Uznesenia jún 2006

Uznesenia zo 6. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 8. júna 2006

Uznesenie číslo 94/0606 vo veci žiadostí o odkúpenie pozemkov v katastrálnom území Kremnica po predložení geometrického plánu.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/r u š í
uznesenie MsZ č. 71/0604 zo dňa 06. 04. 2006
B/s c h v a ľ u j e
1.    odpredaj pozemku parc. č. KN-C 1204/5 – zastavané plochy s výmerou 519 m² a pozemku parc. č. KN-C 1203/1 – zastavané plochy s výmerou 79 m² v  katastrálnom území Kremnica, Milanovi Michalkovi, ČSA 22/39, Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 30,- Sk/m², t.j. kúpna cena pozemkov celkom 17.940,- Sk a uhradenia pomernej časti nákladov na vyhotovenie geometrického plánu vo výške 3.750,- Sk, s tým, že kupujúci uhradí všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľností,
2.    odpredaj pozemku parc. č. KN-C 1204/3 – zastavané plochy s výmerou 331 m² a pozemku parc. č. KN-C 1203/2 – zastavané plochy s výmerou 79 m² v  katastrálnom území Kremnica, Michalovi Morvajovi, Štúrova 679/7, Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 30,- Sk/m², t.j. kúpna cena pozemkov celkom 12.300,- Sk a uhradenia pomernej časti nákladov na vyhotovenie geometrického plánu vo výške 3.750,- Sk, s tým, že kupujúci uhradí všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľností
C/u k l a d á
mestskému úradu realizovať odpredaj pozemku podľa bodu B/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 08. 2006.
10    9    0    1

 

Uznesenie číslo 95/0606 vo veci žiadosti o zrušenie predkupného práva v prospech Mesta Kremnica na pozemky v katastrálnom území Kremnické Bane.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s c h v a ľ u j e
zánik predkupného práva Mesta Kremnica na pozemky parc. č. KN-C 641– trvalý trávny porast s výmerou  7 9444 m²,  parc. č. KN-C 643/5 – trvalý trávny porast s výmerou 1255 m² a parc. č. KN-C 632/2 – ostatná plocha s výmerou 409 m²  v katastrálnom území Kremnické Bane, zriadeného v zmysle kúpnej zmluvy č. OSMM 2002/00833 zo dňa 05. 11. 2002, z dôvodu, že vlastník pozemkov spoločnosť SLOVKOR-M, s.r.o., Vysoká 6, Bratislava hodnoverne preukázal, že realizoval do pozemkov investíciu vo výške 1,332.800,- Sk
B/u k l a d á
mestskému úradu zrušiť predkupné právo zapísané v katastri nehnuteľností
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 07. 2006.
10    10    0    0

 

Uznesenie číslo 96/0606 vo veci žiadosti spoločnosti AQUATERM, spol. s r.o., Strečnianska 10, Bratislava o predĺženie termínu začatia výstavby penziónu pre seniorov.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s c h v a ľ u j e
predĺženie termínu začatia výstavby penziónu pre seniorov uvedeného v čl. IV. bod. 4.1 Nájomnej zmluvy č. OEaPA  2004/01175 zo dňa 25. 11. 2004 uzavretej medzi Mestom Kremnica ako prenajímateľom a spoločnosťou AQUATERM, spol. s r.o., Strečnianska 10, Bratislava ako nájomcom tak, že pôvodný termín 30.06. 2006 sa mení na termín 31. 12. 2006
B/u k l a d á
mestskému úradu uzavrieť dodatok č. 1 k nájomnej zmluve podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 07. 2006.
10    10    0    0

 

Uznesenie číslo 97/0606 vo veci schválenia dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica k 31. 5. 2006.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s c h v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica k 31. 5. 2006 vo výške  220.131,- Sk nasledovne:
1.    Bašta Musica    12.000,- Sk
2.    Knižnica J. Kollára    10.000,- Sk
3.    Matica slovenská    500,- Sk
4.    Matica slovenská    400,- Sk
5.    Matica slovenská    5.000,- Sk
6.    Minciar Spolok Dychová hudba    6.000,- Sk
7.    SOUI pre sluchovo postihnutú mládež    5.000,- Sk
8.    SOS Kremnica    5.000,- Sk
9.    Slovenský zväz telesne postihnutých    5.000,- Sk
10.    Špeciálna základná škola internátna    2.000,- Sk
11.    TJ Biela stopa    50.000,- Sk
12.    ZŠ pri Psychiatrickej nemocnici    1.000,- Sk
13.    SOUI pre sluchovo postihnutú mládež (daň z nehnuteľnosti)    68.200,- Sk
14.    Špeciálna základná škola internátna (daň z nehnuteľnosti)    6.992,- Sk
15.    Škola úžitkového výtvarníctva (daň z nehnuteľnosti)    43.039,- Sk
B/u k l a d á
1.    mestskému úradu navýšiť položku dotácie o 50.000,- Sk do II. zmeny rozpočtu
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: v texte
2.    mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
3.    mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
4.    mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ľ. Ďurčová
termín: 30. 6.  2006.
11    11    0    0

