Uznesenia máj 2005

Uznesenia z 5. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 12. mája 2005

Uznesenie číslo 98/0505 vo veci informácie o priebehu výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy, Ul. Angyalova 401/26, Kremnica a návrhu rady školy.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e  n a  v e do m i e
informáciu o priebehu a výsledkoch výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy, Ul. Angyalova 401/26, Kremnica.
B/v y m e n ú v a
dňom 1. júla 2005 Mgr. Petra Plankenbüchlera do funkcie riaditeľa Základnej školy, Ul. Angyalova 401/26, Kremnica.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 99/0505 vo veci žiadosti spoločnosti FLOREN, a.s., Hotel Golfer, J. Horvátha 910/50, Kremnica o odkúpenie, resp. dlhodobý prenájom pozemkov.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ r u š í
uznesenie Mestského zastupiteľstva v Kremnici č. 196/0109 zo dňa 10. septembra 2001.
B/ n e s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemku časť parc. č. KN-E 1664 – TTP o výmere 700 m² a pozemku časť parc. č. KN-C 2708/1 – ostatné plochy o výmere 900 m² spoločnosti FLOREN, a.s., Hotel Golfer, J. Horvátha 910/50, Kremnica z dôvodu, že záujmová plocha je súčasťou pôvodnej skládky komunálneho odpadu a podlieha režimu monitorovania, ktoré vykonáva Mesto Kremnica.
C/s ch v a ľ u j e
prenájom pozemku časť parc. č. KN-E 1664 – TTP o výmere 700 m² a pozemku časť parc. č. KN-C 2708/1 – ostatné plochy o výmere 900 m² spoločnosti FLOREN, a.s., Hotel Golfer, J. Horvátha 910/50, Kremnica, na dobu neurčitú, s výpovednou lehotou 3 mesiace, za nájomné stanovené dohodou vo výške 1,- Sk/ročne.
D/u k l a d á
mestskému úradu realizovať prenájom pozemku podľa bodu C/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 6. 2005.
13    12    0    1

Uznesenie číslo 100/0505 vo veci zaobstarania projektovej dokumentácie, zabezpečenie archeologického prieskumu, znaleckých posudkov a geometrických plánov.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s ch v a ľ u j e
zaobstaranie projektovej dokumentácie, zabezpečenie archeologického prieskumu, znaleckých posudkov a geometrických plánov, ktoré sú potrebné na realizáciu projektov „Dobudovanie strediska CR Kremnica – Skalka“ a rekonštrukcie komunikácií v Mestskej pamiatkovej zóne Kremnica v celkovej výške 1.710 tis. Sk.
B/u k l a d á
1.    mestskému úradu realizovať akcie podľa bodu A/uznesenia
zodpovedný: Ing. Křivánek
termín: 30. 6. 2005
2.    mestskému úradu zapracovať do 2. zmeny rozpočtu mesta čiastku 1.325 tis. Sk v položke prípravná a projektová dokumentácia a 75 tis. Sk v položke geometrické plány
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 6. 2005.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 101/0505 vo veci obstarania malého úžitkového vozidla pre zber komunálneho odpadu.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s ch v a ľ u j e
obstaranie malého úžitkového vozidla pre zber komunálneho odpadu v predpokladanej cene 1 mil. Sk formou lízingu s nákladmi v roku 2005 do 400 tis. Sk
B/u k l a d á
mestskému úradu zapracovať sumu 400 tis. Sk do 2. zmeny rozpočtu mesta
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 6. 2005.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 102/0505 vo veci správy o plnení rozpočtu Mesta Kremnica k 31. 3. 2005.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e do m i e
správu o plnení rozpočtu Mesta Kremnica k 31. 3. 2005.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 103/0505 vo veci správy o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku v Kremnici za 1. štvrťrok 2005.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e do m i e
správu o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku v Kremnici za 1. štvrťrok 2005.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 104/0505 vo veci prenájmu nebytových priestorov v objekte 348/4, Zechenterova ulica v Kremnici (Klub dôchodcov) pre Zväz invalidov.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o – A/n e s ch v a ľ u j e
prenájom nebytových priestorov v objekte 348/4, Zechenterova ulica v Kremnici (Klub dôchodcov) pre Zväz invalidov o výmere spolu 17,80 m2.
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku v Kremnici oznámiť uznesenie žiadateľom
zodpovedná: Ing. Sitarčíková
termín: 20. 5. 2005.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 105/0505 vo veci prenájmu nebytového priestoru v objekte 49/21, Dolná ulica v Kremnici pre CHARM – Slavomíra Firáková.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s ch v a ľ u j e
prenájom nebytového priestoru v objekte 49/21, Dolná ulica v Kremnici (priestory bývalej vrátnice) pre CHARM – Slavomíra Firáková, o výmere 17,20 m2, za cenu 900,- Sk/m2/rok, s termínom od 1. 5. 2005, na dobu určitú do 31. 8. 2005, za účelom zriadenia obchodnej kancelárie.
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku v Kremnici vypracovať zmluvu o nájme nebytových priestorov
zodpovedná: Ing. Sitarčíková
termín: 20. 5. 2005.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 106/0505 vo veci prenájmu nebytového priestoru v objekte 49/21, Dolná ulica v Kremnici pre  Vladimíra Králika – EMR.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s ch v a ľ u j e
prenájom nebytového priestoru v objekte 49/21, Dolná ulica v Kremnici, pre Vladimíra Králika – EMR, o výmere 23,36 m2,  za cenu 500,- Sk/m2/rok, s termínom od 1. 1. 2005, do doby zriadenia rýchlej záchrannej služby, za účelom zabezpečovania dopravnej zdravotnej služby pre spádovú oblasť Kremnica.
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku v Kremnici vypracovať zmluvu o nájme podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná: Ing. Sitarčíková
termín: 20. 5. 2005.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 107/0505 vo veci ukončenia nájomného zmluvného vzťahu dohodou s Nemocnicou s poliklinikou Žiar nad Hronom na prenájom nebytového priestoru v objekte 49/21, Dolná ulica v Kremnici – detašované pracovisko záchrannej služby.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s ch v a ľ u j e
ukončenie nájomného zmluvného vzťahu dohodou s Nemocnicou s poliklinikou Žiar nad Hronom, na prenájom nebytového priestoru v objekte 49/21, Dolná ulica v Kremnici – detašované pracovisko záchrannej služby, k termínu 12. 5. 2005.
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku v Kremnici vypracovať dohodu o ukončení nájmu podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná: Ing. Sitarčíková
termín: 15. 5. 2005.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 108/0505 vo veci žiadosti spoločnosti akzent media, spol. s r.o., Stromová 4 Bratislava o predĺženie doby nájmu na prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s ch v a ľ u j e
pokračovanie prenájmu pozemku časť parc. č. KN-E 622 (KN-C 1637) v katastrálnom území Kremnica, na umiestnenie obojstranného reklamného panelu na vlastnej oceľovej konštrukcii, spoločnosti akzent media, spol. s r.o., Stromová 4 Bratislava, na dobu určitú do 13. 06. 2008, za nájomné dohodou vo výške 6.000,- Sk/ročne.
B/u k l a d á
mestskému úradu realizovať prenájom pozemku vypracovaním novej nájomnej zmluvy podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 6. 2005.
13    12    0    1

