Uznesenia apríl 2006

Uznesenia zo 4. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 6. apríla 2006

Uznesenie číslo 49/0604 vo veci „Súpisu pamätihodností mesta Kremnica, 2. časť“.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – s c h v a ľ u j e
„Súpis pamätihodností mesta Kremnica, 2. časť“.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 50/0604 vo veci vyhodnotenia ponukového konania na odpredaj domu súp. č. 446/97 v Bystrickej ulici v Kremnici, podľa uznesenia MsZ č. 12/0602 zo dňa 09. 02. 2006.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e  n a  v e d o m i e
informáciu, že v stanovenom termíne do 31. 3. 2006 bola predložená jedna žiadosť na odkúpenie domu  súp. č. 446/97 v Bystrickej ulici v Kremnici:
1.    Vladimír Düreš, Tajovského 549/26, Žiar nad Hronom, ponúknutá cena  500.000,- Sk
B/s c h v a ľ u j e
odpredaj  domu súp. č. 446/97 v Bystrickej ulici v Kremnici,  pozemku KN-C parc. č. 624, zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 679 m2,  pozemku KN-C parc. č. 625, záhrady s výmerou 113 m2 a pozemku KN-C parc. č. 626, záhrady s výmerou 622 m2 pre Vladimíra Düreša, Tajovského 549/26,  965 01 Žiar nad Hronom, za kúpnu cenu 500.000,- Sk.
C/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku Kremnica oznámiť uznesenie žiadateľovi a realizovať odpredaj podľa bodu B/uznesenia
zodpovedná:  Ing. Sitarčíková
termín: 30. 4. 2006.
13    12    0    1

Uznesenie číslo 51/0604 vo veci plnenia rozpočtu Mesta Kremnica za rok 2005 k 31. 12. 2005.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
plnenie rozpočtu Mesta Kremnica za rok 2005 k 31. 12. 2005 nasledovne:
Bežný rozpočet:    príjmy:    79.131 tis. Sk    t.j. 103,60%
výdavky:    74.446 tis. Sk    t.j. 101,07%
saldo:    4.685 tis. Sk
Kapitálový rozpočet:    príjmy:    15.683 tis. Sk    t.j. 96,19%
výdavky:    17.030 tis. Sk    t.j. 97,56%
saldo:    –  1.347 tis. Sk
Finančné operácie:    príjmy:    1.226 tis. Sk    t.j. 99,84%
výdavky:    2.321 tis. Sk    t.j. 105,17%
saldo:    -1.095tis. Sk
13    13    0    0
Uznesenie číslo  52/0604 vo veci správy o hospodárení a nakladaní s majetkom Mesta Kremnica za rok 2005.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o hospodárení a nakladaní s majetkom Mesta Kremnica za rok 2005.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 53/0604 vo veci záverečného účtu Mesta Kremnica za rok 2005.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/b e r i e  n a  v e d o m i e
1.    správu audítora o overení ročnej účtovnej uzávierky Mesta Kremnica za rok 2005
2.    stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu Mesta Kremnica za rok 2005
B/s ú h l a s í
s celoročným hospodárením Mesta Kremnica za rok 2005 bez výhrad
C/s c h v a ľ u j e
vysporiadanie hospodárskeho výsledku prebytok 2.074 tis. Sk previesť do Rezervného fondu Mesta Kremnica, pričom ich použitie bude na splácanie istín úverov mesta v rozpočtovom roku 2006.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 54/0604 vo veci správy o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku Kremnica  k 31. 12. 2005.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku Kremnica  k 31. 12. 2005.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 55/0604 vo veci správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Mestského bytového podniku Kremnica za rok 2005.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Mestského bytového podniku Kremnica za rok 2005.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 56/0604 vo veci záverečného účtu Mestského bytového podniku v Kremnici za rok 2005.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – s c h v a ľ u j e
1.    záverečný účet Mestského bytového podniku v Kremnici za rok 2005 v zmysle výroku audítora a stanoviska hlavného kontrolóra
2.    vysporiadanie straty z hlavnej činnosti vo výške 1.173 tis. Sk voči fondu reprodukcie Mestského bytového podniku – účet 916
3.    stratu z vedľajšej činnosti vo výške1.061 tis. Sk uhradiť v priebehu dvoch nasledujúcich účtovných období z čistého zisku vedľajšej činnosti.
13    13    0    0
Uznesenie číslo 57/0604 vo veci správy o plnení rozpočtu Informačného centra k 31. 12. 2005.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu Informačného centra k 31. 12. 2005.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 58/0604 vo veci správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Informačného centra mesta Kremnica za rok 2005.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Informačného centra mesta Kremnica  za rok 2005.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 59/0604 vo veci záverečného účtu Informačného centra mesta Kremnica za rok 2005.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – s c h v a ľ u j e
1.    záverečný účet Informačného centra mesta Kremnica za rok 2005 v zmysle stanoviska hlavného kontrolóra
2.    vysporiadanie zisku z vedľajšej činnosti vo výške 48 tis. Sk prevodom do Rezervného fondu organizácie.
