Uznesenia február 2005

Uznesenia z 2. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 10. februára 2005

Uznesenie číslo 11/0502 vo veci žiadosti Ing. Dušana Vlčka, Horná Štubňa č. d. 218 o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Turčianske Teplice po dodaní geometrického plánu
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/  r u š í
uznesenie MsZ č. 350/0412 zo dňa 09. 12. 2004
B/  s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. KN-C 610/3 – trvalé trávne porasty o výmere 1206 m² v katastrálnom území Turčianske Teplice, zameraného geometrickým plánom č. 3/2005 zo dňa 28. 01. 2005 z pozemku parc. č. KN-E 296 (pôvodné katastrálne územie Háj), Ing. Dušanovi Vlčkovi, č. d. 218, 038 46 Horná Štubňa, za kúpnu cenu dohodou vo výške 200,- Sk/m², t.j. kúpna cena celkom 241.200,- Sk s tým, že kupujúci uhradí všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti
C/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať predaj pozemku podľa bodu B/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 3. 2005.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 12/0502 vo veci žiadosti Petra Bartalského, Dubové č. 162 o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Dubové po dodaní geometrického plánu.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/ r u š í
uznesenie MsZ č. 351/0412 zo dňa 09. 12. 2004
B/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemkov parc. č. KN-C 786/1 – zastavané plochy o výmere 9852 m², parc. č. KN-C 786/2 – zastavané plochy o výmere 967 m² a parc. č. KN-C 786/3 – zastavané plochy o výmere 113 m² v katastrálnom území Dubové, zameraných geometrických plánom č. 328/2004 zo dňa 05. 01. 2005 z pozemku parc. č. KN-E 1092, Petrovi Bartalskému, č. d. 162, 038 23 Dubové, za kúpnu cenu dohodou vo výške 20,- Sk/m², t.j kúpna cena celkom 218.640,- Sk s tým, že kupujúci uhradí všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľností
C/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať predaj pozemku podľa bodu B/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 3. 2005.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 13/0502 vo veci schválenia dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2005 – 1. termín.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s ch v a ľ u j e
I. pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2005 vo výške 100.000 Sk nasledovne:
1. Základná organizácia nepočujúcich    1.000,- Sk
2. Základná organizácia nepočujúcich    1.000,- Sk
3. Základná škola Ul. P. Križku    5.000,- Sk
4. Detské integračné centrum     7.000,- Sk
5. Občianske združenie Bašta Musica    10.000,- Sk
6. TJ Kremnica stolnotenisový oddiel    5.000,- Sk
7. Športový klub futbalu Kremnica    4.500,- Sk
8. Základná škola Ul. P. Križku    5.000,- Sk
9. TJ Kremnica kolkársky oddiel    6.000,- Sk
10.Spolok dychová hudba Minciar    8.000,- Sk
11.Základná škola pri psychiatrickej nemocnici    2.000,- Sk
12.OZ Cremnicium    10.000,- Sk
13.CVČ Cvrček    15.000,- Sk
14.Knižnica J. Kollára    10.000,- Sk
15.ZUŠ Kremnica    7.500,- Sk
16.Gymnázium Kremnica    5.000,- Sk
17.Združenie na pomoc mentálne postihnutých športovcom    5.000,- Sk
18.TJ Biela stopa    5.000,- Sk
19.TJ Turistický oddiel (zmena účelu)
(dotáciu č. 1,2 a 3 komisia navrhuje navýšiť zo zostatku nevyplatených dotácia č. 16 bude poskytnutá z položky – Kultúrne akcie v kine a športové akcie, dotácia č. 19 TJ turistický oddiel – dotácia bola použitá na iný účel, žiadajú o zmenu účelu, komisia navrhuje MsZ dodatočne schváliť v samostatnom uznesení zmenu účelu dotácie pre TJ Turistický oddiel).
II. zvýšenie položky 637002 kultúrne a športové akcie o 40 tis. Sk na akcie v telocvični organizované mestom
III. zvýšenie výdavkov rozpočtu mesta v položke 642 002 o 7 tis. Sk
IV. zmenu účelu použitia dotácie pre TJ turistický oddiel
B/ u k l a d á
1.    mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom
2.    mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené
3.    mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia
4.    mestskému úradu zapracovať finančnú čiastku 47 tis. Sk do 1. zmeny rozpočtu
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: B/ 1-3 do 27. 2. 2005, B/4 v texte.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 14/0502 vo veci schválenia dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2005 – telocvičňa 1. polrok.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s ch v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica na prenájom telocvične pre 1. polrok 2005 vo výške 137.450,- Sk nasledovne:
1. TJ Kremnica – volejbalový oddiel    15.300,- Sk
2. Športový klub futbalu Kremnica    24.300,- Sk
3. Športový klub tenisu    33.050,- Sk
4. Špeciálna základná škola internátna    16.650,- Sk
5. Centrum voľného času Cvrček    8.100,- Sk
6. Stredné odborné učilište internátne pre sluchovo post.mládež    12.750,- Sk
7. TJ Kremnica – stolnotenisový oddiel    11.000,- Sk
8. TJ Kremnica – stolnotenisový oddiel    19.200,- Sk
9. Gymnázium Kremnica    6.750,- Sk
10. Škola úžitkového výtvarníctva – domov mládeže    1.350,- Sk
Komisia odporúča MsZ vyčleniť z čiastky 250 tis. Sk určenej na prevádzku telocvične z dotácií sumu 40 tis. Sk na športové akcie vytvárané mestom. Z tejto položky bude poskytnutá aj dotácia č. 7 TJ Kremnica – stolnotenisový oddiel.
B/ u k l a d á
1.    mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom
2.    mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené
3.    mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: B/ do 27. 2. 2005.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 15/0502 vo veci ďalšej činnosti spoločného obecného školského úradu v Kremnici.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – s ch v a ľ u j e
ďalšiu činnosť spoločného obecného školského úradu v Kremnici na dobu neurčitú.
12    11    0    1

