Uznesenia február 2006

Uznesenia z 1. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 9. februára 2006

Uznesenie číslo 1/0602 vo veci zámeru obnovy ťažby zlata a striebra povrchovým spôsobom pod názvom Zlatý projekt Kremnica, ktorý predložila spoločnosť Kremnica GOLD, a.s., Banská Bystrica a spoločnosť Tournigan Gold Corporation, Vancouver, Kanada, Ministerstvu životného prostredia SR podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení zákona č. 391/2000 Z. z.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o
po oboznámení sa s týmto zámerom a po zohľadnení verejnej mienky obyvateľov mesta Kremnica dáva
n e s ú h l a s n é       s t a n o v i s k o
k predloženému zámeru
Zdôvodnenie:
•    Zámer neobsahuje variantné riešenie. Zo zákona povinný tzv. nultý variant, ktorý má riešiť posúdenie očakávaného vývoja územia, ak by sa činnosť nerealizovala, je taký stručný, že nemá žiadnu výpovedaciu hodnotu.
•    Realizáciou uvedeného projektu sa v meste Kremnica a jeho okolí vplyvom zvýšenej hlučnosti, prašnosti výrazne zhorší kvalita životného prostredia, ale aj kvalita bývania a života obyvateľov i návštevníkov mesta.
•    Nesúhlasíme s tým, aby sa zvýšila dopravná záťaž v meste, ktorá by svojou intenzitou výrazne zhoršila nielen kvalitu života, ale aj bezpečnosť na komunikáciách.
•    Mesto Kremnica sa dlhodobo snaží riešiť svoj rozvoj prostredníctvom cestovného ruchu, kultúrnych a športových aktivít. V meste sa za posledných desať rokov zriadilo a vybudovalo viacero dobrých a kvalitných služieb – hotely, reštaurácie, penzióny… V meste sa uskutočňujú významné kultúrne i športové akcie s celoslovenským i medzinárodným významom, ktoré sú z roka na rok viac navštevované. Celoročnou povrchovou ťažbou by ich usporadúvanie bolo len veľmi obtiažne, nehovoriac o tom, či by ho vôbec navštevovali ľudia mimo Kremnice, a tým by sa znížila aj klientela pre podnikateľov v cestovnom ruchu.
•    Mesto Kremnica sa snaží o zápis na zoznam svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, čo by pri realizácii zámeru neprichádzalo do úvahy.
•    Na území mesta Kremnica sú vyhlásené a evidované pamiatkovo chránené územia, pamiatková zóna „Územie banských diel v okolí Kremnice“ a Pamiatková rezervácia Kremnica, národné kultúrne pamiatky a evidovaný „Súpis pamätihodností mesta Kremnica“.
•    Veľké obavy sú z trhacích prác, ktoré by mohli poškodiť rodinné domy v blízkosti ťažby, ale aj pamiatkové objekty v celom meste. Obava je z porušenia termálneho vrtu a možnej straty termálnej vody, ktorá je základom cestovného ruchu počas leta a chceme ju v budúcnosti využívať celoročne a to nielen pre účely cestovného ruchu, ale aj pre energetické účely.
•    Realizovaný zámer by narušil síce neveľký, ale o to významnejší komplex lesa v poľnohospodárskej krajine, a tým aj ekologickú rovnováhu v pomerne nenarušenom priestore medzi ľudskými sídlami. Preto z lesníckeho a krajinárskeho hľadiska tento zámer neodporúčame realizovať.
•    Za najväčšiu hrozbu považujeme navrhovanú metódu kyanizácie, ktorá bude znamenať pre široké okolie dlhodobú ekologickú záťaž.