13    13    0    0

Uznesenie číslo  60/0604 vo veci podnikateľskej činnosti Mestského bytového podniku v Kremnici.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s c h v a ľ u j e
podnikateľskú činnosť  Mestského bytového podniku v Kremnici v rozsahu:
1.    správa bytových domov, bytov, nebytových priestorov a iných nehnuteľností
2.    vodoinštalatérstvo
3.    kurenárstvo
4.    zámočníctvo
5.    zváračské práce
6.    plynoinštalatérstvo
7.    montáž, oprava a údržba vyhradených elektrických zariadení
8.    mechanické čistenie odpadových potrubí
9.    zemné, búračské a výkopové práce
10.    maliarske a natieračské práce
11.    murárske práce
12.    nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
13.    rozmnožovacie a kopírovacie služby
14.    kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
15.    kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku zabezpečiť bez zbytočného odkladu zápis podnikateľskej činnosti Mestského bytového podniku do Živnostenského registra SR
zodpovedná: Ing. Sitarčíková
termín: v texte.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 61/0604 vo veci volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať dňa 17. júna 2006.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e,
1. že primátor mesta vytvoril na odovzdávanie hlasovacích  lístkov a na sčítanie hlasov pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky konané dňa 17. júna 2006 v meste Kremnica 5 volebných okrskov a určil nasledovné volebné miestnosti:
Okrsok č.1:
pre voličov bývajúcich v uliciach: Zámocké námestie, Zlatá ulica, Továrenská ulica, Langsfeldova ulica, Štúrova ulica, Rumunskej armády, Kutnohorská ulica, Banská cesta, Nová dolina, Ul. J. Horvátha (čísla domov 860, 861, 862, 863, 871,  872, 878, 887, 888, 892, 893, 894, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 912, 913, 916, 917, 918, 919, 920 a 922), Revolta
volebná miestnosť – Hasičská zbrojnica, zasadačka , Ul. Langsfeldova č. 698/13
Okrsok č. 2:
pre voličov bývajúcich v uliciach: Ul. Sama Chalupku, Ul. ČSA, Zechenterova ulica (čísla domov 327, 328, 329, 331, 332, 333, 334, 335 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 349, 350, 352, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374 a 1179)
volebná miestnosť – Mestské kultúrne stredisko, prízemie vpravo, Ul. P.  Križku č. 391/6
Okrsok č. 3:
pre voličov bývajúcich v uliciach: Štefánikovo námestie, Námestie SNP, Angyalova ulica, Bystrická ulica, Partizánska  dolina, Ul. P. Križku, Ul. J. Kollára,
volebná miestnosť – Mestský úrad, radná sieň,  Štefánikovo námestie č. 1/1
Okrsok č. 4:
pre voličov bývajúcich v uliciach: Matunákova ulica , Dolná ulica (čísla domov 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 1362, 47, 48, 49, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 a 96), Ul. J. Horvátha (čísla domov 902, 903, 904, 905, 924, 954, 955, 956 a 957)
volebná miestnosť – Mestské kultúrne stredisko, prízemie vľavo, Ul. P. Križku č. 391/6
Okrsok č. 5:
pre voličov bývajúcich v uliciach: Veternícka ulica, Dolná ulica (čísla domov 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 62, 63, 65, 66, 100, 102 a 108), Zechenterova ulica (čísla domov 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359 a 360) Ul. J. Horvátha (čísla domov 879, 881, 883, 884, 925, 926, 927, 928 a 929) Galandov majer
volebná miestnosť – budova Stavebného bytového družstva pri hoteli Veterník, Veternícka ulica č. 116/17
2. voľby sa budú konať v sobotu dňa 17. júna 2006 od 7.00 h do 22.00 h.
13    13    0    0
Uznesenie číslo 62/0604 vo veci zmeny a doplnenia Kúpnej zmluvy č. OEaPA 2004/00275 zo dňa 20. 05. 2004 uzavretej so spoločnosťou COIMEX Invest, a.s., Partizánska cesta 3, Banská Bystrica
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s ch v a ľ u j e
zmeny a doplnenia Kúpnej zmluvy č. OEaPA 2004/00275 zo dňa 20. 05. 2004 uzavretej so spoločnosťou COIMEX Invest, a. s., Partizánska cesta 3, Banská Bystrica:
1.    pôvodný text Článku 2 Predmet zmluvy, bod 2.4:
„2.4 Stavba VODOVOD SKALKA pozostáva z nasledovných objektov:
–    čerpacia stanica v katastrálnom území Horný Turček
–    výtlačné potrubia prechádzajúce katastrálnym územím Krahule
–    vodojem umiestnený v areáli TV Suchá Hora v katastrálnom území Kremnica
–    distribučné potrubie
–    potrubie na odvedenie prebytočnej vody z čerpacej stanice do recipienta
–    príjazdová cesta k čerpacej stanici
–    technologické časti vrátane čerpadla
–    elektrické rozvody
Stupeň rozostavanosti jednotlivých objektov je uvedený v prílohe č. 2.“
sa mení na text:
„2.4 Stavba VODOVOD SKALKA pozostáva z nasledovných objektov:
–    stavba čerpacej stanice postavená na pozemku parc. č. KN-C 1285/8
–    katastrálnom území Horný Turček
–    pozemok parc. č. KN-C 1285/8 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 17 m² (pozemok  pod stavbou čerpacej stanice) a pozemok parc. č. KN-C 1285/9       – ostatné plochy s výmerou 103 m² (ochranné pásmo čerpacej stanice) v katastrálnom území Horný Turček
–    pozemok parc. č. KN-C 1285/10 – ostatné plochy s výmerou 96 m² (príjazdová cesta k čerpacej stanici) v katastrálnom území Horný Turček
–    stavba vodojemu postavená na pozemku parc. č. KN-C 3285/4 (umiestnená v areáli TV Suchá Hora) v katastrálnom území Kremnica
–    pozemok parc. č. KN-C 3285/4 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 177 m² (pozemok pod stavbou vodojemu) v katastrálnom území Kremnica
–    výtlačné potrubia prechádzajúce katastrálnym územím Krahule
–    distribučné potrubie
–    potrubie na odvedenie prebytočnej vody z čerpacej stanice do recipienta
–    technologické časti vrátane čerpadla
–    elektrické rozvody
Stupeň rozostavanosti jednotlivých objektov je uvedený v prílohe č. 2.“
2.    pôvodný text Článku 4. Ostatné dojednania, bod 4.2:
„4.2 Kupujúci sa zaväzuje dokončiť a sprevádzkovať rozostavanú stavbu –
VODOVOD SKALKA v termíne do konca roku 2005.“
sa mení na text:
„4.2 Kupujúci sa zaväzuje dokončiť a sprevádzkovať rozostavanú stavbu –
VODOVOD SKALKA v termíne do 15. 08. 2006, podľa nasledovného harmonogramu:
1)    Získanie stavebného povolenia na rozvodnú stanicu, uloženie VN kábla a trafostanicu  v údolí potoka Turček.
