Uznesenia júl 2005

Uznesenia zo 7. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 7. júla 2005

Uznesenie číslo 141/0507 vo veci zmeny žiadosti Jána Béreša, Bystrická 457/45, Kremnica o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ r u š í
uznesenie MsZ č. 120/0506 zo dňa 09. 06. 2005
B/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemkov zameraných geometrickým plánom č. 34611771-5/2005 z parcely KN-C 674/1 ako diel 1 o výmere 58 m², ktorý sa stáva súčasťou parcely KN-C 675/1 – zastavaná plocha a diel 2 o výmere 17 m², ktorý sa stáva súčasťou parcely KN-C 675/2 – zastavaná plocha, v  katastrálnom území Kremnica, Jánovi Bérešovi a manželke Jarmile, Bystrická 457/45, Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 15,- Sk/m², t. j. kúpna cena celkom 1.125,- Sk s tým, že kupujúci uhradí všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľností
C/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať odpredaj pozemku podľa bodu B/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 7. 2005.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 142/0507 vo veci žiadosti spoločnosti North MP, s.r.o. Kacvinského 15, Bardejov o návrh splátkového kalendára.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/b e r i e  n a  v e d o m i e
návrh splátkového kalendára na vyrovnanie záväzku spoločnosti North MP, s.r.o. Kacvinského 15, Bardejov voči Mestu Kremnica, ktorý vznikol za prenájom bývalého areálu Technických služieb v Hornej Vsi za obdobie december 2004 až jún 2005 vo výške 137.501,- Sk
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 7. 2005.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 143/0507 vo veci zrušenia uznesenia MsZ č. 107/0505 zo dňa 12. 5. 2005.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – r u š í
uznesenie MsZ č. 107/0505 zo dňa 12. 5. 2005.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 144/0507 vo veci časového harmonogramu zostavovania a schvaľovacieho procesu rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2006.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ s ch v a ľ u j e
časový harmonogram zostavovania a schvaľovacieho procesu rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2006
B/ u k l a d á
mestskému úradu zabezpečiť dodržiavanie plnenia časového harmonogramu zostavovania a schvaľovacieho procesu rozpočtu mesta pre rok 2006
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: v texte.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 145/0507 vo veci schválenia termínu verejného zhromaždenia.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – s ch v a ľ u je
zvolanie verejného zhromaždenia dňa 29. 11. 2005 v budove MsKS o 17.00 h.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 146/0507 vo veci odpredaja domu súp. č. 737/5, Ulica Nová Dolina v Kremnici pre Margitu Murgačovú a Máriu Hauríkovú.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ s ch v a ľ u j e
odpredaj domu súp. č. 737/5, Ulica Nová Dolina v Kremnici, pozemku parc. č. 146/1 – zastavané  plochy, o výmere 141 m2 a pozemku 146/3 – zastavané plochy o výmere 109 m2, zapísaných na LV č. 1388, pre žiadateľky Margitu Murgačovú v podieli ½ za cenu 125.000,- Sk a Máriu Hauríkovú v podieli ½ za cenu 125.000,- Sk.
B/ u k l a d á
Mestskému bytovému podniku v Kremnici realizovať odpredaj podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná: Ing. Sitarčíková
termín: 31. 8. 2005.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 147/0507 vo veci odpredaja domu súp. č. 446/97, Bystrická ulica v Kremnici.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ s ch v a ľ u j e
1.    odpredaj domu súp. č. 446/97, Bystrická ulica v Kremnici, pozemku KN-C parc. č. 624 – zastavaná plocha o výmere 679 m2, pozemku KN-C parc. č. 625 – záhrady o výmere 113 m2 a pozemku KN-C parc. č. 626 – záhrady o výmere 622 m2 zapísaných na LV č. 1388, za ponukovú cenu 830.000,- Sk
2.    termín predloženia žiadosti do 30. 9. 2005
3.    žiadosť musí obsahovať zámer využitia domu
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku v Kremnici zverejniť ponuku na tabuli mesta, vo vývesných skrinkách, v mestskom rozhlase, Kremnických novinách a na web stránke mesta
zodpovedná: Ing. Sitarčíková
termín: 15. 7. 2005.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 148/0507 vo veci zmeny zmluvy o nájme nebytových priestorov, uzatvorenou medzi Mestom Kremnica a MUDr. Markétou Smolárovou, ČSA 241/12, Kremnica na prenájom nebytových priestorov v objekte 95/58 na Dolnej ulici v Kremnici.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ s ch v a ľ u j e
zmenu zmluvy o nájme nebytových priestorov nasledovne:
Doterajší nájomca:    MUDr. Markéta Smolárová
ČSA 241/12
967 01   Kremnica
Nový nájomca:    NOVADERM, s.r.o.,
ČSA 241/12
967 01  Kremnica
Zmena nájomnej zmluvy nadobúda právoplatnosť podpisom zmluvných strán s účinnosťou odo dňa zápisu do Obchodného registra
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku v Kremnici vypracovať dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Sitarčíková
termín: 20. 7. 2005.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 149/0507 vo veci žiadosti Jozefa Daxnera – TEMPO, Kopernica č. 23 o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ n e s ch v a ľ u j e
1.    umiestnenie garáže na pozemku časť parc. č. KN-C 2269 – zastavané plochy o výmere 20 m² v katastrálnom území Kremnica
2.    odpredaj pozemku časť parc. č. KN-C 2269 – zastavané plochy o výmere 20 m² v katastrálnom území Kremnica   Jozefovi Daxnerovi – Tempo, Kopernica č. 23.