•    V Slovenskej republike je množstvo starých enviromentálnych záťaží, na odstránenie ktorých potrebuje štát niekoľko desiatok miliárd slovenských korún a ktoré v súčasnosti nie sú k dispozícii, a preto by bolo nepochopiteľné vytvárať ďalšiu záťaž, na likvidovanie ktorej nie sú prostriedky. Slovensko je veľmi krásna krajina, ktorá môže túto krásu poskytovať v rámci cestovného ruchu množstvu ľudí minimálne zo stredoeurópskeho regiónu a je veľmi malá krajina na to , aby sa stala centrom odpadu tohto európskeho regiónu.
•    Navrhovateľmi sú typické obchodné spoločnosti a tu nie sú nikdy dostatočné záruky, že sa nedostanú v procese realizácie zámeru do problémov, ktoré im neumožnia plniť si dlhodobé záväzky hlavne k enviromentálnym záťažiam.
•    Realizáciou tohto zámeru by boli ohrozené práva občanov, ktoré vyplývajú z Ústavy Slovenskej republiky a medzinárodných dohovorov, ktorými je Slovenská republika viazaná, najmä právo na kvalitné životné prostredie.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 2/0602 vo veci zámeru obnovy ťažby zlata a striebra povrchovým spôsobom pod názvom Zlatý projekt Kremnica, ktorý predložila spoločnosť Kremnica GOLD, a.s., Banská Bystrica a spoločnosť Tournigan Gold Corporation, Vancouver, Kanada, Ministerstvu životného prostredia SR podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení zákona č. 391/2000 Z. z.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –    ž i a d a
predsedu vlády Slovenskej republiky a ministra životného prostredia Slovenskej republiky, aby  iniciovali vypracovanie legislatívnej úpravy, podľa vzoru Českej republiky, ktorá by na území Slovenskej republiky neumožňovala používanie metódy kyanizácie v procese získavania zlata a striebra z rudy.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 3/0602 vo veci VZN č. 1/2006 o určení zásad rozvoja tepelného hospodárstva Mesta Kremnica.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – s c h v a ľ u j e
VZN č. 1/2006 o určení zásad rozvoja tepelného hospodárstva Mesta Kremnica.
11    11    0    0

Uznesenie číslo  4/0602 vo veci nákladov na zriadenie a prevádzku obecného kompostoviska.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s ch v a ľ u j e
náklady na zriadenie a prevádzku obecného kompostoviska v meste Kremnica
B/u k l a d á
mestskému úradu zapracovať náklady na zriadenie a prevádzku obecného kompostoviska do 1. zmeny rozpočtu mesta
zodpovedná: Ing. Mutňanská, Ing. Ihringová.
11    11    0    0
Uznesenie číslo 5/0602 vo veci zrušenia predmetu vedľajšej činnosti Mestského bytového podniku v Kremnici –  zodpovednosť za správu prevádzky tepelných zariadení na výrobu a dodávku tepla a teplej vody.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – r u š í
predmet vedľajšej činnosti  Mestského bytového podniku v Kremnici –  zodpovednosť za správu prevádzky tepelných zariadení na výrobu a dodávku tepla a teplej vody, dňom 31. 12. 2005.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 6/0602 vo veci vyňatia majetku Mesta Kremnica zo správy Mestského bytového podniku v Kremnici.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s c h v a ľ u j e
vyňatie majetku Mesta Kremnica zo správy Mestského bytového podniku v Kremnici od 1. 3. 2006
–    stavba (nemocnica) súp. č. 49,  KN-C 842/1, zostatková cena: 0
–    pozemok  KN-C 842/2, ostatné plochy s výmerou 234 m2,, zostatková cena: 23.400,- Sk
–    stavba (telocvičňa) súp. č. 884,  KN-C 1631, zostatková cena: 0
–    stavba súp. č. 386, KN-C 801, zostatková cena 1,178.286,- Sk
–    pozemok KN-C 801, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1920 m2, zostatková cena 10.000,- Sk
B/u k l a d á
mestskému úradu vypracovať  protokol o vyňatí majetku zo správy Mestského bytového podniku podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná:  Ing. Ihringová
termín:  25. 2. 2006.
