Uznesenia júl 2006

Uznesenia zo 7. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 6. júla 2006

Uznesenie číslo 117/0607 vo veci žiadosti Ľubomíra Venderlu s manželkou, Matunákova 377/2, Kremnica, o prehodnotenie ceny pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ r u š í
uznesenie MsZ č. 103/0606 zo dňa 08. 06. 2006
B/ s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemku časť parc. č. KN-C 2310/1 – TTP s výmerou cca  2000 m² (právna parcela KN-E 2782/2) v katastrálnom území Kremnica, Ľubomírovi Venderlovi s manželkou, Matunákova 377/2, Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 4,- Sk/m², za podmienky predloženia geometrického plánu, s tým, že kupujúci uhradia všetky náklady spojené s prevodom pozemku
C/  u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľom
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 07. 2006.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 118/0607 vo veci zmeny uznesenia MsZ č. 97/0606 zo dňa 8. 6. 2006.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
zmenu uznesenia MsZ č. 97/0606 zo dňa 8. 6. 2006 vo veci pridelenia dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica k 31. 5. 2006, kde pôvodný text:
„5. Matica slovenská    5.000,- Sk“
sa mení na text:
„5. Združenie Kalvária     5.000,- Sk“
13    13    0    0

Uznesenie číslo 119/0607 vo veci návrhu na zmenu uznesenia MsZ č. 102/0606 zo dňa 8.6.2006.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – A/m e n í
uznesenie MsZ č. 102/0606 zo dňa 8.6.2006 nasledovne:
pôvodný text:
„A/s c h v a ľ u j e
1.    odpredaj vstupnej brány  postavenej na pozemku KN-C parc. č. 830/3 v katastrálnom území Kremnica za celkovú kúpnu cenu 12.000,- Sk pre:
–    Zuzanu Antalovú s manželom Petrom, obaja bytom Dolná ulica 45/13, 96701 Kremnica do bezpodielového spoluvlastníctva  manželov v podiele  9117/25430 za kúpnu  cenu vo výške 4.303,- Sk,
–    Klaudiu Venderlovú, bytom Dolná ulica 45/13, 967 01 Kremnica  v podiely 11330/25430 za kúpnu cenu vo výške 5349,- Sk
–    Jozefa Daxnera, bytom Kopernica 23, 967 01 Kremnica, v podiele 2488/25430 za kúpnu cenu vo výške 1.174,- Sk a
–    Vieru Daxnerovú, bytom Králiky 130, 976 34 Tajov,  v podiele 2488/25430 za kúpnu cenu  vo výške 1.174,- Sk
2.    odpredaj pozemkov v katastrálnom území Kremnica, KN-C parc. č. 830/3, zastavané plochy, s výmerou 243m2  a pozemku KN-C parc. č. 831/2 záhrady, s výmerou 241m2, za celkovú kúpnu cenu dohodou vo výške 100,- Sk/m2, t.j. kúpna cena celkom vo výške 48.400,- Sk pre:
–    Zuzanu Antalovú s manželom Petrom, obaja bytom Dolná ulica 45/13, 96701 Kremnica do bezpodielového spoluvlastníctva  manželov v podiele 9117/25430 za kúpnu cenu vo výške 17.354,- Sk, – Klaudiu Venderlovú, bytom Dolná ulica 45/13, 967 01 Kremnica  v podiele 11330/25430 za kúpnu cenu vo výške 21.574,- Sk,
–    Jozefa Daxnera, bytom Kopernica 23, 967 01 Kremnica, v podiele 2488/25430 za kúpnu cenu vo výške 4.736,- Sk a
–    Vieru Daxnerovú, bytom Králiky 130, 976 34 Tajov, v podiele 2488/25430 za kúpnu cenu vo výške  4.736,- Sk
sa mení na text :
„A/s c h v a ľ u j e
1.    odpredaj vstupnej brány  postavenej na pozemku KN-C parc. č. 830/3 v katastrálnom území Kremnica za celkovú kúpnu cenu 12.000,- Sk (nezapísaná na LV mesta Kremnica) pre:
–    Zuzanu Antalovú s manželom Petrom, obaja bytom Dolná ulica 45/13, 96701 Kremnica do bezpodielového spoluvlastníctva  manželov v podiele  9117/25426  za kúpnu  cenu vo výške 4.303,- Sk,
–    Klaudiu Venderlovú, bytom Dolná ulica 45/13, 967 01 Kremnica  v podiely 11334/25426 za kúpnu cenu vo výške 5.349,- Sk
–    Jozefa Daxnera, bytom Kopernica 23, 967 01 Kremnica a manželku Vieru Daxnerovú, bytom Králiky 130, 976 34 Tajov,  do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, v podiele 4975/25426 za kúpnu cenu  vo výške 2.348,- Sk
