Uznesenia jún 2005

Uznesenia zo 6. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 9. júna 2005

Uznesenie číslo 119/0506 vo veci žiadosti Petra Pischa, Nová Dolina 766/63, Kremnica o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica po predložení geometrického plánu.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ r u š í
uznesenie MsZ č. 293/0410 zo dňa 14. 10. 2004
B/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. KN-C 2142/4 – ostatné plochy o výmere 28 m², zameraného geometrickým plánom č. 34611771-114/2004 z pozemku parc. č. KN-C 2142/1 v  katastrálnom území Kremnica, Petrovi Pischovi, Nová Dolina 766/63, Kremnica, za účelom výstavby garáže, za kúpnu cenu dohodou vo výške 200,- Sk/m², t. j. kúpna cena celkom 5.600,- Sk s tým, že kupujúci uhradí všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľností
C/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať odpredaj pozemku podľa bodu B/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 07. 2005.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 120/0506 vo veci žiadosti Jána Béreša, Bystrická 457/45, Kremnica o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica po predložení geometrického plánu.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ r u š í
uznesenie MsZ č. 86/0504 zo dňa 14. 04. 2005
B/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemkov zameraných geometrickým plánom č. 34611771-5/2005 z parcely KN-C 674/1 ako diel 1 o výmere 58 m², ktorý sa stáva súčasťou parcely KN-C 675/1 – zastavaná plocha a diel 2 o výmere 17 m², ktorý sa stáva súčasťou parcely KN-C 675/2 – zastavaná plocha, v  katastrálnom území Kremnica, Jánovi Bérešovi, Bystrická 457/45, Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 15,- Sk/m², t. j. kúpna cena celkom 1.125,- Sk s tým, že kupujúci uhradí všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľností
C/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať odpredaj pozemku podľa bodu B/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 07. 2005.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 121/0506 vo veci zmeny uznesenia MsZ č. 114/0505 zo dňa 12. 05. 2005 o ďalšom nakladaní  s priestormi Kina Partizán v Kremnici.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  s c h v a ľ u j e
zmenu uznesenia MsZ č. 114/0505 zo dňa 12. 05. 2005 o ďalšom nakladaní  s priestormi Kina nasledovne: pôvodný text v bode B/2.  u r č u j e  „žiadosť musí byť predložená do 31. 5. 2005“ sa mení na text: „žiadosť musí byť predložená do 31. 7. 2005“ a pôvodný text v bode C/2. u k l a d á „mestskému úradu pripraviť príslušné materiály ohľadom žiadostí na termín 6. 6. 2005“ sa mení na text: „mestskému úradu pripraviť príslušné materiály ohľadom žiadostí na termín 5. 9. 2005“.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 122/0506 vo veci záverečného účtu Mestského bytového podniku v Kremnici za rok 2004.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o – A/r u š í
uznesenie MsZ č. 73/0504 zo dňa 14. 4. 2005.
B/s c h v a ľ u j e
1.    záverečný účet Mestského bytového podniku v Kremnici za rok 2004 v zmysle výroku audítora stanoviska hlavného kontrolóra
2.    vysporiadanie straty vo výške 169.884,79 Sk voči fondu reprodukcie Mestského bytového podniku – účet 916.
11    10    0    1

Uznesenie číslo 123/0506 vo veci zámeru odpredaja dlhodobého hmotného investičného majetku Mesta Kremnica, t. j. röntgenového prístroja zn. CHIRALUX, výrobné číslo 1912.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –      A/  s ch v a ľ u j e
odpredaj skiagrafie – t. j. časti röntgenového prístroja zn. CHIRALUX, výrobné číslo 1912, žiadateľovi Nemocnice a polikliniky, n. o., Bratislava, prevádzka Všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom, Sládkovičova 11, 965 37  Žiar nad Hronom, za kúpnu cenu podľa znaleckého posudku vo výške 69.725,- Sk
B/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať odpredaj podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 7. 2005.
11    10    0    1