 

Uznesenie číslo 98/0606 vo veci schválenia dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica k 31. 5. 2006 – telocvičňa 2. polrok 2006.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ s c h v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica k 31. 5. 2006 – telocvičňa 2. polrok 2006 pre SOUI pre sluchovo postihnutú mládež vo výške 13.500,- Sk.
B/ u k l a d á
1.    mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
2.    mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
3.    mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ľ. Ďurčová
termín: 30. 6.  2006.
11    11    0    0

 

Uznesenie číslo 99/0606 vo veci poskytnutia kapitálového príspevku Mesta Kremnica pre Mestský bytový podnik, príspevková organizácia Mesta Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   – A/s c h v a ľ u j e
poskytnutie kapitálového príspevku Mesta Kremnica pre Mestský bytový podnik, príspevková organizácia Mesta Kremnica vo výške 10,100.000,- Sk na úhradu zostatku istiny úveru číslo 13/023/04 a príslušenstva k uvedenému úveru za účelom zrušenia záložného práva k hnuteľnému majetku vo vlastníctve Mestského bytového podniku, ktoré bolo zriadené v prospech DEXIA Banka Slovensko a.s.
B/u k l a d á
1.    Mestskému bytovému podniku v Kremnici realizovať splatenie istiny podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná: Ing. Sitarčíková
termín: 30. 6. 2006
2.    mestskému úradu zapracovať zvýšenie kapitálového rozpočtu mesta do II. zmeny rozpočtu Mesta Kremnica
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 6. 2006
3.    Mestskému bytovému podniku v Kremnici zapracovať zvýšenie kapitálového príspevku do II. zmeny rozpočtu Mestského bytového podniku
zodpovedná: Ing. Sitarčíková
termín: 30. 6. 2006.
11    11    0    0

 

Uznesenie číslo 100/0606 vo veci uzavretia Zmluvy o budúcej zmluve o prevode 100% obchodného podielu Mesta Kremnica v spoločnosti Kremnické tepelné hospodárstvo, s.r.o., Dolná 49/21, Kremnica na spoločnosť ILC, s.r.o., Dostojevského rad 1, 811 09  Bratislava, ako budúceho nadobúdateľa.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s ú h l a s í
so znením Zmluvy o budúcej zmluve o prevode 100% obchodného podielu Mesta Kremnica v spoločnosti Kremnické tepelné hospodárstvo, s.r.o., Dolná 49/21, Kremnica na spoločnosť ILC, s.r.o., Dostojevského rad 1, 811 09  Bratislava, ako budúceho nadobúdateľa
B/s c h v a ľ u j e
uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o prevode 100% obchodného podielu Mesta Kremnica v spoločnosti Kremnické tepelné hospodárstvo, s.r.o., Dolná 49/21, Kremnica na spoločnosť ILC, s.r.o., Dostojevského rad 1, 811 09  Bratislava, ako budúceho nadobúdateľa
C/o d p o r ú č a
primátorovi mesta uzavrieť zmluvu podľa bodu B/uznesenia.
11    11    0    0

 

Uznesenie číslo 101/0606 vo veci uzavretia Zmluvy o prevode 100% obchodného podielu Mesta Kremnica v spoločnosti Kremnické tepelné hospodárstvo, s.r.o., Dolná 49/21, Kremnica na spoločnosť ILC, s.r.o., Dostojevského rad 1, 811 09 Bratislava.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   – u k l a d á
mestskému úradu predložiť návrh Zmluvy o prevode100% obchodného podielu Mesta Kremnica v spoločnosti Kremnické tepelné hospodárstvo, s.r.o., Dolná 49/21, Kremnica pre spoločnosť ILC, s.r.o., Dostojevského rad 1, 811 09 Bratislava na rokovanie MsZ dňa 6. 7. 2006
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: v texte.
11    11    0    0

