Uznesenia január 2005

Uznesenia z 1. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 20. januára 2005

Uznesenie číslo 1/0501 vo veci VZN č. 1/2005, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2004 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – s ch v a ľ u j e
VZN č. 1/2005, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2004 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 2/0501 vo veci schválenia návrhu VZN č. 2/2005, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 11/2001 o poskytnutí dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – s ch v a ľ u j e
VZN č. 2/2005, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 11/2001 o poskytnutí dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 3/0501 vo veci zakúpenia hnuteľného majetku – obehového čerpadla a frekvenčného meniča pre Mestský bytový podnik v Kremnici.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ s ch v a ľ u j e
zakúpenie hnuteľného majetku – obehového čerpadla a frekvenčného meniča v celkovej cene do 250.000,- Sk s DPH pre Mestský bytový podnik v Kremnici.
B/ u k l a d á
riaditeľke Mestského bytového podniku v Kremnici realizovať zakúpenie hnuteľného majetku podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná: Ing. Sitarčíková
termín: 31. 1. 2005.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 4/0501 vo veci žiadosti Obce Krahule o majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v katastrálnom území Krahule.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –  A/ s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemkov Obci Krahule, k majetkovoprávnemu usporiadaniu obecnej komunikácie v katastrálnom území Krahule, vytvorených geometrickým plánom č. 33326177-119/2004 ako diel 3 o výmere 106 m² z pozemku parc. č. KN-E 2, ktorý tvorí novú parcelu KN-C 67/13, diel 4 o výmere 2 m² z pozemku parc. č. KN-E 2, ktorý tvorí novú parcelu KN-C 44/2, diel 28 o výmere 23 m² z pozemku prac. č. KN-E 2283, ktorý tvorí novú parcelu KN-C 33/15 a diel 29 o výmere 2 m² z pozemku prac. č. KN-E 2283, ktorý tvorí novú parcelu KN-C 437/13, t.j. výmera pozemkov celkom 133 m², za kúpnu cenu dohodou vo výške 20,- Sk/m², t.j. kúpna cena celkom 2.660,- Sk s tým, že kupujúci uhradí všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľností
B/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať predaj podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 28. 2. 2005.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 5/0501 vo veci programu zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kremnici pre rok 2005.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – s ch v a ľ u j e
program zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kremnici pre rok 2005.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 6/0501 vo veci správy o realizácii aktivačnej činnosti v meste Kremnica.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o realizácii aktivačnej činnosti v meste Kremnica.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 7/0501 vo veci správy o činnosti primátora mesta a mestského úradu.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
1.    správu o činnosti primátora mesta Kremnica za obdobie od 2. 12. 2004 do 13. 1. 2005, ktorú predložil Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta,
2.    správu o činnosti Mestského úradu v Kremnici za 4. štvrťrok 2004, ktorú predložil Ing. Zoltán Beczányi, zástupca primátora.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 8/0501 vo veci návrhu čerpania dotácie na rok 2005 poskytnutej od Ministerstva financií Slovenskej republiky.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – s ch v a ľ u j e
návrh čerpania dotácie na rok 2005 poskytnutej od Ministerstva financií Slovenskej republiky v poradí ako sa navrhuje v dôvodovej správe.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 9/0501 vo veci plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Kremnica pre 1. polrok 2005.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Kremnica pre 1. polrok 2005.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 10/0501 vo veci zrušenia kancelárie poslancov.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/k o n š t a t u j e,
že súčasný záujem občanov o využívanie kancelárie poslancov je nízky
B/b e r i e  n a  v e d o m i e
zrušenie kancelárie poslancov od 21. 1. 2005.
11    11    0    0

Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta
Ing. Veronika Králiková, člen návrhovej komisie
Mgr. Stanislav Šumichrast, člen návrhovej komisie

Zapísala: Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.