Uznesenia december 2005

Uznesenia z 14. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 8. decembra 2005

Uznesenie číslo 273/0512 vo veci žiadosti spoločnosti A3 Media, s.r.o., Kopanice č. 4 o odkúpenie nehnuteľností v katastrálnom území Horná Ves.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ r u š í
uznesenia MsZ č. 198/0509 zo dňa 08. 09. 2005 a č.211/0510 zo dňa 13. 10. 2005
B/ s ch v a ľ u j e
–    odpredaj budovy súp. č. 107 (prevádzka tech. služieb) postavenej na pozemku parc. č. KN-C 363/2,
–    pozemku parc. č. KN-C 363/2 – zastavané plochy s výmerou 291 m²
–    a pozemku parc. č. KN-C 363/6 – zastavané plochy s výmerou 2457 m²
v katastrálnom území Horná Ves, spoločnosti A3 Media, s.r.o., Kopanice č. 4, Bratislava, za kúpnu cenu dohodou vo výške 1,000.000,- Sk, za podmienky, že kupujúci uhradí všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľností
C/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať predaj podľa bodu B/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 01. 2006.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 274/0512 vo veci žiadosti Jána Búryho – K&B, Zámocké nám. 570/5, Kremnica o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Horná Ves.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   – A/r u š í
uznesenie MsZ č. 212/0510 zo dňa 13. 10. 2005
B/s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. KN-C 363/7 – zastavané plochy s výmerou 2105 m² v katastrálnom území Horná Ves, Jánovi Búrymu – K&B, Zámocké nám. 570/5, Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 100,- Sk/m², t.j. kúpna cena celkom 210.500,- Sk, za podmienky, že kupujúci uhradí všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľností
C/u k l a d á
mestskému úradu realizovať predaj podľa bodu B/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 12. 2005.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 275/0512 vo veci návrhu na zmenu uznesenia č. 184/0509 zo dňa 8.9.2005.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s c h v a ľ u j  e
zmenu uznesenia MsZ č. 184/0509 zo dňa 8.9.2005 nasledovne:
pôvodný text: „prenájom nebytového priestoru v objekte 49/21 na Dolnej ulici v Kremnici, pre MUDr. Soňu Liptákovú, s výmerou 21,45 m2,  za cenu 500,- Sk/m2/rok, s termínom od 1.10.2005, na dobu neurčitú, za účelom zriadenia neurologickej ambulancie“ sa mení na text: „prenájom nebytového priestoru v objekte 49/21 na Dolnej ulici v Kremnici, pre MUDr. Soňu Liptákovú, s výmerou 21,45 m2,  za cenu 500,- Sk/m2/rok, s termínom od 1.1.2006, na dobu neurčitú, za účelom zriadenia neurologickej ambulancie“
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku vypracovať dodatok k zmluve o nájme podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná:  Ing. Sitarčíková
termín:  30. 12. 2005.
11    10    0    1

Uznesenie číslo 276/0512 vo veci zmeny uznesenia MsZ č. 222/0510 zo dňa 13. 10. 2005 vo veci odpredaja domu súp. č. 446/97 na Bystrickej ulici v Kremnici pre Bohuslava Šalinga, Vojenská 112, 934 01 Levice.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –  s ch v a ľ u j e
zmenu uznesenia MsZ č. 222/0510 zo dňa 13. 10. 2005 bod C/, kde pôvodný text: „ termín: 30.11. 2005“ sa mení na text: „termín 31. 1. 2006“.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 277/0512 vo veci návrhu Ing. Miroslava Nárožného, primátora mesta Kremnica, v zmysle § 11 ods. 4 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 6 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –  v y m e n ú v a
Ing. Zuzanu Tileschovú, bytom Ul. J. Horvátha 904/38, do funkcie riaditeľky Informačného centra, príspevkovej organizácie mesta Kremnica, dňom 15. 12. 2005.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 278/0512 vo veci rozpočtu Informačného centra, príspevkovej organizácie pre rok 2006.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –  s ch v a ľ u j e