T: do konca mája 2006
2)    Realizácia rozvodne, uloženie kábla, výstavba trafostanice, napojenie vrtu vodovodu na elektrickú energiu.
T: do konca júla 2006
3)    Dostavba a skompletizovanie technológie – čerpacej stanice
– výtlačného potrubia
– vodojemu
Odskúšanie systému ovládania čerpadla do vodojemu.
Skúška tesnosti vodojemu (24 hod.)
Zabezpečenie príslušné povolenia na odber vody.
T: do konca júla 2006
4)    Kolaudácia a spustenie vodovodu do prevádzky.
T: 15. 08. 2006.“
3.    Článok 4. Ostatné dojednania sa dopĺňa o nový bod 4.5 nasledovného znenia
„4.5 V prípade, že stavba vodovodu nebude sprevádzkovaná do 31.08. 2006, Mesto
Kremnica má nárok na zmluvnú pokutu v sume 1 000.000,- Sk slovom
jedenmilión slovenských korún.“
B/u k l a d á
mestskému úradu realizovať zmeny a doplnenie kúpnej zmluvy podľa bodu A/ uznesenia dodatkom č. 1 k zmluve
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 04. 2006.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 63/0604 vo veci zmeny a doplnenia Zmluvy o nájme pozemku č. OEaPA 2004/00044 zo dňa 19. 03. 2004 uzavretej so spoločnosťou COIMEX Invest, a. s., Partizánska cesta 3, Banská Bystrica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s c h v a ľ u j e
zmenu a doplnenie Zmluvy o nájme pozemku č. OEaPA 2004/00044 zo dňa 19. 03. 2004 uzavretej so spoločnosťou COIMEX Invest, a. s., Partizánska cesta 3, Banská Bystrica:
1.    pôvodný text Článku I. Predmet nájmu, bod 1.2:
„1.2 Prenajímateľ prenajíma nájomcovi časť z pozemku parc. č. KN-E 2563/36 (KN-C
3273)   o výmere 1500 m². Táto časť bola približne určená v teréne za účasti
zmluvných strán. V lehote do (jedného mesiaca) 30. 04. 2004 bude vypracovaný
geometrický plán (na náklady nájomcu), ktorý presne určí prenajímanú plochu. Na
základe geometrického plánu bude  vyhotovený dodatok k tejto nájomnej zmluve,
v ktorom bude upresnený predmet nájmu.“
sa mení na text:
„1.2 Prenajímateľ prenajíma nájomcovi pozemky:
–    pozemok parcelné číslo KN-C 3273/7 – lesné pozemky s výmerou 5031 m² zameraný  geometrickým plánom č. 34611771-106/2005 zo dňa 02.01. 2006
–    pozemok parcelné číslo KN-C 3273/9 – lesné pozemky s výmerou 610 m² zameraný geometrickým plánom č. 34611771-5/2006 zo dňa 25. 01. 2006.“
2.    pôvodný text Článku III. Nájomné:
„3.1 Účastníci zmluvy si dojednali ročné nájomné v sume 3,- Sk/m² (t. j. celkové
ročné nájomné 4.500,- Sk).
3.2 Nájomné za príslušný kalendárny rok je splatné do 30. januára daného roka.
Nájomné za   rok 2004 vo výške 3.375,- Sk je splatné do 30. 4. 2004.“
sa mení na text:
„3.1 Účastníci zmluvy si dojednali ročné nájomné v sume 3,- Sk/m², t. j. celkové
ročné nájomné 16.923,- Sk.
3.2  Nájomné za príslušný kalendárny rok je splatné do 31. januára daného roka.
Nájomné za   rok 2006 vo výške 13.817,- Sk (t.j. od 01. 01. 2006 do 31. 03.
2006 vo výške 1.125,- Sk  a od 01. 04. 2006 do 31. 12. 2006 vo výške 12.692,-
Sk) je splatné do 30. 06. 2006.“
3.    pôvodný text Čl. IV:
„4.1 Nájomca sa zaväzuje, že do 31. 12. 2005 začne na pozemku, ktorý je
predmetom nájmu podľa tejto zmluvy, s výstavbou hotelového zariadenia pod
názvom Hotel  Šport.
4.2 Prenajímateľ a nájomca sa dohodli, že do 30 dní od kolaudácie hotelového
zariadenia uvedeného v bode 4.1 tejto zmluvy uzatvoria kúpnu zmluvu,
predmetom ktorej bude pozemok podľa čl. I. ods. 1.2 tejto zmluvy.
4.3 Prenajímateľ a nájomca sa dohodli, že kúpna cena za predmet kúpy v zmysle čl.
IV. ods. 4.2 tejto zmluvy bude stanovená dohodou vo výške 100,- Sk/m².“
sa mení na text:
„4.1 Nájomca sa zaväzuje, že výstavbu hotelového zariadenia pod názvom Hotel
Šport na pozemku parc. č. KN-C 3273/7 ukončí v termíne do 31.12. 2007 a
výstavbu INFOCENTRA na pozemku parc. č. KN-C 3273/9, ktorého súčasťou
budú garáže pre techniku, veľkoplošná reštaurácia, verejné sociálne zariadenia
a šatne pre bežkárov, informačná kancelária s predajom suvenírov, predajňa
a požičovňa športových potrieb a kongresová sála ukončí v termíne do 31.12.
2009.
4.2 Prenajímateľ a nájomca sa dohodli, že do 30 dní od kolaudácie hotelového
zariadenia  a INFOCENTRA uvedených v bode 4.1 tejto zmluvy uzatvoria kúpnu
zmluvu, predmetom ktorej budú prenajaté pozemky parc. č. KN-C 3273/7
s výmerou 5031 m² a parc. č. KN-C 3273/9 s výmerou 610 m².