2.    odpredaj pozemkov v katastrálnom území Kremnica, KN-C parc. č. 830/3, zastavané plochy, s výmerou 243m2  a pozemku KN-C parc. č. 831/2 záhrady, s výmerou 241m2,  za celkovú kúpnu cenu dohodou vo výške 100,- Sk/m2, t.j. kúpna cena celkom vo výške 48.400,- Sk pre:
–    Zuzanu Antalovú s manželom Petrom, obaja bytom Dolná ulica 45/13, 96701 Kremnica do bezpodielového spoluvlastníctva  manželov v podiele 9117/25426 s výmerou 173,55 m2,  za kúpnu cenu vo výške 17.355,- Sk,
–    Klaudiu Venderlovú, bytom Dolná ulica 45/13, 967 01 Kremnica  v podiele 11334/25426 s výmerou 215,75 m2,  za kúpnu cenu vo výške 21.575,- Sk,
–    Jozefa Daxnera, bytom Kopernica 23, 967 01 Kremnica, a manželku  Vieru Daxnerovú, bytom Králiky 130, 976 34 Tajov, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v podiele 4975/25426 vo výmere 94,70m2 za kúpnu cenu vo výške 9.470,- Sk
B/r u š í
vecné bremeno doživotného bezplatného vstupu k rodinnému domu súp. č. 45/13 cez vstupnú bránu nachádzajúcu sa na pozemku parc. č. 830/3 vo vlastníctve mesta Kremnica
C/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku  v Kremnici realizovať odpredaj podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná:  Ing. Sitarčíková
termín:  15. 7. 2006 .
13    12    0    1

Uznesenie číslo 120/0607 vo veci časového harmonogramu zostavovania a schvaľovacieho procesu rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2007.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
časový harmonogram zostavovania a schvaľovacieho procesu rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2007
B/u k l a d á
mestskému úradu zabezpečiť dodržiavanie plnenia časového harmonogramu zostavovania a schvaľovacieho procesu rozpočtu mesta pre rok 2007
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: v texte.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 121/0607 vo veci 2. zmeny rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2006.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
2.zmenu rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2006 nasledovne:
Bežný rozpočet:    príjmy:    87.626 tis. Sk
výdavky:    85.651 tis. Sk
saldo:    1.975 tis. Sk
Kapitálový rozpočet:    príjmy:    134.997 tis. Sk
výdavky:    165.467 tis. Sk
saldo:    –  30.470 tis. Sk
Finančné operácie:    príjmy:    33.554 tis. Sk
výdavky:    1.959 tis. Sk
saldo:    31.595 tis. Sk
13    13    0    0

Uznesenie číslo 122/0607 vo veci prijatia úveru na financovanie neoprávnených nákladov projektu „Dobudovanie vybavenosti strediska cestovného ruchu Kremnica – Skalka“ a spolufinancovanie investičných akcií Mesta Kremnica schválených v 2. zmene rozpočtu Mesta Kremnica na rok 2006.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s c h v a ľ u j e
1.    prijatie úveru na financovanie neoprávnených nákladov projektu „Dobudovanie vybavenosti strediska cestovného ruchu Kremnica – Skalka“ a spolufinancovanie investičných akcií Mesta Kremnica schválených v 2. zmene rozpočtu Mesta Kremnica na rok 2006, v sume 25,000.000,- Sk, na dobu 15 rokov, od Dexie banky Slovensko, a.s., Žilina
2.    ručenie úveru nehnuteľnosťami – budova súp. č. 49, postavená na pozemku parc. č. KN-C 842/3 a pozemok parc. č. KN-C 842/3 – zastavané plochy s výmerou 1326 m² v katastrálnom území Kremnica
B/u k l a d á
mestskému úradu konať vo veci prijatia úveru z Dexia banky Slovensko, a.s., Žilina podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 08. 2006.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 123/0607 vo veci prenájmu učebných priestorov v budove č. 413/19 na Angyalovej ulici v Kremnici.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o – n e s c h v a ľ u j e
prenájom učebných priestorov v počte 3 triedy a 1 zborovňa v budove č. 413/9 na Angyalovej ulici v Kremnici pre eMKLub, Dolná ulica 48/19 Kremnica, na účely výchovno-vzdelávacieho procesu Súkromnej základnej školy v Kremnici na školský rok 2006/2007.