rozpočet Informačného centra pre rok 2006
s príjmami    HČ    1.341 tis. Sk
s výdavkami    HČ    1.341 tis. Sk
saldo    HČ    0
príspevok zriaďovateľa        1.341 tis. Sk
11    11    0    0

Uznesenie číslo 279/0512 vo veci Organizačnej štruktúry Informačného centra Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s c h v a ľ u j e
Organizačnú štruktúru Informačného centra Kremnica
B/u k l a d á
riaditeľke Informačného centra dopracovať Organizačný poriadok Informačného centra Kremnica
zodpovedná: Ing. Tileschová
termín: 31. 12. 2005.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 280/0512 vo veci rozpočtu Mesta Kremnica na rok 2006.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –  s ch v a ľ u j e
rozpočet Mesta Kremnica pre rok 2006 nasledovne
Bežný rozpočet :
Príjmy :            81 726 tis. Sk
Výdavky :            80 423 tis. Sk
Saldo :              1 303 tis. Sk
Kapitálový rozpočet :
Príjmy :                  105 000 tis. Sk
Výdavky :                  109 475 tis. Sk
Saldo :              -4 475 tis. Sk
Finančné operácie :
Príjmy :                      8 406 tis. Sk
Výdavky :                      2 091 tis. Sk
Saldo :                      6 315 tis. Sk
11    11    0    0

Uznesenie číslo 281/0512 vo veci rozpočtov na roky 2007, 2008.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –  s ch v a ľ u j e
1. rozpočet Mesta Kremnica pre rok 2007 nasledovne
Bežný rozpočet :        Príjmy :            87 715 tis. Sk
Výdavky :            84 570 tis. Sk
Saldo :                   3 145 tis. Sk
Kapitálový rozpočet :    Príjmy :                    20 450 tis. Sk
Výdavky :                    20 452 tis. Sk
Saldo :              –       2 tis. Sk
Finančné operácie :    Príjmy :                      3 143 tis. Sk
Výdavky :                      3 143 tis. Sk
Saldo :                         0 tis. Sk
2. rozpočet Mesta Kremnica pre rok 2008 nasledovne
Bežný rozpočet :        Príjmy :            93 165 tis. Sk
Výdavky :            88 680 tis. Sk
Saldo :                   4 485 tis. Sk
Kapitálový rozpočet :    Príjmy :                         400 tis. Sk
Výdavky :                      3 833 tis. Sk
Saldo :              -3 433 tis. Sk
Finančné operácie :    Príjmy :                      3 143 tis. Sk
Výdavky :                      3 143 tis. Sk
Saldo :                         0 tis. Sk
11    11    0    0

Uznesenie číslo 282/0512 vo veci správy o prípravnej a projektovej dokumentácii pre akcie v roku 2006.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o prípravnej a projektovej dokumentácii pre akcie v roku 2006
B/u k l a d á
mestskému úradu zabezpečiť prípravnú a projektovú dokumentáciu pre akcie v roku 2006 v rozsahu časti A. dôvodovej správy
zodpovedný: Ing. Křivánek.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 283/0512 vo veci Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 9. 7. 2004.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –  s c h v a ľ u j e
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 9. 7. 2004 uzatvorenej medzi Mestom Kremnica a Ing. Miroslavom Ursínym, Skubínska cesta 110, 974 01  Banská Bystrica.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 284/0512 vo veci rozpočtu Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2006.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –  s c h v a ľ u j e
rozpočet Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2006 nasledovne:
s príjmami    HČ    3.955 tis. Sk
s výdavkami    HČ    6.969 tis. Sk
saldo    HČ    – 3.014 tis. Sk
Kapitálový príspevok od zriaďovateľa    300 tis. Sk.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 285/0512 vo veci Dodatku č. 5 k Organizačnému poriadku Mestského úradu v Kremnici.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/s ch v a ľ u j e
Dodatok č. 5 k Organizačnému poriadku Mestského úradu v Kremnici s účinnosťou od 1. 1. 2006.