11    11    0    0

Uznesenie číslo  7/0602 vo veci zmeny uznesenia MsZ č. 293/0512 zo dňa 8. 12. 2005.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/m e n í
uznesenie MsZ č. 293/0512  zo  dňa 8.12. 2005  nasledovne:
pôvodný text:
“A/prenájom nebytového priestoru v objekte 49/21 na Dolnej ulici v Kremnici, pre Novaderm s. r. o., ČSA 241/12, Kremnica, s výmerou 50,35 m2,  za cenu 500,- Sk/m2/rok, s termínom od 1. 1. 2006, na dobu neurčitú, za účelom zriadenia ambulancie kožného lekára
B/ukončenie nájmu nebytového priestoru s Novaderm s. r. o., ČSA 241/12,  Kremnica,   na prenájom nebytového priestoru v objekte 95/58 na Dolnej ulici v Kremnici – ambulancia kožného lekára,  k termínu 31. 12. 2005.“
sa mení na  text :
“A/prenájom nebytového priestoru v objekte 49/21 na Dolnej ulici v Kremnici, pre Novaderm s.r.o., ČSA 241/12, Kremnica, s výmerou 50,35 m2,  za cenu 500,- Sk/m2/rok, s termínom od 1.2.2006, na dobu určitú do 31.1.2021, za účelom zriadenia ambulancie kožného lekára
B/ukončenie nájmu nebytového priestoru s Novaderm s.r.o., ČSA 241/12,  Kremnica,   na prenájom nebytového priestoru v objekte 95/58 na Dolnej ulici v Kremnici – ambulancia kožného lekára,    k termínu 31. 1. 2006.“
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku vypracovať zmluvu o nájme nebytových priestorov a dohodu o ukončení nájmu podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná:  Ing. Sitarčíková
termín: 10. 2. 2006.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 8/0602 vo veci zmeny uznesenia MsZ č. 295/0512 zo dňa 8. 12. 2005.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/m e n í
uznesenie MsZ č. 295/0512  zo  dňa 8. 12. 2005  nasledovne:
pôvodný text:
“A/prenájom nebytového priestoru v objekte 95/58 na Dolnej ulici v Kremnici, pre Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Križovatka 4, Banská Štiavnica, s výmerou 57,03 m2,  za cenu 250,- Sk/m2/rok, s termínom od 1. 1. 2006, na dobu neurčitú.“
sa mení na  text:
“A/prenájom nebytového priestoru v objekte 95/58 na Dolnej ulici v Kremnici, pre Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Križovatka 4, Banská Štiavnica, s výmerou 57,03 m2,  za cenu 250,- Sk/m2/rok, s termínom od 1. 2. 2006, na dobu neurčitú.“
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku vypracovať zmluvu o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná:  Ing. Sitarčíková
termín: 10. 2. 2006.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 9/0602 vo veci zmeny uznesenia MsZ č. 296/0512 zo dňa 8. 12. 2005.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – m e n í
uznesenie MsZ č. 296/0512  zo  dňa 8. 12. 2005  nasledovne:
pôvodný text:
“A/prenájom budov a zariadení tepelného hospodárstva mesta Kremnica  pre Kremnické tepelné hospodárstvo s. r. o., Dolná ulica 49/21, Kremnica  s termínom od 1. 1. 2006 na dobu  neurčitú   za cenu 1.100 tis. Sk/rok,  so zohľadnením inflácie vždy k 1.4. daného roka
Kotolňa K1 – Štefánikovo námestie 13/25, Kremnica
Stavebná časť s výmerou 86,04 m2 vrátane energetického zariadenia
Kotolňa K3 – Bystrická ulica 375, Kremnica
Stavebná časť s výmerou 113,5 m2 vrátane energetického zariadenia
Kotolňa K5 – J. Horvátha 907, Kremnica
Stavebná časť s výmerou 302,4 m2 vrátane energetického zariadenia
Kotolňa K6 – ČSA 265/60 , Kremnica
Stavebná časť s výmerou 15,26 m2 vrátane energetického zariadenia
Odovzdávacia stanica tepla 25, Štefánikovo námestie 22/18, Kremnica
Stavebná časť s výmerou 54,38 m2 vrátane energetického zariadenia
Odovzdávacia stanica tepla 27, Štefánikovo námestie 27/28, Kremnica
Stavebná časť s výmerou 69,8 m2 vrátane energetického zariadenia
v zostatkovej cene k 31.12.2005: 19,323.026,- Sk.“
sa mení na  text:
“A/prenájom budov a zariadení tepelného hospodárstva mesta Kremnica  pre Kremnické tepelné hospodárstvo s. r. o., Dolná ulica 49/21, Kremnica  s termínom od 1. 1. 2006 na dobu  neurčitú   za cenu 2.167 tis. Sk/rok. Cena  nájmu je  stanovená pre rok 2006.