 

Uznesenie číslo 102/0606 vo veci odpredaja vstupnej brány postavenej na pozemku KN-C parc. č. 830/3, pozemku KN-C parc. č. 830/3 – zastavané plochy s výmerou 243 m2 a pozemku KN-C parc. č. 831/2 záhrady s výmerou 241m2 v katastrálnom území Kremnica, pre Zuzanu Antalovú s manželom Petrom, obaja bytom Dolná ulica 45/13, 967 01 Kremnica, Klaudiu Venderlovú, bytom Dolná ulica 45/13, 967 01 Kremnica,  Jozefa Daxnera, bytom Kopernica 23, 967 01 Kremnica a Vieru Daxnerovú, bytom Králiky 130, 976 34 Tajov.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
1.    odpredaj vstupnej brány postavenej na pozemku KN-C parc. č. 830/3 v katastrálnom území   Kremnica, za celkovú kúpnu cenu dohodou vo výške 12.000,- Sk, pre:
–    Zuzanu Antalovú s manželom Petrom, obaja bytom Dolná ulica 45/13, 96701 Kremnica do  bezpodielového spoluvlastníctva  manželov v podiele 9117/25430 za kúpnu cenu vo výške 4.303,- Sk,
–    Klaudiu Venderlovú, bytom Dolná ulica 45/13, 967 01 Kremnica  v podiele 11330/25430 za kúpnu cenu vo výške 5.349,- Sk,
–    Jozefa Daxnera, bytom Kopernica 23, 967 01 Kremnica, v podiele 2488/25430 za kúpnu cenu vo výške 1.174,- Sk a
–    Vieru Daxnerovú, bytom Králiky 130, 976 34 Tajov, v podiele 2488/25430 za kúpnu cenu vo výške 1.174,- Sk
2.    odpredaj pozemkov v katastrálnom území Kremnica, KN-C parc. č. 830/3 – zastavané plochy s výmerou 243 m2 a KN-C parc. č. 831/2 – záhrady s výmerou 241 m2  za celkovú kúpnu cenu  dohodou vo výške 100,- Sk/m²,  t.j. kúpna cena celkom vo výške 48.400,- Sk, pre:
–    Zuzanu Antalovú s manželom Petrom, obaja bytom Dolná ulica 45/13, 96701 Kremnica do bezpodielového spoluvlastníctva  manželov v podiele 9117/25430 za kúpnu cenu vo výške  17.354,- Sk,
–    Klaudiu Venderlovú, bytom Dolná ulica 45/13, 967 01 Kremnica v podiele 11330/25430 za kúpnu cenu vo výške 21.574,- Sk,
–    Jozefa Daxnera, bytom Kopernica 23, 967 01 Kremnica, v podiele 2488/25430 za kúpnu cenu vo výške 4.736,- Sk a
–    Vieru Daxnerovú, bytom Králiky 130, 976 34 Tajov, v podiele 2488/25430 za kúpnu cenu vo výške 4.736,- Sk
B/r u š í
vecné bremeno doživotného bezplatného vstupu k rodinnému domu súp. č. 45/13 cez vstupnú bránu nachádzajúcu sa na pozemku parc. č. 830/3 v katastrálnom území Kremnica, vo vlastníctve mesta Kremnica
C/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku  v Kremnici realizovať odpredaj v zmysle bodu A/ uznesenia
zodpovedná:  Ing. Sitarčíková
termín:  30. 6. 2006.
11    11    0    0

 

Uznesenie číslo 103/0606 vo veci žiadosti Ľubomíra Venderlu s manželkou, Matunákova 377/2, Kremnica, o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemku časť parc. č. KN-C 2310/1 – TTP s výmerou cca  500 m² (právna parcela KN-E 2782/2) v katastrálnom území Kremnica, Ľubomírovi Venderlovi s manželkou, Matunákova 377/2, Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 10,- Sk/m², za podmienky predloženia geometrického plánu, s tým, že kupujúci uhradia všetky náklady spojené s prevodom pozemku
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľom
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 06. 2006.
11    11    0    0

 