B/u k l a d á
mestskému úradu dopracovať prílohu č. 1 a prílohu č. 2 k Organizačnému poriadku Mestského úradu v Kremnici podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná: Mgr. Pračková
termín: 15. 1. 2006.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 286/0512 vo veci vyhlásenia ponuky pre investíciu do tepelného hospodárstva Mesta Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/v y h l a s u j e
ponukové konanie pre investíciu do tepelného hospodárstva Mesta Kremnica za nasledovných podmienok:
1.    investor zrealizuje technické opatrenia rozvoja sústav tepelných zariadení ktoré sú navrhnuté v Koncepcii rozvoja tepelného hospodárstva Mesta Kremnica,
2.  záujemca preberie záväzok splácania úveru a z neho plynúcich úrokov za Kremnické tepelné hospodárstvo, s.r.o. Zostatok nesplatenej istiny ku dňu 30.11.2005 je cca    10,6 mil Sk. Úver bol použitý na vybudovanie domových odovzdávacích staníc tepelného okruhu PK 5,
3.    podklady pre spracovanie ponuky vrátane textu Koncepcie rozvoja tepelného hospodárstva mesta Kremnica  si môžu záujemcovia prevziať od 12.decembra 2005 na adrese: Mestský bytový podnik, Dolná 49/21, 967 01 Kremnica, tel. 045/6742471.
4.    Mesto Kremnica neuhrádza akékoľvek náklady záujemcov spojené s vypracovaním a predložením ponuky.
5.   Ponuka musí byť vypracovaná v slovenskom jazyku.
1.    Ponuka musí byť predložená v uzatvorenej obálke s označením „Tepelné hospodárstvo mesta Kremnica“ najneskôr do 27.januára 2006 do 14.00 hod. na adresu: Mestský bytový podnik, Dolná 49/21, 967 01 Kremnica. Rozhoduje termín doručenia ponuky.
2.    Kritériá hodnotenia budú nasledovné: rozsah navrhovaných opatrení v zmysle koncepcie, termín ukončenia realizácie opatrení, ich etapovitosť, navrhovaná cena tepla po realizácii opatrení, cena investícií.
B/z r i a ď u j e
komisiu na vyhodnotenie ponúk v zložení:
Ing. Miroslav Nárožný, Ing. Zoltán Beczányi, Ing. Veronika Králiková, Ing. Anton Křivánek, Ing. Vladimíra Sitarčíková, zástupca Slovenskej energetickej agentúry, zástupca Dexia banky,
C/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku zverejniť ponuku na stránke mesta www.kremnica.sk, na úradných tabuliach, v denníku Hospodárske noviny
zodpovedná: Ing. Sitarčíková
termín: 9. 12. 2005.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 287/0512 vo veci VZN č. 4/2005, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2004 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v znení VZN č. 1/2005.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –  s ch v a ľ u j e
VZN č. 4/2005, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2004 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v znení VZN č. 1/2005.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 288/0512 vo veci VZN č. 5/2005 o miestnej dani z nehnuteľností.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  – s ch v a ľ u j e
VZN č. 5/2005 o miestnej dani z nehnuteľností.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 289/0512 vo veci VZN č. 6/2005 o ostatných miestnych daniach.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  – s ch v a ľ u j e
VZN č. 6/2005 o ostatných miestnych daniach.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 290/0512 vo veci VZN č. 7/2005, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 15/2004 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  – s ch v a ľ u j e
VZN č. 7/2005, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 15/2004 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 291/0512 vo veci odpredaja nebytového priestoru – drevárne a pozemku, pre  Ivana Frzona, Nová dolina  736/3, Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s c h v a ľ u j e
odpredaj nebytového priestoru – drevárne, súp. č. 1337 na Kutnohorskej ulici v Kremnici a pozemku parcelné číslo 1879/18 s výmerou 17m2 druh pozemku- zastavaná plocha, pre Ivana Frzona, Nová dolina 736/3, Kremnica  za cenu 6.586,- Sk.