Uznesenie číslo 124/0506 vo veci rozšírenia predmetu nájmu podľa zmluvy o nájme pozemkov č. OEaPA 99/0505 uzavretej so spoločnosťou   FLOREN, a.s., Hotel Golfer, J. Horvátha 910/50, Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s c h v a ľ u j e
rozšírenie predmetu nájmu podľa zmluvy o nájme pozemkov č. OEaPA 99/0505 o ďalšiu časť pozemku parc. č. KN-C 2708/1– ostatné plochy o výmere 1342 m² spoločnosti FLOREN, a.s., Hotel Golfer, J. Horvátha 910/50, Kremnica, za podmienok uvedených v nájomnej zmluve
B/  n e s c h v a ľ u j e
prenájom pozemku parc. č. KN-C 2708/1 – ostatné plochy o výmere 2796 m² v katastrálnom území Kremnica Ing. Jurajovi Slašťanovi, Mlynarovičova 12, 851 04 Bratislava
C/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať rozšírenie predmetu nájmu podľa bodu A/ uznesenia dodatkom k zmluve a oznámiť uznesenie podľa bodu B/ Ing. Jurajovi Slašťanovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 17. 06. 2005.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 125/0506 vo veci 2. zmeny rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2005.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
2. zmenu rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2005 nasledovne:
Bežný rozpočet:    príjmy:    75.190 tis. Sk
výdavky:    72.172 tis. Sk
saldo:    3.018 tis. Sk
Kapitálový rozpočet:    príjmy:    13.477 tis. Sk
výdavky:    15.678 tis. Sk
saldo:    – 2.201 tis. Sk
Finančné operácie:    príjmy:    2.489 tis. Sk
výdavky:    2.306 tis. Sk
saldo:    183 tis. Sk
12    12    0    0