Uznesenie číslo 104/0606 vo veci žiadosti Petra Luptáka , J. Horvátha 902/34, Kremnica o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/n e s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku časť parc. č. KN-C 735 – záhrady s výmerou cca  1800 m² v katastrálnom území Kremnica Petrovi Luptákovi, J. Horvátha 902/34, Kremnica
B/s c h v a ľ u j e
prenájom pozemku časť parc. č. KN-C 735 – záhrady s výmerou 1800 m² v katastrálnom území Kremnica, Petrovi Luptákovi, J. Horvátha 902/34, Kremnica, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 0,50 Sk/m², t.j. ročné nájomné celkom 900,- Sk, so zriadením predkupného práva v prospech nájomcu, pre účely stavby rodinného domu
C/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie žiadateľovi a realizovať prenájom pozemku podľa bodu B/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 07. 2006.
12    11    0    1

 

Uznesenie číslo 105/0606 vo veci žiadosti Jozefa Daxnera – TEMPO, Kopernica č. 23 o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/t r v á
na uznesení MsZ č. 223/0510, ktorým bol žiadateľovi schválený prenájom pozemku
B/s c h v a ľ u j e
vyňatie pozemkov staničného chodníka parc. č. KN-E 2756 – ostatné plochy s výmerou 4345 m² a parc. č. KN-E 2757/1 – ostatné plochy s výmerou 992 m² (KN-C 2268, 2269 a 2245) z odpredaja
C/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 06. 2006.
12    12    0    0

 

Uznesenie číslo 106/0606 vo veci žiadosti Kláry Chlapovičovej o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/n e s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemkov časť parc. č. KN-C 1800/4 a KN-C 24/1 s výmerou cca  30 m² (právne parcely KN-E 2593/1 a KN-E  69) v katastrálnom území Kremnica, Kláre Chlapovičovej, Štefánikovo nám. 15/4, Kremnica
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľke
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 06. 2006.
12    12    0    0

 

Uznesenie číslo 107/0606 vo veci žiadosti Martina Svitka o odkúpenie pozemkov v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemkov, resp. ich častí parc. č. KN-E 2252/3, 2252/4, 2253, 2254, 2244/1, 2245, 2246, 2243, 2678/5, 2239/1/5, 2316/2, 2237/4 a 2235/3, spolu s výmerou cca 10000 m² v katastrálnom území Kremnica, Martinovi Svitkovi, Kremnické Bane č. 29. Výmera pozemku bude upresnená geometrickým plánom, ktorý nechá vyhotoviť na svoje náklady kupujúci. Kúpna cena za m² pozemku je 30,- Sk/m², s tým, že kupujúci uhradí všetky náklady spojené s prevodom pozemku.
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 06. 2006.
12    12    0    0

 

Uznesenie číslo 108/0606 vo veci nájmu a podnájmu priestorov Klubu mladých Labyrint Spolku Klub mladých Labyrint, Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s c h v a ľ u j e
1.    nájom priestorov Klubu mladých Labyrint v suteréne domu č. 33/40 na Štefánikovom námestí v Kremnici o výmere 190 m²
2.    podnájom nebytových priestorov Klubu mladých Labyrint v suteréne domu č. 34/42 na Štefánikovom námestí v Kremnici o výmere 140 m²
Spolku Klub mladých Labyrint, Kremnica, za účelom podpory aktivít mladých ľudí, na dobu určitú 20 rokov, za ročné nájomné vo výške 1,- Sk v zmysle predloženého návrhu nájomnej a podnájomnej zmluvy
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 06. 2006.
12    12    0    0

 

Uznesenie číslo 109/0606 vo veci zrušenia doterajšej zmluvy o nájme lesných pozemkov vo  vlastníctve Mesta Kremnica uzavretej so spoločnosťou Mestské lesy Kremnica, s.r.o., ako nájomcom a schválenia novej nájomnej zmluvy.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s c h v a ľ u j e
1.    zrušenie Zmluvy o nájme pozemkov č. OSMM 01/9805 zo dňa 26.05. 1998 v znení dodatkov č. 1 až 12, ktorej predmetom sú lesné pozemky a súvisiace nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Kremnica, a to dňom 30. 06. 2006,
2.    uzavretie nájomnej zmluvy o nájme lesných pozemkov vo vlastníctve Mesta Kremnica so spoločnosťou Mestské lesy Kremnica, s.r.o., ako nájomcom, na dobu určitú 20 rokov, s účinnosťou od 01. 07. 2006. Pre zápis nájomcu do katastra nehnuteľností budú uzatvorené dielčie nájomné zmluvy so súpisom parciel osobitne na každé katastrálne územie.
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., zabezpečiť ukončenie doterajšej nájomnej zmluvy, uzatvorenie nájomnej zmluvy a dielčích nájomných zmlúv podľa bodu A 2./uznesenia a zapísanie nájomcu do katastra nehnuteľností (KN)
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 06. 2006, resp. zápis do KN do 31. 08. 2006.
12    11    0    1