Kotolňa K1 – Štefánikovo námestie 13/25, Kremnica
Stavebná časť s výmerou 86,04 m2 vrátane energetického zariadenia
Kotolňa K3 – Bystrická ulica 375, Kremnica
Stavebná časť s výmerou 113,5 m2 vrátane energetického zariadenia
Kotolňa K5 – J. Horvátha 907, Kremnica
Stavebná časť s výmerou 302,4 m2 vrátane energetického zariadenia
Kotolňa K6 – ČSA 265/60 , Kremnica
Stavebná časť s výmerou 15,26 m2 vrátane energetického zariadenia
Odovzdávacia stanica tepla 25, Štefánikovo námestie 22/18, Kremnica
Stavebná časť s výmerou 54,38 m2 vrátane energetického zariadenia
Odovzdávacia stanica tepla 27, Štefánikovo námestie 27/28, Kremnica
Stavebná časť s výmerou 69,8 m2 vrátane energetického zariadenia
v zostatkovej cene k 31. 12. 2005: 19,323.026,- Sk.“
11    11    0    0

Uznesenie číslo 10/0602 vo veci žiadosti Petra Plachetku, Veternícka 111/7, Kremnica o odkúpenie objektu 882/57 Ul. J. Horvátha v Kremnici.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/n e s c h v a ľ u j e
odpredaj objektu 882/57 Ul. J .Horvátha v Kremnici pre Petra Plachetku, Veternícka 111/57, Kremnica
B/s c h v a ľ u j e
nájomcovi Športový klub futbalu Kremnica, aby dlhodobo prenajal objekt 882/57 Ul. J. Horvátha v Kremnici, Petrovi Plachetkovi, Veternícka 111/7, Kremnica, na dobu určitú 10 rokov.
C/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku oznámiť uznesenie žiadateľovi a vypracovať dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov
zodpovedná: Ing. Sitarčíková
termín: 20. 2. 2006.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 11/0602 vo veci ukončenia nájmu  nebytového priestoru s organizáciou Nemocnice a polikliniky, n.o. Žiar nad Hronom  v objekte 49/21 na Dolnej ulici v Kremnici.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s c h v a ľ u j e
ukončenie nájmu nebytového priestoru v objekte 49/21 na Dolnej ulici v Kremnici s organizáciou  Nemocnice a polikliniky, n.o. Žiar nad Hronom, s výmerou 42,47 m2,  ktorá bola prenajatá za účelom zriadenia detašovaného pracoviska rýchlej záchrannej služby
B/s c h v a ľ u j e
nájom nebytového priestoru v objekte 49/21 na Dolnej ulici v Kremnici, s výmerou 42,47 m2,  za cenu 500,- Sk/m2/rok,  pre International Rescue System, s.r.o., Čierny chodník 34, 831 07 Bratislava 36, za účelom zriadenia ambulancie rýchlej lekárskej pomoci, s termínom odo dňa nasledujúceho po ukončení nájmu s Nemocnice a polikliniky, n.o. Žiar nad Hronom, na dobu neurčitú
C/s c h v a ľ u j e
nájom nebytového priestoru v objekte 49/21 na Dolnej ulici v Kremnici, s výmerou 17,20 m2, (priestory bývalej vrátnice)  za cenu 500,- Sk/m2/rok, pre  EMR – Vladimír Králik,  za účelom zabezpečenia dopravnej zdravotnej služby pre spádovú oblasť Kremnica, s termínom od 1. 3. 2006 na dobu neurčitú
D/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku vypracovať zmluvu o nájme nebytových priestorov podľa bodov B/ a C/ uznesenia
zodpovedná:  Ing. Sitarčíková
termín: 25. 2. 2006.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 12/0602 vo veci  odpredaja domu súp. č. 446/97 na Bystrickej ulici v Kremnici.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   – A/r u š í