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku zrealizovať odpredaj podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná:  Ing. Sitarčíková
termín:  30.12. 2005.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 292/0512 vo veci návrhu na schválenie odpredaja domu súp. č. 711/39 na Ulici Langsfeldovej v Kremnici a pozemku, pre žiadateľky Hermínu Goralovú a Zdenku Goralovú.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s c h v a ľ u j e
odpredaj domu  súp. č. 711/39 na Ulici Langsfeldovej v Kremnici a  pozemku parc. č. 211 – zastavané plochy,  s výmerou 168 m2 ,  zapísaných na LV  č.1388, pre žiadateľky: Hermínu Goralovú  v podieli ½ za cenu 40000,- Sk  za platobných podmienok:  I. splátka 8.000,- Sk pri podpísaní kúpnej zmluvy, zostatok vo výške 32.000,- Sk v pravidelných mesačných splátkach do 18 mesiacov  a Zdenku Goralovú  v podieli  ½ za cenu 40.000,- Sk za platobných podmienok:  I. splátka 8.000,- Sk pri podpísaní kúpnej zmluvy, zostatok vo výške 32.000,-Sk v pravidelných mesačných splátkach do 18 mesiacov
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku v Kremnici realizovať odpredaj podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Sitarčíková
termín: 15. 1. 2006.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 293/0512 vo veci prenájmu nebytového priestoru v objekte 49/21 na Dolnej ulici v Kremnici, pre  Novaderm s.r.o., ČSA 241/12, Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
1.    prenájom nebytového priestoru v objekte 49/21 na Dolnej ulici v Kremnici, pre Novaderm s.r.o., ČSA 241/12, Kremnica, s výmerou 50,35 m2,  za cenu 500,- Sk/m2/rok, s termínom od 1. 1. 2006, na dobu neurčitú, za účelom zriadenia ambulancie kožného lekára
2.    ukončenie nájmu nebytového priestoru s Novaderm s.r.o., ČSA 241/12,  Kremnica,   na prenájom nebytového priestoru v objekte 95/58 na Dolnej ulici v Kremnici – ambulancia kožného lekára,  k termínu 31. 12. 2005.
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku vypracovať zmluvu o nájme nebytových priestorov  a dohodu o ukončení nájmu podľa bodu  A/uznesenia
zodpovedná:  Ing. Sitarčíková
Termín:  30.12. 2005.
12    11    0    1

Uznesenie číslo 294/0512 vo veci prenájmu nebytového priestoru v objekte 49/21 na Dolnej ulici v Kremnici, pre  Stanislava Kríža.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –         A/s ch v a ľ u j e
prenájom nebytového priestoru v objekte 49/21 na Dolnej ulici v Kremnici, pre Stanislava Kríža, s výmerou 15,64 m2,  za cenu 900,- Sk/m2/rok, s termínom od 1. 1. 2006, na dobu neurčitú, za účelom zriadenia kancelárie poisťovne Alianz, Slovenská poisťovňa
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku vypracovať zmluvu o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná:  Ing. Sitarčíková
termín:  30.12. 2005.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 295/0512 vo veci prenájmu nebytového priestoru v objekte 95/58 na Dolnej ulici v Kremnici, pre  Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Križovatka 4, Banská Štiavnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –         A/s ch v a ľ u j e
1.    prenájom nebytového priestoru v objekte 95/58 na Dolnej ulici v Kremnici, pre Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Križovatka 4, Banská Štiavnica, s výmerou 57,03m2,  za cenu 250,- Sk/m2/rok, s termínom od 1.1.2006, na dobu neurčitú
2.    zámer odpredaja  objektu 95/58 na Dolnej ulici v Kremnici jedinému nájomcovi Úradu práce sociálnych vecí a rodiny, Križovatka 4, Banská Štiavnica
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku vypracovať dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/ 1. uznesenia a realizovať kroky potrebné k odpredaju objektu podľa bodu A/2. uznesenia
zodpovedná:  Ing. Sitarčíková
termín:  30.12. 2005.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 296/0512 vo veci prenájmu budov a zariadení tepelného hospodárstva mesta Kremnica pre Kremnické tepelné hospodárstvo, s.r.o,  Dolná ulica 49/21, 967 01 Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s c h v a ľ u j e
prenájom budov a zariadení tepelného hospodárstva mesta Kremnica  pre Kremnické tepelné hospodárstvo, s.r.o, Dolná ulica 49/21, Kremnica  s termínom od 1.1.2006 na dobu  neurčitú   za cenu 1.100 tis. Sk/rok. so zohľadnením inflácie vždy k 1.4. daného roka.