13    7    5    1

Uznesenie číslo 124/0607 vo veci žiadosti MINCOVNE KREMNICA, š. p., Štefánikovo námestie 25/24, Kremnica, o odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku časť parc. č. KN-C 2206 (právna parcela 2594/5) – zastavané plochy a nádvoria s výmerou cca 800 m² v katastrálnom území Kremnica, MINCOVNI KREMNICA, š. p., Štefánikovo námestie 25/24, Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 100,- Sk/m², za podmienky predloženia geometrického plánu, s tým, že kupujúci uhradí všetky náklady spojené s prevodom pozemku
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 07. 2006.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 125/0607 vo veci žiadosti MINCOVNE KREMNICA, š. p., Štefánikovo námestie 25/24, Kremnica, o odpredaj budovy na parcele KN-C 1809 v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/b e r i e  n a  v e d o m i e, že
1.    dom, vedený v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva Mesta Kremnica č. 1388 pre katastrálne   územie Kremnica, ako obytný dom bez súpisného čísla, postavený na parcele č. 1809, nie je vlastníctvom Mesta Kremnica a jeho užívateľom je nepretržite MINCOVŇA KREMNICA, š. p., Štefánikovo námestie 25/24, Kremnica, ktorá je vlastníkom pozemku parc. č. KN-C 1809 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1555 m²
2.    chybný zápis vlastníctva obytného domu vyplynul z delimitačného protokolu z roku 1993 a nie je možné ho odstrániť v katastri nehnuteľností „konaním X“
B/s c h v a ľ u j e
prevod obytného domu bez súpisného čísla, postaveného na pozemku parc. č. KN-C 1809, v katastrálnom území Kremnica, MINCOVNI KREMNICA, š. p., Štefánikovo námestie 25/24, Kremnica, kúpnopredajnou zmluvou za kúpnu cenu dohodou vo výške 1,- Sk s tým, že kupujúci uhradí všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti
C/u k l a d á
mestskému úradu realizovať uznesenie podľa bodu B/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 08. 2006.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 126/0607 vo veci  žiadosti Marcely Murgačovej, Dolná ulica 96/62, Kremnica, o prenájom, prípadne odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/n e s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemku ani prenájom pozemku časť parc. č. KN-C 842/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 23 m² v katastrálnom území Kremnica, Marcele Murgačovej, Dolná ulica96/62, Kremnica, za účelom umiestnenia predajného stánku.
B/s c h v a ľ u j e
1.    ukončenie nájmu pozemku časť parc. č. KN-C 1691 – ostatná plocha s výmerou 23 m² v katastrálnom území Kremnica k 15. 07. 2006, prenajatého podľa Zmluvy o nájme pozemkov č. OSMM 1332/2000 zo dňa 26. 10. 2000, uzavretej s Marcelou Murgačovou, Dolná ulica 96/62, Kremnica,
2.    prenájom pozemku časť parc. č. KN-C 1676/2 (právna parcela 615/1) – ostatné plochy s výmerou 23 m² v katastrálnom území Kremnica, Marcele Murgačovej, Dolná ulica 96/62, Kremnica, za účelom umiestnenia predajného stánku, od 16. 07. 2006 na dobu neurčitú, za  nájomné vo výške 200,- Sk/m²/ročne.
C/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľke a realizovať ukončenie nájmu a prenájom pozemku podľa bodu B/ uznesenia.
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 10. 07. 2006.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 127/0607 vo veci stanovenia výšky nájomného za prenájom poľnohospodárskej pôdy podľa zmluvy o nájme pozemkov č. OSMM 1239/98 zo dňa 13. 10. 1998 v znení dodatkov na roky 2007 – 2012.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ s c h v a ľ u j e
nájomné za prenájom poľnohospodárskej pôdy podľa zmluvy o nájme pozemkov č. OSMM 1239/98 zo dňa 13. 10. 1998 v znení dodatkov, uzavretej so spoločnosťou AGROTRADE GROUP, spol. s r.o., Rožňava, vo výške 960.000,- Sk/ročne, na obdobie nájmu od 01. 10. 2007 do 30. 09. 2012
B/u k l a d á
mestskému úradu uzavrieť dodatok k zmluve o nájme pozemku podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 08. 2006.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 128/0607 vo veci žiadosti Ľuboša Pytela s manželkou, Nová dolina 783/34, Kremnica, o odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku časť parc. č. KN-C 2116/3 – záhrady s výmerou cca 150 m² v katastrálnom území Kremnica, Ľubošovi Pytelovi s manželkou, Nová dolina 783/34, Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 20,- Sk/m², za podmienky predloženia geometrického plánu, s tým, že kupujúci uhradia všetky náklady spojené s prevodom pozemku .
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľom
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 07. 2006.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 129/0607 vo veci odňatia majetku zo správy Základnej školy na Ul. Pavla Križku v Kremnici.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/s c h v a ľ u j e
odňatie budovy č. 413/19 na Angyalovej ulici zo správy Základnej školy na Ul. P. Križku v Kremnici od 01. 07. 2006 s obstarávacou cenou 1,054.850,- Sk, oprávky 1,054.850,- Sk, zostatková cena 0,- Sk.