uznesenie MsZ č. 222/0510 zo dňa 13. 10. 2005
B/s ch v a ľ u j e
1.    nové kolo odpredaja domu súp. č. 446/97, Bystrická ulica v Kremnici, pozemku KN-C parc. č. 624 – zastavaná plocha s výmerou 679 m2, pozemku KN-C parc. č. 625 – záhrady s výmerou 113 m2 a pozemku KN-C parc. č. 626 – záhrady s výmerou 622 m2 zapísaných na LV č. 1388, za ponukovú cenu 830.000,- Sk
2.    termín predloženia žiadosti do 31. 3. 2006
3.    žiadosť musí obsahovať zámer využitia domu
C/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku zverejniť ponuku na tabuli mesta, vo vývesných skrinkách, v mestskom rozhlase, Kremnických novinách a na web stránke mesta
zodpovedná: Ing. Sitarčíková
termín: 20. 2. 2006.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 13/0602 vo veci finančného vysporiadania s NOVADERM s.r.o., MUDr. Markéta Smolárová, ČSA 241/12, Kremnica  za stavebné úpravy vykonané v objekte 95/58 na Dolnej ulici v Kremnici vo výške 86.284,- Sk.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s c h v a ľ u j e
finančné vysporiadanie s NOVADERM s.r.o., MUDr. Markéta Smolárová, ČSA 241/12, Kremnica  za stavebné úpravy vykonané v objekte 95/58 na Dolnej ulici v Kremnici vo výške 86.284,- Sk
B/u k l a d  á
Mestskému bytovému podniku
1.    uhradiť firme NOVADERM s.r.o., náklad vo výške 86.284,- Sk,
2.    zapracovať do rozpočtu mesta Kremnica zvýšenie príspevku pre MsBP Kremnica
zodpovedná:  Ing. Sitarčíková, Ing. Ihringová
termín:  25. 2. 2006.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 14/0602 vo veci kúpy pozemkov v katastrálnom území  Kremnica, lokalita Skalka, za účelom rozšírenia parkovacích plôch od Jednotného majetkového fondu zväzov odborových organizácií v SR, Odborárske nám. 3, Bratislava.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/s ch v a ľ u j e
kúpu pozemkov:
– parc. č. KN-C 3255/1 – les s výmerou 1 3414 m2
– par. č. KN-C 3256 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 66 m2
– par. č. KN-C 3257 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 441 m2
– parc. č. KN-C 3258 – les s výmerou 1738 m2
– parc. č. KN-C 3395/4 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 3961 m2
spolu výmera 1 9620 m2, v katastrálnom území Kremnica, lokalita Skalka, Mestom Kremnica od Jednotného majetkového fondu zväzov odborových organizácií v SR, Odborárske nám. 3, Bratislava, za účelom rozšírenia parkovacích plôch, za kúpnu cenu  dohodou vo výške 150,- Sk/m2, t.j. kúpna cena celkom 2,943.000,- Sk
B/u k l a d á
mestskému úradu realizovať odkúpenie nehnuteľností podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 3. 2006.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 15/0602 vo veci ukončenia nájmu podľa Nájomnej zmluvy č. OEaPA 2005/00307 zo dňa 26. 04. 2005.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s ch v a ľ u j e
ukončenie nájmu podľa Nájomnej zmluvy č. OEaPA 2005/00307 zo dňa 26. 04. 2005 uzavretej so spoločnosťou ENZO – VERONIKA – VES, a. s., Dežerice, na prenájom nehnuteľného a hnuteľného majetku v areáli bývalých Technických služieb v Hornej Vsi, dohodou k 31. 12. 2005
B/u k l a d á