4.3 Prenajímateľ a nájomca sa dohodli, že kúpna cena za pozemky v zmysle čl. IV.
ods. 4.2 tejto zmluvy bude stanovená dohodou vo výške 100,- Sk/m².“
4.    V Článku V., bod 5.1, sa vypúšťa text pod písm. a):
„a) ak nájomca nezačne so stavbou hotelového zariadenia na prenajatom pozemku
do 31. 12. 2005,“
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).
5.    Článok VI. sa dopĺňa o nový bod 6.4 nasledovného znenia:
„6.4 V prípade, že stavba hotelového zariadenia pod názvom Hotel Šport uvedená
v bode 4.1 tejto zmluvy nebude sprevádzkovaná do 31.12. 2007, Mesto
Kremnica má nárok na zmluvnú pokutu v sume 2 000.000,- Sk slovom dva
milióny slovenských korún.“.
B/u k l a d á
mestskému úradu realizovať zmeny a doplnenia zmluvy o nájme pozemku podľa bodu A/ uznesenia dodatkom č. 1 k zmluve
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 04. 2006.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 64/0604 vo veci zmeny Zmluvy o nájme pozemku č. OEaPA 2004/00044/2 zo dňa 21. 06. 2004 uzavretej so spoločnosťou COIMEX Invest, a. s., Partizánska cesta 3, Banská Bystrica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s c h v a ľ u j e
zmenu Zmluvy o nájme pozemku č. OEaPA 2004/00044/2 zo dňa 21. 06. 2004 uzavretej so spoločnosťou COIMEX Invest, a. s., Partizánska cesta 3, Banská Bystrica tak, že: pôvodný text Čl. I. Predmet nájmu, bod 1.2 zmluvy:
„1.2 Prenajímateľ prenajíma nájomcovi časti z pozemkov za účelom výstavby objektov
Športovo rekreačného strediska Kremnica – Skalka:
a)    penzión, šatňa, sauna, regenerácia – pozemky časť parc. č. KN-C 3274, KN-C 3401,
b)    ihriská – volejbal basketbal, tenis, hádzaná – pozemky časť parc. č. KN-C 3273, KN-C 3396, KN-C 3272,
c)    hospodársky objekt pre hipoturistiku – pozemky časť parc. č. KN-C 3271, KN-C 3408.
Tieto časti pozemkov boli približne určené v teréne za účasti zmluvných strán.“
sa mení na text:
„1.2 Prenajímateľ prenajíma nájomcovi časti z pozemkov za účelom výstavby objektov
Športovo rekreačného strediska Kremnica – Skalka:
a)    penzión, šatňa, sauna, regenerácia – pozemky časť parc. č. KN-C 3274, KN-C 3401,
b)    hospodársky objekt pre hipoturistiku – pozemky časť parc. č. KN-C 3271, KN-C 3408.
Tieto časti pozemkov boli približne určené v teréne za účasti zmluvných strán.“
B/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať zmenu zmluvy o nájme pozemku podľa bodu A/ uznesenia dodatkom č. 1 k zmluve
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 04. 2006.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 65/0604 vo veci spolufinancovania nákladov projektu „Dobudovanie strediska cestovného ruchu Kremnica, Skalka“, nepokrytých finančnými prostriedkami podľa Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – s c h v a ľ u j e
spolufinancovanie nákladov projektu „Dobudovanie strediska cestovného ruchu Kremnica, Skalka vo výške 40,490.028,- Sk, nepokrytých finančnými prostriedkami podľa Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, z nasledovných zdrojov:
1.    z finančných zdrojov spoločnosti COIMEX Invest, a.s., Banská Bystrica – obstaranie mechanizmov – snežné pásové vozidlo, univerzálny nosič náradia, čerpacia stanica a snežné delá v celkovej cene 19,986.354,- Sk
2.    z  úverových zdrojov Mesta Kremnica vo výške 20,503.674,- Sk.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 66/0604 vo veci uzavretia zmluvy o spolufinancovaní projektu „Dobudovanie strediska cestovného ruchu Kremnica, Skalka“.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – s c h v a ľ u j e
uzavretie zmluvy o spolufinancovaní projektu „Dobudovanie strediska cestovného ruchu Kremnica, Skalka“ so spoločnosťou COIMEX Invest, a. s., Banská Bystrica za nasledovných podmienok:
1.    COIMEX Invest, a. s., dodá mechanizmy na základe verejných obstarávaní, ktoré urobilo mesto. Po dohode s vybraným dodávateľom a SACR môže dôjsť k dodaniu mechanizmov iných parametrov. Mechanizmy budú umiestnené na Skalke a budú k dispozícii pre potreby realizácie projektu počas doby ich životnosti. Ide o nasledovné mechanizmy:
a)    snežné pásové vozidlo
b)    univerzálny nosič náradia
c)    čerpacia stanica a snežné delá
Mechanizmy budú dodané v termíne do 31. 10. 2006.
2.    COIMEX Invest, a. s., zabezpečí pre Mesto Kremnica od 1. 11. 2006 do 31. 12. 2021, to znamená po dobu 15 rokov a 2 mesiacov, dodávku vody pre prevádzku mestských zariadení na Skalke a prácu mechanizmov uvedených v bode 1. uznesenia pre potreby letnej údržby komunikácií a parkovísk mesta a turistických tratí, zimnej údržby lyžiarskych tratí, parkovísk a komunikácií, práce súvisiace so zasnežovaním areálu bežeckého štadióna podľa aktuálnej objednávky mesta, tak že celkový objem odobratých služieb za predmetné obdobie bude 20,500.000,- Sk. Cena za jednotlivé služby bude stanovená na každý rok osobitným písomným dojednaním nasledovne:
a)    cena vodného a stočného pre pitnú vodu bude zhodná s aktuálnymi cenami Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. – pre ostatných odberateľov
b)    cena úžitkovej vody bude stanovená dohodou tak, aby bola porovnateľná s cenou úžitkovej vody v iných lyžiarskych strediskách na území SR
c)    cena poskytovaných služieb mechanizmami bude stanovená dohodou tak, aby bola porovnateľná s cenami za podobné služby v iných lyžiarskych strediskách na území SR.
