Mimoriadne október 2005

Uznesenia z 10. mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 27. októbra 2005

Uznesenie číslo 247/0510 vo veci Koncepcie rozvoja obce v tepelnej energetike spracovanej v zmysle zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s c h v a ľ u j e
1.    Koncepciu rozvoja tepelného hospodárstva mesta Kremnica spracovanú Slovenskou energetickou agentúrou v Banskej Bystrici, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia
2.    stanovenie záväzných zásad využívania jednotlivých druhov palív a energie, z ktorých sa zabezpečuje výroba a dodávka tepla a spôsob zabezpečenia tepla na území obce
a)    znížiť podiel spotreby zemného plynu a elektrickej energie na výrobu tepla vo všetkých sférach spotreby náhradou za dendromasu v objeme 70 TJ do roku 2020
b)    optimalizovať výrobu a rozvod tepla predovšetkým v oblasti centrálneho zásobovania teplom s cieľom zníženia strát tepla a zmiernenia eskalácie ceny tepla
c)    vybudovať spoľahlivý systém výroby, skladovania, spracovania a dopravy rôznych foriem dendromasy
d)    vybudovať zdroje tepla s palivovou základňou dendromasa v systémoch centrálneho zásobovania teplom a vo verejnej sfére v zmysle návrhov vyplývajúcich z koncepcie
e)    umožniť všetkým záujemcom dostupnosť dendromasy.
B/ž i a d a
spracovateľa Územného plánu mesta Kremnica ARKA, s.r.o. Košice o zapracovanie do grafickej a textovej časti územného plánu mesta lokalizáciu verejnoprospešných objektov a rozvodov technického charakteru súvisiacich s tepelným hospodárstvom mesta Kremnica.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 248/0510 vo veci realizácie koncepcie rozvoja tepelného hospodárstva mesta Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  – s ch v a ľ u j e
postupnosť krokov realizácie navrhovaných technických opatrení rozvoja sústav tepelných zariadení
1.    Vykonať rekonštrukciu odovzdávacej stanice tepla 27 na plynovú kotolňu.
2.    Vykonať rekonštrukciu plynovej kotolne – 5 na spaľovanie štiepky.
3.    Vybudovať depóniu dendromasy, zmluvne zabezpečiť dodávku štiepky a zabezpečiť dopravu štiepky z depónie do plynovej kotolne – 5.
4.    Vybudovať centrálny systém riadenia dodávky tepla v tepelnom okruhu plynovej kotolne – 5 a následne dobudovať centrálny systém riadenia všetkých tepelných okruhov.
5.    Vykonať rekonštrukciu rozvodov tepla v tepelnom okruhu plynovej kotolne – 5.
6.    Vybudovať zdroje tepla na spaľovanie peliet – Skalka, mestský úrad, mestské kino.
7.    Zabezpečiť výrobu peliet na depónii a ich dopravu na miesta spotreby.
8.    Vykonať rekonštrukciu plynovej kotolne – 3 na spaľovanie štiepky prípadne peliet.
9.    Dobudovať systém zásobovania dendromasou pre všetkých záujemcov.
10.    Zriadiť informačno-poradenské centrum pre oblasť vykurovania na báze dendromasy.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 249/0510 vo veci založenia obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným Kremnické tepelné hospodárstvo, s.r.o.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
podľa § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov založenie obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným s obchodným menom Kremnické tepelné hospodárstvo, s.r.o., ktorej jediným zakladateľom a spoločníkom je Mesto Kremnica. Sídlo spoločnosti je Dolná 49/21, 967 01  Kremnica. Základné imanie spoločnosti pri založení je 200.000,- Sk a je tvorené peňažným vkladom jediného spoločníka v sume 200.000,- Sk, ktorý bude splatený do 5 dní.
Predmetom podnikania (činnosti) spoločnosti bude:
1.    výroba a rozvod tepla
2.    správa bytových domov, bytov, nebytových priestorov a iných nehnuteľností
3.     montáž určených meradiel
4.    vodoinštalatérstvo
5.    kurenárstvo
6.    zámočníctvo
7.    zváračské práce
8.    plynoinštalatérstvo
9.    montáž, oprava a údržba vyhradených elektrických zariadení
10.    mechanické čistenie odpadových potrubí
11.    zemné, búračské a výkopové práce
12.    maliarske a natieračské práce
13.    murárske práce
14.    nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
15.    ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
16.    rozmnožovacie a kopírovacie služby
17.    kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
18.    kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
B/m e n u j e
za prvého konateľa spoločnosti Kremnické tepelné hospodárstvo, s.r.o. Ing. Vladimíru Sitarčíkovú, bydlisko Kremnica, Ul. J. Horvátha 902/34
C/u k l a d á
mestskému úradu a riaditeľke Mestského bytového podniku zabezpečiť bez zbytočného odkladu zápis spoločnosti Kremnické tepelné hospodárstvo, s.r.o. do obchodného registra.
8    8    0    0

Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta
Mgr. Jana Sýkorová, člen návrhovej komisie
Mgr. Vladimír Gorbunov, člen návrhovej komisie

Zapísala: Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.