mestskému úradu realizovať ukončenie nájmu dohodou
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 3. 2006.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 16/0602 vo veci zrušenia uznesenia MsZ č. 229/0510 zo dňa 13. 10. 2005.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/r u š í
uznesenie MsZ č. 229/0510 zo dňa 13. 10. 2005, ktorým bol schválený prenájom pozemku časť parc. č. KN-C 363/1 zastavané plochy a nádvoria  s výmerou 500 m² v katastrálnom území Horná Ves v areáli bývalých Technických služieb Kremnica v Hornej Vsi pre spoločnosť Zberne surovín Žilina, a. s., Žilina
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ spoločnosti Zberne surovín Žilina, a. s., Žilina
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 28. 2. 2006.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 17/0602 vo veci žiadosti spoločnosti A 3 Media, s.r.o., Kopanice 4, Bratislava o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Horná Ves.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemku časť parc. č. KN-C 363/1 zastavané plochy a nádvoria s výmerou cca  500 m² v katastrálnom území Horná Ves spoločnosti A 3 Media, s.r.o., Bratislava, za kúpnu cenu dohodou vo výške 100,- Sk/m² a za podmienky dodania geometrického plánu s tým, že kupujúci uhradí náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie spoločnosti A 3 Media, s.r.o., Bratislava
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 28. 2. 2006.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 18/0602 vo veci zverenia hnuteľného majetku do správy Základnej školy na Ul. P. Križku 392/8, Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –      A/s ch v a ľ u j e
zverenie hnuteľného majetku mesta – schodolez pásový T 08 Typ Európa v obstarávacej cene 199.000,- Sk do správy Základnej školy na Ul. P. Križku v Kremnici, od 01. 01. 2006 na dobu neurčitú
B/u k l a d á
mestskému úradu realizovať zverenie majetku do správy podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 28. 2. 2006.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 19/0602 vo veci prenájmu pozemkov v lokalite Kalvária, katastrálne územie Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s ch v a ľ u j e
výpoveď nájomnej zmluvy č. OSMM 2005/01446 zo dňa 23. 11. 2005 na prenájom parc. č. KN-E 1524/17 s výmerou 71 8159 m2 v lokalite Kalvária, katastrálne územie Kremnica, spoločnosti Kremnica GOLD, a.s. Horná 51, Banská Bystrica, podľa čl. 7 nájomnej zmluvy
B/u k l a d á
mestskému úradu realizovať ukončenie prenájmu podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 14. 2. 2006.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 20/0602 vo veci žiadosti spoločnosti DAMIT, s. r. o., 013 06 Terchová, č. 934, o odkúpenie Termálneho kúpaliska v Kremnici s príslušenstvom.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ b e r i e  n a  v e d o m i e,
že spoločnosť DAMIT, s. r. o., Terchová, zrealizovala na Termálnom kúpalisku a Caravan campe v rokoch 2002 – 2005 práce v celkovej hodnote 5,621.170,- Sk, z toho 3,387.170,- Sk v roku 2002 a 2,234.000,- Sk v roku 2005
B/ s ch v a ľ u j e