Uznesenie číslo 126/0506 vo veci schválenia dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica k 31. 5. 2005.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ s ch v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica k 31. 5. 2005 vo výške 134.900,- Sk nasledovne:
1. Diecézna charita Útočište    56.000,- Sk
2. Klub slovenských turistov    20.000,- Sk
3. Matica slovenská    800,- Sk
4. Matica slovenská    2.000,- Sk
5. Rímskokatolícka Cirkev, farnosť Kremnica    30.100,- Sk
6. Slovenský zväz telesne postihnutých    5.000,- Sk
7. Športový klub futbalu    5.000,- Sk
8. Výbor TJ Kremnica    1.000,- Sk
9. Základná škola Ul. P. Križku 392/8    10.000,- Sk
10.Združenie Kalvária    5.000,- Sk
B/ u k l a d á
1.    mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
2.    mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
3.    mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ľ. Ďurčová
termín: 30. 6.  2005.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 127/0506 vo veci žiadosti o predĺženie doby nájmu spoločnosti LASTET s.r.o., Mnešická 11, Nové Mesto nad Váhom, na prenájom nebytových priestorov – lekárne.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o –  A/s c h v a ľ u j e
predĺženie doby nájmu spoločnosti LASTET s.r.o., Mnešická 11, Nové Mesto nad Váhom, na prenájom nebytových priestorov – lekárne, v objekte 49/21 na Dolnej ulici v Kremnici z pôvodnej doby nájmu do 31. 12. 2007 na dobu nájmu do 31. 12. 2010.
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku v Kremnici vypracovať dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná: Ing. Sitarčíková
termín: 15. 6. 2005.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 128/0506 vo veci žiadosti PhDr. Jozefa Čuhu s manželkou, Starohorská 10, Banská Bystrica, o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku časť parc. č. KN-C 2220/1 – zastavaná plocha o výmere cca 15 m² v katastrálnom území Kremnica, PhDr. Jozefovi Čuhovi s manželkou, Starohorská 10, Banská Bystrica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 100,- Sk/m², za podmienky predloženia geometrického plánu, s tým, že kupujúci uhradia všetky náklady spojené s prevodom pozemku
B/  u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľom
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 06. 2005.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 129/0506 vo veci žiadosti spoločnosti GES Slovakia, s.r.o., Levice o stanovisko k zámeru výstavby „STOŽIAR rádia HEY“ na Skalke pri Kremnici.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s ú h l a s í
so zámerom výstavby a následného majetkovoprávneho usporiadania pozemku časť parc. č. KN-C 3274 – ostatné plochy o výmere 108 m² spoločnosti GES Slovakia, s. r. o., Levice za kúpnu cenu 100,- Sk/m², za podmienky predloženia geometrického plánu, s tým, že kupujúci uhradia všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľností s tým, že k stavebnému konaniu výstavby stožiara budú prizvaní zástupcovia Mestského klubu lyžiarov, ktorý je nájomcom plochy lyžiarskeho štadióna na Skalke
B/  u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľom
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 6. 2005.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 130/0506 vo veci vyhodnotenia ponukového konania na prenájom poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území Kremnica v zmysle uznesenia MsZ č. 87/0504 zo dňa 14. 04. 2005.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ b e r i e   n a   v e d o m i e