B/u k l a d á
mestskému úradu realizovať odňatie zo správy podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 07. 2006.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 130/0607 vo veci zverenia majetku do správy do správy Mestského bytového podniku v Kremnici.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/s c h v a ľ u j e
zverenie budovy č. 413/19 na Angyalovej ulici do správy Mestského bytového podniku v Kremnici od 01. 07. 2006 s obstarávacou cenou 1,054.850,- Sk, oprávky 1,054.850,- Sk, zostatková cena 0,- Sk.
B/u k l a d á
mestskému úradu realizovať zverenie majetku do správy podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 07. 2006.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 131/0607 vo veci vyradenia prebytočného a neupotrebiteľného dlhodobého hmotného investičného majetku, dlhodobého drobného hmotného majetku a majetku vedeného v operatívnej evidencii podľa predložených návrhov.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –      A/  s ch v a ľ u j e
vyradenie
1.    prebytočného dlhodobého hmotného investičného majetku Polikliniky Kremnica podľa návrhov č. 1/2006 a 2/2006 zo dňa 27. 06. 2006, t. j. dve položky – zdvihák MpE v nadobúdacej cene 15 210,- Sk a dezinfekčný stroj v nadobúdacej cene 28 560,- Sk . Zdvihák MpE ponúknuť mestským organizáciám a v prípade nezáujmu odpredať za najvyššiu ponúknutú cenu. Dezinfekčný stroj ponúknuť na odpredaj zdravotníckym zariadeniam v Kremnici a okolí
za ponúknutú cenu, minimálne 1 000,- Sk.
2.    neupotrebiteľného dlhodobého hmotného investičného majetku Základnej školy Pavla Križku podľa návrhu č. 1/2006 zo dňa 10. 04. 2006, t. j. tri položky – kosačku, drevoobrábací stroj a doskočište Vega, spolu v obstarávacej cene 34 304,- Sk, neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu č. 2/2006 zo dňa 10. 04. 2006 a návrhov č. 3/2006 – 7/2006 zo dňa 26. 06. 2006, t. j. staré a poškodené písacie stroje spolu v obstarávacej cene
11 580,- Sk, zničené školské stoličky spolu v obstarávacej cene 86 057,90 Sk, opotrebované pracovné oblečenie, obuv a drobné pracovné náradie školskej jedálne spolu v obstarávacej cene
13 604,99 Sk. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
3.    neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku Mestskej polície Kremnica podľa návrhov č. 2/06/MsP a 3/06/MsP zo dňa 09. 06. 2006, t. j. osem položiek – dve pokazené tlačiarne spolu v obstarávacej cene 16 007,68 Sk, letné pneumatiky z osobného motorového vozidla Škoda Felícia v obstarávacej cene 4 480,- Sk a osem zimných búnd v obstarávacej cene 19 186,64 Sk, neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívnej evidencii podľa návrhov č. 1/06/MsP
a 2/06/MsP zo dňa 09. 06. 2006, t. j. osemnásť položiek – poltopánky po uplynutí doby životnosti v obstarávacej cene 10 890,- Sk, čiapky, svetre a košele spolu v obstarávacej cene 27 261,42 Sk. Súčasti uniforiem sa menili podľa nového zákona – čierna farba za modrú. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
4.    neupotrebiteľného dlhodobého hmotného investičného majetku z inventáru Miestneho hospodárstva podľa návrhu č. 3/2006 zo dňa 27. 06. 2006, t. j. vplyvom vlhkosti zničený pult v klube mládeže v obstarávacej cene 193 192,- Sk. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním
do separovaného odpadu.
B/u k l a d á
Mestskému úradu, Základnej škole Pavla Križku a Mestskej polícii Kremnica vyradiť prebytočný a neupotrebiteľný hnuteľný majetok podľa bodu A/ 1. – 4. uznesenia do termínu 31. 08. 2006 a v spolupráci s likvidačnou komisiou zlikvidovať uvedený majetok v termíne do 30. 09. 2006
zodpovedná: Ing. Ihringová a podľa textu
termín: podľa textu.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 132/0607 vo veci zrušenia uznesenia MsZ č. 99/0606 zo dňa 8. júna 2006.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o – r u š í
uznesenie MsZ č. 99/0606 zo dňa 8. júna 2006 vo veci poskytnutia kapitálového príspevku Mesta Kremnica pre Mestský bytový podnik, príspevková organizácia Mesta Kremnica.