1.    uplatnenie predkupného práva nájomcu spoločnosti DAMIT, s. r. o., Terchová v zmysle čl. 6 Nájomnej zmluvy zo dňa 20. 02. 2002
2.    odpredaj Termálneho kúpaliska a Caravan campu v Kremnici s príslušenstvom, pozostávajúcich z:
a/ nehnuteľného majetku v katastrálnom území Kremnica:
stavby
–    prevádzková budova súp. č. 885 postavená na pozemku parc. č. KN-C 1572/3,
–    bufet postavený na pozemku parc. č. KN-C 1572/4,
–    krytý bazén postavený na pozemku parc. č. KN-C 1572/5,
–    recirkulačná stanica postavená na pozemku parc. č. KN-C 2695,
stavby nezapísané v katastri nehnuteľností
–    komplet – plavecký bazén, neplavecký bazén a detský bazén postavené na pozemku parc. č. KN-C 1572/2
–    prevádzková budova postavená na pozemku parc. č. KN-C 2703,
–    bungalovy 17 ks postavené na pozemku parc. č. KN-C 2702/2,
pozemky
–    parc. č. KN-C 1572/1 v častiach ostatné plochy o výmere 7857 m² a zastavané plochy s výmerou 342 m²,
–    parc. č. KN-C 1572/2 – ostatné plochy s výmerou 3317 m²,
–    parc. č. KN-C 1572/3 – zastavané plochy s výmerou 722 m²,
–    parc. č. KN-C 1572/4 – zastavané plochy s výmerou 118 m²,
–    parc. č. KN-C 1572/5 – zastavané plochy s výmerou 324 m²,
–    parc. č. KN-C 2513/1 – ostatné plochy s výmerou 2779 m²,
–    parc. č. KN-C 2513/2 – ostatné plochy s výmerou 41 m²,
–    parc. č. KN-C 2692 – ostatné plochy s výmerou 2666 m²,
–    parc. č. KN-C 2693 – zastavané plochy s výmerou 201 m²,
–    parc. č. KN-C 2694 – ostatné plochy s výmerou 427 m²,
–    parc. č. KN-C 2695 – zastavané plochy s výmerou 652 m²,
–    parc. č. KN-C 2696 – zastavané plochy s výmerou 83 m²,
–    parc. č. KN-C 2697 – ostatné plochy s výmerou 1409 m²,
–    parc. č. KN-C 2698 – ostatné plochy s výmerou 373 m²,
–    parc. č. KN-C 2699 – zastavané plochy s výmerou 77 m²,
–    parc. č. KN-C 2700 – ostatné plochy s výmerou 1441 m²,
–    parc. č. KN-C 2702/2 – ostatné plochy s výmerou 4160 m²,
–    parc. č. KN-C 2703 – zastavané plochy s výmerou 103 m²,
–    parc. č. KN-C 2702/3 – ostatné plochy s výmerou 1497 m²,
–    parc. č. KN-E 1686 – ostatné plochy s výmerou 795 m²
b/ hnuteľného majetku
–    vrt KŠ – 1 s hĺbkou 524 m spolu s príslušenstvom:
–    prívodné potrubie cez ochoz pri jame Ludovika DN 150 mm v dĺžke 80 m,
–    prívodné potrubie cez Katarínsky prekop a Hlavnú dedičnú štôlňu – západná vetva, k čerpadlu DN  250 mm v dĺžke 2700 m,
–    čerpadlo typ 80-CDB-200-12/8-OU-F/2E,
–    výtlačné potrubie od čerpadla do recirkulačnej stanice DN 150 mm o dĺžke 625 m,
–    vysokotlakové čerpadlo, inventárne číslo 3/426/1,
–    detská šmýkačka SLON, inventárne číslo 7/384/7,
–    ostatný dlhodobý drobný hmotný majetok a majetok vedený v operatívnej evidencii podľa súpisu z inventúry k 31. 10. 2005
spoločnosti DAMIT, s. r. o., 013 06  Terchová, č. 934, za kúpnu cenu 2,000.000,- Sk, za podmienky zriadenia vecného bremena na vedenie trasy kanalizačného zberača cez pozemok parc. č. KN-C 2702/2 s tým, že kupujúci uhradí náklady spojené s prevodom nehnuteľností
C/u k l a d á
mestskému úradu realizovať odpredaj podľa bodu B/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 3. 2006.