 

Uznesenie číslo 110/0606 vo veci škodového prípadu spôsobené krádežou v Materskej škole na Langsfeldovej ulici v Kremnici.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/s c h v a ľ u j e
odpísanie dlhodobého drobného hmotného majetku Materskej školy na Langsfeldovej ulici v Kremnici, podľa zápisu o vyradení č. 3 zo dňa 28. 10. 2005, v škodovej čiastke 11.940,- Sk
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie podľa bodu A/ Materskej škole na Langsfeldovej ulici v Kremnici
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 06. 2006.
12    12    0    0

 

Uznesenie číslo 111/0606 vo veci informácie o činnosti komisie pre posudzovanie konfliktu záujmov.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   – b e r i e  n a  v e d o m i e
informácie o činnosti komisie pre posudzovanie konfliktu záujmov, ktorú predložil Tibor Blahyj, predseda komisie.
12    12    0    0

 

Uznesenie číslo 112/0606 vo veci informácie o stave kroniky mesta Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e
informáciu o stave kroniky mesta Kremnica.
12    12    0    0

 

Uznesenie číslo 113/0606 vo veci správy o činnosti primátora mesta Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti primátora mesta Kremnica za obdobie od 5. 5. 2006 do 31. 5. 2006, ktorú predložil Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta.
12    12    0    0

 

Uznesenie číslo 114/0606 vo veci prevzatia dlhu so spoločnosti T.B.S. servis, s.r.o., Ul. ČSA 198/31, Kremnica spoločnosťou T.B.S. servis-služby, s.r.o., Ul. Zechenterova 347/2, Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s ú h l a s í
s tým, aby spoločnosť T.B.S. servis-služby, s.r.o., Ul. Zechenterova 347/2, Kremnica prevzala dlh spoločnosti T.B.S. servis, s.r.o., Ul. ČSA 198/31, Kremnica vo výške 546.301,48 Sk podľa prílohy, pričom toto súhlasné stanovisko je vydané na základe toho, že Mesto Kremnica je veriteľom spoločnosti T.B.S. servis, s.r.o., Ul. ČSA 198/31 Kremnica.
10    10    0    0

 

Uznesenie číslo 115/0606 vo veci vysporiadania dlžnej sumy medzi spoločnosťou T.B.S. servis-služby, s.r.o., Ul. Zechenterova 347/2, Kremnica a Mestom Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   – A/s c h v a ľ u j e
vysporiadanie vzájomných finančných záväzkov medzi T.B.S. servis-služby, s.r.o., Ul. Zechenterova 347/2, Kremnica a Mestom Kremnica vo výške 389.928,- Sk, pričom štrukturovaný výpočet záväzkov tvorí prílohu tohto uznesenia.
B/u k l a d á
mestskému úradu realizovať opatrenia podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 6. 7. 2006.
10    10    0    0

 

Uznesenie číslo 116/0606 vo veci upresnenia názvov jednotlivých ulíc v meste Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   – b e r i e  n a  v e d o m i e
upresnenie názvov jednotlivých ulíc v meste Kremnica v tomto znení:
1.    Štefánikovo námestie
2.    Námestie SNP
3.    Dolná ulica
4.    Veternícka ulica
5.    Ulica Československej armády
6.    Ulica Sama Chalupku
7.    Zechenterova ulica
8.    Matunákova ulica
9.    Ulica Pavla Križku
10.    Angyalova ulica
11.    Bystrická ulica
12.    Partizánska dolina
13.    Ulica Jána Kollára
14.    Zámocké námestie
15.    Zlatá ulica
16.    Továrenská ulica
17.    Kutnohorská ulica
18.    Ulica Ľudovíta Štúra
19.    Ulica Jurka Langsfelda
20.    Nová dolina
21.    Revolta
22.    Banská cesta
23.    Ulica Rumunskej armády
24.    Ulica Jula Horvátha
25.    Galandov majer.
10    9    0    1

 

Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta
Marián Vojtko, člen návrhovej komisie
Mgr. Margita Fodorová, člen návrhovej komisie

Zapísala: Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.