3.    Mesto Kremnica odpredá stavbu kanalizačného zberača spoločnosti COIMEX Invest, a. s., za 1,- Sk v termíne do 31. 10. 2006.
4.    Po naplnení spolufinancovania podľa bodov 1., 2. uznesenia a po skončení záväznej lehoty, počas ktorej musí byť mesto vlastníkom vybudovaných objektov a zariadení v zmysle zmluvy so SACR, Mesto Kremnica odpredá stavbu viacúčelovej haly na Skalke spoločnosti COIMEX Invest, a. s., za cenu 20,500.000,- Sk tak, že predajná cena viacúčelovej haly bude vysporiadaná zápočtom za odobraté služby mestom počas záväznej lehoty. Úhrada záväzkov spoločnosti COIMEX
Invest, a. s., za dodané služby je možná len zápočtom za kúpnu cenu viacúčelovej haly. O odpredaji viacúčelovej haly po dobe viazanosti bude uzavretá zmluva o budúcej kúpnej zmluve medzi Mestom Kremnica a spoločnosťou COIMEX Invest, a. s., v termíne do 30. 06. 2006.
5.    Nesplnenie časového a vecného plnenia podľa bodov 1, 2, 3 z ktorejkoľvek strany je dôvodom na odstúpenie od zmluvy.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 67/0604 vo veci prenájmu pozemkov v lokalite Kalvária, katastrálne územie Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s ch v a ľ u j e
prenájom pozemku parc. č. KN-E 1524/17 – TTP s výmerou 71 5899 m² v lokalite Kalvária, katastrálne územie Kremnica, Jozefovi Holečkovi, SHR, Kremnické Bane č. 30, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 7.850,- Sk/ročne. V prípade, že nájomca nebude prenajatý pozemok aktívne užívať, prenajímateľ má právo okamžite odstúpiť od nájomnej zmluvy.
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľom a realizovať prenájom pozemku podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 5. 2006.
12    11    0    1

Uznesenie číslo 68/0604 vo veci žiadosti o odkúpenie nehnuteľností v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s c h v a ľ u j e
prenájom pozemku časť parc. č. KN- C 862/1 s výmerou 152 m² v katastrálnom území Kremnica a stavby býv. kotolne bez súp. č., postavenej na uvedenom pozemku, nezapísanej v katastri nehnuteľností, za účelom výstavby garáží, spoločnosti Lukromtel, s. r. o., Dolná 51/25, Kremnica, IČO 36057258, na dobu určitú, od 01. 05. 2006 do doby vydania stavebného povolenia, najviac však do doby 30. 04. 2008, za nájomné vo výške 3,- Sk/m², t.j. ročné nájomné celkom 456,- Sk. Na základe predloženia stavebného povolenia na garáže a geometrického plánu, ktorý nechá nájomca vyhotoviť na svoje náklady, odpredá prenajímateľ nájomcovi pozemok za kúpnu cenu dohodou vo výške 200,- Sk/m² a stavbu bývalej kotolne bez súp. č. za kúpnu cenu dohodou vo výške 1,- Sk. Podmienkou je, aby nájomca uhradil všetky náklady spojené s prekládkou teplovodného potrubia, ktoré prechádza cez priestory kotolne a všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľností
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi a realizovať prenájom podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 4. 2006.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 69/0604 vo veci žiadosti Jána Svitka, Tajovského 539/26, Žiar nad Hronom, o odkúpenie poľnohospodárskych pozemkov v katastrálnom území Kremnické Bane.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/ n e s ch v a ľ u j e
odpredaj poľnohospodárskych pozemkov parc. č. KN-E 728/1 – orná pôda s výmerou 2 294 m², parc. č. KN-E 728/2 – TTP s výmerou 76 967 m², parc. č. KN-E 729 – orná pôda s výmerou 5 306 m², parc. č. KN-E 791 – TTP s výmerou 5 085 m², parc. č. KN-E 792/1 – orná pôda  s výmerou 433 m², parc. č. KN-E 792/2 – orná pôda s výmerou 1 362 m², parc. č. KN-E 793 – TTP s výmerou 429 m² a parc. č. KN-E 449/5 – ostatná plocha s výmerou 2 313 m², t.j. výmera pozemkov celkom 94 189 m², v katastrálnom území Kremnické Bane, Jánovi Svitkovi, Tajovského 539/26, Žiar nad Hronom
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 4. 2006.
13    11    0    2

Uznesenie číslo 70/0604 vo veci žiadosti o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Horná Ves.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/n e s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemku časť parc. č. KN- C 363/1 s výmerou cca  800 m² v katastrálnom území Horná Ves Rudolfovi Rašmanovi – Autodoprava, Veternícka 109/1, Kremnica
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 4. 2006.