13    13    0    0
Uznesenie číslo 133/0607 vo veci zrušenia uznesenia MsZ č. 100/0606 zo dňa 8. júna 2006.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o – r u š í
uznesenie MsZ č. 100/0606 zo dňa 8. júna 2006 vo veci uzavretia Zmluvy o budúcej zmluve o prevode 100% obchodného podielu Mesta Kremnica v spoločnosti Kremnické tepelné hospodárstvo, s.r.o., Dolná ulica 49/21, Kremnica na spoločnosť ILC Infrastructure Logistic Consulting, s.r.o., Dostojevského rad č. 1, 811 09  Bratislava ako budúceho nadobúdateľa.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 134/0607 vo veci uzavretia zmluvy o prevode 100% obchodného podielu Mesta Kremnica v spoločnosti Kremnické tepelné hospodárstvo, s.r.o., Dolná ulica 49/21, Kremnica na spoločnosť ILC Infrastructure Logistic Consulting, s.r.o., Dostojevského rad č. 1, 811 09  Bratislava.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s ú h l a s í
so znením Zmluvy o prevode 100% obchodného podielu Mesta Kremnica v spoločnosti Kremnické tepelné hospodárstvo, s.r.o., Dolná ulica 49/21, Kremnica na spoločnosť ILC Infrastructure Logistic Consulting s.r.o., Dostojevského rad č. 1, 811 09  Bratislava
B/ s c h v a ľ u j e
uzavretie zmluvy o prevode 100% obchodného podielu Mesta Kremnica v spoločnosti Kremnické tepelné hospodárstvo, s.r.o., Dolná ulica 49/21, Kremnica na spoločnosť ILC Infrastructure Logistic Consulting s.r.o., Dostojevského rad č. 1, 811 09  Bratislava, za cenu 200 tis. Sk.
C/o d p o r ú č a
primátorovi mesta uzavrieť zmluvu podľa bodu B/uznesenia
zodpovedný: v texte
termín: 15. 7. 2006.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 135/0607 vo veci odpredaja hnuteľného majetku Mestského bytového podniku, príspevková organizácia Kremnica súvisiaceho s výkonom činností spoločnosti Kremnické tepelného hospodárstvo, s.r.o., Kremnica.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
odpredaj hnuteľného majetku Mestského bytového podniku, príspevková organizácia Kremnica podľa prílohy pre spoločnosť Kremnické tepelného hospodárstvo, s.r.o., Kremnica, za kúpnu cenu vo výške účtovného zostatku tohto majetku k 30. 6. 2006, tzn. 15,330.745,- Sk + DPH, ktorá bude splatená v dvoch splátkach: 11,000.000,- Sk + DPH do 15 dní od podpísania zmluvy a 4,330.745,- Sk + DPH do 30 dní od podpísania zmluvy.
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku, príspevková organizácia Kremnica realizovať odpredaj podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná: Ing. Sitarčíková
termín: 31. 8. 2006.
13    13    0    0
Uznesenie číslo 136/0607 vo veci odňatia nehnuteľností zo správy Mestského bytového podniku Kremnica, Dolná 49/21, Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s c h v a ľ u j e
odňatie nehnuteľností:
1.     a)     nebytový priestor – odovzdávacia stanica tepla, v suteréne bytového domu súp. č. 24, vchod 22, postaveného na pozemku parc. č. KN-C 38/1 na Štefánikovom námestí v Kremnici
b)    spoluvlastnícky podiel 3898/47985 k pozemkom parc. č. KN-C 38/1 – zastavaná plocha s výmerou 589 m² a parc. č. KN-C 38/2 – zastavaná plocha s výmerou 119 m², s obstarávacou cenou 0,- Sk, zostatková cena 0,- Sk,
2.    a)     nebytový priestor – bojlerovňa, v suteréne bytového domu súp. č. 23, vchod 20,
postaveného na pozemku parc. č. KN-C 37/2 na Štefánikovom námestí v Kremnici
b)    spoluvlastnícky podiel 1594/48835 k pozemkom parc. č. KN-C 36 – zastavaná plocha s výmerou 100 m², parc. č. KN-C 37/2 – zastavaná plocha s výmerou 102 m² a parc. č. KN-C 37/1 – zastavaná plocha s výmerou 425 m²,s obstarávacou cenou 0,- Sk, zostatková cena 0,- Sk,
3.    a)    nebytový priestor – odovzdávacia stanica tepla, v suteréne bytového domu súp. č. 27, vchod   28, postaveného na pozemku parc. č. KN-C 1807 na Štefánikovom námestí v Kremnici
b)    spoluvlastnícky podiel 8740/153110 k pozemkom parc. č. KN-C 1807 – zastavaná plocha s výmerou 178 m² a parc. č. KN-C 1806 – zastavaná plocha s výmerou 238 m², s obstarávacou cenou 0,- Sk, zostatková cena 0,- Sk,
4.    a)    nebytový priestor – kotolňa (K1), v suteréne bytového domu súp. č. 13, vchod 25, postaveného na pozemku parc. č. KN-C 810/3 na Štefánikovom námestí v Kremnici
b)    spoluvlastnícky podiel 8604/61464 k pozemku parc. č. KN-C 810/3 – zastavaná plocha s výmerou 227 m²,  s obstarávacou cenou 514.773,- Sk, oprávky 134.164,- Sk, zostatková cena 380.609,- Sk,
5.    a)    stavba súp. č. 907 – kotolňa (K5), na Ulici Jula Horvátha v Kremnici, postavená na pozemku parc. č. KN-C 1666/9 a pozemok parc. č. KN-C 1666/9 – zastavaná plocha s výmerou 331 m²,s obstarávacou cenou 2,350.779,- Sk, oprávky 1,531.907,- Sk, zostatková cena 818.872,- Sk.
