Mimoriadne november 2005

Uznesenia z 11. mimoriadneho spoločného Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 3. novembra 2005

Uznesenie číslo 250/0511 vo veci Rokovacieho poriadku mimoriadneho spoločného zasadnutia mestských a obecných zastupiteľstiev.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  – s c h v a ľ u j e
Rokovací poriadok mimoriadneho spoločného zasadnutia mestských a obecných zastupiteľstiev.
7    7    0    0

Uznesenie číslo 251/0511 vo veci petičnej akcie na podporu urýchlenej realizácie, dobudovania a uvedenia do prevádzky rýchlostnej komunikácie R1 Žarnovica – Šašovské Podhradie.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/b e r i e  n a  v e do m i e
informáciu o výsledku petičnej akcie na podporu urýchlenej realizácie, dobudovania a uvedenia do prevádzky rýchlostnej komunikácie R1 Žarnovica – Šašovské Podhradie.
B/p o v e r u j e
Mgr. Černaja, Mgr. Zaťku, Ing. Nárožného a Ing. Kováčovú doručením petičných hárkov ministrovi výstavby a regionálneho rozvoja SR pánovi L. Gyurovskému.
7    7    0    0

Uznesenie číslo 252/0511 vo veci žiadosti o urýchlenú realizáciu, dobudovanie a uvedenie do prevádzky rýchlostnej komunikácie R1 Žarnovica – Šašovské Podhradie.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  – s c h v a ľ u j e
žiadosť o urýchlenú realizáciu, dobudovanie a uvedenie do prevádzky rýchlostnej komunikácie R1 Žarnovica – Šašovské Podhradie, v súlade s rozvojom cestnej siete na Slovensku, za účelom zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky, kapacity komunikácie a priepustnosti križovatiek, pretože súčasný stav cesty I/65 nezodpovedá potrebám súčasnej diaľkovej dopravy a z dôvodu existencie množstva neprehľadných miest na predmetnom úseku cesty je príčinou častého vzniku nebezpečných situácií a dopravných nehôd. Dobudovanie predmetnej verejnoprospešnej dopravnej stavby nie je len v záujme širokej motoristickej verejnosti, ale má aj politicko – hospodársky význam z hľadiska prilákania strategických investorov a realizácie rôznych investičných zámerov vo vyššie spomenutom regióne. Nikto z nás nepochybuje o nutnosti riešiť dopravnú situáciu v tejto oblasti. Nevybudovanie rýchlostnej komunikácie R1 Žarnovica – Šašovské Podhradie, ktorá by bola súčasťou cestného ťahu Trnava – Nitra – Žiar nad Hronom – Zvolen – Banská Bystrica, by znamenalo izoláciu a zastavenie rozvoja celého regiónu s nepriaznivým dopadom na rozvoj zamestnanosti.
7    7    0    0

Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta
Mgr. Vladimír Gorbunov, návrhová komisia

Zapísala: Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.