Kotolňa K1 – Štefánikovo námestie 13/25, Kremnica
Stavebná časť s výmerou 86,04 m2 vrátane energetického zariadenia
Kotolňa K3 – Bystrická ulica 375, Kremnica
Stavebná časť s výmerou 113,5 m2 vrátane energetického zariadenia
Kotolňa K5 – J.Horvátha 907, Kremnica
Stavebná časť s výmerou 302,4 m2 vrátane energetického zariadenia
Kotolňa K6 – ČSA 265/60 , Kremnica
Stavebná časť s výmerou 15,26 m2 vrátane energetického zariadenia
Odovzdávacia stanica tepla 25, Štefánikovo námestie 22/18, Kremnica
Stavebná časť s výmerou 54,38 m2 vrátane energetického zariadenia
Odovzdávacia stanica tepla 27, Štefánikovo námestie 27/28, Kremnica
Stavebná časť s výmerou 69,8 m2 vrátane energetického zariadenia
v zostatkovej cene k 31.12.2005: 19, 323. 026,- Sk.
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku vypracovať návrh zmluvy o prenájme podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná:  Ing. Sitarčíková
termín:  30.12. 2005.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 297/0512 vo veci zrušenia predkupného práva podľa kúpnej zmluvy č. OSMM 2002/00833 zo dňa 08. 11. 2002 na pozemky v k. ú. Kremnické Bane.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ n e s ch v a ľ u j e
zrušenie predkupného práva podľa bodu 7. Kúpnej zmluvy č. OSMM 2002/00833 zo dňa 08.11. 2002, uzavretej medzi Mestom Kremnica ako predávajúcim a spoločnosťou SLOVKOR-M, s.r.o., Vysoká 6, Bratislava ako kupujúcim, na pozemky parc. č. KN-C 641 – trvalý trávny porast s výmerou 7 9444 m², parc. č. KN-C 643/5 – trvalý trávny porast s výmerou 1255 m² a parc. č. KN-C 632/2 – ostatná plocha s výmerou 409 m² v katastrálnom území Kremnické Bane, z dôvodu nepreukázania splnenia podmienok pre zrušenie predkupného práva
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 12. 2005.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 298/0512 vo veci ponuky Divadla Kusy cukru, J. Horvátha 908/46, Kremnica na vrátenie budovy bývalého olejového hospodárstva na Ul. J. Horvátha v Kremnici.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ b e r i e   n a   v e d o m i e
ponuku Divadla Kusy cukru, J. Horvátha 908/46, Kremnica na vrátenie budovy súp. č. 908 na ulici J. Horvátha v Kremnici
B/ s ch v a ľ u j e
odkúpenie budovy súp. č. 908, postavenej na pozemku parc. č. KN-C 1666/13 a pozemkov parc. č. KN-C 1666/13 – zastavané plochy s výmerou 251 m² a parc. č. KN-C 1666/45 – zastavané plochy s výmerou 814 m² v katastrálnom území Kremnica, Mestom Kremnica od Divadla Kusy cukru, J. Horvátha 908/46, Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 1,- Sk
C/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať odkúpenie nehnuteľností podľa bodu B/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 01. 2006.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 299/0512 vo veci žiadosti Petra Murgača, Dolná 96/62, Kremnica o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ n e s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemku časť parc. č. KN-E 1113/1 s výmerou 20 m² v katastrálnom území Kremnica Petrovi Murgačovi, Dolná 96/62, Kremnica
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 12. 2005.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 300/0512 vo veci žiadosti Branislava Králika, Dolná 73/14, Kremnica o prenájom garáže v areáli bývalých technických služieb v Hornej Vsi.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s ch v a ľ u j e
prenájom samostatnej garáže, s výmerou 42,4 m², postavenej na pozemku parc. č. KN-C 363/3 v katastrálnom území Horná Ves, Branislavovi Králikovi, Dolná 73/14, Kremnica, od 01. 01. 2006 na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 500,- Sk/m²/ročne, t. j. nájomné celkom 21.200,- Sk
