné hospodárstvo, s.r.o. Dolná ulica 49/21, 967 01  Kremnica, IČO 366 434 91
B/s ch v a ľ u j e
prenájom pozemkov parc. č. KN-C  1666/46 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 84 m²,  časť parc. č. KN-C 1666/45 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 373 m² a časť parc. č. KN-C 1666/15 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 255 m², t. j. s celkovou výmerou  712  m² v katastrálnom území Kremnica spoločnosti Kremnické tepelné hospodárstvo, s.r.o. Dolná ulica 49/21, 967 01  Kremnica, IČO 366 434 91, za účelom výstavby kotolne na biomasu pri kotolni K5, na dobu neurčitú, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je Mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica vo výške 60,- Sk/m²/ročne, t. j. celkové ročné nájomné je 42.720,- Sk, upravené o hodnotu jadrovej inflácie uvedenej v správe Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok
C/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/  a realizovať prenájom pozemkov podľa bodu B/uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 10. 2007.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 166/0709 vo veci žiadosti Igora Meceleho, Ulica ČSA 216/67,  Kremnica, o odkúpenie pozemkov v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemkov časť parc. č. KN-C 1152/5 – zastavané plochy (právna parcela KN-E 2297/20) s výmerou cca 100 m² a časť  parc. č. KN-C 1153 – záhrady s výmerou cca 100 m² v katastrálnom území Kremnica, Igorovi Mecelemu, Ulica ČSA 216/67 Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 100,- Sk/m²,  za podmienky dodania geometrického plánu a uhradenia všetkých nákladov spojených s prevodom pozemku.
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie podľa bodu A/žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín 30. 09. 2007.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 167/0709 vo veci žiadosti spoločnosti CLD, s.r.o., Partizánska cesta 3, 974 01  Banská Bystrica, IČO 36744948, dcérskej spoločnosti COIMEX Invest, a. s., Banská Bystrica, o prenájom pozemku v katastrálnom území Krahule.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s ch v a ľ u j e
prenájom pozemku parc. č. KN-C 499/2 – les s výmerou 105 m² v katastrálnom území Krahule, zameraného geometrickým plánom č. 34611771-68/2007 zo dňa 25. 07. 2007 z pozemku parc. č. KN-E 1540/2 – les, spoločnosti CLD, s.r.o., Partizánska cesta 3, 974 01  Banská Bystrica, IČO 36744948,  dcérskej spoločnosti COIMEX Invest, a. s., Banská Bystrica, za účelom výstavby čerpacej stanice a trafostanice k zasnežovaniu zjazdovky Pekná vyhliadka, na dobu neurčitú,  nájomné za prenájom je 25.000,- Sk upravený o hodnotu jadrovej inflácie uvedenej v správe Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok. Podmienkou prenájmu je, že nájomca dodrží zákonný postup pri trvalom vyňatí pozemku z LPF.
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ a realizovať prenájom pozemku
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 09. 2007.
10    6    1    3

Uznesenie číslo 168/0709 vo veci žiadosti reklamnej agentúry – spoločnosť ISPA, spol. s r. o., pobočka Banská Bystrica, ČSA 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO 31328717 o predĺženie nájmu pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s ch v a ľ u j e
predĺženie nájmu pozemku podľa nájomnej zmluvy zo dňa 11. 08. 1998 v znení dodatku č. 1 zo dňa 11. 02. 2002 na prenájom pozemku časť parc. č. KN-C 2284 (právna parcela č. KN-E 1770/8) v katastrálnom území Kremnica na umiestnenie jedného obojstranného reklamného zariadenia – bilboardu reklamnej agentúre – spoločnosti ISPA, spol. s r. o., pobočka Banská Bystrica, ČSA 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO 31328717,  na dobu určitú 2 roky, za ročné nájomné 15.000,- Sk
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/uznesenia a realizovať zmenu nájomnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 10. 2007.
10    9    0    1