b)    stavba súp. č. 975 – kotolňa (K3), na Bystrickej ulici v Kremnici, postavená na pozemku parc. č. KN-C 609/2 pozemok parc. č. KN-C 609/2 – zastavaná plocha s výmerou 454 m², s obstarávacou cenou 2,409.158,- Sk, oprávky 625.613,- Sk, zostatková cena 1,783.545,- Sk.
zo správy Mestského bytového podniku Kremnica, Dolná 49/21, Kremnica, od 01. 08. 2006,
B/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať odňatie zo správy podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 07. 2006.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 137/0607 vo veci uzatvorenia kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku v katastrálnom území Kremnica, medzi Mestom Kremnica a spoločnosťou Kremnické tepelné hospodárstvo, s r.o., Dolná ulica 49/21, Kremnica, IČO: 36 643 491.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ s ch v a ľ u j e
odpredaj nehnuteľností súvisiacich s činnosťou spoločnosti Kremnické tepelné hospodárstvo, s r.o.,  Kremnica:
1.    zapísaných na liste vlastníctva č. 2448 v katastrálnom území Kremnica:
–    nebytový priestor – odovzdávacia stanica tepla, v suteréne bytového domu súp. č. 24, vchod  22, postaveného na pozemku parc. č. KN-C 38/1, o ploche 38,98 m², pozostávajúci z jednej miestnosti,
–    spoluvlastnícky podiel 3898/47985 na spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu č. 24/22 na Štefánikovom námestí v Kremnici,
–    spoluvlastnícky podiel 3898/47985 k pozemkom parc. č. KN-C 38/1 – zastavaná plocha s výmerou 589 m² (výmera spoluvlastníckeho podielu 47,85 m²) a parc. č. KN-C 38/2 – zastavaná plocha s výmerou 119 m² (výmera spoluvlastníckeho podielu 9,67 m²),
2.    zapísaných na liste vlastníctva č. 2391 v katastrálnom území Kremnica:
–    nebytový priestor – bojlerovňa, v suteréne bytového domu súp. č. 23, vchod 20, postaveného na pozemku parc. č. KN-C 37/2, o ploche 15,94 m², pozostávajúci z jednej miestnosti,
–    spoluvlastnícky podiel 1594/48835 na spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu č. 23/20 a č. 22/18 na Štefánikovom námestí v Kremnici,
–    spoluvlastnícky podiel 1594/48835 k pozemkom parc. č. KN-C 36 – zastavaná plocha s výmerou 100 m² (výmera spoluvlastníckeho podielu 3,26 m²), parc. č. KN-C 37/2 – zastavaná plocha s výmerou 102 m² (výmera spoluvlastníckeho podielu 3,33 m²) a parc. č. KN-C 37/1 – zastavaná plocha s výmerou 425 m² (výmera spoluvlastníckeho podielu 13,87 m²),
3.    zapísaných na liste vlastníctva č. 1805 v katastrálnom území Kremnica:
–    nebytový priestor – odovzdávacia stanica tepla, v suteréne bytového domu súp. č. 27, vchod   28, postaveného na pozemku parc. č. KN-C 1807, o ploche 87,40 m², pozostávajúci z týchto miestností: č. 1 o ploche 17,60 m², č. 2 o ploche 33,70 m² a č. 3 o ploche 36,10 m²,
–    spoluvlastnícky podiel 8740/153110 na spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu č. 27/28 a č. 28/30 na Štefánikovom námestí v Kremnici,
–    spoluvlastnícky podiel 8740/153110 k pozemkom parc. č. KN-C 1807 – zastavaná plocha s výmerou 178 m² (výmera spoluvlastníckeho podielu 10,16 m²) a parc. č. KN-C 1806 – zastavaná plocha s výmerou 238 m² (výmera spoluvlastníckeho podielu 13,59 m²),
4.    zapísaných na liste vlastníctva č. 1755 v katastrálnom území Kremnica:
–    nebytový priestor – kotolňa (K1), v suteréne bytového domu súp. č. 13, vchod   25, postaveného na pozemku parc. č. KN-C 810/3, o ploche 86,04 m², pozostávajúci z týchto miestností: č. 1 o ploche 45,26 m² a č. 2 o ploche 40,78 m²,
–    spoluvlastnícky podiel 8604/61464 na spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu č. 13/25 na Štefánikovom námestí v Kremnici,
–    spoluvlastnícky podiel 8604/61464 k pozemkom parc. č. KN-C 810/3 – zastavaná plocha s výmerou 227 m² (výmera spoluvlastníckeho podielu 31,78 m²),
5.    zapísaných na liste vlastníctva č. 1388 v katastrálnom území Kremnica:
a)    – stavba súp. č. 907 – kotolňa (K5), na Ulici Jula Horvátha v Kremnici, postavená  na pozemku parc. č. KN-C 1666/9 a