B/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať prenájom podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 12. 2005.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 301/0512 vo veci žiadosti spoločnosti A 3Media, s.r.o., Kopanice 4, Bratislava o prenájom skladov v areáli bývalých technických služieb v Hornej Vsi.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s ch v a ľ u j e
prenájom skladov, s výmerou 250 m², postavených na pozemku parc. č. KN-C 363/3 v katastrálnom území Horná Ves, spoločnosti A 3 Media, s.r.o., Kopanice 4, Bratislava, od 01. 01. 2006 na dobu určitú, od 01. 01. 2006 do 30. 06. 2006, za nájomné vo výške 500,- Sk/m²/ročne, t. j. nájomné celkom 62.500,- Sk
B/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať prenájom podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 12. 2005.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 302/0512 vo veci usporiadania užívateľských vzťahov tretích osôb k vývesným skrinkám v centre mesta Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s ch v a ľ u j e
prenájom mestských vývesných skriniek v centre mesta Kremnica tretím osobám – súčasným užívateľom, formou nájomnej zmluvy, a to prenájom pre politické strany a podnikateľské subjekty za nájomné vo výške 100,- Sk/skrinka/mesačne, pre športové kluby a záujmové združenia bezplatne
B/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať prenájom vývesných skriniek podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 01. 2006.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 303/0512 vo veci uplatnenia predkupného práva a žiadostí o odkúpenie, resp. prenájom budovy býv. materskej školy na Ul. P. Križku v Kremnici.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s ch v a ľ u j e
odpredaj nehnuteľností v nadväznosti na čl. 8 nájomnej zmluvy č. OEaPA 2004/06540 zo dňa 23. 09. 2004, t.j. budovy súp. č. 386, postavenej na pozemku parc. č. KN-C 801/1 a pozemkov parc. č. KN-C 801/1 – zastavané plochy s výmerou 513 m² a parc. č. KN-C 801/2 – zastavané plochy s výmerou 1407 m² v katastrálnom území Kremnica, do spoluvlastníctva Romanovi Bérešovi  Cyklo-Santé, Zlatá 624/59, Kremnica, a Jánovi Búrymu K&B, Bystrická 442/15, Kremnica, každému v podieli 1/2, za kúpnu cenu dohodou spolu vo výške 1,200.000,- Sk, stanovenej podľa znaleckého posudku č. 8/2004 zo dňa 30. 11. 2004 s tým, že kupujúci uhradia náklady spojené s prevodom nehnuteľností a za podmienky zriadenia vecného bremena na vedenie trasy kanalizačného zberača časťou pozemku parc. č. KN-C 801/2 a za podmienky úhrady nepreinvestovaného nájomného podľa čl. 5 nájomnej zmluvy č. OEaPA 2004/06540 zo dňa 23. 9. 2004.
B/ n e s ch v a ľ u j e
prenájom starej časti budovy súp. č. 386 postavenej na pozemku parc. č. KN-C 801/1 v katastrálnom území Kremnica, Igorovi Horváthovi, Zechenterova 360/32, Kremnica
C/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať predaj nehnuteľností podľa bodu A/ uznesenia a oznámiť uznesenie MsZ, bod B/ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 01. 2006.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 304/0512 vo veci návrhu na zmenu zmluvy o nájme nebytových priestorov, uzatvorenou medzi Mestom Kremnica a MUDr. Danou Blahyjovou, J.Horvátha 956/100, Kremnica na prenájom nebytových priestorov v objekte 49/21 na  Dolnej ulici v Kremnici.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s c h v a ľ u j e
zmenu zmluvy o nájme nebytových priestorov nasledovne:
Doterajší nájomca:     MUDr. Dana Blahyjová
J. Horvátha 956/100
967 01 Kremnica
Nový nájomca:     KREMZDRAV s.r.o.