Uznesenie číslo 169/0709 vo veci žiadosti Milana Kováčika, Družstevná 612/4, 039 01 Turčianske Teplice, o odkúpenie pozemkov v katastrálnom území Čremošné.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/n e s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. 592/2 – zastavaná plocha s výmerou 168 m² a časti parc. č. KN-C 592/1 – zastavaná plocha s výmerou 580 m² (právne parcely KN-E 995, 997, 981/1 a 1018) Milanovi Kováčikovi, Družstevná 612/4 Turčianske Teplice.
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 09. 2007.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 170/0709 vo veci žiadosti Rastislava Baráta, Bystrická ulica 441/11, 967 01 Kremnica o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/n e s c h v a ľ u j e
prenájom pozemku časť parc. č.  KN-C 615/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 15 m² v katastrálnom území Kremnica, Rastislavovi Barátovi, Bystrická ulica 441/11, 967 01 Kremnica
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie podľa bodu A/ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 09. 2007.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 171/0709 vo veci žiadosti Ing. Bohumila Ilgu, Horné Rakovce 21, 039 01  Turčianske Teplice o majetkovoprávne vysporiadanie spoluvlastníctva nehnuteľností v katastrálnom území Kremnica vedených na liste vlastníctva č. 1041.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/k o n š t a t u j e,
že Mesto Kremnica je spoluvlastníkom nehnuteľností – budovy súp. č. 348, postaveného na pozemku parc. č. KN-C 927 a pozemkov parc. č. KN-C 927 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 541 m² a parc. č. KN-C 928 – záhrady s výmerou 760 m² v katastrálnom území Kremnica, zapísaných na liste vlastníctva č. 1041 pre katastrálne územie Kremnica v celkovom podiele 31/36. Na ocenenie nehnuteľností bol vypracovaný znalecký posudok č. 93/2007 zo dňa 06. 07. 2007 Ing. Ľudmilou Beczányiovou, znalcom z odboru stavebníctvo v celkovej hodnote 2,600.000,- Sk.
B/ s ch v a ľ u j e
majetkovoprávne vysporiadanie spoluvlastníckych podielov nehnuteľností  zapísaných na liste vlastníctva č. 1041 pre katastrálne územie Kremnica Mestom Kremnica kúpou 5/36
od spoluvlastníkov za kúpnu cenu stanovenú podľa znaleckého posudku číslo 93/2007 zo dňa 06. 07. 2007:
– Bohumil Ilgo, Ing.    – Horné Rakovce 21, 039 01 Turčianske Teplice
– v podieloch  1/72, 3/216
za kúpnu cenu vo výške 72.222,- Sk
– Ján Ilgo                   – Zákvašov s. č. 1518/51  017 01 Považská Bystrica
– v podieloch 1/72,  3/216
za kúpnu cenu vo výške 72.222,- Sk
– Jozef Fábry, MUDr.  – Slnečnicová 1, 821 07 Bratislava
– v podiele 3/72
za kúpnu cenu vo výške 108.333,- Sk
– Helena Fábryová        – Vrakuňa 282, 820 14 Podunajské Biskupice
– v podiele 1/24
za kúpnu cenu vo výške 108.333,- Sk
s tým, že Mesto Kremnica uhradí náklady na vypracovanie znaleckého posudku a správny poplatok   za návrh na vklad do katastra nehnuteľností.
C/u k l a d á
mestskému úradu realizovať kúpu spoluvlastníckych podielov podľa bodu B/uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 10. 2007.
11    10    0    1

Uznesenie číslo 172/0709 vo veci žiadosti Spoločenstva vlastníkov bytov „TROJICA“, Štefánikovo námestie 12/23, 967 01 Kremnica a Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov „MEDZIBRÁNIE“, Štefánikovo námestie 13/25, 967 01, Kremnica o odpredaj pozemku uzavretého dvora k bytovému domu v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é     z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. KN-C 810/4 – zastavané plochy s výmerou 659 m² v katastrálnom území Kremnica, ktorý tvorí uzavretý dvor k bytovému domu súp. č. 12/23 a súp. č. 13/25 a nie je verejným priestranstvom, vlastníkom bytov: Márii Kollárovej, rod. Benkovej, Dušanovi Nárožnému a Eve Nárožnej,  rod. Hoghovej, Dagmar Klobušickej, rod. Šterbovej, Mgr. Dorote Adamsonovej, rod. Khunovej a Akad. mal. Jaakovi Adamsonovi, všetci bytom Štefánikovo námestie 12/23, Kremnica, Mgr. Danielovi Kianičkovi a Mgr. Janke Kollárikovej, obaja bytom Štefánikovo námestie 33/40, Kremnica,  JUDr. Petrovi Kyjacovi a JUDr. Zuzane Kyjacovej, rod. Krištofičovej, bytom Francúzskych partizánov 14, 811 04 Bratislava, Ing. Jozefovi Cihovi, bytom Povraznícka 3052/14, 817 53 Bratislava, Ľubomírovi Ivanovi a Mgr. Drahomíre Ivanovej, rod. Lackovej, Gabriele Vnučkovej, rod. Šikulovej, všetci bytom Štefánikovo námestie 13/25, Kremnica, Romanovi Kosecovi a Kláre Kosecovej, rod. Veselkovej, bytom Ulica Jána Kollára 545/9, Kremnica, Andrejovi Petrovi a Janke Petrovej, bytom Pod Vinicami 32, Bratislava a vlastníkovi nebytového priestoru Miroslavovi Fleškovi, bytom Jula Horvátha 872/32A, Kremnica, za kúpnu cenu 20,- Sk/m2, t. j. 13.180,- Sk v rovnakom podiele   1/12 pre každého kupujúceho – vlastníka bytu alebo nebytového priestoru za kúpnu cenu vo výške  1/12 celkovej kúpnej ceny, za podmienky zriadenia vecného bremena spočívajúceho v práve prechodu cez pozemok parc. č. KN-C 810/4 v prospech vlastníkov nebytových priestorov v dome č. 13/25 – Kremnické tepelné hospodárstvo, s. r. o., Dolná ulica 49/21, Kremnica, IČO 36643491, Karol Ihring a Anna Ihringová, rod. Murgašová, Veternícka ulica 110/5, Kremnica a zriadenia vecného bremena spočívajúceho v práve prístupu cez pozemok parc. č. KN-C 810/4 k hradobným múrom z dôvodu ich opravy a vybudovania pavlače k Dolnej bráne v prospech Mesta Kremnica, s tým že kupujúci uhradia správne poplatky za prevod vlastníctva pozemku a návrh na zriadenie vecného bremena v prospech vlastníkov nebytových priestorov
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie podľa bodu A/ žiadateľom a realizovať odpredaj pozemku
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 10. 2007.
10    7    2    1