– pozemok parc. č. KN-C 1666/9 – zastavaná plocha s výmerou 331 m²,
b)    – stavba súp. č. 908 – olejové hospodárstvo, na Ulici Jula Horvátha v Kremnici, postavená na pozemku parc. č. KN-C 1666/13 a pozemok parc. č. KN-C 1666/13 – zastavaná plocha s výmerou 251 m²,
c)    – stavba súp. č. 975 – kotolňa (K3), na Bystrickej ulici v Kremnici, postavená na pozemku parc. č. KN-C 609/2
– pozemok parc. č. KN-C 609/2 – zastavaná plocha s výmerou 454 m², spoločnosti Kremnické tepelné hospodárstvo, s r.o., Dolná 49/21, Kremnica, IČO: 36 643 491, za kúpnu cenu dohodou vo výške 6,469.255,- Sk
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku a mestskému úradu realizovať odpredaj podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Sitarčíková, Ing. Ihringová
termín: 31. 08. 2006.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 138/0607 vo veci úhrady celého zostatku istiny úveru č. 13/023/04 za účelom zrušenia záložného práva k hnuteľnému majetku vo vlastníctve Mestského bytového podniku, príspevková organizácia Kremnica, ktoré bolo zriadené v prospech DEXIA Banka Slovensko a.s.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
Mestskému bytovému podniku, príspevková organizácia Kremnica úhradu celého zostatku istiny úveru č. 13/023/04 za účelom zrušenia záložného práva k hnuteľnému majetku vo vlastníctve Mestského bytového podniku, príspevková organizácia Kremnica, ktoré bolo zriadené v prospech DEXIA Banka Slovensko a.s.
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku, príspevková organizácia Kremnica realizovať úhradu podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná: Ing. Sitarčíková
termín: 15. 8. 2006.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 139/0607 vo veci návrhu na  schválenie  prenájmu nebytového priestoru – kancelárie č. 38 v objekte 49/21 na Dolnej ulici v Kremnici, pre Kremnické tepelné hospodárstvo s.r.o., Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s c h v a ľ u j e
prenájom nebytového priestoru – kancelárie č. 38, v objekte 49/21 na Dolnej ulici v Kremnici, pre Kremnické tepelné hospodárstvo s.r.o., Dolná ulica 49/21, 967 01 Kremnica, o výmere 19,30 m2,  za cenu 1,- Sk/rok, s termínom od 10. 7.2006, na dobu určitú do 9.7.2011
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku vypracovať zmluvu o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná:  Ing. Sitarčíková
termín: 10. 7. 2006.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 140/0607 vo veci návrhu na  schválenie ukončenia zmluvy o nájme budov a zariadení tepelného hospodárstva dohodou, a prenájmu nebytového priestoru – kotolne K6 v objekte 265/60 na Ulici ČSA  v Kremnici, pre Kremnické tepelné hospodárstvo s.r.o., Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s c h v a ľ u j e
1.    ukončenie zmluvy o nájme budov a zariadení tepelného hospodárstva, uzatvorenej dňa 2.1.2006 medzi Mestom Kremnica a Kremnickým tepelným hospodárstvom s.r.o., Kremnica,  ku dňu 9.7.2006 dohodou
2.    prenájom nebytového priestoru – kotolne K6 na Ulici ČSA 265/60 v Kremnici, pre Kremnické tepelné hospodárstvo s.r.o., Dolná ulica 49/21, 967 01 Kremnica, o výmere 15,26 m2,  za cenu 1,- Sk/rok, s termínom od 10.7.2006, na dobu určitú do 31. 12. 2012  s predkupným právom pre Kremnické tepelné hospodárstvo s.r.o., Kremnica za cenu 1,- Sk
B/ukladá
riaditeľke Mestského bytového podniku vypracovať dohodu o ukončení nájmu a zmluvu o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná:  Ing. Sitarčíková
termín:  10. 7. 2006.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 141/0607 vo veci návrhu na odpredaj spoluvlastníckeho podielu na dome súp. č. 273/76, na Ulici ČSA v Kremnici, a spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch, pre Michala Búchala, ČSA 273/76.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
–    odpredaj domu súpisné číslo 273/76, na Ulici ČSA Kremnica pre  Michala Búchala, bytom ČSA 273/76, 96701 Kremnica do spoluvlastníctva v podiele ½ za kúpnu  cenu vo výške 90.000,- Sk,