Uznesenie číslo 109/0505 vo veci žiadosti Evy Štulrajterovej a Miriam Majlišovej, Langsfeldova 725/18, Kremnica o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemkov časť parc. č. KN-C 272, 273 a 274 spolu o výmere cca 300 m² v katastrálnom území Kremnica Eve Štulrajterovej a Miriam Majlišovej, Langsfeldova 725/18, Kremnica za kúpnu cenu dohodou vo výške 100,- Sk/m², za podmienky predloženia geometrického plánu s tým, že kupujúce uhradia všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľností.
B/  u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľkám
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 5. 2005.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 110/0505 vo veci žiadosti Štefana Korscha, J. Horvátha 928/86, Kremnica o zrušenie predkupného práva a zmluvnej pokuty v kúpnej zmluve č. OEaPA 2003/01298/1 zo dňa 29. 12. 2003.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/ s ch v a ľ u j e
zrušenie predkupného práva a zmluvnej pokuty v kúpnej zmluve č. OEaPA 2003/01298/1 zo dňa 29. 12. 2003 na odpredaj pozemkov autocampingu a kúpaliska na Bystrickej ulici v Kremnici, uzavretej medzi Mestom Kremnica ako predávajúcim a Štefanom Korschom, J. Horvátha 928/86, Kremnica ako kupujúcim.
B/  u k l a d á
mestskému úradu zrušiť predkupné právo na pozemky a zmluvnú pokutu podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 6. 2005.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 111/0505 vo veci žiadosti Jozefa Blažeňáka, Mútne č. 501 o odpredaj, resp. dlhodobý prenájom pozemkov v katastrálnom území Horný Turček.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ n e s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemkov KN-C 98/2 – ostatné plochy o výmere 988 m², parc. č. KN-C 99/2 – ostatné plochy o výmere 709 m², parc. č . KN-C 100/3- zastavané plochy o výmere 883 m² a parc. č. KN-C 102 – zastavané plochy o výmere 5708 m², t.j. pozemky spolu o výmere 8288 m², Jozefovi Blažeňákovi, Mútne č. 501.
B/ s ch v a ľ u j e
prenájom pozemkov KN-C 98/2 – ostatné plochy o výmere 988 m², parc. č. KN-C 99/2 – ostatné plochy o výmere 709 m², parc. č . KN-C 100/3- zastavané plochy o výmere 883 m² a parc. č. KN-C 102 – zastavané plochy o výmere 5708 m², t.j. pozemky spolu o výmere 8288 m², Jozefovi Blažeňákovi, Mútne č. 501, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 10.000,- Sk/ročne.
C/  u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi a realizovať prenájom podľa bodu B/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 6. 2005.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 112/0505 vo veci zámeru odpredaja dlhodobého hmotného investičného majetku Mesta Kremnica, t.j. röntgenového prístroja zn. CHIRALUX, výrobné číslo 1912.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –  s ch v a ľ u j e
zámer odpredaja dlhodobého hmotného investičného majetku Mesta Kremnica, t. j. röntgenového prístroja zn. CHIRALUX, výrobné číslo 1912, za kúpnu cenu dohodou podľa znaleckého posudku vypracovaného na náklady žiadateľa.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 113/0505 vo veci nájomnej zmluvy na prenájom budovy Kina Partizán v Kremnici.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ b e r i e  n a  v e d o m i e
žiadosť Filmového klubu Kremnica zo dňa 11. 5. 2005 o ukončenie nájomnej Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 28. 12. 2001 uzavretej medzi Mestom Kremnica a Filmovým klubom v Kremnici dohodou k 30. 6. 2005.
B/s ch v a ľ u j e
ukončenie nájomnej Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 28. 12. 2001 uzavretej medzi Mestom Kremnica a Filmovým klubom v Kremnici dohodou k 30. 6. 2005.
C/u k l a d á
1.    mestskému úradu vykonať inventúru majetku Kina Partizán v Kremnici
2.    Mestskému bytovému podniku v Kremnici prebrať budovu a vypracovať preberací protokol