Uznesenie číslo 173/0709 vo veci informácie o počte a výške stanovených poplatkov za znečisťovanie ovzdušia MZZO a ich úhrade.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
informáciu o počte a výške stanovených poplatkov za znečisťovanie ovzdušia MZZO a ich úhrade.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 174/0709 vo veci správy o činnosti Mestskej polície v Kremnici za 1. polrok 2007.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –  b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti Mestskej polície v Kremnici za 1. polrok 2007, ktorú predložil Mgr. Roman Brhlík, náčelník Mestskej polície v Kremnici.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 175/0709 vo veci správy o činnosti hlavného kontrolóra mesta Kremnica za 1. polrok 2007.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –  b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti hlavného kontrolóra mesta Kremnica za 1. polrok 2007.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 176/0709 vo veci správy o vybavovaní sťažností a petícií za 1. polrok 2007.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –  b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o vybavovaní sťažností a petícií za 1. polrok 2007.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 177/0709 vo veci správy o činnosti primátorky mesta Kremnica.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti primátorky mesta Kremnica za obdobie od 02. 07. 2007 do 24. 08. 2007, ktorú predložila RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta Kremnica.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 178/0709 vo veci správy o priebehu a výsledkoch pilotného projektu benchmarking mestských úradov.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o priebehu a výsledkoch pilotného projektu benchmarking mestských úradov, ktorú predložila Mgr. Lujza Pračková, koordinátorka projektu za Mesto Kremnica.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 179/0709 vo veci žiadosti Alexandra Ferenčíka, Toliar, Kremnica o súhlas použitia erbu Mesta Kremnica.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s ú h l a s í
s použitím erbu Mesta Kremnica na prameň oproti Toliaru pre Alexandra Ferenčíka, Toliar, Kremnica.
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie žiadateľovi a poveruje Ing. Donovalovú odsúhlasením vzhľadu erbu
zodpovedná: Mgr. Pračková
termín: 20. 09. 2007.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 180/0709 vo veci ponuky prebytočného majetku štátu Špeciálnej základnej školy internátnej, Sama Chalupku 315/16,  967 27  Kremnica, IČO 00410578.
M e s t s k é     z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s c h v a ľ u j e
kúpu prebytočného majetku štátu – nehnuteľností:
– budova súp. č. 294 postavená na pozemku parc. č. KN-C 1244
– pozemok parc. č. KN-C 1244- zastavané plochy a nádvoria s výmerou 136 m²
– pozemok parc. č. KN-C 1245- ostatné plochy s výmerou 1340 m²
v katastrálnom území Kremnica od SR – Špeciálna základná škola internátna, Sama Chalupku 315/16,  967 27  Kremnica, IČO 00410578 do vlastníctva Mesta Kremnica.
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie podľa bodu A/ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 10. 09. 2007.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 181/0709 vo veci informácie o činnosti komisie pre posudzovanie konfliktu záujmov.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
informáciu o činnosti komisie pre posudzovanie konfliktu záujmov, ktorú predložil Ondrej Marianik, predseda komisie.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 182/0709 vo veci oznámenia Ing. Vladimíry Sitarčíkovej o vzdaní sa funkcie riaditeľky Mestského bytového podniku v Kremnici.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – A/o d v o l á v a
Ing. Vladimíru Sitarčíkovú, bytom Kremnica, Ulica J. Horvátha 902/34 z funkcie riaditeľky Mestského bytového podniku v Kremnici ku dňu 09. 09. 2007 a  na základe oznámenia menovanej o vzdaní sa funkcie
B/p o v e r u j e
v zmysle § 5 ods. 9 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov Mgr. Igora Kríža, prednostu Mestského úradu v Kremnici vedením Mestského bytového podniku od 10. 09. 2007 do vymenovania     riaditeľa organizácie po úspešnom vykonaní výberového konania
C/v y h l a s u j e
výberové konanie na miesto riaditeľa Mestského bytového podniku v Kremnici v zmysle § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov nasledovne:
Mesto Kremnica vyhlasuje výberové konanie na miesto riaditeľa Mestského bytového podniku v Kremnici.
1. Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie:
–    vysokoškolské vzdelanie (ekonomický a technický smer vítaný)
2. Iné predpoklady na výkon funkcie:
–    najmenej 2 roky riadiacej praxe
–    bezúhonnosť
–    prax v bytovom hospodárstve vítaná
–    znalosť cudzieho jazyka vítaná
3. Zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k prihláške do výberového konania:
–    profesijný životopis
–    motivačný list
–    overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
–    doklad o bezúhonnosti – odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
4. Termín podania prihlášky do výberového konania je potrebné predložiť najneskôr do 12. októbra 2007 na adresu: Mestský úrad Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01  Kremnica. Rozhoduje dátum pečiatky pošty alebo deň osobného doručenia  podateľni Mestského úradu v Kremnici. Žiadosť a požadované doklady je potrebné predložiť v zatvorenej obálke s označením „výberové konanie – riaditeľ MsBP“.
D/p o v e r u j e
prednostu Mestského úradu v Kremnici zabezpečiť zverejnenie vyhláseného výberového konania v čase od 10. 09. 2007 do 12. 10. 2007 spôsobom uvedeným v zákone
E/v y m e n ú v a
výberovú komisiu pre výber riaditeľa Mestského bytového podniku v Kremnici v nasledovnom zložení: Ing. Veronika Králiková, Ing. Vladimíra Sitarčíková a
zástupca zamestnancov z MsBP (v zmysle § 5 ods. 4 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z.)
10    9    0    1