B/  u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 7. 2005.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 150/0507 vo veci žiadosti Rastislava Baráta, Bystrická 441/11, Kremnica o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s ch v a ľ u j e
prenájom pozemku časť parc. č. KN-C 615/5 – ostatné plochy o výmere 15 m² v katastrálnom území Kremnica, Rastislavovi Barátovi, na dobu neurčitú, na účel umiestnenia stánku s potravinami, za nájomné vo výške 100,- Sk/m²/ročne, t. j. nájomné celkové ročné 1.500,- Sk
B/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať prenájom pozemku podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 8. 2005.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 151/0507 vo veci žiadosti Marcely Murgačovej, Dolná 96/62, Kremnica o odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ n e s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemku časť parc. č. KN-C 1691 – ostatné plochy o výmere 23 m² v katastrálnom území Kremnica Marcele Murgačovej, Dolná 96/62, Kremnica
B/  u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľke
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 7. 2005.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 152/0507 vo veci žiadosti spoločnosti A 3 Medial, s.r.o., Kopanice 4, Bratislava, o odkúpenie pozemkov v katastrálnom území Krahule.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemkov – poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území Krahule, podľa priloženého súpisu o celkovej výmere 20 7036 m², spoločnosti A 3 Medial, s.r.o., Kopanice 4, Bratislava, za kúpnu cenu dohodou vo výške 4,- Sk/m² za výmeru 20 7034 m² (TTP a ostatné plochy) a  50,- Sk/m² za výmeru 135 m² (zastavané plochy), t.j. kúpna cena celkom 834.886,- Sk, za podmienky prevzatia záväzku spočívajúceho v zmluve o nájme pozemkov uzavretej s Vladimírom Bednárom, Krahule, s tým, že kupujúci uhradí všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľností podľa prílohy
B/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať predaj podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 8. 2005.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 153/0507 vo veci škodového prípadu spôsobeného krádežou  Základnej škole na Ul. P. Križku v Kremnici a odpísania škodovej čiastky z účtovnej evidencie.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s ch v a ľ u j e
1.    odpísanie dlhodobého hmotného investičného majetku a dlhodobého drobného hmotného majetku Základnej  školy na Ul. P. Križku v Kremnici, podľa zápisu o vyradení č. 2/2005,  v škodovej čiastke 16.012,- Sk.
2.    odpísanie potravín z inventúrneho súpisu Základnej školy na Ul. P. Križku v Kremnici, podľa zápisu o vyradení č. 1/2005, v škodovej čiastke 891,30 Sk.
Škodu spôsobil 29. – 30. 03. 2005 neznámy páchateľ krádežou s násilným vniknutím do priestorov školy
B/ b e r i e  n a  v e d o m i e
škodu vo výške 1.912,- Sk spôsobenú neznámym páchateľom na majetku v správe Základnej školy na Ul. P. Križku v Kremnici – poškodenie okna a dverí pri násilnom vniknutí do priestorov školy 29. – 30. 03. 2005
C/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie podľa bodu A/ a B/ Základnej škole na Ul. P. Križku
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 7. 2005.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 154/0507 vo veci škodového prípadu – odpísania sociálnej pôžičky poskytnutej Petrovi Dobrotkovi, Ul. J. Kollára 546/11, Kremnica, z účtovnej evidencie.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s ch v a ľ u j e
odpísanie sociálnej pôžičky vo výške 8.621,- Sk, poskytnutej Petrovi Dobrotkovi, Ul. J. Kollára 546/11, Kremnica, na základe zmluvy o poskytnutí sociálnej pôžičky zo dňa 03. 01. 2005, z dôvodu úmrtia dlžníka
B/ u k l a d á
mestskému úradu odpísať pohľadávku podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 7. 2005.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 155/0507 vo veci zmeny zmluvy o nájme nebytových priestorov, uzatvorenej medzi Mestom Kremnica a Občianskym združením Klub priateľov opustených detí so sídlom v Kremnici, na prenájom lôžkovej časti bývalej Nemocnice s poliklinikou v Kremnici.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ s ch v a ľ u je
zmenu zmluvy o nájme nebytových priestorov nasledovne:
Doterajší nájomca:    Občianske združenie Klub priateľov opustených detí
Slavomír Strohner, predseda združenia
Ul. Sama Chalupku 315/16
967 01  Kremnica
Nový nájomca:    Detský domov, Maurícius
Zástupca:    Mgr. Stanislav Šumichrast, poverený riadením DeD Maurícius
Dolná ulica 49/21
967 01  Kremnica
Zmena nájomnej zmluvy nadobúda právoplatnosť a účinnosť podpisom zmluvných strán.