–    odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica, KN-C parc. č. 1202, zastavané plochy, s výmerou 159m2  v spoluvlastníckom podiele ½, ktorému prislúcha výmera 79,5m2 za kúpnu cenu dohodou vo výške 100,- Sk/m2, t.j. kúpna cena celkom vo výške 7.950,- Sk,
–    odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica, KN-C parc. č. 1204/4, zastavané plochy, s výmerou 395m2  v spoluvlastníckom podiele ½, ktorému prislúcha výmera 197,5m2 za kúpnu cenu dohodou vo výške 30,- Sk/m2, t.j. kúpna cena celkom vo výške 5.925,- Sk,
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku  v Kremnici realizovať odpredaj podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná:  Ing. Sitarčíková
termín:  31. 7. 2006 .
13    13    0    0
Uznesenie číslo 142/0607 vo veci návrhu plánu kontrolnej činnosti pre 2. polrok 2006.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
návrh plánu kontrolnej činnosti pre 2. polrok 2006, ktorú predložil Ing. Peter Roško, hlavný kontrolór mesta.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 143/0607 vo veci správy o stave plnenia investičnej výstavby za 1. polrok 2006 s prognózou na 2. polrok 2006.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o stave plnenia investičnej výstavby za 1. polrok 2006 s prognózou na 2. polrok 2006.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 144/0607 vo veci správy o kvantifikovanom prínose organizovania aktivačnej činnosti v meste Kremnica.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o kvantifikovanom prínose organizovania aktivačnej činnosti v meste Kremnica za obdobie od 1. 1. 2006 do 31. 5. 2006, ktorú predložil Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 145/0607 vo veci správy o činnosti Mestského bytového podniku Kremnica za 2. štvrťrok 2006.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti Mestského bytového podniku Kremnica za 2. štvrťrok 2006.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 146/0607 vo veci správy o činnosti Informačného centra mesta Kremnica za 2. štvrťrok 2006.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti Informačného centra mesta Kremnica za 2. štvrťrok 2006.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 147/0607 vo veci správy o činnosti primátora mesta Kremnica.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti primátora mesta Kremnica za obdobie od 1. 6. 2006 do 26. 6. 2006, ktorú predložil Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta Kremnica.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 148/0607 vo veci správy o činnosti Mestského úradu v Kremnici.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti Mestského úradu v Kremnici za 2. štvrťrok 2006, ktorú predložil Ing. Zoltán Beczányi, zástupca primátora.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 149/0607 vo veci schválenia mimoriadnej odmeny pre hlavného kontrolóra.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
mimoriadnu odmenu vo výške 25.000,- Sk pre Ing. Petra Rošku, hlavného kontrolóra za odbornú pomoc pri stabilizácii finančných zdrojov spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o.
B/o d p o r ú č a
primátorovi mesta priznať mimoriadnu odmenu Ing. Petrovi Roškovi podľa bodu A/uznesenia.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 150/0607 vo veci schválenia mimoriadnej odmeny pre riaditeľku Mestského bytového podniku, príspevková organizácia Kremnica.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
mimoriadnu odmenu vo výške 25.000,- Sk pre Ing. Vladimíru Sitarčíkovú, riaditeľku Mestského bytového podniku, príspevková organizácia Kremnica za práce súvisiace so založením spoločnosti Kremnické tepelné hospodárstvo, s.r.o.
B/o d p o r ú č a
primátorovi mesta priznať mimoriadnu odmenu Ing. Vladimíre Sitarčíkovej podľa bodu A/uznesenia.
11    11    0    0

Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta
Ing. Veronika Králiková, člen návrhovej komisie
Mgr. Vladimír Gorbunov, člen návrhovej komisie

Zapísala: Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.