Uznesenie číslo 183/0709 vo veci odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Kremnici, predsedajúcich komisií, členov komisií a sekretárok komisií.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/r u š í
uznesenie MsZ č. 32/0502 zo dňa 10. 02. 2005.
B/s ch v a ľ u j e
poriadok odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Kremnici, predsedajúcich komisií, členov komisií a sekretárok komisií podľa prílohy.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 184/0709 vo veci schválenia odmeny primátorke mesta RNDr. Zuzane Balážovej.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/r u š í
uznesenie MsZ č. 148/0707 zo dňa 12. 7. 2007
B/s ch v a ľ u j e
primátorke mesta RNDr. Zuzane Balážovej
1.    podľa § 5 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomerov starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, s prihliadnutím na náročnosť a kvalitu výkonu funkcie s účinnosťou od 01. 09. 2007, mesačnú odmenu vo výške 20% z mesačného platu. Táto odmena bude vyplácaná súčasne s mesačným platom.
2.    trinásty plat rovnajúci sa mesačnému platu primátorky, ktorý jej bude vyplatený vo výplatnom termíne december 2007.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 185/0709 vo veci vypracovania koncepcie mesta.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – p o v e r u j e
primátorku mesta zostavením pracovného tímu, prípadne získaní agentúry na vypracovanie koncepcie mesta a predložením časového harmonogramu spracovania koncepcie rozvoja mesta na októbrové zasadnutie mestského zastupiteľstva.
10    9    0    1

Uznesenie číslo 186/0709 vo veci schválenia odmeny kontrolórovi mesta Ing. Petrovi Roškovi.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – s ch v a ľ u j e
Ing. Petrovi Roškovi jednorázovú odmenu vo výške 10.000,- Sk, vo výplatnom termíne september 2007.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 187/0709 vo veci odmeny pre zástupkyňu primátorky Ing. Veroniku Králikovú.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/r u š í
uznesenie MsZ č. 115/0705 zo dňa 17. 05. 2007.
B/s ch v a ľ u j e
Ing. Veronike Králikovej mesačnú odmenu za výkon funkcie zástupkyne primátorky vo výške 5 % z mesačného platu primátorky, s účinnosťou od 01. 09. 2007.
10    10    0    0

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka  mesta
Milan Miškóci, člen návrhovej komisie
PaedDr. Tibor Ferenčík, člen návrhovej komisie

Zapísala: Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.