13    11    0    2

Uznesenie číslo 71/0604 vo veci žiadostí o odkúpenie pozemkov v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s c h v a ľ u j e
1.    zámer majetkovoprávneho usporiadania pozemkov k domom súp. č. 272, 1059 a 273 na ulici ČSA v Kremnici s tým, že Mesto Kremnica objedná vyhotovenie geometrického plánu na zameranie pozemkov na svoje náklady, ktoré následne započíta v príslušnom podiele kupujúcim do kúpnej ceny
2.    a)     odpredaj pozemku časť parc. č. KN-E 2253 s výmerou cca 230 m² v katastrálnom
území Kremnica, Michalovi Morvajovi, Štúrova 679/7, Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 30,- Sk/m², za podmienky úhrady pomernej časti nákladov na vyhotovenie geometrického plánu a všetkých nákladov spojených s prevodom nehnuteľnosti
b)    odpredaj pozemku časť parc. č. KN-E 2253 s výmerou cca 220 m² v katastrálnom území Kremnica, Milanovi Michalkovi, ČSA 202/39, Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 30,- Sk/m², za podmienky úhrady pomernej časti nákladov na vyhotovenie geometrického plánu a všetkých nákladov spojených s prevodom nehnuteľnosti
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľom a objednať vyhotovenie geometrického plánu na pozemky podľa bodu A/1. uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 5. 2006.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 72/0604 vo veci vyradenia prebytočného a neupotrebiteľného dlhodobého hmotného investičného majetku, dlhodobého drobného hmotného majetku a hnuteľného majetku vedeného v operatívnej evidencii podľa návrhov v inventúre k 31. 10. 2005.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –      A/  s c h v a ľ u j e
vyradenie
1.    neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku Mestského úradu podľa návrhov č. 32/2005 a 33/2005 zo dňa 31. 10. 2005, t. j. troch položiek – kalkulačka a otočné stoličky, v nadobúdacej cene 3 900,- Sk a prebytočného a neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívnej evidencii podľa návrhov č. 28/2005, 29/2005, 30/2005, 31/2005 a č. 33/2005 zo dňa 31. 10. 2005, t. j. pätnástich položiek – koberce, záclony, svietidlá, v nadobúdacej cene 4 369,80 Sk, okrem položky č. 3 z návrhu č. 29/2005 zo dňa 31. 10. 2005. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
2.    neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku Kina Partizán podľa návrhu č. 1/2005 zo dňa 31. 10. 2005, t. j. jednej položky – sprchovaciej kovovej kabíny, v nadobúdacej cene 2 050,- Sk. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
3.    neupotrebiteľného dlhodobého hmotného investičného majetku Základnej umeleckej školy J. L. Bellu podľa návrhu č. 4/2005 zo dňa 31. 10. 2005, t. j. jednej položky – pianína značky Rösler s nulovou zostatkovou cenou, neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhov č. 1 a 2 zo dňa 31. 10. 2005, t. j. jedenástich položiek – učebné pomôcky a vnútorné zariadenie v obstarávacej cene 9 173,- Sk, neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívnej evidencii podľa návrhu č. 3 zo dňa 31. 10. 2005, t. j. učebnice v hodnote 5,50 Sk. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
4.    prebytočného a neupotrebiteľného dlhodobého hmotného investičného majetku Mestského úradu – oddelenia technických služieb podľa návrhov č. 24/2005 zo dňa 15. 11. 2005, 25/2005 a 26/2005 zo dňa 28. 11. 2005 a č. 27/2005 zo dňa 31. 01. 2006, t. j. štyroch položiek – skorodovaný oceľový sklad, zariadenie el. kúrenia, počítač PC 486, nadstavbu vane 2 ks, v obstarávacej cene 515 956,60 Sk, neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhov č. 22/2005 a 23/2005 zo dňa 14. 11. 2005, t. j. dvanástich položiek – zničené kontajnery, písací stroj, registračku, monitor, diár, vnútorné zariadenie, v obstarávacej cene 72 178,65 Sk. Položky podľa návrhu č. 27/2005 – nadstavba vane 2 ks, odpredať záujemcovi za cenu 8 000,- Sk/ks. Ostatný hnuteľný majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
5.    neupotrebiteľného dlhodobého hmotného investičného majetku Polikliniky Kremnica podľa návrhov č. 19/2005 a 20/2005 zo dňa 31. 10. 2005, t. j. dvadsiatich položiek – zastaralý
6.    a pre zdravotnícke zariadenia v okolí nepoužiteľný majetok napr. kreslá zubárske, dentálne stoly, elektrokardiograf, sonograf, odsávačku, zastaralé a nepoužiteľné počítače, všetko spolu v obstarávacej cene 1 355 620,- Sk. Uvedený hnuteľný majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
7.    neupotrebiteľného hnuteľného majetku Materskej školy Langsfeldova podľa návrhov č.1, 2 a  4zo dňa 28. 10. 2005 a č. 5 zo dňa 31. 10. 2005, t. j. dvadsiatichtroch položiek – pokazené hračky, opotrebované pracovné oblečenie, vnútorné zariadenie, pracovné náradie, elektroniku, v nadobúdacej hodnote 12 344,- Sk. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
8.    neupotrebiteľného dlhodobého hmotného investičného majetku Mestskej polície, t. j. dvoch položiek – televízor a PC zostavu, v obstarávacej cene 31 371,- Sk, neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku, t. j. troch položiek – písací stroj a baterkové svietidlá, v obstarávacej cene 4 825,- Sk, majetku vedeného v operatívnej evidencii, t. j. siedmich položiek – napr. čiapky, vodítko, bandasku, odpadkový kôš, v obstarávacej cene 1 471,50 Sk, všetko podľa návrhu č. 1/05/MsP zo dňa 30. 10. 2005, neupotrebiteľného dlhodobého drobného nehmotného majetku podľa návrhu č. 2/05/MsP zo dňa 30. 10. 2005, t. j. zastaralého programového vybavenia v obstarávacej cene 19 800,- Sk. Uvedený hmotný majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu a hodnotu softvéru odpísať z majetku polície.
9.    neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku Klubu dôchodcov podľa návrhu č. 1/2005 zo dňa 31. 10. 2005, t. j. položky č. 9 – elektrický vysávač ETA v obstarávacej cene 1 390,- Sk, neupotrebiteľného materiálu podľa návrhov č. 3/2005 a 4/2005 zo dňa 31. 10. 2005, t. j. štrnástich položiek – roztrhané obrusy, dekoračné obrúsky, uteráky, hliníkové príbory, v obstarávacej cene 4 265,80 Sk. Uvedený hnuteľný majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
10.    prebytočného a neupotrebiteľného dlhodobého hmotného investičného majetku z Domu smútku podľa návrhov č. 1/2005 a 2/2005 zo dňa 11. 11. 2005, t. j. sedemnástich položiek – napr. vnútorné zariadenie, gramofón, magnetofón, z evidencie vyradený osobný automobil Škoda 1203, spolu v obstarávacej cene 169 271,87 Sk, prebytočného a neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhov č. 3/2005, 4/2005, 5/2005, 6/2005 a č. 7/2005 zo dňa 11. 11. 2005, t. j. štyridsiatichdeviatich položiek – napr. vnútorné zariadenie, kalkulačky, písacie stroje, koberce, spolu v obstarávacej cene 131 245,50 Sk, prebytočného a neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívnej evidencii podľa návrhov č. 8/2005 a 9/2005 zo dňa 11. 11. 2005, t. j. šestnástich položiek – napr. kreslá, stoličky, stoly, spolu v obstarávacej cene 15 238,62 Sk. Uvedený hnuteľný majetok odpredať nájomcovi za 1 000,- Sk. Položky č. 2, 3, 4 a č. 5 v návrhu č. 3/2005, t. j. šijací stroj, pulírovací stroj, šalovací stroj a frézu, spolu v obstarávacej cene 12 500,- Sk ponechať v majetku mesta – v Dome smútku.
