Uznesenia máj 2006

Uznesenia z 5. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 11. mája 2006

Uznesenie číslo 82/0605 vo veci zrušenia uznesenia MsZ č. 301/0512 zo dňa 08. 12. 2005.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ r u š í
na základe stanoviska spoločnosti A 3 Media, s. r. o., Kopanice č. 4, Bratislava IČO 35 847 247  zo dňa 10. 05. 2006 uznesenie MsZ č. 301/0512 zo dňa 08. 12. 2005, ktorým bol spoločnosti schválený prenájom skladov s výmerou 250 m² v areáli bývalých Technických služieb v Hornej Vsi
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie podľa bodu A/ spoločnosti A 3 Media, s. r. o., Kopanice č. 4, Bratislava
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 05. 2006.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 83/0605 vo veci vyhodnotenia ponuky na investovanie do tepelného hospodárstva.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/b e r i e  n a  v e d o m i e
správu výberovej komisie o vyhodnotení ponúk na investovanie do tepelného hospodárstva Mesta Kremnica, v ktorej sú navrhnuté poradia pre vyhodnotenie jednotlivých alternatív
B/s c h v a ľ u j e
odpredaj 100 % podielu spoločnosti Kremnické tepelné hospodárstvo za cenu 22,000.000,- Sk v zmysle alt. č. 3, v ktorej bola ako najúspešnejšia vyhodnotená firma ILC, s.r.o.
C/p o v e r u j e
primátora mesta rokovať s predstaviteľmi firmy ILC, s.r.o. o detailoch odpredaja podielu spoločnosti Kremnické tepelné hospodárstva a potrebné zmluvy a dokumenty pred podpisom predložiť na schválenie mestskému zastupiteľstvu dňa 8. 6. 2006.
zodpovedný: Ing. Nárožný
termín: v texte.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 84/0605 vo veci plnenia rozpočtu Mesta Kremnica k 31. 3. 2006.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu Mesta Kremnica k 31. 3. 2006 nasledovne:
Bežný rozpočet:     príjmy:    25.078 tis. Sk    t.j. 30,14%
výdavky    19.925 tis. Sk    t.j. 24,31%
saldo:    5.153 tis. Sk
Kapitálový rozpočet:    príjmy:    3.384 tis. Sk    t.j. 2,88%
výdavky:    1.058 tis. Sk    t.j. 0,70%
saldo:    2.326 tis. Sk
Finančné operácie:    príjmy:    3.239 tis. Sk    t.j. 8,86%
výdavky:    588 tis. Sk    t.j. 30,02%
saldo:    2.651 tis. Sk
11    11    0    0