Uznesenie číslo 16/0502 vo veci prenájmu nebytového priestoru v objekte 49/21 na Dolnej ulici v Kremnici.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ s ch v a ľ u j e
prenájom nebytového priestoru v objekte 49/21 na Dolnej ulici v Kremnici (priestory bývalého OKB), pre MUDr. Zuzanu Prachárovú, o výmere 24,6 m2, za cenu 500,- Sk/m2/rok, s termínom od 18. 2. 2005 na dobu neurčitú, za účelom zriadenia diabetologickej ambulancie.
B/ u k l a d á
riaditeľke Mestského bytového podniku v Kremnici vypracovať zmluvu o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná: Ing. Sitarčíková
termín: 15. 2. 2005.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 17/0502 vo veci žiadosti Ing. Petra Hrica s manželkou, Banská cesta 1229/23, Kremnica o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ n e s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemku časť parc. č. KN-C 2470/1 v katastrálnom území Kremnica, Ing. Petrovi Hricovi s manželkou, Banská cesta 1229/23, Kremnica, do doby vypracovania a schválenia Územného plánu mesta Kremnica
B/ s ch v a ľ u j e
prenájom pozemku časť parc. č. KN-C 2470/1 – TTP o výmere 300 m² v katastrálnom území Kremnica, Ing. Petrovi Hricovi s manželkou, Banská cesta 1229/23, Kremnica, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 3,- Sk/m², t.j. ročné nájomné celkom 900,- Sk
C/  u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi a realizovať prenájom podľa bodu B/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 3. 2005.
12    12    0    0

 