11.    neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku Vývarovne a Zväzu invalidov podľa návrhov č. 1/2005 a 2/2005 zo dňa 31. 10. 2005, t. j. štrnástich položiek – napr. koberce, stoličky, šľahač ETA, spolu v obstarávacej cene 36 430,- Sk a neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívnej evidencii podľa návrhu č. 3/2005 zo dňa 31. 10. 2005, t. j. dvoch stoličiek spolu v obstarávacej cene 430,- Sk. Uvedený hnuteľný majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
12.    neupotrebiteľného dlhodobého hmotného investičného majetku Mestského úradu – z budovy MsKS, t. j. pokazenej videokamery v obstarávacej cene 48 277,50 Sk a neupotrebiteľného dlhodobého drobného nehmotného majetku, t. j. softvéru Windows 98 v obstarávacej cene 4 514,- Sk, všetko podľa návrhu č. 1/2005 zo dňa 31. 10. 2005. Videokameru zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu a hodnotu softvér odpísať z majetku mestského úradu.
13.    v teréne neexistujúceho dlhodobého hmotného investičného majetku Mestského úradu – vedeného v miestnom hospodárstve, a majetku, ktorý nie je preukázateľne naším vlastníctvom podľa návrhu č. 21/2005 zo dňa 31. 10. 2005, t. j. deviatich položiek – napr. sochy, chodníky, prieťah a oplotenie štátnej cesty I/65, spolu v hodnote 5 748 678,- Sk. Hodnotu uvedených položiek odpísať z majetku mestského úradu.
14.    neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku Mestského bytového podniku podľa návrhov č. 2/2005 zo dňa 31. 10. 2005 a č. 5/2005 zo dňa 15. 11. 2005, t. j. štyroch položiek – písací stroj, mobilný telefón, fax a kopírovací stroj, spolu v obstarávacej cene 4 029,- Sk, neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívnej evidencii podľa návrhu č. 3/2005 zo dňa 10. 2005, t. j. šiestich položiek – záclony, spolu v obstarávacej cene 2 623,98 Sk, neupotrebiteľného materiálu na sklade podľa návrhu č. 4/2005 zo dňa 31. 10. 2005, t. j. sedemdesiatichsiedmich položiek podľa priloženého zoznamu, spolu v obstarávacej cene 154 620,09 Sk. Uvedený hnuteľný majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
15.    neupotrebiteľného dlhodobého hmotného investičného majetku Základnej školy Angyalova podľa návrhov č. 1/2005, 2/2005, 3/2005 a č. 4/2005 zo dňa 28. 10. 2005, t. j. štyroch položiek – počítače, tlačiareň a filter na počítač, spolu v obstarávacej cene 264 761,40 Sk a neupotrebiteľných učebných pomôcok podľa návrhov č. 5/2005 a č. 6/2005 zo dňa 28. 10. 2005 s priloženými súpismi z jednotlivých kabinetov, spolu v obstarávacej cene 138 321,14 Sk. Uvedený hnuteľný majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
16.    neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku Materskej školy Dolná podľa návrhov č. 1, 2, 6 zo dňa 31. 10. 2005 a č. 8 zo dňa 30. 10. 2005, t. j. dvadsiatichpiatich položiek – napr. záclony, koberce, hračky, pracovné pomôcky, spolu v obstarávacej cene 18 554,80 Sk a neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívnej evidencii podľa návrhov č. 3, 4 zo dňa 31. 10. 2005 a č. 8 zo dňa 30. 10. 2005, t. j. dvadsiatichpiatich položiek – hračky a pracovná obuv, spolu v obstarávacej cene 8 701,- Sk. Uvedený hnuteľný majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
17.    majetku vedeného v operatívnej evidencii Mestského úradu – 4 ks svietidiel a odpredaj žiadateľovi za 10 % z obstarávacej ceny predmetného hnuteľného majetku, t. j. 224,- Sk
B/u k l a d á
Mestskému úradu, Mestskému bytovému podniku, Mestskej polícii, Základnej škole Angyalova, Základnej umeleckej škole J. L. Bellu, Materskej škole Dolná a Materskej škole Langsfeldova vyradiť prebytočný a neupotrebiteľný hnuteľný majetok podľa bodu A/ 1.-17.uznesenia do termínu 31. 05. 2006 a v spolupráci s likvidačnou komisiou zlikvidovať uvedený majetok v termíne do 31. 07. 2006
zodpovedná: Ing. Ihringová a podľa textu
termín: podľa textu.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 73/0604 vo veci nájmu priestorov pre potreby Mesta Kremnica od vlastníka-prenajímateľa Mestské lesy Kremnica, s. r. o., Zechenterova 347/2, Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/  s ch v a ľ u j e
nájom priestorov pre potreby Mesta Kremnica od vlastníka-prenajímateľa Mestské lesy Kremnica, s. r. o., Zechenterova 347/2, Kremnica:
– jedna kancelárska miestnosť na 1. poschodí budovy súp. č. 347 s plochou 10 m²
– garáž súp. č. 984 s plochou 20 m²
v katastrálnom území Kremnica, a to od 01. 01. 2006 na dobu neurčitú, s výpovednou lehotou 3 mesiace, na účel umiestnenia Oddelenia mestskej zelene Mestského úradu v Kremnici, za nájomné vo výške 10.000,- Sk/ročne vrátane nákladov na dodávku tepla, elektrickej energie a vody
B/ u k l a d á
mestskému úradu uzavrieť nájomnú zmluvu s prenajímateľom podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 4. 2006.