informáciu, že v stanovenom termíne do 15. 05. 2005 boli predložené tri žiadosti na prenájom poľnohospodárskej pôdy v lokalite Kalvária a žiadna žiadosť na prenájom poľnohospodárskej pôdy v lokalite Gróbňa
B/ u r č u j e
poradie uchádzačov o prenájom poľnohospodárskej pôdy v lokalite Kalvária podľa zámeru využitia nasledovne:
1.    SCAN Development, s. r. o., Bratislava – investičný zámer Relax and Golf Country Resort for everybody
2.    Jozef Holečka, SHR, Kremnické Bane – poľnohospodárske účely (kosenie a spásanie)
3.    KREMPOS, spol. s r. o., Kremnica – poľnohospodárske účely
C/ o d p o r ú č a
primátorovi mesta rokovať s uchádzačom o prenájom spoločnosťou SCAN Development, s.r.o., Bratislava a výsledky rokovania predložiť na zasadnutie MsZ 07. 07. 2005
D/  u k l a d á
mestskému úradu oznámiť žiadateľom, že vyhodnotenie žiadostí o prenájom poľnohospodárskych pozemkov sa uskutoční najneskôr v septembri 2005.
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 6. 2005.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 131/0506 vo veci vyradenia prebytočného a neupotrebiteľného dlhodobého hmotného investičného majetku, dlhodobého drobného hmotného majetku a hnuteľného majetku vedeného v operatívnej evidencii mestského úradu a Mestskej polície Kremnica
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –      A/ s ch v a ľ u j e
vyradenie
1.    prebytočného a neupotrebiteľného dlhodobého hmotného investičného majetku mestského úradu podľa návrhu č. 1/2005 zo dňa 23. 05. 2005, t. j. RTG prístroj z bývalej NsP Kremnica, v celkovej hodnote 1.009.354,- Sk, dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhov č. 2/2005 zo dňa 23. 05. 2005, 4/2005 zo dňa 31. 05. 2005, 5/2005 a 6/2005 zo dňa 01. 06. 2005, t. j. dvanásť položiek – poškodený nábytok a zastaralé rádioprijímače v celkovej hodnote 21.690,- Sk, hnuteľného majetku vedeného v operatívnej evidencii podľa návrhu č. 3/2005 zo dňa 23. 05. 2005, t. j. sedem položiek – poškodený nábytok v celkovej hodnote 4.050,- Sk. Majetok podľa návrhu č. 1/2005 komisia odporúča MsZ odpredať za kúpnu cenu podľa znaleckého posudku vo výške 69.725,- Sk neziskovej organizácii Nemocnice a polikliniky Bratislava, prevádzka Všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom. Hnuteľný majetok podľa návrhov č. 2/2005 – 6/2005 zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
2.    prebytočného dlhodobého hmotného investičného majetku oddelenia technických služieb podľa návrhu č. 7/2005 zo dňa 01. 06. 2005, t. j. morálne zastaralý nakladač UN 050, v celkovej hodnote 231.000,- Sk a prebytočných zásob materiálu podľa predloženého výpisu stavu zásob zo dňa 22. 04. 2005, t. j. štyridsaťosem položiek – nevyužiteľné, morálne zastaralé súčiastky a náhradné diely,  v celkovej hodnote 20.261,97 Sk. Hnuteľný majetok podľa návrhu č. 7/2005 odpredať za cenu podľa znaleckého posudku a zásoby materiálu zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
3.    prebytočného dlhodobého hmotného investičného majetku Mestskej polície Kremnica podľa návrhu č. 1/2005 zo dňa 25. 05. 2005, t. j. osobný automobil Lada Niva v zlom technickom stave, v celkovej hodnote 223.600,- Sk. Uvedený hnuteľný majetok ponúknuť na odpredaj širokej verejnosti a odpredať záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu cenu.
B/  u k l a d á
mestskému úradu a Mestskej polícii Kremnica vyradiť prebytočný a neupotrebiteľný hnuteľný majetok podľa bodu A/ 1-3 uznesenia do termínu 15. 08. 2005 a v spolupráci s likvidačnou komisiou zlikvidovať uvedený majetok v termíne do 30. 09. 2005
zodpovedná: Ing. Ihringová a podľa textu
termín: podľa textu.
12    12    0    0