Uznesenie číslo 85/0605 vo veci správy o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku Kremnica k 31. 3. 2006.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku Kremnica k 31. 3. 2006.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 86/0605 vo veci správy o plnení rozpočtu Informačného centra Kremnica k 31. 3. 2006.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu Informačného centra Kremnica k 31. 3. 2006.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 87/0605 vo veci žiadosti Márie Osvaldovej, J. Horvátha 905/40, 967 01  Kremnica, o prenájom priestorov.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/n e s c h v a ľ u j e
prenájom priestorov – šatní na Ľahkoatletickom ihrisku, za účelom zriadenia stolárskej dielne, pre Máriu Osvaldovú, J. Horvátha 905/40, 967 01  Kremnica
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku Kremnica oznámiť uznesenie žiadateľke
zodpovedná: Ing. Sitarčíková
termín: 25. 5. 2006.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 88/0605 vo veci  žiadosti firmy SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava o zmenu predmetu nájmu.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s c h v a ľ u j e
zmenu predmetu nájmu  firmy SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava
pôvodný text:
Čl.1:„Prenajímateľ prenajíma pozície pre umiestnenie kovovej konštrukcie o celkovej výmere 1,0 m2“
Čl 2:„ Cena za priestor uvedený v bode 1.1. sa v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení  neskorších predpisov a po dohode zmluvných strán stanovuje  vo výške  14.400,- Sk/rok.“
sa mení na text:
čl.1:„Prenajímateľ prenajíma pozície pre umiestnenie kovovej konštrukcie o celkovej výmere 2,5 m2 na umiestnenie stožiara s anténami a plochu o výmere 0,5m2 na umiestnenie dátového rozvádzača“
čl. 2: „ Cena za priestor uvedený v bode 1.1. sa v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení  neskorších predpisov a po dohode zmluvných strán stanovuje vo výške 23.800,- Sk/rok.“
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku vypracovať dodatok k nájomnej zmluve
zodpovedná:  Ing.  Sitarčíková
termín:  25. 5. 2006.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 89/0605 vo veci vyhodnotenia ponukového konania na odpredaj domu súp. č. 1362 na Dolnej ulici v Kremnici a  pozemku KN-C parc. č. 830/2, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 82 m2,   v zmysle uznesenia MsZ č. 39/0603 zo dňa 09. 03. 2006.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e  n a  v e d o m i e
informáciu, že v stanovenom termíne do 30. 04. 2006 bolo predložených dvadsaťšesť žiadostí na odkúpenie domu  súp. č. 1362 na Dolnej ulici v Kremnici. Podmienky ponukového konania splnilo dvadsaťštyri žiadateľov, ktorí boli  pozvaní do druhého kola predaja formou licitácie. Najvyššia ponúknutá cena:
1. Jozef Daxner, Kopernica 23, 967 01 Kremnica  a manželka Viera Daxnerová, rod. Dobrotová, Králiky 130, 976 34 Tajov  –  850.000,- Sk
B/s c h v a ľ u j e
odpredaj  domu súp. č.1362 na Dolnej ulici v Kremnici a  pozemku KN-C parc.č. 830/2, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 82 m2 pre Jozefa Daxnera, Kopernica 23,  967 01 Kremnica a manželku Vieru Daxnerovú, rod. Dobrotová, Králiky 130, 976 34 Tajov, za kúpnu cenu 850.000,- Sk.
C/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku  v Kremnici realizovať odpredaj podľa  bodu B/ uznesenia
zodpovedná:  Ing. Sitarčíková
termín:  15. 6. 2006.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 90/0605 vo veci žiadosti Juraja Šimu o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Horný Turček
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. KN-C 87 – záhrady s výmerou 590 m² v katastrálnom území Horný Turček Jurajovi Šimovi, 038 48 Turček č. 180, za kúpnu cenu dohodou vo výške 8.000,- Sk, za podmienky, že kupujúci uhradí všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti
B/u k l a d á
mestskému úradu realizovať odpredaj pozemku podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 05. 2006.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 91/0605 vo veci miest na uzavretie manželstva mimo úradne určenej miestnosti.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – s c h v a ľ u j e
1.    miesta na uzavretie manželstva mimo úradne určenej miestnosti nasledovne:
a)    Kremnické Bane – amfiteáter Stred Európy
b)    Hotel Golfer v Kremnici – priľahlý exteriér hotela, spoločenská sála
c)    Hotel Fortuna na Skalke – altánok, spoločenská sála
2.    poplatok za uzavretie manželstva mimo úradne určenej miestnosti vo výške 5.000,- Sk.
10    9    0    1

Uznesenie číslo 92/0605 vo veci správy o činnosti primátora mesta Kremnica.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti primátora mesta za obdobie od 3. 4. 2006 do 4. 5. 2006, ktorú predložil Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta Kremnica.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 93/0605 vo veci zmluvy o uzatvorení partnerstva Mesta Kremnica a Psychiatrickej nemocnice prof. Matulaya Kremnica.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s c h v a ľ u j e
uzatvorenie partnerskej zmluvy medzi Mestom Kremnica a Psychiatrickou nemocnicou prof. Matulaya Kremnica, za účelom realizácie projektov „Vylepšenie informačných a komunikačných zariadení a tvorba nemocničných informačných systémov Psychiatrickej nemocnice prof. Matulaya Kremnica“ a „Rekonštrukcia budov Psychiatrickej nemocnice prof. Matulaya Kremnica“, kde účasť mesta bude formou poradenstva a konzultácií a bude uzatvorená na dobu realizácie projektov.
B/o d p o r ú č  a
primátorovi mesta uzatvoriť zmluvu podľa bodu A/uznesenia.
zodpovedný: Ing. Nárožný
termín: 30. 6. 2006.
9    9    0    0

Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta
Tibor Blahyj, člen návrhovej komisie
Mgr. Stanislav Šumichrast, člen návrhovej komisie

Zapísala: Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.