13    12    0    1

Uznesenie číslo 74/0604 vo veci Územného plánu aglomerácie Banská Bystrica Zmeny a doplnky XII. etapa, lokalita č. 147,Centrum rekreácie a cestovného ruchu Banská Bystrica – Králiky, Územný plán sídelného útvaru Kremnica Zmeny a doplnky, Komplexné stredisko cestovného ruchu Skalka a Všeobecne záväzného nariadenie Mesta Kremnica č. 2/2006 k schválenému Územnému plánu aglomerácie Banská Bystrica  Zmeny a doplnky XII. etapa, lokalita č.147, Centrum rekreácie a cestovného ruchu Banská Bystrica -Králiky, Územný plán sídelného útvaru Kremnica Zmeny a doplnky, Komplexné stredisko cestovného ruchu Skalka.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ s c h v a ľ u j e
1.    V zmysle § 4, ods. 3, písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 31 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov Územný plán aglomerácie Banská Bystrica – Zmeny a doplnky XII. etapa, lokalita č.147, Centrum rekreácie a cestovného ruchu Banská Bystrica – Králiky, Územný plán sídelného útvaru  Kremnica Zmeny a doplnky, Komplexné stredisko cestovného ruchu Skalka
2.    Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica č. 2/2006 k schválenému Územnému plánu aglomerácie Banská Bystrica Zmeny a doplnky XII. etapa, lokalita č.147, Centrum rekreácie a cestovného ruchu Banská Bystrica – Králiky, Územný plán sídelného útvaru Kremnica Zmeny a doplnky, Komplexné stredisko cestovného ruchu Skalka
B/ u k l a d á
V zmysle § 6 a 11 odst. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona
č. 50/1976 Zb. stavebného zákona zabezpečiť uloženie – archiváciu čistopisu  Všeobecne záväzného nariadenia mesta Banská Bystrica k schválenému Územnému plánu  aglomerácie Banská Bystrica  – Zmeny a doplnky XII. etapa, lokalita č.147, Centrum rekreácie a cestovného  ruchu Banská Bystrica – Králiky, Územný plán sídelného útvaru Kremnica  Zmeny a doplnky, Komplexné stredisko cestovného ruchu Skalka a Všeobecného záväzného nariadenia č. 2/2006 na Meste Kremnica.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 75/0604 vo veci správy o činnosti Mestského bytového podniku Kremnica za 1. štvrťrok 2006.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti Mestského bytového podniku Kremnica za 1. štvrťrok 2006.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 76/0604 vo veci správy o činnosti Informačného centra mesta Kremnica za 1. štvrťrok 2006.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti Informačného centra mesta Kremnica za 1. štvrťrok 2006.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 77/0604 vo veci informácie o podaných oznámeniach údajov prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia  v k.ú. Kremnica k 15. 2. 2006.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
informáciu o podaných oznámeniach údajov prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia  v k.ú. Kremnica k 15. 2. 2006.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 78/0604 vo veci správy o stave vojnových hrobov a hroboch významných osobností, ktorí majú identifikovateľný hrob v mestskom cintoríne, schválenie starostlivosti o tieto hroby.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o stave vojnových hrobov a hroboch významných osobností, ktorí majú identifikovateľný hrob v mestskom cintoríne
B/s c h v a ľ u j e,
1.    aby Mesto Kremnica prebralo starostlivosť o hrobové miesta, o ktoré sa už nikto z príbuzných nestará za podmienky, že ich príbuzní už nežijú, alebo sa v Kremnici dlhodobo nezdržiavajú
2.    aby Mesto Kremnica počnúc rokom 2006 uhrádzalo poplatok za hrobové miesta významných osobností a padlých obyvateľov mesta v Slovenskom národnom povstaní uvedených v Súpise pamätihodností mesta Kremnica v 1. a 2. časti, ktorí majú identifikovateľný hrob v mestskom cintoríne za podmienky, že ich príbuzní už nežijú, alebo sa dlhodobo nezdržiavajú v Kremnici.
C/p o v e r u j e
1.    Ing. Miroslava Nárožného, primátora mesta, rokovať s organizáciami v meste Kremnica o možnostiach a podmienkach prevzatia starostlivosti o hrobové miesta uzatvorením zmluvy medzi Mestom Kremnica a organizáciou.
2.    Dušana Reitera, Pohrebníctvo – Kvetinárstvo T.B.S. Kremnica, oznamovať mestu Kremnica hrobové miesta významných osobností a padlých obyvateľov mesta v Slovenskom národnom povstaní, ktorým hrozí zánik z dôvodu neuhrádzania poplatku za hrobové miesto.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 79/0604 vo veci správy o činnosti primátora mesta Kremnica za obdobie od 8. 3. 2006 do 31. 3. 2006.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti primátora mesta Kremnica za obdobie od 8. 3. 2006 do 31. 3. 2006, ktorú predložil Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta Kremnica.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 80/0604 vo veci správy o činnosti Mestského úradu v Kremnici.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti Mestského úradu v Kremnici  za 1. štvrťrok 2006, ktorú predložil Ing. Zoltán Beczányi, zástupca primátora.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 81/0604 vo veci vzdania sa funkcie zástupcu Mesta Kremnica vo Valnom zhromaždení spoločnosti Skalky, s.r.o..
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
vzdanie sa Ing. Jaroslava Valenta z funkcie zástupcu Mesta Kremnica vo Valnom zhromaždení spoločnosti Skalky, s.r.o..
12    12    0    0

Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta
Mgr. Jana Sýkorová, člen návrhovej komisie
Mgr. Stanislav Šumichrast, člen návrhovej komisie

Zapísala: Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.