11    9    1    1

Uznesenie číslo 21/0602 vo veci kalendára podujatí v oblasti partnerských vzťahov pre rok 2006.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a  v e d o m i e
kalendár podujatí v oblasti partnerských vzťahov pre rok 2006.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 22/0602 vo veci správy o ochrane pred požiarmi v meste Kremnica za 2. polrok 2005.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o ochrane pred požiarmi v meste Kremnica za 2. polrok 2005.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 23/0602 vo veci správy o činnosti Mestskej polície v Kremnici za 2. polrok 2005.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti Mestskej polície v Kremnici za 2. polrok 2005, ktoré predložil Mgr. Roman Brhlík, náčelník mestskej polície.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 24/0602 vo veci správy o činnosti Mestského bytového podniku  Kremnica za 4. štvrťrok 2005.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti Mestského bytového podniku Kremnica za 4. štvrťrok 2005, ktorú predložila Ing. Vladimíra Sitarčíková, riaditeľka MsBP.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 25/0602 vo veci správy o činnosti Informačného centra mesta Kremnica za 4. štvrťrok 2005.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti Informačného centra mesta Kremnica za 4. štvrťrok 2005, ktorú predložila Ing. Zuzana Tileschová, riaditeľka IC.
9    9    0    0
Uznesenie číslo 26/0602 vo veci správy o vybavovaní sťažností a petícií za 2. polrok 2005.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o vybavovaní sťažností a petícií za 2. polrok 2005.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 27/0602 vo veci správy o činnosti hlavného kontrolóra mesta Kremnica za 2. polrok 2005.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti hlavného kontrolóra mesta Kremnica za 2. polrok 2005.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 28/0602 vo veci správy o realizácii investičnej výstavby k 31. 12. 2005.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o realizácii investičnej výstavby k 31. 12. 2005.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 29/0602 vo veci správy o kvantifikovanom prínose organizovania aktivačnej činnosti v meste Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o kvantifikovanom prínose organizovania aktivačnej činnosti v meste Kremnica za obdobie od 1. 5. 2005 do 31. 12. 2005, ktorú predložil Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 30/0602 vo veci projektu „Zabezpečenie mesta Kremnica monitorovacím kamerovým systémom“.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ b e r i e  n a  v e d o m i e
projekt „Zabezpečenie mesta Kremnica monitorovacím kamerovým systémom“ ako súčasť zlepšenia stavu v oblasti bezpečnosti obyvateľov i návštevníkov mesta Kremnica
B/s ch v a ľ u j e
vyhlásenie verejnej súťaže 1. etapy projektu „Zabezpečenie mesta Kremnica monitorovacím kamerovým systémom“ v rozsahu štyroch kamier s realizáciou v roku 2006.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 31/0602 vo veci správy o činnosti primátora mesta Kremnica za obdobie od 1. 12. 2005 do 27. 1. 2006.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti primátora mesta Kremnica za obdobie od 1. 12. 2005 do 27. 1. 2006, ktorú predložil Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta.
9    9    0    0
Uznesenie číslo 32/0602 vo veci predloženej správy o činnosti Mestského úradu  v Kremnici.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e    n a    v e d o m i e
správu o činnosti Mestského úradu v Kremnici za 4. štvrťrok 2005, ktorú predložil Ing. Zoltán Beczányi, zástupca primátora.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 33/0602 vo veci ukončenia členstva Mesta Kremnica v Združení miest a obcí Slovenska.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s ch v a ľ u j e
ukončenie členstva Mesta Kremnica v Združení miest a obcí Slovenska.
9    9    0    0

Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta
Marián Vojtko, člen návrhovej komisie
Ing. Veronika Králiková, člen návrhovej komisie

Zapísala: Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.