Mimoriadne marec 2006

Uznesenia z 3. mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 20. marca 2006

Uznesenie číslo 47/0603 vo veci 1. zmeny rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2006.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – s c h v a ľ u j e
1.    zmenu rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2006 nasledovne:
alternatíva č. 2:
Bežný rozpočet:    príjmy:    83.208 tis. Sk
výdavky:    82.066 tis. Sk
saldo:    1.142 tis. Sk
Kapitálový rozpočet:    príjmy:    117.600 tis. Sk
výdavky:    150.162 tis. Sk
saldo:    –  32.562 tis. Sk
Finančné operácie:    príjmy:    36.554 tis. Sk
výdavky:    1.959 tis. Sk
saldo:    34.595 tis. Sk
11    11    0    0

Uznesenie číslo 48/0603 vo veci 1. zmeny rozpočtu Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2006.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – s c h v a ľ u j e
1.zmenu rozpočtu Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2006
s príjmami:    hlavná činnosť    4.036 tis. Sk
s výdavkami:    hlavná činnosť    9.077 tis. Sk
saldo:    hlavná činnosť    –  5.051 tis. Sk
Kapitálový príspevok od zriaďovateľa    5.112 tis. Sk
11    11    0    0

Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta
Marián Vojtko, člen návrhovej komisie
Mgr. Margita Fodorová, člen návrhovej komisie

Zapísala: Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.