 

Uznesenie číslo 132/0506 vo veci odpredaja bytu v dome 273/76 na Ul. ČSA v Kremnici pre žiadateľku Darinu Schlossarovú.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o – A/n e s c h v a ľ u j e
odpredaj bytu v dome 273/76 na Ul. ČSA v Kremnici pre žiadateľku Darinu Schlossarovú
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku v Kremnici oznámiť uznesenie žiadateľke
zodpovedná: Ing. Sitarčíková
termín: 15. 6. 2005.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 133/0506 vo veci zámeru vybudovania radových garáží na pozemku časť parc. č. KN-C 1666/18 v katastrálnom území Kremnica (Ul. J. Horvátha) – určenie poradovníka.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ b e r i e  na   v e d o m i e,
1.    že komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia v zmysle uznesenia MsZ č. 89/0504 zo dňa 14. 04. 2005 určila poradovník záujemcov o pozemok na výstavbu garáže na pozemku časť parc. č. KN-C 1666/18 v katastrálnom území Kremnica nasledovne:
1)    Zdenko Ošús    Dolná 55/33, Kremnica
2)    Miroslav Lichtner s manželkou    J. Horvátha 905/40, Kremnica
3)    Milan Hogh s manželkou    J. Horvátha 903/36 C, Kremnica
4)    Štefan Kapusta s manželkou    J. Horvátha 903/36 F, Kremnica
5)    Jozef Mazúr    J. Horvátha 903/36, Kremnica
6)    Anton Páchnik    J. Horvátha 903/36 E, Kremnica
7)    Martin Páchnik    J. Horvátha 903/36 E, Kremnica
8)    Drahomír Ďurianová a Jozef Rogl    J. Horvátha 903/36, Kremnica
9)    Milan Wagner s manželkou    J. Horvátha 903/36 D, Kremnica
10)    Peter Grosch    J. Horvátha 903/36, Kremnica
11)    Peter Wagner    J. Horvátha 903/36 B, Kremnica
12)    Štefan Baláž    J. Horvátha 902/34, Kremnica
13)    Zdenko Ivan    J. Horvátha 904/38, Kremnica
14)    Milan Lupták    J. Horvátha 905/40, Kremnica
15)    Daniela Slosiariková    J. Horvátha 905/40, Kremnica
16)    Ján Dérer s manželkou    J. Horvátha 881/55, Kremnica
17)    Svetlana Šverhová    Dolná 55/33, Kremnica
18)    Greta Kapsdorferová    Dolná 53/29, Kremnica
19)    Jana Hricová    Veternícka 109/3, Kremnica
20)    Zdenko Baláž    J. Horvátha 902/34, Kremnica
2.    podľa návrhu geometrického plánu sa vytvorí 12 pozemkov na výstavbu garáže, z ktorých dva pozemky si vyžadujú na prípravu výstavby garáže finančne náročné zemné práce
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľom a na zasadnutie MsZ dňa 07. 07. 2005 predložiť materiál na schválenie prenájmu pozemkov
zodpovedný: Ing. Ihringová
termín: 15. 06. 2005.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 134/0506 vo veci informácie o stave kroniky mesta Kremnica.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e do m i e
informáciu o stave kroniky mesta Kremnica.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 135/0506 vo veci správy o kvantifikovanom prínose organizovania aktivačnej činnosti v meste Kremnica.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e do m i e
správu o kvantifikovanom prínose organizovania aktivačnej činnosti v meste Kremnica za obdobie od 1. 12. 2004 do 30. 4. 2005, ktorú predložil Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 136/0506 vo veci správy o činnosti primátora mesta.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e do m i e
správu o činnosti primátora mesta Kremnica za obdobie od 28. 4. 2005 do 31. 5. 2005, ktorú predložil Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 137/0506 vo veci informácie o činnosti komisie pre posudzovanie konfliktu záujmov.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e do m i e
informáciu o činnosti komisie pre posudzovanie konfliktu záujmov, ktorú predložil Tibor Blahyj, predseda komisie.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 138/0506 vo veci informácie o pridelení a výške finančných prostriedkov z fondov a o spôsobe ich využitia.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e do m i e
informáciu  o pridelení a výške finančných prostriedkov z fondov a o spôsobe ich využitia.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 139/0506
Mestské zastupiteľstvo, pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., ktorých jediným spoločníkom je Mesto Kremnica, podľa § 132 ods. 1 Obchodného zákonníka
A/s ú h l a s í,
aby spoločnosť Mestské lesy Kremnica, s.r.o. odstúpila od nájomnej a podnájomnej zmluvy zo dňa 10. 01. 2005 s nájomcom a podnájomcom Vítom Voborníkom, nar. 12. 07. 1965, ktorej predmetom je poľovnícka reštaurácia Silvánus so zariadením. Dôvodom odstúpenia od zmluvy je omeškanie s platením nájomného za mesiac máj 2005 v sume 55.000,- Sk o viacej ako 30 dní.
B/u k l a d á
Ing. Karolovi Mutňanskému, konateľovi spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o. realizovať odstúpenie od zmluvy doručením listiny o odstúpení od zmluvy nájomcovi a podnájomcovi Vítovi Voborníkovi.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 140/0506
Mestské zastupiteľstvo, pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., ktorých jediným spoločníkom je Mesto Kremnica, podľa § 132 ods. 1 Obchodného zákonníka
A/s ú h l a s í,
aby spoločnosť Mestské lesy Kremnica, s.r.o. uzavrela nájomnú a podnájomnú zmluvu s Antonom Ježom, bytom Horná Ves 44/E, ktorej predmetom bude poľovnícka reštaurácia Silvánus so zariadením za týchto podmienok: na dobu neurčitú, začiatok nájmu od 1. 7. 2005 prípadne i skôr, za mesačné nájomné vo výške 25.000,- Sk.
B/u k l a d á
Ing. Karolovi Mutňanskému, konateľovi spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o. uzatvoriť s Antonom Ježom nájomnú a podnájomnú zmluvu podľa bodu A/uznesenia.
11    11    0    0

Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta
Mgr. Jana Sýkorová, člen návrhovej komisie
Ing. Ján Malach, člen návrhovej komisie

Zapísala: Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.