Uznesenie číslo 18/0502 vo veci žiadosti Anny Balkovičovej, Nová Dolina 735/1, Kremnica, o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ n e s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemku časť parc. č. KN-C 2179 – zastavaná plocha o výmere cca 70 m² v katastrálnom území Kremnica, Anne Balkovičovej, Nová Dolina 735/1, Kremnica
B/  u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľke
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 28. 2. 2005.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 19/0502 vo veci odpredaja prebytočného hnuteľného majetku Mesta Kremnica.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ s ch v a ľ u j e
odpredaj prebytočného hnuteľného majetku Mesta Kremnica:
1. LIAZ BOBR č.m.481-311-0087, č.k.H2Fl 00255    za cenu dohodou 35.000,- Sk
2. TATRA 138 CAS 32, č.m.36509, č.pod.28289-47    za cenu dohodou 40.000,- Sk
3. AVIA 30V č.m.00860, č.k.22-76-00886    za cenu dohodou 5.000,- Sk
Semerádovi Čeněkovi, Mlynská 694/2, Stropkov 091 01 na náhradné diely
B/u k l a d á
mestskému úradu realizovať odpredaj podľa bodu A/uznesenia
zodpovedný: Ing. Beczányi
termín: 28. 2. 2005.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 20/0502 vo veci žiadosti Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Banská Bystrica, Odštepný závod 07 v Žiari nad Hronom o prenájom garáže.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s ch v a ľ u j e
uzavretie nájomnej zmluvy o nájme garáže o výmere 80 m² v objekte, postavenom na parc. č. KN-C 149 v Novej Doline v Kremnici, so Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a. s., Banská Bystrica, Odštepný závod 07 v Žiari nad Hronom, Ul. SNP 125, 965 54 Žiar nad Hronom, na dobu určitú, a to od 01. 02. 2005 do 30. 09. 2005, za nájomné stanovené dohodou vo výške 200,- Sk/m²/ročne, t. j. nájomné za dobu nájmu 8 mesiacov je celkom 10.667,- Sk
B/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať prenájom podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 18. 2. 2005.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 21/0502 vo veci vyradenia prebytočného dlhodobého hmotného investičného majetku Mestského bytového podniku Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – A/u r č u j e
že dlhodobý hmotný investičný majetok Mestského bytového podniku v Kremnici, čerpadlo na teplú úžitkovú vodu LPD 100-125/133 400 a čerpadlo na ústredné kúrenie GRUNDFOS je prebytočný a neupotrebiteľný
B/s ch v a ľ u j e
odpredaj hmotného investičného majetku Mestského bytového podniku v Kremnici čerpadlo na teplú úžitkovú vodu LPD 100-125/133 400 za zostatkovú cenu 67.180,- Sk a čerpadlo na ústredné kúrenie GRUNDFOS za zostatkovú cenu 113.019,-Sk.
C/u k l a d á
riaditeľke Mestského bytového podniku v Kremnici zrealizovať odpredaj podľa bodu B/ uznesenia
zodpovedná:  Ing. Sitarčíková
termín: 31. 3. 2005.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 22/0502 vo veci žiadosti Romana Gáfrika, Langsfeldova 698/13, Kremnica o zapožičanie hnuteľného majetku mesta.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –      A/  s ch v a ľ u j e
1.    vyradenie prebytočného dlhodobého drobného hmotného majetku požiarnej zbrojnice, t. j. zosilovača ASO 600 v obstarávacej cene 9.360,- Sk a reproskrine ARS 6580 v obstarávacej cene 5.030,- Sk
2.    odpredaj uvedeného dlhodobého drobného hmotného majetku Romanovi Gáfrikovi, Langsfeldova 698/13, Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 500,- Sk
B/  u k l a d á
mestskému úradu vyradiť hnuteľný majetok a realizovať odpredaj podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 3. 2005.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 23/0502 vo veci vyradenia prebytočného a neupotrebiteľného dlhodobého hmotného investičného majetku, dlhodobého drobného hmotného majetku a hnuteľného majetku vedeného v operatívnej evidencii škôl, školských zariadení.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –      A/  s ch v a ľ u j e
vyradenie
1.    dlhodobého drobného hmotného majetku Základnej školy Angyalova podľa návrhu č. 3/2004 zo dňa 31. 10. 2004, t. j. dvanásť položiek – zastaralé a opotrebované elektrické spotrebiče v celkovej hodnote 18.733,- Sk, a hnuteľný majetok vedený v operatívnej evidencii podľa návrhov č. 1/2004, č. 2/2004 a č. 4/2004 zo dňa 31. 10. 2004, t. j. tristosedemdesiat položiek v celkovej hodnote 65.932,59 Sk. Uvedený majetok  zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu
2.    dlhodobého drobného hmotného majetku Materskej školy Dolná podľa návrhu č. 6 zo dňa 31. 10. 2004, t. j. záhradnú preliezačku a slnečník v celkovej hodnote 1.570,- Sk a hnuteľný majetok vedený v operatívnej evidencii podľa návrhov č. 1, 2, 3, 4 a č. 5 zo dňa 31. 10. 2004, t. j. tridsať položiek – hračky v celkovej hodnote 7.753,- Sk a podľa návrhu č. 7 zo dňa 02. 11. 2004, t. j. deväť položiek – kuchynské vybavenie v celkovej hodnote 2.696,50 Sk. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu
3.    hnuteľného majetku vedeného v operatívnej evidencii Materskej školy Langsfeldova podľa návrhu č. 1/2004 zo dňa 31. 10. 2004, t. j. tri položky – pracovná obuv, v celkovej hodnote 1.730,- Sk. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu
4.    dlhodobého drobného hmotného majetku Základnej školy P. Križku podľa návrhov č. 1/2004 a č. 2/2004 zo dňa 31. 10. 2004, t. j. pätnásť položiek – zastaralá a nefunkčná elektronika, v celkovej hodnote 236.073,- Sk, a hnuteľný majetok vedený v operatívnej evidencii podľa návrhu č. 3/2004 zo dňa 31.10. 2004, t. j. dvestoštyridsaťjeden položiek – učebné pomôcky, v celkovej hodnote 14.737,75 Sk a podľa návrhov č. 4/2004 a č. 5/2004 zo dňa 31. 10. 2004, t. j. sedemnásť položiek – kuchynské vybavenie, v celkovej hodnote 16.018,41 Sk. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu
5.    hnuteľného majetku vedeného v operatívnej evidencii Základnej umeleckej školy J. L. Bellu podľa návrhov č. 1, 2, 3 a č. 4 zo dňa 31. 10. 2004, t. j. dvadsaťosem položiek – knihy a notový materiál, v celkovej hodnote 1.150,70 Sk. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu
B/  u k l a d á
mestskému úradu vyradiť prebytočný a neupotrebiteľný hnuteľný majetok podľa bodu A/ 1-5 uznesenia do termínu 31. 03. 2005 a v spolupráci s likvidačnou komisiou a jednotlivými subjektami zlikvidovať uvedený majetok v termíne do 30. 6. 2005
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: podľa textu.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 24/0502 vo veci správy o činnosti Mestského bytového podniku v Kremnici za 4. štvrťrok 2004.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e do m i e
správu o činnosti Mestského bytového podniku v Kremnici za 4. štvrťrok 2004.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 25/0502 vo veci správy o činnosti Mestskej polície v Kremnici.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e do m i e
1.    správu o činnosti Mestskej polície v Kremnici za 2. polrok 2004.
2.    správu o činnosti Mestskej polície v Kremnici za rok 2004 v zmysle zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii predkladanú Ministerstvu vnútra SR.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 26/0502 vo veci správy o činnosti hlavného kontrolóra mesta Kremnica za 2. polrok 2004.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e do m i e
správu o činnosti hlavného kontrolóra mesta Kremnica za 2. polrok 2004.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 27/0502 vo veci správy o vybavovaní sťažností a petícií za 2. polrok 2004.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e do m i e
správu o vybavovaní sťažností a petícií za 2. polrok 2004.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 28/0502 vo veci správy o stave ochrany pred požiarmi v meste Kremnica a v mestských podnikoch a organizáciách za 2. polrok 2004.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o stave ochrany pred požiarmi v meste Kremnica a v mestských podnikoch a organizáciách za 2. polrok 2004.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 29/0502 vo veci správy o činnosti primátora mesta Kremnica.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti primátora mesta Kremnica za obdobie od 17. 1. 2005 do 3. 2. 2005, ktorú predložil Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 30/0502 vo veci splátky municipálneho úveru.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s ch v a ľ u j e
splátku municipálneho úveru č. 13/011/03 od Dexia banky, a.s., Žilina v roku 2005 vo výške 400.000,- Sk
B/ u k l a d á
mestskému úradu zapracovať uvedenú čiastku do 1. zmeny rozpočtu v roku 2005
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: v texte.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 31/0502 vo veci zriadenia komisie pre riešenie problematiky spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., Zechenterova 347/2, Kremnica.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ z r i a ď u j e
komisiu pre riešenie problematiky spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., Zechenterova 347/2, Kremnica na dobu neurčitú.
B/ v o l í
členov komisie pre riešenie problematiky spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., Zechenterova 347/2, Kremnica nasledovne: Ing. Miroslav Nárožný, Ing. Zoltán Beczányi, Tibor Blahyj, Ing. Beata Kirková, Mgr. Margita Fodorová, Mgr. Vladimír Gorbunov, Ing. Veronika Králiková, Mgr. Tomáš Kuzmický, Ing. Ján Malach, PaedDr. Peter Klimek, Mgr. Jana Sýkorová, Mgr. Stanislav Šumichrast, Ing. Jaroslav Valent a Marián Vojtko
C/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie konateľovi spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o.
zodpovedná: Ľ. Ďurčová
termín: 18. 2. 2005.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 32/0502 vo veci odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Kremnici, predsedajúcich komisií, členov komisií a sekretárok komisií.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ r u š í
uznesenie MsZ č. 28/0401 zo dňa 22. 1. 2004.
B/ s ch v a ľ u j e
poriadok odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Kremnici, predsedajúcich komisií, členov komisií a sekretárok komisií podľa prílohy.
12    12    0    0

Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta
Mgr. Margita Fodorová, člen návrhovej komisie
Mgr. Jana Sýkorová, člen návrhovej komisie

Zapísala: Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.