Dolná ulica 49/21
Kremnica
Zmena nájomnej zmluvy  nadobúda právoplatnosť podpisom zmluvných strán s účinnosťou odo dňa zápisu do Obchodného registra
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku  v Kremnici vypracovať dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná:  Ing. Sitarčíková
termín:  25.12. 2005.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 305/0512 vo veci odpredaja vyradeného mechanizmu TS.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s ch v a ľ u j e
odpredaj Kukavozu LIAZ BOBR 12.1 žiadateľovi Jurajovi Murínovi, Drevex GM Slovakia, export-import, Dobroč 87, 985 53, za ponukovú cenu 35.000,- Sk
B/u k l a d á
mestskému úradu realizovať odpredaj podľa bodu A/uznesenia
zodpovedný: Ing. Valent
termín: 30. 12. 2005.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 306/0512 vo veci rozpisu a programu zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kremnici pre rok 2006.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – s ch v a ľ u j e
1. rozpis zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kremnici pre rok 2006 nasledovne:
9. februára 2006
9. marca 2006
6. apríla 2006
11. mája 2006
8. júna 2006
6. júla 2006
7. septembra 2006
12. októbra 2006
23. novembra 2006
2. program zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kremnici pre rok 2006.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 307/0512 vo veci zriadenia obecného kompostoviska.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/s ch v a ľ u j e
zriadenie obecného kompostoviska na pozemku parc. č. KN-C 1170 (KN-E 2282/1), katastrálne územie Kremnica
B/u k l a d á
mestskému úradu vypracovať podmienky a kalkuláciu nákladov na zriadenie a prevádzkovanie obecného kompostoviska a materiál predložiť na najbližšie zasadnutie MsZ
zodpovední: Ing. Křivánek, Ing. Mutňanská, Ing. Valent, Ing. Ihringová.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 308/0512 vo veci finančného plánu spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o. pre rok 2006.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –  schvaľuje
finančný plán spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o. pre rok 2006 nasledovne:
výnosy    73.599 tis. Sk
náklady    73.477 tis. Sk
hospodársky výsledok    122 tis. Sk
11    10    0    1

Uznesenie číslo 309/0512 vo veci schválenia dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica k 30. 11. 2005.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ s ch v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica k 30. 11. 2005 vo výške 319.780,- Sk nasledovne:
1.    Cirkevný zbor ECAV Kremnica    5.610,- Sk
2.    Kulturistický oddiel    18.000,- Sk
3.    Psychiatrická nemocnica    59.931,- Sk
4.    Stredná priemyselná škola odevná internátna pre sluch.post.mladež    5.000,- Sk
5.    Stredné odborné učilište internátne pre sluch.post.mládež    68.200,- Sk
6.    Škola úžitkového výtvarníctva    43.039,- Sk
7.    TJ Kremnica    2.000,- Sk
8.    Charitný dom Útočište    72.000,- Sk
9.    Horská služba    46.000,- Sk
B/ u k l a d á
1.    mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
2.    mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
3.    mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ľ. Ďurčová
termín: 31. 12.  2005.
11    11    0    0

 

Uznesenie číslo 310/0512 vo veci schválenia dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica k 30. 11. 2005 – telocvičňa 2. polrok 2005.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ s ch v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica k 30. 11. 2005 – telocvičňa 2. polrok 2005 vo výške 41.963,- Sk nasledovne:
1. Športový klub tenisu    28.350,- Sk
2. Špeciálna základná škola internátna    13.613,- Sk
B/ u k l a d á
1.    mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
2.    mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
3.    mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ľ. Ďurčová
termín: 31. 12.  2005.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 311/0512 vo veci schválenia dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica k 30. 11. 2005 – telocvičňa 1. polrok 2006.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ s ch v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica k 30. 11. 2005 – telocvičňa 1. polrok 2006 vo výške 133.299,- Sk nasledovne:
1. Stolnotenisový oddiel    18.000,- Sk
2. Stredné odborné učilište internátna pre sluch.post.mládež    15.000,- Sk
3. Športový klub tenisu    40.000,- Sk
4. Športový klub futbalu    19.912,- Sk
5. Špeciálna základná škola internátna    21.037,- Sk
6. Volejbalový oddiel    19.350,- Sk
B/ u k l a d á
1.    mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
2.    mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
3.    mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ľ. Ďurčová
termín: 31. 12.  2005.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 312/0512 vo veci správy o realizácii investičnej výstavby k 25. 11. 2005.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –  b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o realizácii investičnej výstavby k 25. 11. 2005.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 313/0512 vo veci správy o činnosti primátora mesta Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti primátora mesta Kremnica za obdobie od 3. 11. 2005 do 29. 11. 2005, ktorú predložil Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta Kremnica.
11    11    0    0

Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta
Marián Vojtko, člen návrhovej komisie
Ing. Veronika Králiková, člen návrhovej komisie

Zapísala: Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.