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku v Kremnici vypracovať dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Sitarčíková
termín: 20. 7. 2005.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 156/0507 vo veci žiadosti združenia eMKlub, Ul. Dolná 48/19, 967 01 Kremnica, o uzavretie budúcej kúpnej zmluvy na odpredaj pozemku v katastrálnom území  Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s ch v a ľ u j e
uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na odpredaj pozemku časť parc. č. KN-C 2310/2 – TTP o výmere cca 10 m² v  katastrálnom území Kremnica, so združením eMKlub, Dolná 48/19, Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 100,- Sk/m², za účelom vybudovania a prevádzkovania ČOV BDČP 4,5 pre objekt Útulku pre dievčatá
z detských domovov v Novej Doline, za podmienky predloženia geometrického plánu s tým, že kupujúci uhradí všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľností
B/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 7. 2005.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 157/0507 vo veci informácie o stave ÚPD mesta.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
informáciu o stave ÚPD mesta.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 158/0507 vo veci uzatvorenia skládky KO Kremnické Bane – Ovčín.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/b e r i e  n a  v e d o m i e,
že povolenie na prevádzkovanie skládky KO Kremnické Bane – Ovčín je vydané do 31. 12. 2005 a že po tomto termíne nebude možné ukladať KO na uvedenú skládku.
B/ s ch v a ľ u j e
harmonogram uzatvorenia skládky KO Kremnické Bane – Ovčín nasledovne:
–    ukončenie ukladania pre fyzické a právnické osoby, okrem systému zvozu TKO – 30. 10. 2005
–    ukončenie ukladania KO a uzatvorenia skládky – 31. 12. 2005
C/u k l a d á
mestskému úradu zverejniť oznam o uzatvorení skládky obvyklým spôsobom, oznámiť uvedenú skutočnosť právnickým osobám do 31. 7. 2005 a zverejniť oznam v Kremnických novinách do 2. 9. 2005
zodpovedný: Ing. Valent
termín: v texte.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 159/0507 vo veci vyradenia a odpredaja prebytočného DHIM Mesta Kremnica.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s ch v a ľ u j e
vyradenie a odpredaj prebytočného DHIM Mesta Kremnica
–    traktorový buldozér DT 75, nadobúdacia cena 241.822,- Sk
–    dozer T 100 MGS, nadobúdacia cena 30.750,- Sk
B/ u k l a d á
mestskému úradu rokovať so záujemcami o odkúpenie mechanizmov
zodpovedný: Ing. Valent
termín: 31. 8. 2005.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 160/0507 vo veci správy o činnosti Mestského bytového podniku v Kremnici za 2. štvrťrok 2005.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti Mestského bytového podniku v Kremnici za 2. štvrťrok 2005.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 161/0507 vo veci správy o činnosti primátora mesta a mestského úradu.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
1.    správu o činnosti primátora mesta za obdobie od 1. 6. 2005 do 1. 7. 2005, ktorú predložil Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta
2.    správu o činnosti Mestského úradu v Kremnici za 2. štvrťrok 2005. ktorú predložil Ing. Zoltán Beczányi, zástupca primátora.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 162/0507 vo veci plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Kremnica na 2. polrok 2005.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Kremnica na 2. polrok 2005.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 163/0507 vo veci udelenia čestného občianstva pre Mgr. Stanislava Radiča, IN MEMORIAM.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – s ch v a ľ u je
udelenie čestného občianstva pre Mgr. Stanislava Radiča, IN MEMORIAM.
9    9    0    0

Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta
Mgr. Jana Sýkorová, člen návrhovej komisie
Mgr. Margita Fodorová, člen návrhovej komisie

Zapísala: Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.