3.    Mestskému bytovému podniku v Kremnici vypracovať zmluvné ukončenie zmluvy o nájme podľa bodu B/uznesenia
zodpovední: Ing. Ihringová, Ing. Sitarčíková
termín: 30. 6. 2005.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 114/0505 vo veci ďalšieho nakladania s priestormi Kina Partizán v Kremnici.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s ch v a ľ u j e
ponuku Mesta Kremnica na prenájom priestorov Kina Partizán v Kremnici so zverejnením na internetovej stránke mesta, úradných tabuliach a v týždenníku MY ŽIARA.
B/u r č u j e
náležitosti pre záujemcu o prenájom nasledovne:
1.    žiadosť musí obsahovať:
–    zámer využitia
–    návrh ekonomických podmienok nájomcu
–    dobu nájmu
2.    žiadosť musí byť predložená do 31. 5. 2005
3.    termín vyhodnotenia žiadostí je stanovený na 6. 6. 2005
C/u k l a d á
1.    mestskému úradu zverejniť ponuku podľa bodu A/uznesenia
2.    mestskému úradu pripraviť príslušné materiály ohľadom žiadostí na termín 6. 6. 2005
zodpovedná: Ing. Ihringová.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 115/0505 vo veci ukončenia nájmu pozemku v katastrálnom území Kremnica nájomcom Školou úžitkového výtvarníctva, P. Križku 390/4, Kremnica.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s c h v a ľ u j e
ukončenie nájmu pozemku parc. č. KN-C 926 – záhrada o výmere 1393 m² prenajatého podľa zmluvy o nájme pozemkov č. OSMM 1260/2000 dohodou k 13. 05. 2005 s nájomcom Školou úžitkového výtvarníctva, P. Križku 390/4, Kremnica.
B/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať ukončenie nájmu pozemku podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 6. 2005.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 116/0505 vo veci zmeny zmluvy o nájme nebytových priestorov, uzatvorenou medzi Mestom Kremnica a Nemocnicou s poliklinikou, Žiar nad Hronom, na prenájom nebytových priestorov v objekte 49/21, Dolná ulica v Kremnici.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s ch v a ľ u j e
zmenu zmluvy o nájme nebytových priestorov nasledovne:
Doterajší nájomca:    Nemocnica s poliklinikou Žiar nad Hronom
Ulica Sládkovičova 11, 965 01  Žiar nad Hronom
Zastúpený:    MUDr. Pavol Učník, PhD., MPH, riaditeľ
sa mení na:
Nový nájomca:    Nemocnice a polikliniky, n.o. Žiar nad Hronom
Líščie údolie 180, 841 04  Bratislava
Zastúpený:    MUDr. Vladimír Balogh, riaditeľ
Zmena nájomnej zmluvy nadobúda právoplatnosť podpisom zmluvných strán s účinnosťou odo dňa 1. 4. 2005.
B/ u k l a d á
Mestskému bytovému podniku v Kremnici vypracovať dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná: Ing. Sitarčíková
termín: 15. 5. 2005.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 117/0505 vo veci zverenia hnuteľného majetku do správy Základnej umeleckej školy J. L. Bellu, Angyalova č. 419/35, Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –      A/  s c h v a ľ u j e
zverenie hnuteľného majetku mesta – hudobnej elektroniky v celkovej hodnote 54.836,03 Sk do správy Základnej umeleckej školy J. L. Bellu, Angyalova č. 419/35, Kremnica, od 1. 6. 2005 na dobu neurčitú.
B/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať zverenie majetku do správy podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 6. 2005.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 118/0505 vo veci správy o činnosti primátora mesta Kremnica.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti primátora mesta Kremnica za obdobie od 5. 4. 2005 do 27. 4. 2005, ktorú predložil Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta Kremnica.
13    13    0    0

Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta
Mgr. Margita Fodorová, člen návrhovej komisie
Mgr. Vladimír Gorbunov, člen návrhovej komisie

Zapísala: Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.